Aksè nan lang

Sèvis Depatman Sante Vil New York

Chanjman nan Sèvis/Etablisman akòz COVID-19

Anpil sèvis ak etablisman Depatman Sante Vil New York yo sispann oswa fèmen akòz epidemi COVID-19 la. Pou plis enfòmasyon sou yon sèvis espesifik, rele 311.


Nou kontan wè ou nan Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil New York (New York City Department of Health and Mental Hygiene). N ap travay di ou pwoteje ak ankouraje sante moun New York ki soti tout kote. Nou bay sèvis pou ti pri oswa gratis epi nan anpil lang, kèlkeswa sitiyasyon finansye ou oswa sitiyasyon imigrasyon ou.

Tanpri gade anba la a pou jwenn yon rezime sèvis Depatman Sante yo. Rele 311 pou jwenn plis enfòmasyon nan lang natifnatal ou, tankou lè ak adrès klinik prive ak klinik yo.

Dènye Mizajou ak Resous Sante

Sèvis Sante (PDF)

Resous pou Imigran Vil New York (PDF)

Bwason Sikre (PDF)

Sèvis Lang

Ou gen dwa pou resevwa sèvis yo nan lang ou. Nou angaje pou bay sèvis nan anpil lang ou, tankou tradiksyon ekri ak entèpretasyon fas-a-fas oswa nan telefòn.

Enprime oswa telechaje kat “Mwen pale” (PDF).

Lè w ap vizite Depatman Sante oswa yon lòt ajans Vil la, montre kat la ba yon manm ekip la. L ap rele yon entèprèt pou ou. Sèvis lang yo gratis nan tout klinik prive ak klinik Vil New York yo.

Fason pou fè rechèch sou sitwèb nou avèk Google Translate+

Pifò kontni ki sou sitwèb sa a ekri nan lang Anglè. Paj sa a endike sèvis prensipal Depatman Sante, epi ou kapab rele 311oswa ou kapab ale nan youn nan lokal nou yo pou jwenn plis enfòmasyon nan lang ou.

Pou fè rechèch sou sitwèb la avèk fonksyon Google Translate:

  1. Nan nenpòt paj, klike sou Translate ki nan kwen dwat anlè a pou wè yon lis lang ki disponib.
  2. Klike sou lang ou pou chwazi li. Tèks paj sitwèb la ap chanje, men kèk grafik ak imaj p ap chanje.

Tanpri sonje fonksyon Google Translate se yon tradiksyon otomatik nan òdinatè epi li se sèlman yon estimasyon kontni orijinal sitwèb la. Depatman Sante pa bay garanti pou presizyon tradiksyon yo nan Google Translate.

Si ou gen nenpòt kesyon, kòmantè oswa enkyetid, tanpri rele 311.

Sere


Pwogram ak Sèvis Sante

Batistè ak Sètifika Lanmò ak Dosye Vaksinasyon+

Depatman Sante bay batistè ak sètifika lanmò epi nou fè chanjman ladan yo. Rejis Vaksinasyon Depatman Sante pou tout Vil la bay dosye vaksinasyon tou. Rele 311 pou jwenn plis enfòmasyon.

Pou jwenn enfòmasyon sou fason pou fè kòmann yon batistè (PDF), klike la a (PDF).

Pou jwenn enfòmasyon sou fason pou fè kòmann yon sètifika lanmò (PDF), klike la a (PDF).

Sere

Klinik Konfidansyèl pou Pri ki Ba ak Gratis+

Klinik Depatman Sante yo ofri vaksen ak sèvis sante seksyèl pou pri ki ba ak gratis, ak sèvis gratis pou maladi Tibèkiloz (Tuberculosis, TB). Rele 311 pou jwenn enfòmasyon sou orè a ak sèvis yo.

Klinik Vaksinasyon
KlinikAdrès
Fort Greene 295 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, 11201
Klinik Sante Seksyèl
KlinikAdrès
Central Harlem 2238 5th Ave., Manhattan, NY 10037
Manhattanville Renaissance 21 Old Broadway, Manhattan, NY 10027
Riverside 160 W 100th St., Manhattan, NY 10025
Morrisania 1309 Fulton Ave., Bronx, NY 10456
Crown Heights 1218 Prospect Pl., Brooklyn, NY 12213
Fort Greene 295 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, NY 11201
Corona 34-33 Junction Blvd., Jackson Heights, NY 11372
Jamaica 90-37 Parsons Blvd. 1st Fl., Jamaica, NY 11432
Klinik Tibèkiloz (TB)
KlinikAdrès
Morrisania 1309 Fulton Ave., Bronx, NY 10456
Fort Greene 295 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, NY 11201
Washington Heights 600 W. 168th St., 3rd Fl., Manhattan, NY 10032
Corona Chest Center 34-33 Junction Blvd., 2nd Fl., Queens, NY 11372

*Pou tès ak sèvis tretman pou TB nan Staten Island, ale nan H+H Stapleton Family Health Center nan adrès 111 Canal St., Staten Island, 10301.

Sere

Sèvis Enskripsyon nan Asirans Sante+

Konseye Aplikasyon Sètifye Depatman Sante yo kapab ede ou konprann chwa asirans sante ou epi yo kapab enskri ou nan Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan oswa yon plan prive. Gen èd ki disponib kèlkeswa sitiyasyon finansye ou oswa sitiyasyon imigrasyon ou. Moun ki gen laj 65 ane ak plis, ak moun k ap viv avèk yon andikap epi/oswa ki gen twoub vizyèl kapab jwenn èd fas-a-fas gratis pou yo enskri nan yon Medicaid epi pou yo jwenn èd pou peye frè Medicare yo. Vizit yon Konseye Aplikasyon Sètifye oswa rele 311 pou jwenn plis enfòmasyon.

Oumenm ak fanmi ou ka kalifye pou asirans sante pou pri ki ba oswa gratis ak chwa swen sante kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou ak mwayen ou pou peye. Klike la a (PDF) pou jwenn plis enfòmasyon.

Jwenn yon Konseye Aplikasyon Sètifye

Ou ka vini san ou pa gen randevou, men nou rekòmande ou pou pran randevou. Nou louvri depi lendi jiska vandredi, ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.

Manhattan
AdrèsEnfòmasyon pou pran kontak
Washington Heights Health Center, 600 West 168th Street, Sousòl, New York, NY 10032 212-491-1661, 212-491-4453, 212-694-2399, 212-368-5717
Riverside Health Center, 160 West 100th Street, 1ye Etaj, New York, NY 10025 646-364-0711, *Sou Randevou Sèlman
Bronx
AdrèsEnfòmasyon pou pran kontak
Tremont Health Center, 1826 Arthur Avenue, Sousòl, Bronx, NY 10457 718-466-8844
Brooklyn
AdrèsEnfòmasyon pou pran kontak
Fort Greene Health Center, 295 Flatbush Avenue Extension, 5yèm Etaj, Brooklyn, NY 11201 718-643-4463, 718-643-4467, 718-643-3410
Crown Heights Health Center, 1218 Prospect Place, 1ye Etaj, Brooklyn, NY 11213 718-953-8234, 718-953-8232, 718-953-8233
Homecrest Health Center, 1601 Avenue S, 1ye Etaj, Brooklyn, NY 11229 718-3360-2553 (ekstansyon 129, 144, 150)
Queens
AdrèsEnfòmasyon pou pran kontak
Corona Health Center, 34-33 Junction Boulevard, 1ye Etaj, Jackson Heights, NY 11372 718-476-7101, 718-476-4579, 718-476-7103
Jamaica Health Center, 90-37 Parsons Boulevard, 4yèm Etaj, Jamaica, NY 11432 718-262-5512, 718-262-5581
Staten Island
AdrèsEnfòmasyon pou pran kontak
135 Canal Street, 2yèm Etaj, Staten Island, NY 10301 917-217-3324, *Sou Randevou Sèlman

Sere

Prevansyon Maladi Kwonik+

Yon maladi kwonik se yon pwoblèm medikal ki dire anpil tan, tankou opresyon, dyabèt, ak tansyon wo. Ou kapab kontwole maladi kwonik yo depi ou travay avèk doktè ou, depi ou manje an sante, epi ou fè egzèsis fizik ou, epitou depi ou pran medikaman ou. Depatman Sante bay sèvis ak resous pou ede moun New York evite oswa kontwole maladi. Rele 311 pou jwenn yon doktè, oswa pou jwenn enfòmasyon sou asirans sante pou pri ki ba oswa gratis.

Sere

Èd pou Kite Fimen+

Depatman Sante ap travay avèk Liy Telefòn New York pou Ede Moun Kite Fimen pou bay sèvis gratis, tankou medikaman, konsèy ak sipò angwoup, ki kapab ede ou kite fimen. Pou jwenn plis enfòmasyon ak resous sou fason pou kite fimen, rele 311.

Sere

Sèvis Gadri+

Depatman Sante bay lisans pou pwogram gadri, kontwole ak enspekte pwogram sa yo pou pwoteje sante ak sekirite timoun yo. Itilize sèvis NYC Child Care Connect (Koneksyon nan Gadri) (ki disponib nan lang Anglè) pou chèche pwogram swen timoun ki gen pèmisyon, tankou sant gadri yo, gadri ki baze nan lekòl ak kandete. Ou kapab konpare sant gadri ou avèk lòt sant ki nan vil la epitou/oswa ou kapab enskri pou resevwa dènye enfòmasyon yo nan tèks ak imèl (ki disponib nan Anglè ak Panyòl) sou founisè sèvis gadri ou. Rele 311 pou jwenn plis enfòmasyon.

Pou jwenn konsèy sou fason pou chwazi sèvis gadri nan Vil New York, klike la a (PDF).

Pou jwenn enfòmasyon sou egzijans pou pran vaksen pou paran yo, ale sou sitwèb schools.nyc.gov.

Sere

Patenarya Enfimyè-Fanmi+

Patenarya Enfimyè-Fanmi se yon pwogram vizit nan kay pou fanm ki ansent avèk premye tibebe yo. Vizit enfimyè yo ap kontinye jouk lè tibebe a gen 2 zan. Pwogram nan angaje pou amelyore sante, sante jeneral ak endepandans fanm ki vin manman pou premye fwa epi ki pa touche ase revni ak pitit yo. Rele 311 pou jwenn plis enfòmasyon epi pou konnen si ou kalifye.

Sere

Pwogram pou Vizit nan Kay Tibebe ki Fèk Fèt+

Pwogram Vizit nan Kay Tibebe ki Fèk Fèt sipòte fanm ki vin manman pou premye fwa ak tibebe yo pandan kèk premye semèn apre akouchman an. Yon pwofesyonèl sante piblik ap vizite fanmi yo lakay yo pou ede yo avèk alètman, ba yo ti konsèy sou sante ak sekirite epi pou konekte fanmi yo avèk resous yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 311.

Sere

Sipò pou Timoun ki Gen Reta oswa Andikap Devlòpmantal+

Pwogram Entèvansyon Bonè bay sipò pou fanmi ki gen timoun ki poko gen 3 zan epi ki gen reta oswa andikap devlòpmantal.

Kèk timoun ka jwenn avantaj nan Kontwòl Devlopman (Developmental Monitoring), yon pwogram ki la pou wè kijan timoun yo ap devlope ak ki kantite pwogrè y ap fè.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Entèvansyon Bonè oswa Kontwòl Devlopman, rele 311. Sèvis yo gratis pou fanmi yo, kèlkeswa revni yo oswa sitiyasyon imigrasyon yo.

Sere

Posesyon Bèt Kay+

Depatman Sante bay lisans pou chen epi li bay repons lè chen mòde yon moun ak repons pou dosye bèt ki gen maladi laraj. Nan Vil New York, tout ti chen ak ti chat ta dwe pran premye vaksen yo kont laraj ant 3 ak 4 mwa. Kòd Sante Vil New York (New York City Health Code) egzije tou pou mèt chen yo gen lisans pou chen yo epi pou yo tache yon etikèt lisans nan kolye chen yo lè yo an piblik. Klike la a pou aplike pou lisans chen ou oswa pou renouvle youn avèk aplikasyon sitwèb la (ki disponib an Anglè), ranpli fòm ki anba la a, oswa rele 311 pou mande pou nou voye yo kopi ba ou pa lapòs.

Klike la a (PDF) pou jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike pou yon lisans chen.

Klike la a (PDF) pou telechaje aplikasyon sou papye.

Sere

Sekirite Sanitè Manje+

Depatman Sante bay pèmi pou kote ki bay sèvis manje (food service establishments, FSE) epi kontwole kote sa yo, epitou nou bay kou fòmasyon ak sètifika pou operatè restoran, machann manje mobil ak travayè kantin popilè/manje pandan lete. Depatman an enspekte operasyon ak lokal FSE yo tou omwen yon dwa chak ane pou tcheke si yo satisfè egzijans sekirite sanitè manje nan Kòd Sante Vil New York. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 311.

Sere

Kay ki an Sante+

Depatman Sante enspekte kay yo pou redui danje pou anviwònman an, sitou kay ki asosye avèk anpwazònman nan plon ak opresyon. Li asosye tou avèk òganizasyon sante, òganizasyon lojman ak òganizasyon ki baze nan kominote ak èd teknik sou fason pou redui danje ki asosye avèk plon ak deklanchman opresyon, tankou ravèt ak sourit, nan kay.

Pwopriyetè bilding yo gen obligasyon pou repare penti k ap dekale san pwoblèm, epi pou kenbe lojman yo san bèt nuizib. Si ou se yon lokatè, rapòte penti k ap dekale oswa rat ak sourit ba pwopriyetè bilding ou san pèdi tan. Si pwopriyetè bilding nan pa repare pwoblèm nan, rele 311 oswa ale sou sitwèb visit nyc.gov/311.

Sere

Kontwòl Maladi+

Depatman Sante siveye, kontwole ak bay repons pou maladi enfektye ak deklanchman yo, tankou antraks, ak viris Nil Oksidantal. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 311.

Sere

Sant Aksyon pou Sante Katye+

Sant Aksyon pou Sante Katye Depatman an se yon pati nan plan Vil New York pou pote plis sante ak sèvis kominotè pou moun New York. Sant Aksyon yo pral louvri nan katye ki gen anpil moun ki gen dyabèt, maladi kè ak lòt maladi kwonik. Y ap bay espas tou pou òganizasyon ki baze nan kominote ak ekip Depatman Sante pou yo travay ansanm pou redui inegalite nan sante nan nivo katye a. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 311.

Sere

Manje sa ki Bon pou Sante epi Fè Egzèsis Fizik+

Si ou manje sa ki bon pou sante ou epi si ou fè egzèsis fizik, sa kapab ede ou bese gwosè ou, kontwole estrès ou, gen plis enèji epi trase yon bon egzanp pou pitit ou yo. Pwogram nitrisyon ak Health Bucks Depatman Sante ankouraje tout moun New York pou yo manje sa ki fòtifyan epi pou yo fè egzèsis fizik.

Klike la a (PDF) pou jwenn konsèy sou fason pou manje sa ki bon pou sante ou ak pou viv yon fason aktif nan Vil New York.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram nitrisyon Depatman Sante, rele 311.

Sere

Health Bucks+

Health Bucks yo se koupon $2 dola ou kapab itilize pou achte fwi ak legim fre nan tout mache kiltivatè ki nan Vil New York. Tout mache kiltivatè ki aksepte avantaj Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) ap bay yon Health Buck pou chak kliyan pou chak $5 dola yo depanse avèk Transfè Elektwonik Avantaj (Electronic Benefits Transfer, EBT). Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 311.

Sere

Sante Mantal+

Depatman Sante ap fè anpil efò pou ankouraje sante mantal ak aksè nan tretman ak swen sante pou timoun ak adilt ki gen pwoblèm sante mantal oswa pwoblèm abi alkòl/dwòg. Si oumenm oswa yon moun ou konnen bezwen èd, kontakte fanmi ou ak zanmi ou, doktè ou, oswa yon pwofesyonèl sante mantal. Pou jwenn yon pwofesyonèl sante mantal, ale sou sitwèb nyc.gov/nycwell oswa rele plan asirans sante ou. Lè gen ijans, rele 911.

Pou èd pou jwenn sèvis pou pwoblèm alkòl ak lòt pwoblèm, enfòmasyon sou prevansyon òvèdòz, oswa pou netwaye ekipman enjeksyon ak lòt sipò, rele 311.

Sere

Bilten sou Sante+

Sante LGBTQ (PDF)

Diminye nan sèl la (PDF)

Vyeyès an Sante (PDF)

Depresyon Bilten Sante (PDF)

Bilten sou sante se piblikasyon vedèt Depatman Sante sou sijè sante ki konsène tout moun New York. Rele 311 pou mande yon kopi gratis nan lang ou, oswa ale sou sitwèb nyc.gov/health/pubs. Pou jwenn yon abònman gratis nan imèl healthbulletins@health.nyc.gov epi ekri “Sign me up to receive new Health Bulletins” (Enskri mwen pou resevwa Bilten sou Sante) nan liy sijè a.

Sere