Paid Sick Leave - French-Creole

Note: Some documents on this page are in PDF format, download the free Adobe Reader.

Dapre Lwa Vil New York sou Kantite Tan Konje Maladi Peye (Lwa sou Konje Maladi Peye), anplwaye ki konsène yo gen dwa pou itilize konje peye a pou swen ak tretman tèt yo oswa yon manm fanmi yo.

AVI POU DWA ANPLWAYE YO (Notice of Employee Rights)

KONJE MALADI PEYE: SA ANPLWAYE YO BEZWEN KONNEN (Paid Sick Leave Law: What Employees Need to Know)

FÒM ADMISYON - PLENT KONSÈNAN KONJE MALADI (Intake Form - Sick Leave Complaint)

KONJE MALADI PEYE: SA PATWON YO BEZWEN KONNEN (Paid Sick Leave Law: What Employers Need to Know)

RÈG POU RÈGLEMAN KONJE PEYE (Rules for Sick Leave Policies)

Verifikasyon Anplwaye Konsènan Itilizasyon Konje Maladi Peye avèk Otorizasyon (Employee Verification Regarding Authorized Use of Earned Sick Leave)

Avi pou Anplwaye pou Fè li Konnen Entansyon pou Li Itilize Konje Maladi Peye (Employee Notification of Intention to Use Earned Sick Leave)

Demann Anplwaye pou Ranplase Travay Li Rate Kòm Lòt Mwayen pou Itilize Konje Maladi Peye (Employee Request to Make up Missed Work as Alternative to Using Earned Sick Leave)

Enfòmasyon pou Travayè nan Kay (Information for Domestic Workers)

LWA VIL NEW YORK SOU KONJE MALADI PEYE REPONS POU KESYON PATWON YO (New York City's Paid Sick Leave Law: Answers to Employer Questions in PDF)