Kreye kont

Tout jaden yo obligatwa.

Imèl oswa non itilizatè

Adrès Imèl oswa Non itilizatè

  1. Adrès imel yo pa kapab genyen domèn sa yo: nyc.gov, nypd.org, queensda.org, specnarc.org, brooklynda.org, dfa.state.ny.us, trs.nyc.ny.us, nycers.org, nyccfb. info, ibo.nyc.ny.us, queenscountrypa.com, statenislandusa.com, nychhc.org
  2. Non itilizatè yo dwe genyen ant 3 ak 64 karaktè.
  3. Non itilizatè yo ka genyen chif (0 a 9)
  4. Non itilizatè yo ka genyen karaktè espesyal sa yo: siy nimewo, liv, hash, mwens, souliye, tilde, eksklamasyon, siy dola, apòt, guillemets, parantèz gòch, parantèz dwat, asterisk, plis, vigil, pwen, egal ak kolon.

Modpas

Èd Modpas

  1. Modpas yo dwe gen omwen uit karaktè epi yo dwe genyen omwen yon lèt (a a z oswa A a Z).
  2. Modpas yo dwe genyen omwen yon nimewo oswa yon karaktè espesyal.
  3. Modpas yo pa kapab genyen espas oswa mo modpas la.

Sekirite

Chwazi yon kesyon sekirite epi bay yon repons pou li. Repons lan pa dispozisyon majiskil e li dwe genyen ant 3 ak 255 karaktè. Si w sou yon òdinatè piblik, nou rekòmande pou w maske repons ou yo lè w chwazi Kache anba a.

Montre Repons yo

Regleman