Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19)

Yon fanm nwa ap gade telefòn li pandan li pote de (2) mask: yon mask chirijikal ble ak yon mask an twal nwa sou li. Tèks la li konsa: Moun New York: Lè ou double mask ou yo, sa ofri ou plis pwoteksyon ankò kont COVID-19.

[ View information about COVID-19 in English ]

Vaksen

Li pat janm pi fasil pou moun pran yon vaksen kont COVID-19 nan NYC. Moun 12 ane oswa plis yo kapab ale kounye a nan sit vaksinasyon yo nan tout vil la san yon randevou. Genyen sèvis ki disponib pou moun ki bezwen èd pou ale nan yon sit oswa lòt akomodasyon ki rezonab yo.

Yon moun ki vaksinen konplètman gen anpil chans pou li pa malad oswa pou li pa pwopaje viris ki lakòz COVID-19. Nenpòt aktivite plis an sekirite lè ou pran vaksen an, epi nan pifò anviwònman ou pa pral bezwen pote yon kouvèti pou figi oswa kenbe 6 pye distans ak lòt moun yo.

Aprann plis sou vaksinasyon kont COVID-19 yo ak fason ou kapab pran yon piki jodi a.

Pou plis enfòmasyon sou vaksen an, gen ladan engredyan li yo ak fason yo te devlope li ak pwouve sekirite li, vizite paj Enfòmasyon sou Vaksen page.

Varyant/Souch yo

NYC ap siveye souch yo — tip varyant yo ki montre yon diferans siyifikatif nan fason yo fonksyone — ak lòt varyant yo ke yo te idantifye epi ke yo te rapòte isit la.

Moun nan NYC ki te teste pozitif pou varyant ki bay enkyetid sou viris ki lakòz COVID-19. Varyant sa yo plis transmisib pase nenpòt lòt varyant epi yo kapab lakòz plis maladi grav.

Etid preliminè yo sijere vaksen kont COVID-19 la pwoteje moun kont varyant sa yo. Gen etid anplis ki ankou.

 • Done sou Nouvo Varyant/Souch yo

Pandan plis moun New York ap pran vaksen an, pwopagasyon COVID-19 la ap ralanti nan Vil New York ak nan tout Etazini. Ou ka jwe wòl pa ou la lè ou pran vaksen an.

Tès

Lè Ou Dwe Fè Tès

Tout moun New York ki pa ko pran vaksen an ta dwe fè yon tès dyagnostik jan sa nesesè (konsilte anba la a), si wi oswa non yo genyen sentòm yo oswa yo te teste avan. Moun New York ki te resevwa vaksen kont COVID-19 la pa bezwen fè tès, sòf si yo genyen sentòm COVID-19 yo oswa yo egzije yo fè sa pou travay, lekòl oswa yon lòt rezon. Yo pa pral mande ou kesyon sou sityasyon imigrasyon ou.

Ki Moun Ki Ta Dwe Fè Tès Imedyatman

Ou ta dwe pran randevou pou fè yon tès pi vit ke posib si ou:

Si rezilta tès ou a negatif, konsilte pwofesyonèl swen sante ou konsènan si wi oswa non ou ta dwe fè tès ankò nan pwochèn semèn lan.

Pou plis enfòmasyon, konsilte paj Tès nou an.

Prevansyon

Pi bon fason pou ou pwoteje tèt ou ak sila yo ki ozalantou ou kont COVID-19 se pou ou pran vaksen an. si ou pran vaksen an, ou gendwa pa bezwen swiv tout direktiv ki anba la a pou ou rete an sekirite.

Si ou pa te pran vaksen an, ou kapab jwe wòl ou a pou ou ede anpeche pwopagasyon COVID-19 la nan NYC lè ou pran kèk mezi chak jou.

Rete lakay ou si ou malad oswa si ou te ekspoze resaman ak COVID-19

Sèlman sòti pou yon tès COVID-19, swen medikal esansyèl oswa lòt komisyon ki esansyèl yo.

Kenbe distans fizik

Si ou pa pran vaksen, rete nan distans 6 pye de lòt moun yo.

Kenbe Men ou Pwòp

Lave men ou souvan avèk savon ak dlo. Sèvi ak dezenfektan pou men abaz alkòl si savon ak dlo pa disponib.

Pote yon kouvèti pou figi

Lè ou pote yon kouvèti pou figi, ou pwoteje moun ki ozalantou ou sizoka ou enfekte men ou pa konnen sa. Yon kouvèti pou figi kapab ede pwoteje tèt ou kont enfeksyon.

Ou kapab jwenn pi bon pwoteksyon lè ou pote de (2) mask (yon mask twal sou yon mask jetab), ki amelyore adaptasyon an epi ki ajoute kouchl Si ou anba pi gwo risk pou maladi grav anba COVID-19, konsidere itilize yon sèl mask ki gen kalite siperyè, tankou yon KN95.

Fè Tès

Moun New York ki pa pran vaksen an ta dwe fè yon tès (dyagnostik) pou viris COVID-19, menm si yo genyen oswa yo pa genyen sentòm yo oswa anba risk anplis.

Evit Vwayaje

Si ou pa pran vaksen, vwayaje mete ou ak sila yo ki ozalantou ou yo anba risk pou tonbe malad epi pwopaje viris la. Si ou dwe vwayaje, planifye davans lè ou revize direktiv nou an epi pran tout prekosyon yo rekòmande yo. Yo pa egzije ou fè karantèn apre vwayaj, men li toujou rekòmande pou pifò vwayajè. Kèk travayè, tankou travayè swen sante yo, genyen règleman ki pi estrik pou yo retounen travay apre yo te vwayaje.

Pou plis enfòmasyon, konsilte paj Prevansyon ak Swen nou an.

Moun ki Anba Risk Anplis pou Maladi Grav

Maladi grav vle di moun ki gen COVID-19 ka bezwen entène lopital, swen entansif, oswa yon respiratè atifisyèl pou ede yo respire, oswa yo ka menm mouri. Moun ki anba risk anplis pou maladi grav yo pran prekosyon pou siveye sante yo.

Pami granmoun yo, risk pou maladi grav nan COVID-19 yo ogmante avèk laj, kote granmoun ki pi aje yo anba pi gwo risk. Pa egzanp, moun ki nan laj 50 ane yo anba pi gwo risk pou maladi grav pase moun ki nan laj 40 ane yo. Menm jan an, moun ki nan laj 60 ane oswa 70 ane yo, an jeneral, anba pi gwo risk pase moun ki nan 50 ane yo.

Inegalite sistemik ki la lontan nan sante ak nan sosyete a te mete moun ki soti nan kèk gwoup rasyal ak etnik (gen ladan gwoup nwa, latino ak otoktòn yo) anba risk anplis pou yo vini malad epi pou yo mouri akòz COVID-19. Etid yo te montre ke moun ki soti nan kèk gwoup rasyal ak etnik yo ap mouri anba COVID-19 nan laj ki pi jèn. Moun koulè yo souvan pi jèn lè yo devlope pwoblèm medikal kwonik yo epi yo gen dwa gen plis chans pou yo genyen plis pase yon pwoblèm.

Granmoun nenpòt laj ki gen pwoblèm sante ki kache yo kapab gen plis chans pou yo tonbe malad grav anba COVID-19.

 • Kansè
 • Maladi ren kwonik
 • Maladi poumon kwonik yo, gen ladan maladi pilmonè obstriksyon kwonik (chronic obstructive pulmonary disease, COPD), opresyon (modere rive grav), maladi poumon entèstisyèl, fibwoz kistik ak ipètansyon pilmonè
 • Demans oswa lòt pwoblèm newolojik yo
 • Dyabèt (tip 1 oswa tip 2)
 • Sendwòm Down
 • Pwoblèm kè, tankou ensifizans kadyak, maladi atè kowonè, kadyomyopati ak ipètansyon (tansyon wo)
 • enfeksyon VIH
 • Eta iminodeprime (sistèm iminitè ki afebli)
 • Maladi fwa
 • Pwa anplis oswa obezite (endèks mas kò ki nan 25 oswa pi wo)
 • Gwosès
 • Anemi falsifòm oswa talasemi
 • Fimen, aktyèlman oswa avan sa
 • Transplantasyon ògàn solid oswa selil souch sangen
 • Konjesyon serebral oswa maladi serebwovaskilè, ki afekte sikilasyon san nan sèvo a
 • Twoub itilizasyon sibstans yo (tankou alkòl oswa dwòg)

Nou toujou ap aprann sou COVID-19, epi gendwa gen lòt pwoblèm sante ki ogmante risk pou maladi grav. Si ou genyen youn nan pwoblèm sante kache ki anwo yo oswa ou genyen 65 ane oswa plis, konsidere rete lakay ou pou ou pwoteje tèt ou. Travay lakay ou si ou kapab, evite foul ak rasanbleman yo, epi asire ou pratike distans fizik ak lòt prekosyon si ou soti.

Timoun yo:

Timoun ki gen pwoblèm medikal ki kache yo anba risk anplis tou pou maladi grav konpare ak lòt timoun yo. Genyen kounye a prèv ki limite konsènan ki pwoblèm espesifik ki kapab mennen nan risk anplis pou timoun yo. Prèv aktyèl yo sijere ke timoun ki gen pwoblèm ki annapre yo kapab anba risk anplis pou maladi grav anba COVID-19:

 • Opresyon oswa lòt pwoblèm poumon kwonik yo
 • Maladi kè konjenital (depi nesans)
 • Dyabèt
 • Pwoblèm jenetik yo
 • Iminodepresyon
 • Konpleksite medikal
 • Pwoblèm metabolik yo
 • Pwoblèm newolojik yo
 • Obezite
 • Maladi anemi falsifòm
CDC: Moun Ki Gen Plis Risk Pou Maladi Grav

Moun Ansent

Baze sou sa nou konnen nan moman sa a, moun ki ansent yo gen pi gwo risk pou maladi grav anba COVID-19 pase moun ki pa ansent. Moun ki ansent ki gen COVID-19 gendwa genyen tou plis risk pou akouchman prematire ak lòt rezilta gwosès negatif yo. Te gen kèk rapò sou ti bebe ki te enfekte avan nesans, men sanble sa ra.

Pa sote randevou swen sante ou pandan oswa apre gwosès la. Si ou malad oswa ou gen sentòm COVID-19 yo pandan doulè anfantman, kontakte etablisman akouchman ou an avan ou rive.

Vaksen yo

Yo pa te teste vaksen kont COVID-19 yo sou moun ki ansent oswa ki ap bay tete yo, men ekspè yo panse yo ta dwe jis san danje pou gwoup sa yo menm jan ak pou lòt yo.

Si ou ansent oswa ap bay tete epi ou gen plis pase 12 ane, ou gendwa chwazi pou ou resvwa vaksen an. Si ou te genyen sou sitiyasyon ou ak sou si wi oswa non pou ou pran vaksen an, pale ak pwofesyonèl swen sante ou. Si ou ansent epi ou devlope yon lafyèv apre ou pran vaksen an, ou ta dwe pran asetaminofèn, tankou Tylenol®.

Si ou ap panse vini ansent epi ou elijib pou ou pran vaksen an, yo rekòmande vaksinasyon.

Bay tete

Bay tete plis enpòtan ankò pandan yon pandemi. Tibebe ak timoun yo anba plis risk pandan ijans yo, lè lèt tibebe ak rezèv manje yo limite.

Moun ki gen COVID-19 oswa sentòm COVID-19 yo kapab bay tete si yo ap pran prekosyon pou evite pwopaje viris la bay ti bebe yo a.

Pou plis enfòmasyon, konsilte paj Gwosès nou an.

Sentòm yo, Swen

Sentòm yo ka parèt ant de (2) a 14 jou apre yon moun te ekspoze a viris la. Moun ki gen sentòm sa yo gendwa genyen COVID-19:

 • Lafyèv oswa frison
 • Tous
 • Souf kout oswa difikilte pou respire
 • Fatig
 • Misk oswa kò fè mal
 • Maltèt
 • Pèt kapasite pou pran gou oswa pran sant toudenkou
 • Malgòj
 • Konjesyon oswa nen k ap koule
 • Kè plen oswa vomisman
 • Dyare

Moun ki gen COVID-19 yo te rapòte yon gwo varyete sentòm, ki soti nan sentòm lejè yo pou rive nan maladi grav yo. Gen kèk moun ki pa gen okenn sentòm.

Si ou te teste pozitif epi ou pa malad ase pou ou nan lopital, tretman antikò monoklonal pou COVID-19 kapab ede ou redwi sentòm yo epi evite yon vwayaj lopital.

Kisa Ou Dwe Fè Si Ou Gen COVID-19 (PDF)

Ki Lè pou Chèche Èd

Rele pwofesyonèl swen sante ou si ou genyen sentòm yo, espesyalman si ou se yon granmoun aje, ansent, oswa ou genyen genyen pwoblèm sante ki mete ou anba risk anplis pou maladi grav.

Si ou bezwen èd pou jwenn swen medikal, rele 311. Ou ka jwenn swen nan NYC kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou oswa kapasite pou ou peye.

Ou ta dwe ale nan yon sal dijans oswa rele 911 imedyatman si ou genyen:

 • Difikilte pou respire
 • Doulè pèsistan oswa presyon nan pwatrin oswa nan vant
 • Nouvo konfizyon oswa enkapasite pou rete eveye
 • Po bouch oswa figi ki vin ble
 • Difikilte pou pale
 • Figi ou tonbe toudenkou
 • Angoudisman nan figi, bra, oswa janm
 • Kriz
 • Nenpòt doulè grav toudenkou
 • Senyen san kontwòl
 • Vomisman oswa dyare sevè oswa pèsistan

Sa se pa yon lis ki konplè. Si ou genyen enkyetid dèske ou gendwa eksperimante yon ijans medikal, kontakte pwofesyonèl swen ou imedyatman oswa rele 911.

Pou plis enfòmasyon, konsilte paj Sentòm yo ak Swen.

Sante Mantal

Pandemi COVID-19 la te lakòz estrès, epwizman ak ansyete pou Moun New York yo. Kòm ou kontinye pwoteje sante ou ak kominote ou, li enpòtan pou ou pwoteje sante mantal ou epi pou ou pran konsyans sou itilizasyon alkòl ak sibstans ou.

Genyen zouti ak sipò ki disponib pou ede ou fè fas.

Konsèy pou ou Fè Fas Chak Jou

 • Konnen fason estrès, twomatis ak chagren kapab afekte fason ou santi:
  • Fizik: Fatig, maltèt, batman kè rapid ak agravasyon pwoblèm medikal ki te egziste avan yo
  • Emosyonèl: Santiman tristès, dezespwa, ansyete, kòlè ak iritabilite
  • Mantal: Konfizyon, mank memwa ak difikilte pou konsantre oswa pran desizyon
  • Konpòtmantal: Pa aji tankou pwòp tèt pa nou, ajitasyon, polemik ak chanjman nan manje, nan dòmi ak itilizasyon sibstans
 • Konsantre sou pati lavi ki anba kontwòl ou. Kenbe woutin ou yo, pote yon kouvèti pou figi epi pratike distans fizik.
 • Rete konekte avèk moun ki ka sipòte ou ak kominote ki ozalantou ou yo.
 • Raple tèt ou de fòs ou yo ak fason ou te jere lòt sitiyasyon difisil yo.

Pou ou pale avèk yon pwofesyonèl ki fòme ki kapab ba ou sipò ak referans pou swen, kontakte NYC Well oswa Project Hope (Pwojè Espwa).

Pou plis enfòmasyon, vizite paj Sante Mantal ak Abi Sibstans.