Fòm pou Kontakte ACCESS NYC


Èd Annijans

Si oumenm oswa fanmi ou bezwen èd la ijan, tanpri itilize enfòmasyon ki anba la yo.

Si ou gen yon ijans, rele 9-1-1.

Pou bezwen manje annijans ak grangou, Pou bezwen manje annijans ak grangou.

Pou jwenn èd pou lojman pwovizwa, rele 3-1-1 oswa ale nan yon sant.

Pou abri, rele 3-1-1 oswa ale nan yon sant.

Pou èd pou sante mantal oswa pou èd pou abi alkòl/dwòg, rele 1-800-543-3638.

Pou sèvis pou moun ki viktim vyolans nan kay, rele Liy Èd Vyolans nan Kay nan nimewo 1-800-621-4673 oswa rele/ale nan yon Sant Jistis Fanmi (Family Justice Center).


Mèsi paske ou kontakte ACCESS NYC. Se yon plezi pou nou pou reponn kesyon ak kòmantè ou yo pou asire ACCESS NYC fasil pou itilize.

Si ou vle aplike oswa re-sètifye pou asistans SNAP oswa Asistans ak Lajan Kach, tcheke eta dosye ou a oswa gade dokiman ki nesesè pou ka ou yo, vizite ACCESS HRA.

Tanpri ranpli fòm ki anba la a epi ekip nou an ap reponn ou.


Kijan Nou kapab Ede Ou?

* Endike jaden yo mande yo.

Enfòmasyon pou Nou Kontakte Ou

Imèl oswa nimewo telefòn pou pran kontak obligatwa pou resevwa yon repons


Tanpri ak anpil atansyon revize enfòmasyon nan ke ou te rantre anvan yo frape bouton an soumèt. Tanpri pa soumèt menm mesaj la plis pase yon fwa; fè sa kapab retade pwosesis.

notifikasyon Limit responsabilite nou:
Kominikasyon te fè nan lapòs ak mesaj sistèm elektwonik sa a va nan okenn fason dwe jije yo konstitye avi legal nan vil la nan New York oswa nenpòt nan li yo ajans yo, ofisye, anplwaye, ajan, oswa reprezantan, ki gen rapò ak nenpòt ki ki deja egziste oswa reklamasyon potansyèl oswa kòz nan aksyon kont vil la oswa nenpòt nan li yo ajans yo, ofisye, anplwaye, ajan, oswa reprezantan, ki kote avi nan vil la mande pa nenpòt federal, eta a oubyen lokal lwa, règ, oswa règleman yo.