Paid Sick Leave - Tagalog

Sa ilalim ng Earned Sick Time Act (Paid Sick Leave Law), (Batas sa Pinagtrabahuhang Panahon para sa Pagkakasakit (Batas sa May-Bayad na Bakasyon para sa Pagkakasakit) ng Lungsod ng New York, may karapatang gamitin ng mga saklaw na empleyado ang bakasyon para sa pagkakasakit para sa pangangalaga at pagpapagamot para sa kanilang sarili o miyembro ng kanilang pamilya.
Impormasyon para sa mga domestic worker (Information for Domestic Workers)