Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19)

A man leans on his hand looking sad. Text reads: Keep staying home if you're sick. It helps to keep others from getting sick

[ View information about COVID-19 in English ]

Kontinye genyen transmisyon kominotè COVID-19 nan NYC.

Sa Ou Dwe Konnen Kounye a Sou COVID-19 (PDF)

Fèmeti Lekòl Ak Biznis Ki Pa Esansyèl yo

Yo te deziyen zòn nan vil la kòm zòn Wouj, Oranj oswa Jòn baze sou kantite ka yo, epi chak kalite zòn gen restriksyon diferan.

Aprann plis anba a sou sa restriksyon sa yo vle di pou ou.

Reyini San Danje

Anplis, swiv konsèy jeneral prevansyon COVID-19 nou an, rete pridan lè ou rankontre avèk zanmi ou yo. Evite aktivite andedan kay epi rete lwen gwo gwoup lè w rete fidèl a yon ti gwoup zanmi ak fanmi — "kokon sosyal" pandemi ou a.

Men kèk lòt konsèy pou ede ou rete an sekirite pandan wap deplase nan vil la.

Ikòn yon avyon

Lè w ap vwayaje:

 • Vwayaje kounye a mete ou menm, fanmi w ak kominote w an danje pou tonbe malad e pou gaye viris la bay lòt moun. Opsyon ki gen mwens danje a se pa vwayaje si w ka evite sa./li>
 • Si ou oblije vwayaje, planifye davans, pran prekosyon epi prepare ou pou mete tèt ou an karantèn lè ou retounen.

Vwayaje pandan COVID-19 la (PDF)


Ikòn yon kodenn boukannen

Lè w ap selebre fèt yo:

 • Pa vwayaje, pa rasanble an gwoup, epi pa òganize ni asiste okenn fèt. Selebre avèk moun ki fè pati fwaye w yo sèlman.
 • Pito patisipe nan aktivite ki gen mwens danje pou fèt yo, tankou fèt vityèl, fè bonbon ak asiste rasanbleman ki fèt deyò.

Kèk konsèy pou rete an sekirite pandan sezon fèt yo (PDF)


Ikòn altè

Lè ou ale nan djim:

 • Mete yon kachnen ki kouvri nen ou ak bouch ou toutan. Bando, chamwa ak gèt yo pa kachneniki akseptab pandan ou nan djim lan.
 • Evite sosyalize. Kenbe omwen 6 pye distans de lòt moun ki al nan djim lan tou.

Ikòn asyèt ak istansil

Lè ou al manje deyò:

 • Pa rete tann. Fè yon rezèvasyon, tcheke meni an sou entènèt epi fè tout lòt sa ou kapab fè pou evite rete tann lontan anvan ou jwenn yon tab ak kòmande.
 • Mete kachnen toutan lè w p ap manje oswa bwè.
 • Kijan Pou w Manje Deyò San Danje (PDF)

Ikòn sak acha

Lè w al achte:

 • Itilize dezenfektan pou men lè w ap antre nan magazen an, apre w fin manyen yon pwodui, ak apre w kite magazen an.
 • Manyen pwodui ou gen entansyon achte sèlman, epi itilize metòd peman san lajan kach nenpòt lè sa posib.
 • Kijan Pou w Achte San Danje (PDF)

Plis Konsèy sou Rasanblei Ansanm:

Vwayaje San Danje Pandan Ijans Sante Piblik COVID-19 La (PDF)

Ti Konsèy Pou W Rasanble Ansanm San Danje (PDF)

Fason pou Manifeste an Sekirite Pandan Pandemi COVID-19 la (PDF)

Pou enfòmasyon sou sa pwopriyetè biznis bezwen konnen, gade COVID:19: Direktiv pou Biznis yo.

Fason Ou Ka Anpeche Pwopagasyon COVID-19 lan

Ikòn yon kay

Rete lakay si ou malad
Soti sèlman pou al pran swen medikal ki esansyèl oswa fè lòt komisyon ki esansyèl.Ikòn ki montre 6 pye distans

Kenbe distans fizik
Rete nan yon distans omwen 6 pye de lòt moun yo.


Ikòn lave men

Kenbe Men ou Pwòp
Lave men ou souvan avèk savon ak dlo. Sèvi ak dezenfektan pou men abaz alkòl si savon ak dlo pa disponib.


Ikona okrycia na twarz

Mete yon kachnen
Ou ka kontajye san w pa montre sentòm. Kouvri figi w pou pwoteje moun ki antoure ou yo.

Si w gen plis risk pou w vin malad grav ak COVID-19, ou dwe rete lakay ou leplis posib tou.

Tès

Ikona zestawu do testu na COVID-19

Hágase la prueba

Tout moun New York dwe fè tès dyagnostik COVID-19, kèlkeswa si yo gen sentòm oswa si yo gen plis risk. Tès yo gratis. Chèche yon sit tès tou pre ou


Yo pa pral mande w kesyon sou estati imigrasyon ou. Lè w fè tès oswa resevwa swen pou COVID-19 se pa yon avantaj piblik selon règ chay piblik la (PDF).

Ki Moun Ki Ta Dwe Fè Tès Imedyatman

Ou ta dwe pran randevou pou fè yon tès pi vit ke posib si ou:

Si rezilta tès ou a negatif, konsilte pwofesyonèl swen sante ou konsènan si wi oswa non ou ta dwe fè tès ankò nan pwochèn semèn lan.

Lè Ou Dwe Fè Tès

Travayè swen sante yo, lòt travayè esansyèl yo, ak lòt travayè ki genyen kontak an pèsòn avèk moun nan kad travay yo a ta dwe fè tès yon fwa pa mwa.

Moun ki pa travayè esansyèl pa bezwen fè tès osi souvan. Si ou travay deyò lakay ou, oswa si ou travay oswa ap viv nan yon anviwònman ki gen anpil moun ou ta dwe fè tès regilyèman.

Ou ta dwe fè tès avan ou vizite yon moun ki gendwa anba risk grav pou COVID-19. Si ou teste pozitif, ou genyen sentòm COVID-19 oswa te gen kontak resaman avèk yon moun ki genyen COVID-19, anile plan ou yo.

Ou pa ta dwe fè tès pou COVID-19 pandan 90 jou apre sentòm ou yo te kòmanse oswa, si ou pa te genyen sentòm, apati dat ou te fè tès la. Yon moun ki te geri anba COVID-19 la gendwa genyen yon rezilta tès pozitif menm si li pa kontajye ankò.

Si ou te geri anba COVID-19 epi ou genyen nouvo sentòm COVID-19, konsilte yon pwofesyonèl swen sante, espesyalman si ou te genyen kontak sere avèk yon moun ki genyen aktyèlman COVID-19.

Kilè Pou w Jwenn Swen Pou COVID-19

Si ou santi ou malad, ou gen sentòm COVID-19, oswa ou te dyagnostike ak COVID-19, rete lakay ou. Sèlman kite kay ou lè ou bezwen swen medikal esansyèl oswa bezwen debaz, tankou makèt, epi pa gen okenn lòt fason pou jwenn yo.

Si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo, sa a se yon ijans medikal. Ale nan sal dijans oswa rele 911 touswit:

 • Difikilte pou respire
 • Doulè pèsistan oswa presyon nan pwatrin oswa nan vant
 • Nouvo konfizyon oswa enkapasite pou rete eveye
 • Po bouch oswa figi ki vin ble
 • Difikilte pou pale
 • Figi ou tonbe toudenkou
 • Angoudisman nan figi, bra, oswa janm
 • Kriz
 • Nenpòt doulè grav toudenkou
 • Senyen san kontwòl
 • Vomisman oswa dyare sevè oswa pèsistan

Si ou bezwen yon pwofesyonèl swen sante, kontakte NYC Health + Hospitals (Sant + Lopital NYC) nan 844-692-4692 oswa 311. Ou ka resevwa swen kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou oswa kapasite pou ou peye. Sant + Lopital NYC oswa sant sante kominotè yo pa pral mande w kesyon sou sitiyasyon imigrasyon ou, epi yo pa pataje enfòmasyon sou pasyan yo avèk okenn moun oswa òganizasyon — sof si pasyan otorize sa.

Kilè Pou Jwenn Lòt Swen Medikal

Pa pran reta pou resevwa swen medikal ou bezwen an. Kontakte pwofesyonèl swen sante ou a byen vit sou nenpòt nouvo sentòm ou santi, ke ou panse yo ka gen rapò ak COVID-19 ou pa.

Ou ta dwe ale tou nan egzamen woutin ak tès depistaj yo, epi pran vaksen ki pwograme pou ou ak pitit ou yo.

Sentòm Yo Ak Kisa w Dwe Fè Lè Ou Malad

Moun ki gen COVID-19 yo te rapòte yon gwo varyete sentòm, ki soti nan sentòm lejè yo pou rive nan maladi grav yo. Gen kèk moun ki pa gen okenn sentòm.

Sentòm yo ka parèt ant de (2) a 14 jou apre yon moun te ekspoze a viris la. Moun ki gen sentòm sa yo gendwa genyen COVID-19:

 • Lafyèv oswa frison
 • Tous
 • Souf kout oswa difikilte pou respire
 • Fatig
 • Misk oswa kò fè mal
 • Maltèt
 • Pèt kapasite pou pran gou oswa pran sant toudenkou
 • Malgòj
 • Konjesyon oswa nen k ap koule
 • Kè plen oswa vomisman
 • Dyare

Lis sa a pa gen tout sentòm ki posib yo ladan.

Sentòm pifò moun ki gen COVID-19 yo soti nan sentòm leje pou rive modere epi yo geri pou kont yo. Mwen souvan, COVID-19 gendwa lakoz nemoni ak lòt konplikasyon grav, etène lopital oswa lanmò.

Si sentòm ou yo leje oswa yo pa twò grav, rete lakay ou. Pa kite lakay ou sòf pou ou jwenn swen medikal esansyèl (gen ladan tès pou COVID-19) oswa pou bezwen debaz yo tankou pwovizyon, si yon moun pa kapab jwenn yo pou ou.

Si Ou Gen Sentòm

 • Sentòm Grav: Ou ta dwe ale nan yon sal dijans oswa rele 911 imedyatman si ou gen sentòm ki endike anwo a.
 • Sentòm Leje oswa Pa Twò Grav Avèk Kondisyon Kache: Ou ta dwe rele pwofesyonèl swen sante ou si ou gen sentòm epi ou gen plis pase 50 tan oswa si ou gen kondisyon kache, tankou maladi poumon, opresyon, maladi kè oswa kansè. Ou ta dwe rele pwofesyonèl swen sante ou a tou si ou gen sentòm epi ou pa santi w pi byen nan twa (3) a kat (4) jou.
 • Sentòm Leje oswa Pa Twò Grav San Kondisyon Kache: Rete lakay ou otanke posib epi pa kontakte pwofesyonèl swen sante ou a. Pou pwoteje lòt moun nan kay ou, rete 6 pye distans de lòt moun epi netwaye epi dezenfekte tout sifas ou manyen souvan yo. Lave men ou souvan epi pa pataje mèb, istansil oswa nenpòt lòt bagay.
 • Kisa Ou Dwe Fè Si Ou Gen COVID-19 (PDF)

Lè Ou Santi Ou Pi Byen

Ou ka kite kay ou pou al fè travay esansyèl yo lè tout bagay sa yo vre:

 • Sa te fè omwen sèt (7) jou depi sentòm ou yo te kòmanse.
 • Ou pa te janm genyen lafyèv, pat genyen yon lafyèv pandan twa (3) jou avan yo san itilize medikaman pou redwi lafyèv yo tankou Tylenol® oswa ibipwofèn.
 • Maladi ou a te amelyore globalman.

Moun Ki Gen Plis Risk Pou Maladi Grav

Maladi grav vle di moun ki gen COVID-19 ka bezwen entène lopital, swen entansif, oswa yon respiratè atifisyèl pou ede yo respire, oswa yo ka menm mouri. Moun ki gen plis risk maladi grav dwe siveye sante yo avèk anpil atansyon.

Pami granmoun yo, risk pou maladi grav nan COVID-19 yo ogmante avèk laj, kote granmoun ki pi aje yo anba pi gwo risk. Pa egzanp, moun ki nan laj 50 ane yo anba pi gwo risk pou maladi grav pase moun ki nan laj 40 ane yo. Menm jan an, moun ki nan laj 60 ane oswa 70 ane yo, an jeneral, anba pi gwo risk pase moun ki nan 50 ane yo.

Anplis de sa, moun nenpòt laj ki gen pwoblèm sante ki kache gen plis risk pou maladi grav anba COVID-19:

 • Kansè
 • Maladi ren kwonik
 • COPD (maladi pilmonè obstriksyon kwonik)
 • Eta iminodeprime (sistèm iminitè ki aflebli) pa transplantasyon ògàn solid
 • Obezite (endèks mas kò ki nan 30 oswa pi wo)
 • Pwoblèm kè, tankou ensifizans kadyak, maladi atè kadyovaskilè, oswa kadyomyopati
 • Maladi anemi falsifòm
 • Fimen
 • Dyabèt melitis Tip 2

Lòt Faktè Risk Ki Posib

Nou toujou ap aprann sou COVID-19, epi gendwa gen lòt pwoblèm sante ki ogmante risk pou maladi grav. Baze sou sa nou konnen nan moman sa a, moun ki gen pwoblèm ki suiv yo ka gen plis risk pou maladi grav anba COVID-19:

 • Opresyon (modere rive grav)
 • Maladi serebwovaskilè (ki afekte veso sangen yo ak apwovizyònman san nan sèvo a)
 • Fibwoz kistik
 • Ipètansyon oswa tansyon wo
 • Eta iminodeprime (sistèm iminitè ki afebli) akòz transplantasyon sangen oswa mwal osez, defisyans iminitè, VIH, itilizasyon kòtikostewoyid yo, oswa itilizasyon lòt medikaman ki afebli sistèm iminitè yo
 • Maladi fwa
 • Pwoblèm newolojik yo, tankou demans
 • Maladi fwa
 • Gwosès
 • Fibwoz pilmonè (ki gen tisi poumon ki andomaje oswa ki gen sikatris)
 • Talasemi (yon tip twoub sangen)
 • Dyabèt melitis Tip 1

Anplis de sa, timoun ki konplèks medikalman, ki gen pwoblèm newolojik, jenetik, oswa metabolik, oswa ki gen maladi kè konjenital ta gendwa anba risk pou maladi grav anba COVID-19 yo konpare ak lòt timoun yo.

Fè Fas ak Byennèt Emosyonèl

Yon epidemi maladi enfektye tankou COVID-19 ka estresan pou ou, pou pwòch ou yo, ak pou zanmi ou yo. Li natirèl pou w santi w akable, tris, kè w sou biskèt ak pè. Ou ka gen lòt sentòm detrès tou, tankou pwoblèm pou dòmi, ak plis itilizasyon sibstans oswa alkòl.

Pou dininye estrès ou ak ede jere sitiyasyon an:

Persone a maggiore rischio di malattia grave

Plis Resous