ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ 2019 (COVID-19)

COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

[ View information about COVID-19 in English ]

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ 2019 (COVID-19)

NYC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

COVID-19 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (PDF)

NYC ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, COVID:19: Guidance for Businesses (COVID:19: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ) ਵੇਖੋ।

ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਘਰ ਦਾ ਆਈਕਾਨ

ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ
ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਈਕਾਨ

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ
ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹੋ।ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਆਈਕਾਨ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।


ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਆਈਕਾਨ

ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਪਹਿਨੋ
ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤੱਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤੱਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। (PDF)

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲੱਭੋ।

COVID-19 ਟੈਸਟਿੰਗ: ਆਮ ਸਵਾਲ (PDF)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ COVID-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:

 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
 • ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਨੀਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ
 • ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਅਚਾਨਕ ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਉਣਾ
 • ਚਿਹਰੇ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਪੁਣਾ
 • ਦੌਰਾ
 • ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਬੇਕਾਬੂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 844-692-4692 ਜਾਂ 311 ’ਤੇ NYC Health + Hospitals ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। NYC Health + Hospitals ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ — ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ
 • ਖੰਘ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
 • ਸਿਰ-ਪੀੜ
 • ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਪਾਉਣਾ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 • ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੱਗਣਾ
 • ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀ
 • ਦਸਤ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

COVID-19 ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਝ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਨਮੂਨੀਆ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ

 • ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਮਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣ: ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ (PDF)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਓਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਣ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ Tylenol® ਜਾਂ ਆਈਬਿਊਪ੍ਰੋਫਿਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟੇਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਕੈਂਸਰ
 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • COPD (ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਰੋਗ)
 • ਠੋਸ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨੋਕਾਮਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ)
 • ਮੋਟਾਪਾ (30 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ)
 • ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧਮਣੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀਜ਼
 • ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਮੇਲੀਟਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਕ

ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਦਮਾ (ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ)
 • ਸੇਰਿਬ੍ਰੋਵੈਸਕਿਉਲਰ ਬਿਮਾਰੀ (ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ)
 • ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ
 • ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਖੂਨ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨੋਕਾਮਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ), ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਮੀ, HIV, ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੌਇਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
 • ਪਲਮਨਰੀ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ)
 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ
 • ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)
 • ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਮੇਲੀਟਸ

ਅਤੇ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਟਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਕਲ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਂ ਮੇਟਾਬਾਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਲਾਮਤੀ

COVID-19 ਜਿਹੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਦਿਲ, ਉਦਾਸ, ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ:

ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 311'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ