קאראנאווירוס קראנקהייט 2019 (קאוויד 19)

א טונקל-הויטיגע פרוי קוקט אראפ אויף איר טעלעפאן בשעת'ן אנהאבן צוויי מאסקעס: איין בלויע כירורגישע מאסקע און א שווארצע סחורה'נע מאסקע איבער דעם. ווערטער לייענען זיך, ניו יארקער: אנטוהן צוויי מאסקעס באשיצט נאך מער קעגן קאָוויד-19.

[ View information about COVID-19 in English ]

וואַקסין

ס'איז קיינמאל נישט געווען גרינגער צו ווערן וואקסינירט קעגן קאוויד-19 וואקסין אין NYC. מענטשן פון 60 יאר און עלטער קענען יעצט גיין צו וואקסינאציע סייטס איבער דער סיטי אָן קיין אפוינטמענט. עס זענען פארהאן סערוויסעס פאר מענטשן וואס דארפן הילף אנצוקומען צו א סייט אדער אנדערע פארשטענלעכע געברויכן.

א פולער וואקסינירטער מענטש איז ווייניגער עלול צו ווערן קראנק אדער פארשפרייטן דעם ווירוס וואס איז גורם קאוויד-19. יעדע אקטיוויטעט איז מער פארזיכערט אויב איר זענט וואקסינירט, און אין רוב פיקסירונגען וועט איר נישט דארפן טראגן קיין פנים-צודעק. אדער שטיין 6 פיס אוועק פון אנדערע.

לערנט מער וועגן קאוויד-19 וואקסינען און ווי אזוי איר קענט באקומען אן איינשפריץ היינט.

פאר מער פארברייטערטע אינפארמאציע וועגן דעם וואקסין, ווי אויך די אינגרעדיענטן און ווי אזוי ס'איז אנטוויקלט געווארן און דערוויזן זיכער, באזוכט אונדזער וואקסין פאקטן בלאט.

וואריאנטן/מאדיפיקאציעס

NYC קאנטראלירט מאדיפיקאציעס - סארטן וואריאציעס וואס ווייזן ווערדיגע דיפערענצן אין ווי אזוי זיי פונקציענירן - און אנדערע וואריאנטן וואס מ'האט אידנטיפיצירט און באריכט דא.

מענטשן אין NYC האבן געטעסט פאזיטיוו פאר וואריאנטן וואס מאכן זארגן פונעם ווירוס וואס איז גורם קאוויד-19. די וואריאנטן זענען מער אנשטעקיג ווי אנדערע וואריאנטן און קען גורם זיין צו ערענסטע קרענק.

פריאיגע לערנען לייגן פאָר אז דער קאוויד-19 וואקסין היט אפ אנטקעגן די וואריאנטן. נאָך שטודירונגען גייען אן.

 • דאטא וועגן נייע וואריאנטן/מאדיפיקאציעס

אזוי ווי מער ניו יארקער ווערן וואקסינירט, טוט די פארשפרייטונג פון קאוויד-19 זיך פארשטאטערן אין ניו יארק סיטי און איבער די פאראייניגטע שטאטן. איר קענט טון אייער חלק און ווערן וואקסינירט.

טעסטינג

ווען צו ווערן געטעסט

אלע ניו יארקער וואס זענען נישט וואקסינירט זאלן באקומען א קאוויד-19 דיאגנאסטישע טעסט ווי עס נייטיגט זיך (זעט אונטן), צי זיי האבן סימפטאמען אדער נישט אדער זענען שוין פריער געווארן געטעסט. ניו יארקער וואס האבן באקומען דעם קאוויד-19 וואקסין. דארפן נישט ווערן געטעסט, אויסער אז זיי האבן סימפטאמען פון קאוויד-19 אדער זענען געפאדערט דאס צו טון פון דער ארבעט, סקול אדער אן אנדער סיבה. איר וועט נישט געפרעגט ווערן וועגן אימיגראציע סטאטוס.

ווער זאל זאפארט ווערן געטעסט

איר זאלט באשטעלן א טעסט ווי שנעל מעגליך אויב איר:

אויב די טעסט רעזולטאט איז נעגאטיוו, רעדט מיט אייער העלט קעיר פראוויידער אויב איר זאלט נאכאמאל ווערן געטעסט דער קומענדיגע וואך.

פאר מער אינפארמאציע, זעט אונדזער טעסטינג בלאט.

פארמיידונג

דער בעסטער וועג זיך צו שיצן און יענע ארום אייך פון קאוויד-19 איז צו ווערן וואקסינירט. אויב איר זענט וואקסינירט, וועט איר נישט דארפן נאכגיין די גאנצע הדרכה אונטן צו בלייבן פארזיכערט.

אויב איר זענט נישט וואקסינירט, קענט איר טון אייער חלק צו העלפן פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאוויד-19 אין NYC דורך מאכן אפאר שריט יעדן טאג.

.בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק אדער זענט לעצטנס געווארן אויסגעשטעלט צו קאוויד-19

גייט נאר ארויס פאר א קאוויד-19 טעסט, נייטיגע מעדיצינישע קעיר אדער אנדערע נייטיגע גענג.

האלט אן פיזישע דערווייטערונג

אויב איר זענט נישט וואקסינירט, שטייט כאטש 6 פיס אוועק פון אנדערע מענטשן.

האלט אייערע הענט ריין

וואשט אייערע הענט מיט זייף און וואסער נוצט הענד סעניטייזער אויב ס'איז נישטא קיין זייף מיט וואסער.

טראגט א פנים-צודעק

ווען איר טראגט א פנים-צודעק, שיצט איר מענטשן ארום אייך אין פאל אז איר זענט אינפעקטירט אבער איר ווייסט נישט דערפון. א פנים צודעק קען אייך אויך העלפן שיצן פון אינפעקציע.

איר קענט האבן בעסערע פראטעקציע אויב איר טראגט צוויי מאסקעס (א שטאפענע מאסקע איבשיכטן.ער אן איינמאליגע מאסק), וואס פארבעסערט דעם צופאס און לייגט צו אויב איר זענט אין א העכערע ריזיקע פאר אן ערענסטע קראנקייט פון קאוויד-19, טראכט פון נוצן אן איינצעלע העכערע-קוואליטעט מאסקע, אזוי ווי .KN95

ווערט געטעסט

ניו יארקער וואס זענען נישט וואקסינירט זאלן באקומען א קאוויד-19 ווירוס (דיאגנאסטישע) טעסט, צי זיי האבן סימפטאמען צי נישט אדער זענען אין א גרעסערע ריזיקע.

פארמידט ארויספארן

אויב איר זענט נישט וואקסינירט, ארויספארן לייגט אייך און יענע ארום אייך אין א ריזיקע פון ווערן קראנק און פארשפרייטן דעם ווירוס. אויב איר מוזט פארן. פלאנירט פאראויס ביי אדורכקוקן אונדזער הדרכה און אננעמען אלע רעקאמענדירטע באווארענונגען. איר דארפט זיך נישט קוואראנטינען נאכן פארן, אסער עס איז נאך אלץ רעקאמענדירט פאר מערסטנס פארערס. טייל ארבעטער, אזוי ווי העלט קעיר ארבעטער, האבן שטרענגערע כללים פארן צוריקקומען צום ארבעט נאכן ארויספארן.

פאר מער אינפארמאציע, זעט אונדזער פארמיידט און קעירבלאט.

מענטשן אין א גרעסערע סכנה פון שווערע קאָוויד-19 קראנקייט

שווערע קראנקייט מיינט אז דער מענטש וואס האט קאָוויד-19 דארף מעגליך אריינגיין אין שפיטאל, זיין אין אינטענסיוו קעיר אדער דארף האבן א ווענטילאטאר זיי צו העלפן אטעמען, אדער קענען אפילו שטארבן. מענטשן וואס זענען אין א גרעסערע סכנה פון שווערע קראנקייט דארפן זיין פארזיכטיג צו קאנטראלירן זייער געזונט.

ביי ערוואקסענע מענטשן ווערט די סכנה פון שווערע קאָוויד-19 קראנקייט גרעסער מיט עלטער, מיט עלטערע מענטשן זענען אין די גרעסטע סכנה. צום ביישפיל, מענטשן אין זייערע פופציגער זענען אין א גרעסערע סכנה פון שווערע קראנקייט ווי מענשטן אין די פערציגער. ענלעך, מענשטן אין די 60גער און 70גער יארן אין אלגעמיין זענען אין א גרעסערע סכנה פון שווערע קראנקייט ווי מענטשן אין די 50גער.

אלטע אריינגעבויטע געזונטהייט און געזעלשאפטליכע אומיושר'דיגקייטן האבן גורם געווען אז מענטשן פון געוויסע ראסעס אדער אפשטאמען (אריינרעכענענדיג טונקל-הויטיגע, לאטינאו און נעיטיוו אמעריקאנער) זאלן זיין אין א גרעסערע סכנה צו ווערן קראנק אדער שטארבן פון קאָוויד-19 ל"ע. שטודיעס האבן געוויזן אז מענטשן פון געוויסע ראסעס אדער אפשטאמען שטארבן פון קאָוויד-19 ביי א יונגערע עלטער. מינאריטעטן זענען פיל מאל יונגער ווען זיי אנטוויקלען כראנישע מעדיצינישע פראבלעמען און האבן א גרעסערע אויסזיכט צו האבן מער פון איין געזונט פראבלעם.

דערוואקסענע פון סיי וועלעכן עלטער מיט די פאלגנדע געזונט פראבלעמען קענען האבן א גרעסערן אויסזיכט צו ווערן שווער קראנק פון קאוויד-19:

 • קענסער
 • כראנישע נירן קראנקייט
 • כראנישע לונגען קראנקייט, ווי אויך COPD (כראנישע לונגען פארשטעלעכץ קראנקייט), אסטמע (לייכט ביז ערענסט), אטעם פיבראסעס, סיסטיק פיבראסעס און לונגען הויכע בלוטדרוק
 • דעמענציע אדער אנדערע מוראלאגישע פראבלעמען
 • צוקערקרענט (סארט 1 אדער סארט 2)
 • דאון סינדראם
 • הארץ פראבלעמען, אזוי ווי הארץ-פעלער, קאראנערי אדער קרענק, קארדיא-מייאפעטי און היפערטענסיע (הויכע בלוטדרוק)
 • HIV אינפעקציע
 • אמיון-פארשוואכטע מצב
 • לעבער קרענק
 • איבערוואג אדער איבערפעטקייט (קערפער מאס אינדעקס פון 25 אדער העכער)
 • שוואנגערט
 • סיקעל סעל קרענק
 • רויכערט יעצט אדער אמאל
 • פעסטע ארגאן אדער בלוט שטאם קעמערל איבערפירונג
 • סטראוק, מוח אטאק קרענק, וואס אפעקטירט בלוט פליסונג צום מוח
 • סאבסטענץ באניץ אומסדר (אזוי ווי דראגס אדער אלקאהאל)

מיר לערנען נאך אלץ וועגן קאוויד-19 און ס'קען זיין אנדערע געזונט פראבלעמען וואס פארגרעסערט די ריזיקע פון אן ערענסטע קראנקהייט. אויב איר האט איינע פון די פונדאמענטאלע געזונט פראבלעמען אדער זענט 65 יאר אדער עלטער, טראכט פון בלייבן אינדערהיים. זיך צו שיצן. ארבעט פון דערהיים אויב איר קענט, פארמיידט מאסן און פארזאמלונגען, און זייט זיכער צו פראקטיצירן פיזישע דערווייטערונג:און אנדערע באווארענונגען אויב איר גייט ארויס.

קינדער

קינדער מיט פונדאמענטאלע מעדיצינישע פראבלעמען זענען אויך אין א גרעסערן ריזיקע פאר ערענסטע קרענק לגבי אנדערע קינדער. דערווייל איז נישטא קיין סאך באווייזן אויף וועלכע ספעציפישע מעדיצינישע פראבלעמען קענען פירן צו א גרעסערע סכנה פאר קינדער. יעצטיגע באווייז לייגט פאר אז קינדער וואס האבן די פאלגנדע פראבלעמען קענען זיין אין א גרעסער ריזיקע פאר ערענסטע קראנקהייט פון קאוויד-19:

 • אסטמע אדער אנדערע לונגען פראבלעמען
 • געבוירענע הארץ קרענק
 • צוקער קרענק
 • גענעטישע פראבלעמען
 • אימיונו פארשטיקונג
 • מעדיצינישע קאמפליצירטקייט
 • מעטאבאלישע פראבלעמען
 • נוראלאגישע פראבלעמען
 • איבעפעטקייט
 • סיקל סעל קראנקהייט
CDC: מענטשן וואס זענען אין א גרעסערע ריזיקע פאר ערענסטע קרענק

שוואנגערדיגע מענטשן

לויט וואס מיר ווייסן יעצט זענען מענטשן וואס זענען טראגעדיג אין א גרעסערע סכנה צו ווערן ערנסט קראנק פון קאָוויד-19 ווי מענטשן וואס זענען נישט טראגעדיג. מענטשן וואס זענען טראגעדיג און האבן קאָוויד-19 זענען אויך מעגליך אין א גרעסערע סכנה פון א פריע געבורט און פון אנדערע נעגאטיווע זאכן מיט די פּרעגנענסי. עס זענען געווען געציילטע באריכטן פון בעיביס וואס זענען מעגליך געווארן אנגעשטעקט מיט קאָוויד-19 בעפארן געבוירן ווערן, אבער עס זעט זיך אויס אז דאס איז זעלטן.

לאזט נישט אויס אייערע העלט קעיר אפּוינטמענטס דורכאויס אדער נאכן זיין טראגעדיג (פּרעגנענט). אויב איר זענט קראנק אדער אויב איר האט קאָוויד-19 סימפּטאָמען ביי דער קימפעט, פארבינדט אייך מיט אייער געבורט פאסיליטי בעפאר איר קומט אן.

וואַקסינען

די קאוויד-19 וואקסינען זענען נישט געטעסט געווארן אויף שוואנגערדיגע אדער זייגעדיגע פרויען, אבער עקספערטן מיינען אז זיי דארפן זיין פונקט אזוי זיכער פאר די גרופעס אזוי ווי פאר אנדערע.

אויב איר שוואנגערט אדער זייגט און זענט 12 יאר אדער עלטער, קענט איר זיך וויילן צו באקומען דעם וואקסין. אויב איר האט פראגעס ןןעגן אייער מצב און אויב צו נעמען דעם וואקסין, רעדט מיט אייער העלט קעיר פראוויידער. אויב איר שוואנגערט און באקומט א פיבער נאכן ווערן וואקסינירט, זאלט איר נעמען אסעטאמינאפען, אזוי ווי טיילענאל.

אויב איר טראכט פון שוואנגערן און זענט פאסיג צו ווערן וואקסינירט, איז וואקסינאציע רעקאמענדירט.

זייגן

זייגן איז וויכטיגער אין אן עפידעמיע. בעיביס און קינדער זענען אין די גרעסטע סכנה דורכאויס עמערדזשענסיס ווען בעיבי פאָרמולע און פידינג סופלייס זענען באגרעניצט.

מענטשן מיט קאָוויד-19 אדער האבן סימפטאמען פון קאָוויד-19 קענען זייגן און אין דער זעלבער צייט זיך אכטונג געבן נישט צו פארשפרייטן דעם ווירוס צו זייער בעיבי.

פאר מער אינפארמאציע, זעט אונדזער שוואנגערשאפטבלאט.

סימפטאמען, קעיר

סימפּטאמען קענען זיך באווייזן פון צוויי ביז 14 טעג נאכן זיין אויסגעשטעלט צו די ווירוס. מענטשן מיט די פאלגנדע סימפטאמען קענען האבן קאוויד-19:

 • פיבער אדער טשילס (ציטער)
 • הוסט
 • קורצע אטעם אדער שוועריקייט צו אטעמען
 • מידקייט
 • ווייטאגן אין די גוף אדער מוסקלען
 • קאפוויי
 • פארלירן די טעם אדער שמעק
 • האלזוויי
 • פארשטאפטע אדער רונענדיגע נאז
 • איבלען אדער ברעכן
 • לויזע מאגן

מענטשן מיט קאָוויד-19 האבן באריכט א רייע פון סימפטאמען וואס מעסטן זיך פון מילדע סימפטאמען ביז ערענסטע קראנקהייטן. טייל מענטשן האבן בכלל נישט קיינע סיפּטאמען.

אויב איר האט געטעסט פאזיטיוו און זענט נישט גענוג קראנק צו זיין אין שפיטאל, מאנאקלאנל אנטיבאדי היילונג פאר קאוויד-19 קען אייך העלפן רעדוצירן סימפטאמען און פארמיידן א נסיעה אין שפיטאל.

וואס צו טון אויב איר האט קאָוויד-19 (PDF)

ווען צו זוכן פאר הילף

רופט אייער העלט קעיר פּראָוויידער אויב איר האט סימפּטאָמען אדער אויב איר זענט אן עלטערע ערוואקסענע, שוואנגערט אדער האט א געזונט פראבלעם וואס לייגט אייך אריין אין א גרעסערע ריזיקע פון א שווערע קראנקהייט.

אויב איר דארפט הילף באקומען מעדיצינישע קעיר, רופט 311. איר קענט באקומען קעיר אין NYC נישט קוקנדיג אויף אימיגראציע סטאטוס אדער די מעגלעכקייט צו באצאלן.

גייט צו אן עמערדזשענסי רום אדער רופט באלד 911 אויב איר האט:

 • שוועריקייטן צו אטעמען
 • אנגייענדע ווייטאג אדער דרוק אין די ברוסט אדער בויך
 • לעצטיגע צומישטקייט אדער שוועריקייט זיך צו האלטן אויף
 • בלויע ליפן אדער פנים
 • שוועריקייטן צו רעדן
 • פלוצלינגדיגע איינגעפאלענע פנים
 • נישט פילן די פנים, האנט אדער פוס
 • סיזשור
 • סיי וועלכע פלוצלונגדיגע און שווערע ווייטאג
 • אומקאנטראלירטע בלוטן
 • שווערע אדער אומאויפהערנדע ברעכן אדער לויזע מאגן

דאס איז נישט די גאנצע ליסטע. אויב איר זענט באזארגט אז איר גייט אדורך א מעדיצינישע עמערדזשענסי, רופט אייער פראוויידער זאפארט אדער רופט 911.

פאר מער אינפארמאציע, זעט אונדזער סימפטאמען און קעיר בלאט.

גייסטישע געזונט

דער קאוויד עפידעמיע האט גורם געווען פאר ניו יארקער דרוק, אויסשעפונג און אנגסט. אזוי ווי איר שיצט ווייטער אייער געזונט און קאמיוניטי, איז עס אויך וויכטיג צו שיצן אייער גייסטישע געזונט און אין זינען האבן אייער אלקאהאל ארייננעם און נארקאטיק באניץ.

עס זענען פארהאן כלים און שטיצע אייך צו העלפן זיך אן עצה געבן.

טעגלעכע באהאנדלען טיפין

 • ווייסט ווי אזוי דרוק, טראומא און טרויער קען אפעקטירן ווי אזוי איר פילט:
  • פיזיש: פילן אומעטיג, פארצווייפלונג, אנגסט, בייזקייט און ווערן גרינג אויפגעבראכט
  • עמאציאנעל: צעמישעניש, פארגעסן, און שווער צו קאנסענטרירן אדער מאכן החלטות
  • גייסטיש: נישט אויפפירן ווי זיך אליין, נישט קענען איינרוען, קריגעריש און ענדערונגען אין עסן, שלאפן, און נארקאטיק באניץ
 • פאקוסירט אויף די טיילן פון לעבן וואס איר קענט קאנטראלירן. האלט אָן אייער רוטין, טראגט א פנים-צודעק.און פראקטיצירט פיזישע דערווייטערונג.
 • שטייט פארבינדן מיט מענטשן וואס שטיצן אייך און קאמיוניטיס ארום אייך.
 • דערמאנט אייך פון אייערע שטארקייטן און ווי אזוי איר האט זיך אן עצה געגעבן אין אנדערע שווערע צייטן.

צו רעדן מיט א טרענירטע פראפעסיאנאל וואס קען צושטעלן שטיצע און רעקאמענדאציעס פאר קעיר, קאנטאקט NYC Well אדער NY Project Hope.

פאר מער אינפארמאציע, באזוכט אונדזער גייסטישע געזונט און נארקאטיק קרום-באניץ בלאט.