Administration for Children's Services311Search all NYC.gov websites

Tinedjè ki ap Fè Fas ak COVID-19
Fè fas ak COVID-19
Plan pou Pitit Ou Sizanka Ou Tonbe Malad
Enfòmasyon Jeneral sou Nouvo Kowonaviris/COVID-19
Èd pou Entèprèt/Tradiksyon
Kesyon Paran/Moun k ap Okipe Timoun Konsènan Patisipasyon Administrasyon Sèvis pou Timoun lan
Konsèy pou COVID-19 pou Pran Swen Timoun ki gen Sentòm yo Lakay yo (3/25/2020)
Konsèy Administrasyon pou Sèvis Timoun (Administration for Children’s Services, ACS) pou Timoun Itilize Pwoteksyon Figi (19 avril 2020)
Pou Touche Pandan Kriz COVID-19 la


Tinedjè ki ap Fè Fas ak COVID-19

Rete kwense lakay ou se yon bagay ki anmèdan. Petèt sa ka nwi w paske w paka lae lekòl, amize w ak zanmi w yo epi kèk nan nou kapab fatige siveye sou ti frè/sè nou yo. Moun lakay ou an kapab ap pale fò, sou ou ak sou youn lòt. Ou kapab gen kèk kesyon sou KOVID oswa lòt pwoblèm sante yo. Oswa ta ka jis bezwen jwenn yon moun pou w pale!

Ou pa pou kont ou.

Sitèlman tinedjè ak jèn nan tout Vil New York ki santi yo menm jan an tou. Bon nouvèl la se, gen anpil sèvis ak èd ki egziste ki disponib pou jenès la!

(Teens Take on COVID, 8/13/20)


Fè fas ak COVID-19

Akòz enpak san parèy COVID-19 sou Vil New York, ACS ak Vil New York te prepare yon lis resous pou moun k ap chèche èd.

(Coping Through COVID-19, 8/13/20)


Plan pou Pitit Ou Sizanka Ou Tonbe Malad

NYC ap fè fas ak pwopagasyon nan kominote maladi COVID-19 la. Kòm lide tonbe malad fè paran yo pè, sa ka rasire w si w pale ak zanmi w ak fanmi w konsènan yon plan pou pitit ou a si sa ta rive.

(Plan for Your Child in Case You Get Sick, 4/24/20)


Enfòmasyon Jeneral sou Nouvo Kowonaviris/COVID-19

(Novel Coronavirus/COVID-19 General Information, 4/14/20)

Kounye a la Vil New York ap fè fas ak transmisyon yon nouvo tip enfeksyon respiratwa moun konnen sou non COVID-19 toupatou nan kominote a . Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil New York (NYC DOHMH), toujou ap pibliye konsèy ak done sou ka NYC yo sou maladi sa a (guidance and NYC case data about this illness) (tanpri swiv lyen sa a pou konsèy DOHMH ki tradwi). Ou ka tèks "COVID" nan 692-692 pou resevwa dènye nouvèl yo pa mesaj tèks. Epitou Depatman Sante Eta New York la ap bay resous ak konsèy.

Depatman Sante Eta New York – Afich pou Pwoteje Tèt Ou (NYS Department of Health - Protect Yourself Poster)

NYC DOHMH te pataje enfòmasyon sa yo konsènan COVID-19 ak fason pou ede anpeche pwogagasyon viris la.

Nouyòkè yo dwe rete lakay yo osi lontan sa posib. Si ou gen sentòm COVID-19 yo (symptoms of COVID-19) soti lejè rive modere, izole tèt ou lakay ou touswit. Aprè jiska kat (4) jou, si ou toujou santi ou malad, kontakte founisè sante ou an. Si ou gen gwo sentòm, tankou difikilte pou respire, rele 911.

Nouvo Konsèy sou Pwoteksyon pou Vizaj

Moun ki pa montre sentòm yo ka toujou anmezi pou pwopaje COVID-19 la. Yon pwoteksyon pou vizaj ede ou anpeche pwopagasyon COVID-19 la bay lòt moun, kidonk ou ta dwe pote youn nenpòt lè ou kite lakay ou.

Yon pwoteksyon pou vizaj ka gen ladan nenpòt bagay ki kouvri nen ou ak bouch ou, ki gen ladan mask pou pousyè, foula ak bandana (mouchwa). Pa itilize mask travayè swen sante yo, paske yo dwe prezève pou moun nan ki sistèm swen sante a.

Menm si ou gen yon pwoteksyon pou vizaj, kontinye rete lakay ou osi lontan sa posib epi evite kontak sere ak lòt moun.

Règ sou Distans Sosyal nan Eta New York

Yon lòd Gouvènè a (order from the Governor) egzije tout Nouyòkè pou pa al travay epi rete lakay yo, amwenske yo se travayè ki esansyèl. Tout biznis non-esansyèl ki nòmalman louvri pou piblik la dwe rete fèmen. Ba ak restoran ka founi pla ki ka deplase yo. Tout rasanbleman non-esansyèl kèlkeswa gwosè pou kèlkeswa rezon an entèdi.

Lapolis ka bay amann bay nenpòt moun yo wè an piblik ki p ap respekte règ sa yo.

Lyen pou lòt Fèy Done NYC DOHMH a ak Lòt Konsèy (tradiksyon miltip disponib), ki gen ladan: (Links to other NYC DOHMH Fact Sheets and More Guidance (multiple translations available), including:)

  • Pwoteksyon pou Vizaj
  • Sa Ou Dwe Konnen sou COVID-19
  • COVID-19 ak FAQ pou Bèt yo
  • Konsèy pou Moun ki Ansent, K ap Bay Tete, oswa K ap Bay Nouvo-ne Swen

Èd pou Entèprèt/Tradiksyon

(Interpretation/Translation Help, 4/14/20)

Si ou gen nenpòt kesyon sou entèprèt oswa tradiksyon, oswa ou t ap renmen mande tradiksyon yon dokiman ou pa wè ki mansyone, tanpri kontakte Biwo ACS Sèvis Imigrasyon ak Zafè Lang nan imèl nou an: language.access@acs.nyc.gov


Kesyon Paran/Moun k ap Okipe Timoun Konsènan Patisipasyon Administrasyon Sèvis pou Timoun lan

(Parent/Caretaker Questions Regarding ACS Involvement, 4/14/20)

Sante ak sekirite timoun, fanmi ak anplwaye yo se bagay ki pi enpòtan pou nou pandan kriz sante piblik sa a. Si ou se yon paran, yon paran adoptif, oswa yon lòt moun k ap okipe yon timoun, epi ou gen yon kesyon sou yon ankèt pwoteksyon pou timoun, ka prevansyon, oswa ka swen adoptif, tanpri kontakte Espesyalis Pwoteksyon Pitit ou oswa responsab nan ajans lan k ap travay sou dosye a ak ekip sipèvizyon yo a si sa nesesè.

Biwo Defans Dwa ACS (Office of Advocacy, ACS) la toujou disponib pou ede ou nan telefòn ak imèl. (Nou aktyèlman limite kontak an pèsòn pou nou ka ralanti pwopagasyon COVID-19.)

Voye yon mesaj nan biwo a

Biwo Defans Dwa a bay enfòmasyon ak reponn enkyetid paran yo, jèn, paran adoptif, ak lòt moun sistèm byennèt timoun, sistèm jistis jivenil, ak lòt sèvis ACS yo afekte. Nou reponn kesyon piblik la tou. Tout kontak ak Biwo Defans Dwa a konfidansyèl sòf si gen pwoblèm sekirite, sitou pwoblèm sekirite konsènan yon timoun.


Konsèy pou COVID-19 pou Pran Swen Timoun ki gen Sentòm yo Lakay yo (3/25/2020)

(COVID-19 Guidance for Caring for Children with Symptoms at Home, 3/25/2020)

Konsèy pou COVID-19 pou Pran Swen Timoun ki gen Sentòm yo Lakay yo (3/25/2020) Konsèy sa yo se pou itilize pou sitiyasyon kote timoun ak jèn ki gen sentòm yo pral resevwa swen lakay yo. Kounye a la y ap sipoze tout timoun ak jèn ki gen sentòm yo gen COVID-19, sòf si li pwouve li pa genyen li avèk yon tès negatif. Sentòm COVID-19 yo ka gen ladan yo: lafyèv (tanperati ki depase 100.4 degre Farennayt oswa 38 degre Sèlsiyis), tous, malgòj, oswa pwoblèm pou respire/souf kout. Rele doktè ou si ou gen nenpòt kesyon konsènan sante timoun lan.


Pou Touche Pandan Kriz COVID-19 la

(22 avril 2020)

(Child Care Provider Payments Frequently Asked Questions, updated 4/22/20)

Enstriksyon sa yo aplikab pou founisè k ap bay fanmi sèvis Gadri yo peye ak Koupon Gadri NYC. Peyman Koupon Gadri yo ap kontinye fèt. Gen bagay ou kapab fè pou ou kapab resevwa peyman a lè. Gade kesyon yo poze souvan pi ba yo k ap ede w konnen sa pou w fè.

Founisè ak Kesyon Moun Poze Souvan Konsènan Kan Dete

(Provider and Program Frequently Asked Questions (FAQ) About Summer Camp, 7/16/20)

Gouvènè Cuomo te anonse kan dete pandan lajounen yo ka re-louvri 29 jen 2020. Kan dete pandan lajounen yo kalifye pou bay gadri sibvansyone si yo (1) gen pèmisyon Depatman Sante Mantal ak Ijyèn Vil New York (NYC Department of Health and Mental Health, NYC DoHMH) anba atik 48 nan Kòd Sante Vil New York la epi (2) yo enskri nan yon pwogram gwoup ki gen egzanpsyon legal ak WHEDco.