קאראנאווירוס קראנקהייט 2019 (קאוויד 19)

א טונקל-הויטיגע פרוי קוקט אראפ אויף איר טעלעפאן בשעת'ן אנהאבן צוויי מאסקעס: איין בלויע כירורגישע מאסקע און א שווארצע סחורה'נע מאסקע איבער דעם. ווערטער לייענען זיך, ניו יארקער: אנטוהן צוויי מאסקעס באשיצט נאך מער קעגן קאָוויד-19.

[ View information about COVID-19 in English ]

קאוויד-19 פארשפרייט זיך נאך ווייטער אין ניו יארק סיטי און ארום די פאראייניגטע שטאטן. דאס איז הויפטזעכליך צוליב די פארשפרייטונג פון די מער אנשטעקיגע וואריאנטן און די גרויסע צאל מענטשן וועלכע זענען נאכאלץ נישט וואקסינירט.

איר קענט נאכפאלגן וויאזוי קאוויד-19 פארשפרייט זיך און וויפיל מענטשן פון די סיטי זענען וואקסינירט אויף אונזער קאוויד-19: ציפערן בלאט.

לערנט מער אונטן איבער וואס איר קענט טוהן צו העלפן זיך אליין, אייער פאמיליע און אייער קאמיוניטי.

וואַקסינען

וואקסינאציע איז די וויכטיגסטע מיטל וואס מיר האבן צו אפשטעלן די פארשפרייטונג, און עס איז קיינמאל בעפאר נישט גרינגער געווען צו וואקסינירט ווערן. יעדער מענטש פון פינף יאר אדער עלטער אין NYC וואס איז נישט וואקסינירט קען באקומען אן אומזיסטע וואקסין נאך היינט ביי איינע פון די הונדערטע וואקסינאציע פלעצער ארום די סיטי. ניו יארקער קענען אויך אויסוועהלן צו וואקסינירט ווערן אינדערהיים.

טעסטינג

יעדער זאל זיך טעסטן:

 • גלייך אויב איר האט סימפטאמען פון קאוויד-19.
 • פינף טעג נאכן קומען אין נאענטע בארירונג (זיין אין זעקס פיס פאר כאטש 10 מינוט איבער א צייט אפשניט פון 24 שעה) מיט איינעם ווען זיי האבן געהאט קאוויד-19.
 • בעפארן און נאכן זיך באטייליגן ביי א פארזאמלונג, באזונדערס אויב איר און אנדערע זענען נישט פולשטענדיג וואקסינירט, אדער האבן גרעסערע אויסזיכטן פון שווערע קאוויד-19.
 • דריי ביז פינף טעג נאכפאלגנדיג רייזע.

מענטשן וועלכע קומען אפט אין בארירונג מיט אנדערע און זענען נישט פולשטענדיג וואקסינירט זאלן אין באטראכט נעמען זיך צו טעסטן וועכענטליך. דאס איז באזונדערס ריכטיג פאר מענטשן וועלכע קומען אין נאענטע בארירונג מיט אנדערע וועלכע טוהען נישט אן מאסקעס אינעווייניג.

פארמיידונג

דער בעסטער וועג זיך צו שיצן און יענע ארום אייך פון קאוויד-19 איז צו ווערן וואקסינירט.

אויב איר זענט נישט וואקסינירט, טוט אייער חלק צו העלפן פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאוויד-19 אין NYC דורך אונטערנעמען עטליכע שריט יעדן טאג. דאס מערסטע וויכטיג איז, טוט אן א מאסקע אין אלע פובליק פלעצער, אינדרויסן און אינעווייניג. דאס איז באזוענדערס וויכטיג מיט די פארשפרייטונג פון וואריאנטן וועלכע קענען מעגליך זיין מער אנשטעקיג און מער ווארשיינליך צו פירן צו שווערע קאוויד-19 קראנקייט.

מענטשן אין א גרעסערע סכנה פון שווערע קאָוויד-19 קראנקייט

שווערע קראנקייט מיינט אז דער מענטש וואס האט קאָוויד-19 דארף מעגליך אריינגיין אין שפיטאל, זיין אין אינטענסיוו קעיר אדער דארף האבן א ווענטילאטאר זיי צו העלפן אטעמען, אדער קענען אפילו שטארבן. מענטשן מיט גרעסערע אויסזיכטן פון שווערע קראנקייט דארפן זיין פארזיכטיג מיטן נאכקוקן זייער געזונט צושטאנד. די אויסזיכטן פון שווערע קאוויד-19 קראנקייט ווערן גרעסער מיט די עלטער, און עלטערע מענטשן האבן די גרעסטע אויסזיכטן.

טראגעדיגע מענטשן

מענטשן וועלכע באקומען קאוויד-19 בשעת'ן זיין טראגעדיג האבן גרעסערע אויסזיכטן צו שווער קראנק ווערן אדער שטארבן רח"ל פון קאוויד-19. שווערע קראנקייט קען אריינרעכענען האספיטאליזאציע, אינטענסיוו קעיר אדער דארפן א ווענטילעיטאר.

קאוויד-19 וואקסינאציע איז רעקאמענדירט פאר אלע מענטשן פון פינף יאר און עלטער, אריינרעכענענדיג מענטשן וועלכע זענען טראגעדיג, לעצטנס געווען טראגעדיג, פיטערן א בעיבי אדער ווילן ווערן טראגעדיג. די בענעפיטן פון באקומען א קאוויד-19 וואקסין דורכאויסן זיין טראגעדיג וועגן איבער סיי וועלכע באקאנטע אדער פאטענציאלע סכנות פון וואקסינאציע.

לאזט נישט אויס אייערע העלט קעיר אפּוינטמענטס דורכאויס אדער נאכן זיין טראגעדיג (פּרעגנענט). אויב איר זענט קראנק אדער אויב איר האט קאָוויד-19 סימפּטאָמען ביי דער קימפעט, פארבינדט אייך מיט אייער געבורט פאסיליטי בעפאר איר קומט אן.

 • זיין טראגעדיג: לערנט מער איבער די פארשידענע סכנות פון קאוויד-19 פאר טראגעדיגע מענטשן און איבער הילף וואס איז דא צו באקומען.

באהאנדלונגען

מענטשן וועלכע האבן געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד-19 קענען באקומען אַוטפּעישענט באהאנדלונג צו העלפן רעדוצירן קאוויד-19 סימפטאמען און פארמיידן האספיטאליזאציע.

אויב איר האט סימפּטאמען, פארבינדט אייך מיט אייער דאקטאר. אויב איר דארפט הילף צו טרעפן אומזיסטע אדער ביליגע מעדיצינישע קעיר, רופט 311.איר קענט באקומען מעדיצינישע קעיר אין NYC אפגעזעהן פון אימיגראציע סטאטוס אדער די מעגלעכקייט צו באצאלן.

Mמאָנאָוקלאָונעל אנטיבאדי באהאנדלנוג איז רעקאמענדירט פאר מענטשן וועלכע האבן קאוויד-19, האבן געפילט מילדע ביז מעסיגע סימפטאמען פאר 10 טעג אדער ווייניגער און האבן גרעסערע אויסזיכטן פון שווערע קראנקייט. איר קענט אויך באהאנדלט ווערן מיט מאָנאָוקלאָונעל אנטיבאדיס נאכן זיין אויסגעשטעלט צו קאוויד 19.

פאר מער אינפארמאציע, זעהט אונזער באהאנדלונגען בלאט.

גייסטישע געזונט

דער קאוויד עפידעמיע האט גורם געווען פאר ניו יארקער דרוק, אויסשעפונג און אנגסט. אזוי ווי איר שיצט ווייטער אייער געזונט און קאמיוניטי, איז עס אויך וויכטיג צו שיצן אייער גייסטישע געזונט און אין זינען האבן אייער אלקאהאל ארייננעם און נארקאטיק באניץ.

עס זענען פארהאן כלים און שטיצע אייך צו העלפן זיך אן עצה געבן.

טעגלעכע באהאנדלען טיפין

 • ווייסט ווי אזוי דרוק, טראומא און טרויער קען אפעקטירן ווי אזוי איר פילט:
  • פיזיש: מידקייט, קאפווייטאגן, הארץ קלאפעניש און דאס ערגער ווערן פון א שוין פאראנענע מעדיצינישע פראבלעם
  • עמאציאנעל: פילן אומעטיג, פארצווייפלונג, אנגסט, בייזקייט און ווערן גרינג אויפגעבראכט
  • גייסטיש: צעמישעניש, פארגעסן, און שווער צו קאנסענטרירן אדער מאכן החלטות
  • אויפפיר: נישט אויפפירן ווי זיך אליין, נישט קענען איינרוען, קריגעריש און ענדערונגען אין עסן, שלאפן, און נארקאטיק באניץ
 • פאקוסירט אויף די טיילן פון לעבן וואס איר קענט קאנטראלירן. האלט אָן אייער רוטין, טראגט א פנים מאסקע און היט אויף פיזישע דערווייטערונג.
 • שטייט פארבינדן מיט מענטשן וואס שטיצן אייך און קאמיוניטיס ארום אייך.
 • דערמאנט אייך פון אייערע שטארקייטן און ווי אזוי איר האט זיך אן עצה געגעבן אין אנדערע שווערע צייטן.

צו רעדן מיט א טרענירטן פראפעסיאנאל וואס קען צושטעלן שטיצע און אייך שיקן פאר ווייטערדיגע קעיר, פארבינדט אייך מיט NYC Well אדער מיט NY Project Hope.

פאר מער אינפארמאציע, באזוכט אונדזער גייסטישע געזונט און נארקאטיק קרום-באניץ בלאט.

ביזנעסער און סקולס

עס זענען אוועקגעשטעלט געווארן זיכערהייט פאדערונגען פאר NYC ביזנעסער און סקולס צו פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאוויד-19 און צו אונטערדרוקן אויפשטייגן אין פעלער.