Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19)

Estati. Tèks la li konsa: Rete solid, New York. Piki rapèl vaksen kont COVID-19 yo disponib.

[ View information about COVID-19 in English ]

Toujou gen transmisyon COVID-19 nan Vil New York ak toupatou nan Etazini. Se sitou poutèt pwopagasyon varyant ki pi atrapan yo ak gran kantite moun ki poko vaksinen yo.

Ou kapab suiv kijan COVID-19 ap simaye ak ki kantite moun ki vaksinen nan vil la sou paj COVID-19: Done yo nou an.

Jwenn plis enfòmasyon pi ba a sou sa ou kapab fè pou ede tèt ou, fanmi ou ak kominote ou.

Vaksen yo

Vaksinasyon se zouti ki pi enpòtan nou genyen pou sispann pwopagasyon an, e li vin pi fasil toujou pou pran vaksen. Chak moun ki pa vaksinen nan NYC ki gen omwen 5 an kapab pran vaksen gratis jodi a nan youn nan plizyè santèn lokal vaksinasyon yo nan vil la. Moun New York yo kapab chwazi pran vaksen lakay yo tou.

Tès

Tout moun dwe fè tès:

 • Imedyatman si ou gen sentòm COVID-19 yo.
 • Senk jou apre ou te genyen kontak pwòch (ou te a yon distans mwens pase 6 pye pandan omwen 10 minit sou yon peryòd 24 èdtan) avèk yon moun pandan li te genyen COVID-19.
 • Anvan ak apre w ale nan yon rasanbleman, sitou si ou ak lòt moun yo pa fin vaksinen nèt, oswa gen risk fè COVID-19 grav.
 • Twa a senk jou apre vwayaj.

Moun ki gen kontak an pèsonn souvan avèk lòt moun ki poko fin vaksinen nèt dwe konsidere fè tès chak semèn. Se sitou vre pou moun ki gen kontak pwòch avèk lòt moun ki pa mete mask andedan.

Prevansyon

Pi bon fason pou pwoteje tèt ou ak moun ki antoure ou yo kont COVID-19 se pran vaksen.

Si ou pa vaksinen, fè pati pa w la pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19 nan NYC nan pran kèk prekosyon chak jou. Sa ki pi enpòtan, mete mask nan tout kote piblik, deyò ak andedan. Sa sitou enpòtan avèk pwopagasyon varyant yo, ki gen dwa pi atrapan epi gen plis chans pote maladi COVID-19 grav.

Moun ki Gen Pi Gwo Risk pou Maladi Grav

Maladi grav vle di moun ki gen COVID-19 la ka bezwen ospitalizasyon, swen entansif oswa yon respiratè atifisyèl pou ede li respire, oswa li ka menm mouri. Moun ki gen plis risk maladi grav dwe siveye sante yo avèk anpil atansyon. Risk pou maladi COVID-19 grav la ogmante avèk laj, kote granmoun ki pi aje yo gen pi gwo risk.

Moun Ansent

Moun ki fè COVID-19 pandan yo ansent gen plis chans pou yo vin malad grav oswa mouri anba COVID-19. Maladi grav la gen dwa gen ladan ospitalizasyon, swen entansif oswa nesesite pou respiratè atifisyèl.

Yo rekòmande vaksinasyon kont COVID-19 pou tout moun ki gen laj omwen 5 an, sa gen ladan moun ki ansent, ki te ansent dènyèman, k ap bay tete oswa ki vle vin ansent. Avantaj ki genyen nan pran vaksen kont COVID-19 la pandan gwosès peze plis sou balans la pase tout risk yo konnen oswa ki posib pou vaksinasyon an genyen.

Pa sote randevou swen sante ou pandan oswa apre gwosès la. Si ou malad oswa ou gen sentòm COVID-19 yo pandan ou gen tranche, kontakte sant akouchman w lan anvan ou rive.

 • Gwosès: Jwenn enfòmasyon sou diferan risk COVID-19 yo pou moun ansent ak sou asistans ki disponib.

Tretman

Moun ki gen tès COVID-19 pozitif kapab resevwa tretman pou ede redui sentòm COVID-19 yo epi evite ospitalizasyon.

Si ou gen sentòm, kontakte pwofesyonèl medikal ou. Si ou bezwen èd pou jwenn laswenyay gratis oswa bon mache, rele 311. Ou ka jwenn laswenyay nan NYC kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou oswa kapasite ou pou peye.

Tretman antikò monoklonal la rekòmande pou moun ki gen COVID-19, ki santi sentòm leje oswa mwayen depi 10 jou pou piplis e ki gen pi gwo risk fè maladi grav. Ou kapab resevwa tretman antikò monoklonal apre kontak avèk COVID-19 tou.

Pou plis enfòmasyon, gade paj Tretman nou an.

Sante Mantal

Pandemi COVID-19 la lakòz estrès, epizman ak anksyete pou Moun New York yo. Pandan w ap kontinye pwoteje sante ou ak kominote ou, li enpòtan tou pou ou pwoteje sante mantal ou epi pou ou fè atansyon ak itilizasyon alkòl ak sibstans ou.

Genyen zouti ak sipò ki disponib pou ede ou fè fas.

Konsèy pou ou Fè Fas Chak Jou

 • Konnen fason estrès, twomatis ak chagren kapab afekte fason ou santi ou:
  • Fizik: Fatig, maltèt, batman kè rapid ak agravasyon pwoblèm medikal ki te egziste avan yo
  • Emosyonèl: Santiman tristès, dezespwa, anksyete, kòlè ak akaryasite
  • Mantal: Konfizyon, mank memwa ak difikilte pou konsantre oswa pran desizyon
  • Konpòtmantal: Pa aji kòm dabitid, ajitasyon, polemik ak chanjman nan manje, nan dòmi ak itilizasyon sibstans
 • Konsantre sou pati lavi ki sou kontwòl ou. Kenbe woutin ou yo, mete kachnen epi pratike distans fizik.
 • Rete konekte avèk moun ki ka sipòte ou ak kominote ki ozalantou ou yo.
 • Raple tèt ou de pwen fò ou yo ak fason ou te jere lòt sitiyasyon difisil yo.

Pou pale avèk yon pwofesyonèl fòme ki kapab ba ou sipò ak referans pou swen, kontakte NYC Well oswa NY Project Hope.

Pou plis enfòmasyon, ale sou paj Sante Mantal ak Toksikomani nou an.

Biznis ak Lekòl

Gen kondisyon pou sekirite ki anplas pou biznis ak lekòl NYC yo pou anpeche pwopagasyon COVID-19 epi limite gwoup ka yo.