Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19)

Yon fanm nwa ap gade telefòn li pandan li pote de (2) mask: yon mask chirijikal ble ak yon mask an twal nwa sou li. Tèks la li konsa: Moun New York: Lè ou double mask ou yo, sa ofri ou plis pwoteksyon ankò kont COVID-19.

[ View information about COVID-19 in English ]

Kontinye genyen transmisyon kominotè COVID-19 nan NYC.

t

COVID-19 ap pwopaje rapidman kounye a nan Vil New York ak atravè Etazini.

Anpil Moun New York ta Dwe Limite Aktivite yo

Kantite nouvo ka COVID-19 yo nan NYC ap ogmante rapidman epi kounye a yo nan yon nivo nou pa te wè depi avril.

Moun ki genyen pwoblèm sante ki kache yo, ansanm ak sila yo ki ap viv oswa ki ap pran swen moun sa yo, ta dwe pran prekosyon anplis.

 • Evite espas piblik ak rasanbleman yo epi pote yon kouvèti pou figi toutan, andedan ak deyò.
 • Pa kite lakay ou, sòf pou travay, lekòl oswa aktivite ki esansyèl yo, gen ladan swen medikal, tès pou COVID-19 oswa pou ale nan magazen pwovizyon oswa famasi.
 • Si ou santi ou malad pa kite lakay ou, sòf pou tès pou COVID-19 oswa lòt swen medikal ki esansyèl yo.

Konsèy sa a aplike pou yon gwo kantite Moun New York, tankou moun ki gen plis pase 65 ane ak moun ki genyen pwoblèm sante ki kache yo, gen ladan fimen, dyabèt tip-2 ak obezite, pami lòt yo. Sa aplike pou sila yo ki ap viv avèk oswa ki ap pran swen moun sa yo.

Vaksen yo

Senbòl flakon yon vaksen


Yo te otorize premye vaksen COVID-19 yo pou itilizasyon dijans, men yo gendwa pa disponib pou piblik jeneral la jiska mwatye ane 2021 an. Vaksen yo se pral kèk zouti enpòtan nan prevansyon pwopagasyon COVID-19 la.

Vaksen an pral mache pou pifò moun, men li pap mache pou tout moun. Nou pa ko konnen konbyen tan pwoteksyon an pral dire. Nou pa konnen tou si wi oswa non oswa konbyen fwa ou gendwa bezwen pran vaksen an.

Menm apre ou pran vasken an, ou pral toujou bezwen pratike mezi ki enpòtan sa yo pou prevansyon COVID-19 (PDF): rete lakay ou si ou malad, lave men ou, pote yon kouvèti pou figi epi kenbe distans fizik ant oumenm ak lòt moun.

Kilè ak Ki Kote pou ou Pran Vaksen an

Vaksen COVID-19 yo gendwa poko disponib tout kote pou piblik jeneral la jiska mwatye ane 2021 an.

Vaksen an pral disponib nan nivo sa yo. Yo pral ofri li dabò pou moun ki travay nan swen sante yo ak pou moun yo ki anba risk anplis pou yo pran COVID-19. Sa gen ladan moun ki pran swen pasyan ki gen COVID-19 yo oswa ki travay nan zòn yon etablisman kote yo obsève pasyan ki gen COVID-19. Yo pral rann vaksen an disponib tou pou premye sekouris yo ak rezidan mezon retrèt yo ak pèsonèl la.

Vaksen an pral gen chans pou li disponib pou gwoup sa yo apre:

 • Travayè esansyèl yo ki entèaji avèk piblik la epi ki pa kapab kenbe distans fizik
 • Moun ki anba pi gwo risk pou konplikasyon anba COVID-19 la akòz laj oswa kondisyon medikal ki kache yo

Lè gen ase dòz vaksen disponib, yo pral rann li disponib pou tout Moun New York yo.

Ou pral gen chans kapab pran vaksen an nan menm espas yo kote dabitid ou pran vaksen yo, tankou:

 • Pwofesyonèl swen sante ou
 • Klinik kominotè ak lopital yo
 • Famasi yo
 • Sant swen ijan yo

Kèk sit tès pou COVID-19 ak pozisyon pwovizwa nan kominote yo gendwa bay vaksen tou.

Yo poko etidye vaksen ki nan esè aktyèlman yo lakay timoun ki mwens pase 16 ane. Yo pa pral disponib pou gwoup laj sa a jiskaske plis enfòmasyon disponib.

Vaksinasyon ki Jis epi ki Ekitab yo

Depatman Sante a pral asire ke genyen yon aksè ki jis epi ekitab pou vaksen an. Plan nou yo pran an kont inegalite ak diferans nan sante ke kominote defavorize yo ap fè fas (PDF). Nou pral asire nou ke kominote ki frape pi di anba pandemi an genyen aksè ak vaksen an.

Sekirite

Administrasyon Manje ak Medikaman (Food and Drug Administration, FDA) ap an obsève pwosesis obsèvasyon pou vaksen yo. Li te pibliye enstriksyon sou sekirite ak efikasite pou konpayi ki ap travay sou vaksen yo. Jan enstriksyon sa yo rann li klè a, vaksen COVID-19 yo ki nan faz devlopman ak nan faz esè yo dwe swiv menm prensip sekirite estrik yo menm jan ak nenpòt lòt nouvo vaksen.

FDA a pral akòde Otorizasyon pou Itilizasyon Dijans sèlman si li deside ke avantaj yon vaksen ap depase risk potansyèl li yo.

Ofisyèl yo pral kontinye swiv sekirite vaksen yo apre yo rann yo disponib.

Efè Segondè yo

Konsènan esè aktyèl yo pou vaksen COVID-19, yo te rapòte prensipalman sentòm ki leje oswa ki modere apre vaksinasyon an, gen ladan lafyèv, doulè nan kò ak koubati nan sit enjeksyon yo. Vaksen an pa kapab ba ou COVID-19.

Nan ka ki ra yo, moun te genyen yon reyaksyon alèjik sevè ak vaksen an. Si ou te genyen yon reyaksyon alèjik ak lòt vaksen nan tan pase yo, oswa si ou panse ou gendwa alèjik ak engredyan yo ki nan vaksen COVID-19 la, pale ak pwofesyonèl swen sante ou avan ou pran vaksen an.

Fèmeti Lekòl Ak Biznis Ki Pa Esansyèl yo

Yo te deziyen zòn nan vil la kòm zòn Wouj, Oranj oswa Jòn baze sou kantite ka yo, epi chak kalite zòn gen restriksyon diferan.

Aprann plis anba a sou sa restriksyon sa yo vle di pou ou.

Reyini San Danje

Evite aktivite andedan kay epi rete lwen gwo gwoup lè ou rete fidèl a yon ti gwoup zanmi ak fanmi — "kokon sosyal" pandemi ou a. Si ou ale deyò efektivman, pran prekosyon ki anba la yo.

Ikòn yon avyon

Lè ou ap vwayaje:

 • Vwayaje kounye a mete ou menm, fanmi ou ak kominote ou an danje pou tonbe malad e pou gaye viris la bay lòt moun. Opsyon ki gen mwens danje a se pa vwayaje si ou ka evite sa.
 • Si ou oblije vwayaje, planifye davans, pran prekosyon epi prepare ou pou mete tèt ou an karantèn lè ou retounen.

Depliyan sou Vwayaje pandan COVID-19 la (PDF)


Ikòn yon flokon nèj

Lè w ap selebre fèt yo:

 • Pa vwayaje, pa rasanble an gwoup, epi pa òganize ni asiste okenn fèt. Selebre avèk moun ki fè pati fwaye w yo sèlman.
 • Pito patisipe nan aktivite ki gen mwens danje pou fèt yo, tankou fèt vityèl, fè bonbon ak asiste rasanbleman ki fèt deyò.

Kèk konsèy pou rete an sekirite pandan sezon fèt yo (PDF)


Ikòn altè

Lè ou ale nan djim:

 • Mete yon kachnen ki kouvri nen ou ak bouch ou toutan. Bando, chamwa ak gèt yo pa kachneniki akseptab pandan ou nan djim lan.
 • Evite sosyalize. Kenbe omwen 6 pye distans de lòt moun ki al nan djim lan tou.

Ikòn asyèt ak istansil

Lè ou al manje deyò:

 • Pa rete tann. Fè yon rezèvasyon, tcheke meni an sou entènèt epi fè tout lòt sa ou kapab fè pou evite rete tann lontan anvan ou jwenn yon tab ak kòmande.
 • Mete kachnen toutan lè w p ap manje oswa bwè.
 • Kijan Pou w Manje Deyò San Danje (PDF)

Ikòn sak acha

Lè w al achte:

 • Itilize dezenfektan pou men lè w ap antre nan magazen an, apre w fin manyen yon pwodui, ak apre w kite magazen an.
 • Manyen pwodui ou gen entansyon achte sèlman, epi itilize metòd peman san lajan kach nenpòt lè sa posib.
 • Kijan Pou w Achte San Danje (PDF)

Plis Konsèy sou Rasanblei Ansanm:

Vwayaje San Danje Pandan Ijans Sante Piblik COVID-19 La (PDF)

Ti Konsèy Pou W Rasanble Ansanm San Danje (PDF)

Fason pou Manifeste an Sekirite Pandan Pandemi COVID-19 la (PDF)

Pou enfòmasyon sou sa pwopriyetè biznis bezwen konnen, gade COVID:19: Direktiv pou Biznis yo.

Fason Ou Ka Anpeche Pwopagasyon COVID-19 lan

Ikòn yon kay

Rete lakay si ou malad
Soti sèlman pou al pran swen medikal ki esansyèl oswa fè lòt komisyon ki esansyèl.Ikòn ki montre 6 pye distans

Kenbe distans fizik
Rete nan yon distans omwen 6 pye de lòt moun yo.


Ikòn lave men

Kenbe Men ou Pwòp
Lave men ou souvan avèk savon ak dlo. Sèvi ak dezenfektan pou men abaz alkòl si savon ak dlo pa disponib.


Ikona okrycia na twarz

Mete yon kachnen
Ou ka kontajye san w pa montre sentòm. Kouvri figi w pou pwoteje moun ki antoure ou yo.

Si w gen plis risk pou w vin malad grav ak COVID-19, ou dwe rete lakay ou leplis posib tou.

Tès

Ikona zestawu do testu na COVID-19

Hágase la prueba

Tout moun New York dwe fè tès dyagnostik COVID-19, kèlkeswa si yo gen sentòm oswa si yo gen plis risk. Tès yo gratis. Chèche yon sit tès tou pre ou


Yo pa pral mande w kesyon sou estati imigrasyon ou. Lè w fè tès oswa resevwa swen pou COVID-19 se pa yon avantaj piblik selon règ chay piblik la (PDF).

Ki Moun Ki Ta Dwe Fè Tès Imedyatman

Ou ta dwe pran randevou pou fè yon tès pi vit ke posib si ou:

Si rezilta tès ou a negatif, konsilte pwofesyonèl swen sante ou konsènan si wi oswa non ou ta dwe fè tès ankò nan pwochèn semèn lan.

Lè Ou Dwe Fè Tès

Travayè swen sante yo, lòt travayè esansyèl yo, ak lòt travayè ki genyen kontak an pèsòn avèk moun nan kad travay yo a ta dwe fè tès yon fwa pa mwa.

Moun ki pa travayè esansyèl pa bezwen fè tès osi souvan. Si ou travay deyò lakay ou, oswa si ou travay oswa ap viv nan yon anviwònman ki gen anpil moun ou ta dwe fè tès regilyèman.

Ou ta dwe fè tès avan ou vizite yon moun ki gendwa anba risk grav pou COVID-19. Si ou teste pozitif, ou genyen sentòm COVID-19 oswa te gen kontak resaman avèk yon moun ki genyen COVID-19, anile plan ou yo.

Ou pa ta dwe fè tès pou COVID-19 pandan 90 jou apre sentòm ou yo te kòmanse oswa, si ou pa te genyen sentòm, apati dat ou te fè tès la. Yon moun ki te geri anba COVID-19 la gendwa genyen yon rezilta tès pozitif menm si li pa kontajye ankò.

Si ou te geri anba COVID-19 epi ou genyen nouvo sentòm COVID-19, konsilte yon pwofesyonèl swen sante, espesyalman si ou te genyen kontak sere avèk yon moun ki genyen aktyèlman COVID-19.

Kilè Pou ou Jwenn Swen Pou COVID-19

Senbòl yon pwofesyonèl swen sante avèk yon stetoskòp


Si ou santi ou malad, ou gen sentòm COVID-19, oswa ou te dyagnostike ak COVID-19, rete lakay ou. Sèlman kite kay ou lè ou bezwen swen medikal esansyèl oswa bezwen debaz, tankou makèt, epi pa gen okenn lòt fason pou jwenn yo.

Si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo, sa a se yon ijans medikal. Ale nan sal dijans oswa rele 911 touswit:

 • Difikilte pou respire
 • Doulè pèsistan oswa presyon nan pwatrin oswa nan vant
 • Nouvo konfizyon oswa enkapasite pou rete eveye
 • Po bouch oswa figi ki vin ble
 • Difikilte pou pale
 • Figi ou tonbe toudenkou
 • Angoudisman nan figi, bra, oswa janm
 • Kriz
 • Nenpòt doulè grav toudenkou
 • Senyen san kontwòl
 • Vomisman oswa dyare sevè oswa pèsistan

Si ou bezwen yon pwofesyonèl swen sante, kontakte Sant + Lopital NYC nan 844-692-4692 oswa 311. Ou ka resevwa swen kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou oswa kapasite pou ou peye. Sant + Lopital NYC oswa sant sante kominotè yo pa pral mande ou kesyon sou sitiyasyon imigrasyon ou, epi yo pa pataje enfòmasyon sou pasyan yo avèk okenn moun oswa òganizasyon — sof si pasyan otorize sa.

Kilè Pou Jwenn Lòt Swen Medikal

Pa pran reta pou resevwa swen medikal ou bezwen an. Kontakte pwofesyonèl swen sante ou a byen vit sou nenpòt nouvo sentòm ou santi, ke ou panse yo ka gen rapò ak COVID-19 ou pa.

Ou ta dwe ale tou nan egzamen woutin ak tès depistaj yo, epi pran vaksen ki pwograme pou ou ak pitit ou yo.

Sentòm Yo Ak Kisa ou Dwe Fè Lè Ou Malad

Moun ki gen COVID-19 yo te rapòte yon gwo varyete sentòm, ki soti nan sentòm lejè yo pou rive nan maladi grav yo. Gen kèk moun ki pa gen okenn sentòm.

Sentòm yo ka parèt ant de (2) a 14 jou apre yon moun te ekspoze a viris la. Moun ki gen sentòm sa yo gendwa genyen COVID-19:

 • Lafyèv oswa frison
 • Tous
 • Souf kout oswa difikilte pou respire
 • Fatig
 • Misk oswa kò fè mal
 • Maltèt
 • Pèt kapasite pou pran gou oswa pran sant toudenkou
 • Malgòj
 • Konjesyon oswa nen k ap koule
 • Kè plen oswa vomisman
 • Dyare

Lis sa a pa gen tout sentòm ki posib yo ladan.

Sentòm pifò moun ki gen COVID-19 yo soti nan sentòm leje pou rive modere epi yo geri pou kont yo. Mwen souvan, COVID-19 gendwa lakòz nemoni ak lòt konplikasyon grav, etène lopital oswa lanmò.

Si sentòm ou yo leje oswa yo pa twò grav, rete lakay ou. Pa kite lakay ou sòf pou ou jwenn swen medikal esansyèl (gen ladan tès pou COVID-19) oswa pou bezwen debaz yo tankou pwovizyon, si yon moun pa kapab jwenn yo pou ou.

Si Ou Gen Sentòm

 • Sentòm Grav: Ou ta dwe ale nan yon sal dijans oswa rele 911 imedyatman si ou gen sentòm ki endike anwo a.
 • Sentòm Leje oswa Pa Twò Grav Avèk Kondisyon Kache: Ou ta dwe rele pwofesyonèl swen sante ou si ou gen sentòm epi ou gen plis pase 50 tan oswa si ou gen kondisyon kache, tankou maladi poumon, opresyon, maladi kè oswa kansè. Ou ta dwe rele pwofesyonèl swen sante ou a tou si ou gen sentòm epi ou pa santi w pi byen nan twa (3) a kat (4) jou.
 • Sentòm Leje oswa Pa Twò Grav San Kondisyon Kache: Rete lakay ou otanke posib epi pa kontakte pwofesyonèl swen sante ou a. Pou pwoteje lòt moun nan kay ou, rete 6 pye distans de lòt moun epi netwaye epi dezenfekte tout sifas ou manyen souvan yo. Lave men ou souvan epi pa pataje mèb, istansil oswa nenpòt lòt bagay.
 • Kisa Ou Dwe Fè Si Ou Gen COVID-19 (PDF)

Lè Ou Santi Ou Pi Byen

Ou ka kite kay ou pou al fè travay esansyèl yo lè tout bagay sa yo vre:

 • Sa te fè omwen sèt (7) jou depi sentòm ou yo te kòmanse.
 • Ou pa te janm genyen lafyèv, pat genyen yon lafyèv pandan twa (3) jou avan yo san itilize medikaman pou redwi lafyèv yo tankou Tylenol® oswa ibipwofèn.
 • Maladi global ou a te amelyore.

Moun Ki Gen Plis Risk Pou Maladi Grav

Maladi grav vle di moun ki gen COVID-19 ka bezwen entène lopital, swen entansif, oswa yon respiratè atifisyèl pou ede yo respire, oswa yo ka menm mouri. Moun ki gen plis risk maladi grav dwe siveye sante yo avèk anpil atansyon.

Pami granmoun yo, risk pou maladi grav nan COVID-19 yo ogmante avèk laj, kote granmoun ki pi aje yo anba pi gwo risk. Pa egzanp, moun ki nan laj 50 ane yo anba pi gwo risk pou maladi grav pase moun ki nan laj 40 ane yo. Menm jan an, moun ki nan laj 60 ane oswa 70 ane yo, an jeneral, anba pi gwo risk pase moun ki nan 50 ane yo.

Anplis de sa, moun nenpòt laj ki gen pwoblèm sante ki kache gen plis risk pou maladi grav anba COVID-19:

 • Kansè
 • Maladi ren kwonik
 • COPD (maladi pilmonè obstriksyon kwonik)
 • Eta iminodeprime (sistèm iminitè ki aflebli) pa transplantasyon ògàn solid
 • Obezite (endèks mas kò ki nan 30 oswa pi wo)
 • Pwoblèm kè, tankou ensifizans kadyak, maladi atè kadyovaskilè, oswa kadyomyopati
 • Maladi anemi falsifòm
 • Fimen
 • Dyabèt melitis Tip 2

Lòt Faktè Risk Ki Posib

Nou toujou ap aprann sou COVID-19, epi gendwa gen lòt pwoblèm sante ki ogmante risk pou maladi grav. Baze sou sa nou konnen nan moman sa a, moun ki gen pwoblèm ki suiv yo ka gen plis risk pou maladi grav anba COVID-19:

 • Opresyon (modere rive grav)
 • Maladi serebwovaskilè (ki afekte veso sangen yo ak apwovizyònman san nan sèvo a)
 • Fibwoz kistik
 • Ipètansyon oswa tansyon wo
 • Eta iminodeprime (sistèm iminitè ki afebli) akòz transplantasyon sangen oswa mwal osez, defisyans iminitè, VIH, itilizasyon kòtikostewoyid yo, oswa itilizasyon lòt medikaman ki afebli sistèm iminitè yo
 • Maladi fwa
 • Pwoblèm newolojik yo, tankou demans
 • Maladi fwa
 • Gwosès
 • Fibwoz pilmonè (ki gen tisi poumon ki andomaje oswa ki gen sikatris)
 • Talasemi (yon tip twoub sangen)
 • Dyabèt melitis Tip 1

Anplis de sa, timoun ki konplèks medikalman, ki gen pwoblèm newolojik, jenetik, oswa metabolik, oswa ki gen maladi kè konjenital ta gendwa anba risk pou maladi grav anba COVID-19 yo konpare ak lòt timoun yo.

Sante Mantal ak Itilizasyon Sibstans

Pandemi COVID-19 la te lakòz estrès, epwizman ak ansyete pou Moun New York yo. Kòm ou kontinye pwoteje sante ou ak kominote ou, li enpòtan pou ou pwoteje sante mantal ou epi pou ou pran konsyans sou itilizasyon alkòl ak sibstans ou.

Pandan peryòd ensètitid aktyèl sa a, nou tout kapab santi nou akable psfwa. Genyen zouti ak sipò ki disponib pou ede ou fè fas.

Konsèy pou ou Fè Fas Chak Jou

 • Konnen fason estrès, twomatis ak chagren kapab afekte fason ou santi:
  • Fizik: Fatig, maltèt, batman kè rapid ak agravasyon pwoblèm medikal ki te egziste avan yo
  • Emosyonèl: Santiman tristès, dezespwa, ansyete, kòlè ak iritabilite
  • Mantal: Konfizyon, mank memwa ak difikilte pou konsantre oswa pran desizyon
  • Konpòtmantal: Pa aji tankou pwòp tèt pa nou, ajitasyon, polemik ak chanjman nan manje, nan dòmi ak itilizasyon sibstans
 • Konsantre sou pati lavi ki anba kontwòl ou. Kenbe woutin ou yo, pote yon kouvèti pou figi epi pratike distans fizik.
 • Rete konekte avèk moun ki ka sipòte ou ak kominote ki ozalantou ou yo.
 • Raple tèt ou de fòs ou yo ak fason ou te jere lòt sitiyasyon difisil yo.
 • Pou ou pale avèk yon pwofesyonèl ki fòme ki kapab ba ou sipò ak referans pou swen, kontakte NYC Well oswa Project Hope (Pwojè Espwa).

Resous ki anba la a yo kapab ede ou soulaje efè estrès ak twomatis yo.

COVID-19: Rete Konekte avèk Zanmi ak Fanmi yo (PDF)

Fè Fas Ak Estrès Pandan Epidemi Maladi Enfeksyon An (PDF)

Èske se Ansyete, Yon Kriz Panik, oswa COVID-19? (PDF)

Evènman estresan yo kapab afekte fason moun itilize sibstans yo.

Moun gendwa itilize alkòl ak lòt sibstans yo pou fè fas avèk twomatis, chagren pèt nan revni oswa annwi akòz pandemi COVID-19 la. Gendwa genyen tou yon pi gwo risk pou òvèdòz pami moun yo ki itilize dwòg yo, espesyalman sila yo ki ap itilize ewoyin oswa lòt opyoyid yo.

Itilizasyon Dwòg ak Alkòl nan Fason ki pi Sekiritè Pandan ou nan Anviwònman Izòlman oswa an Karantèn (PDF)

COVID-19:Direktiv pou Moun ki Itilize Dwòg yo (PDF)

Fason pou ou Jwenn Tretman pou Pwoblèm Abi Opyoyid Lakay ou Pandan Pandemi COVID-19 la (PDF)

Persone a maggiore rischio di malattia grave

Plis Resous