Paid Sick Leave Law - Albanian

Sipas Aktit për Earned Sick Time Act (Paid Sick Leave Law) (Kohën e Fituar të Pushimit Mjekësor në bashkinë e New York-ut (Ligjin mbi pagesën e pushimit mjekësor), punëtorët e siguruar kanë të drejtën ta shfrytëzojnë pushimin mjekësor për tu trajtuar dhe për tun trajtuar dhe për tu kujdesur për vetveten apo për ndonjë anëtar të familjes së tyre.

NJOFTIM PËR TË DREJTAT E PUNËTORËVE (Notice of Employee Rights in PDF)

PUSHIMI MJEKËSOR ME PAGESË: ÇFARË DUHET TË DINË PUNONJËSIT (Paid Sick Leave Law: What Employees Need to Know in PDF)

PUSHIMI MJEKËSOR ME PAGESË: ÇFARË DUHET TË DINË PUNËDHËNËSIT (Paid Sick Leave Law: What Employers Need to Know in PDF)