COVID-19 reyalite vaksen an

[ View information about COVID-19 in English ]

Vaksen an pwoteje ou kont COVID-19. Kèlkeswa laj ou, COVID-19 kapab mennen nan konplikasyon ak lanmò. Menm si ou te genyen COVID-19, li enpòtan pou pran vaksen an paske li bese risk ou pou ou genyen COVID-19 la ankò epi li ka anpeche ou pase li bay lòt moun yo.

Epi tou, pran vaksen an gendwa pwoteje moun ki ozalantou ou, patikilyèman moun ki pa kapab pran vaksen an, tankou timoun yo. Vaksinasyon, ansanm ak lòt mezi prevansyon yo, kapab ede nou mete fen ak ijans sante piblik COVID-19 la.

Anba la a genyen enfòmasyon sou vaksen yo, gen ladan fason yo fonksyone, lè ak kote pou ou pran vaksen an, ak kisa pou ou atann ou lè ou pran vaksen an.

Devlopman ak Otorizasyon Vaksen

Kreyasyon ak Tès yo

Vaksen kont COVID-19 yo te swiv menm etap devlopman ak lòt vaksen yo: yo te devlope yo epi yo te teste yo nan yon laboratwa epi answit yo te pase nan esè klinik yo ke Administrasyon Manje ak Medikaman Ameriken (Food and Drug Administration, FDA) an te siveye deprè.

Esè klinik yo enplike tès vaksen an sou moun pou wè si li san danje epi si li efikas. Yo te teste chak vaksen kont COVID-19 yo sou plizyè dizèn milye moun ki gen sèks, laj, ras ak etnisite diferan ki te bay tèt yo volontèman pou yo fè pati esè klinik yo.

Kwonoloji Pwodiksyon

Devlopman vaksen kont COVID-19 yo te enplike yon kantite resous san presedan. Plizyè milya dola te depanse epi plizyè santèn syantifik ki soti nan tout monn lan te travay san rete pou devlope vaksen an depi prentan 2020 an. Syantifik yo te baze sou anpil ane rechèch nan lòt vaksen yo, gen ladan rechèch sou vaksen pou lòt kowonaviris yo.

Gouvènman federal la te bay finansman espesyal pou pèmèt devlopman, tès ak pwodiksyon nan vaksen yo fèt an menm tan. Sa te pèmèt konpayi yo kòmanse pwodwi vaksen yo menm avan yo te otorize pou itilizasyon. Gouvènman federal la, depatman sante Eta a ak depatman sante lokal yo ak pwofesyonèl swen sante yo te travay pandan plizyè mwa sou plan pou estokaj yo, distribisyon founiti ak lòt lojistik yo. Objektif la se te livre ak administre vaksen yo yon fwa yo te otorize yo pou itilizasyon.

Otorizasyon pou Itilizasyon Dijans

Nan yon ijans, FDA a gendwa pèmèt yo itilize vaksen yo (ak lòt tretman yo) lè li akòde yon Otorizasyon Itilizasyon Ijans (Emergency Use Authorization, EUA). Li te akòde EUA yo ni pou vaksen Pfizer a ak Moderna a.

Tout vaksen yo te akòde EUA a dwe pase nan menm esè klinik ak lòt vaksen yo. FDA a gendwa akòde yon EUA sèlman si prèv yo sijere avèk fòs ke avantaj pran vaksen an depase nenpòt risk pou pasyan yo.

FDA a prevwa ke fabrikan ke yo otorize vaksen COVID-19 yo a anba yon EUA ap kontinye esè klinik yo dekwa pou yo jwenn enfòmasyon sou sekirite ak efikasite anplis, ak pou aplike pou apwobasyon (omologasyon).


Sekirite ak Efikasite Vaksen

Prèv Sekirite ak Siveyans

Vaksen yo te otorize yo te montre yo san danje atravè esè klinik yo. Esè sa yo te enplike tès vaksen an sou plizyè dizèn milye volontè. FDA a ak lòt òganizasyon yo te siveye pwosesis la deprè.

Pou asire sekirite vaksen yo:

 • FDA a te revize plan ak pwotokòl esè klinik yo pou asire ke pwosedi yo te satisfè pi gwo nòm syantifik ak etik yo.

 • Konsèy siveyans sekirite done ki konpoze avèk ekspè ekstèn (pèsonèl medikal, pwofesyonèl etik yo, pwofesyonèl estatistik yo, ak defansè pasyan yo), pami lòt gwoup yo te siveye esè klinik yo.

 • Syantifik FDA yo ak pwofesyonèl medikal yo te evalye tout enfòmasyon ki disponib yo pou detèmine si yo ta dwe otorize vaksen yo.

 • Plizyè ajans federal ak òganizasyon te kontinye siveye sekirite vaksen yo pandan yo ap administre yo.

Swivi Reyaksyon Advès/Alèjik

Yo egzije pwofesyonèl swen sante yo rapòte evènman advès yo apre vaksinasyon an bay yon sistèm nasyonal pou rapòte, yo rele Sistèm pou Rapòte Evènman Advès sou Vaksen an (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS), ke CDC a ak FDA a ap jere.

Moun ka rele tou pou rapòte pou kont yo efè segondè yo oswa lòt reyaksyon yo nan VAERS anliy oswa lè yo rele 800-822-7967.

CDC te kreye tou yon aplikasyon pou telefòn entèlijan yo rele V-safe ke moun kapab itilize pou rapòte reyaksyon yo sou vaksen an.

Efikasite

Toude vaksen yo trè efikas.

Nan esè klinik yo, vaksen Pfizer a te revele li 95% efikas epi vaksen Moderna a te revele li 94% efikas nan pwoteje patisipan yo kont COVID-19. Sa vle di ke omwen nèf sou chak 10 moun ki te pran vaksen an pandan esè klinik yo te pwoteje kont maladi a.

Toude vaksen yo te revele yo san danje ak efikas nan tout sèks, laj, ras ak gwoup etnik yo gen ladan nan esè klinik yo.

Paralizi Bell la (Bell's Palsy)

Nan plizyè dizèn milye moun ki te resevwa youn nan de (2) vaksen yo pandan esè klinik yo, kèk nan yo te devlope Paralizi Bell (paralizi nan figi). Sepandan, FDA a pa te detèmine ke se vaksen an ki te lakòz ka sa yo. Pousantaj paralizi Bell la yo te obsève pandan esè klinik yo pa te depase pousantaj yo te prevwa nan popilasyon jeneral la.

Moun ki te genyen paralizi Bell la kapab pran vaksen an. Si ou te genyen paralizi Bell la epi ou genyen kesyon, pale ak pwofesyonèl swen sante ou.

Guillain-Barré

Pa te genyen ka yo te rapòte sou sendwòm Guillain-Barré a apre vaksinasyon pami patisipan yo nan esè klinik Pfizer oswa Moderna yo. Moun ki te genyen sendwòm Guillain-Barré a kapab pran vaksen an.

Si ou te genyen sendwòm Guillain-Barré a epi ou genyen kesyon sou vaksinasyon an, pale avèk pwofesyonèl swen sante ou.

Fètilite

Yo pa te jwenn enfètilite lakay fanm yo ki te genyen COVID-19, kidonk yo pa tap atann pou li te yon pwoblèm pou vaksen an. Moun ki ap eseye vini ansent kounye a oswa ki planifye pou eseye alavni yo kapab pran vaksen an. Yo siveye ak teste vaksen yo avan yo otorize yo pou itilizasyon ak apre. Pa gen okenn prèv ke pwoblèm fètilite se yon efè segondè vaksen kont COVID-19 yo, oswa nenpòt lòt vaksen yo.

Deklarasyon sou enfètilite yo baze sou yon movèz konpreyansyon lasyans. Vaksen COVID-19 yo — menm jan ak anpil lòt vaksen yo — fonksyone nan aprann kò nou pou li kreye antikò pou konbat viris la. Enkyetid sou enfètilite yo baze sou lide ke antikò yo pral atake yon pwoteyin nan plasenta a ki gen kèk bagay an komen avèk yon pwoteyin yo jwenn nan viris COVID-19 la. Sepandan, de (2) pwoteyin yo trè diferan, epi sistèm iminitè nou yo ase entèlijan pou fè diferans lan. Pa gen aktyèlman okenn prèv ke antikò sa yo pral lakòz okenn pwoblèm nan gwosès, gen ladan devlopman plasenta a.

Vaksen Pa Kapab Lakòz COVID-19

Ni vaksen Pfizer a oswa Moderna a pa genyen viris la ki lakòz COVID-19 la. Li enposib pou moun pran COVID-19 nan vaksen yo.


Engredyan Vaksen yo ak Fason Yo Fonksyone

Vaksen Messenger RNA (mRNA) yo

Ni Vaksen Pfizer ak Moderna yo se vaksen Asid Ribonikleyik mesaje (messenger mRNA). mRNA se yon molekil ki genyen pwogram lan pou fè pwoteyin. Sa yo se premye vaksen mRNA yo ap otorize, men yo te etidye teknoloji a pandan plis pase 30 ane.

Men fason vaksen mRNA yo fonksyone:

 1. Molekil mRNA yo antre nan kò a avèk enstriksyon sou fason pou fè yon pwoteyin ki fè pati viris ki lakòz COVID-19.

 2. Pwoteyin ki pwodwi yo pwovoke kò a pou li fè antikò (pwoteyin espesyal ki ap konbat kont yon enfeksyon espesifik) ak lòt defans yo.

 3. mRNA a dekonpze answit epi kò a detwi li.

 4. Si yon moun ekspoze ak COVID-19 la apre yo te fin pran vaksen an, kò a pral kapab rekonèt viris la ak pwodwi antikò yo ak lòt defans yo pou konbat li.

An brèf, mRNA sanble ak imèl yo voye bay kò ou avèk enstriksyon sou fason pou idantifye ak detwi viris la. Kò ou itilize enstriksyon sa yo epi li efase answit imèl la konplètman.

mRNA a pa entèaji avèk oswa chanje ADN yon moun.

Engredyan yo

Anplis de mRNA, vaksen yo gen ladan sèlman tip engredyan sa yo:

 • Lipid yo: Lipid yo se molekil grès ki pa disoud nan dlo. Yo anviwone mRNA a, nan pwoteje li dekwa pou li pa dekonpoze avan li antre nan selil yo. Yon egzanp yon lipid ki ajoute se glikòl polietilèn.

 • Sèl yo, asid asetik ak amin yo: Tout sa yo itilize pou pwoteje selil ou yo nan kenbe pH (nivo asidite) vaksen an ki sanble ak pH ki nan kò ou. Vaksen Pfizer a gen ladan kat sèl, gen ladan sèl tab. Vaksen Moderna a genyen asid asetik (tip asid ki nan vinèg), yon sèl ak de (2) konpoze òganik ki soti nan amonyak ke yo konnen kòm amin.

 • Sik: Sik ede kenbe lipid yo pou yo pa kole youn ak lòt oswa nan bò flakon vaksen an.

Vaksen yo pa genyen:

 • Antibyotik yo
 • Pwodwi san yo
 • DNA
 • Tisi fetis
 • Jelatin
 • Glitèn
 • Mèki
 • Mikwopis
 • Vyann kochon oswa lòt pwodwi bèt yo
 • Viris ki lakòz COVID-19 lan

Konsilte yon lis konplè engredyan pou Vaksen Pfizer (PDF) ak Vaksen Moderna a (PDF).

Pandan Konbyan tan Vaksen an Fonksyone

Nou pa ko konnen konbyen tan vaksen yo pral pwoteje moun kont COVID-19. Li gendwa posib ke yon vaksen nesesè chak ane, menm jan ak yon vaksen kont grip, oswa ke yon piki anplis oswa yon piki rapèl nesesè, menm jan avèk yon piki kont tetanòs. Li posib tou ke okenn vaksen anplis pa pral nesesè apre premye de (2) dòz yo.

Rechèch kontinye yo ak tan an pral di nou konbyen tan pwoteksyon vaksen yo dire epi si wi oswa non moun gendwa bezwen dòz anplis. Yo pral kontinye siveye patisipan nan esè klinik yo, epi nou pral prann plis pandan tan an ap pase gras ak plizyè milyon moun ki ap pran vaksen an nan tout monn lan.

Enpak sou Transmisyon Maladi

Esè klinik yo te montre ke ni vaksen Pfizer a ak vaksen Moderna a efikas nan prevni sentòm COVID-19 yo ak maladi grav akòz COVID-19.

Plis rechèch nesesè pou nou wè si wi oswa non vaksen yo anpeche moun genyen ak pwopaje viris la.

Iminite Kolektiv

Iminite kolektiv se lè ase moun nan yon popilasyon genyen iminite (pwoteksyon) kont yon maladi kontajye ke maladi a pa gen chans pou li pwopaje. Kòm rezilta, menm moun ki pa pran vaksen an anba risk ki fèb pou enfeksyon. Pousantaj nan popilasyon an ki bezwen genyen iminite pou atenn iminite kolektiv la diferan pou maladi ki diferan yo.

Pou COVID-19, ekspè yo pa ko konnen ki pousantaj moun ta bezwen pran vaksen an pou atenn iminite kolektiv. Sepandan, menm avan nou atenn iminite kolektiv la, genyen yon gwo kantite moun ki pran vaksen an pral bese kantite moun ki tonbe malad yo epi ki entène yo oswa ki mouri anba COVID-19 la.

Nouvo Varyant/Souch Viris la

Li nòmal pou yon viris mite (chanje) pandan tan an ap pase pou nouvo varyant rive. Yo te idantifye plizyè varyant viris la ki lakòz COVID-19 la. Kèk nan vayant sa yo sanble pwopaje pi fasilman ak pi rapidman pase lòt, sa ki gendwa mennen nan plis ka COVID-19.

Pou COVID-19, ekspè yo pa ko konnen ki pousantaj moun ta bezwen pran vaksen an pou atenn iminite kolektiv. Sepandan, menm avan nou atenn iminite kolektiv la, genyen yon gwo kantite moun ki pran vaksen an pral bese kantite moun ki tonbe malad yo epi ki entène yo oswa ki mouri anba COVID-19 la.


Elijibilite pou Vaksinasyon

Elijib Aktyèlman

Vaksen COVID-19 yo pral gen chans disponib pou pifò moun New York disi mitan ane 2021 an. Jiskaske genyen ase founiti ki disponib, yo priyorize pou vaksinasyon an moun ki gen yon risk anplis pou pran COVID-19 la oswa genyen maladi COVID-19 grav.

Eta New York detèmine ki gwoup ki priyorize, epi kalandriye pou distribisyon pou tout Eta a. Priyorizasyon an baze sou direktiv Komite Konsiltatif CDC a sou Pratik Iminizasyon (CDC Advisory Committee on Immunization Practices) an te pibliye a.

Pou yon lis konplè sou ki moun ki elijib pou pran yon vaksen kounye a, vizite "COVID-19: Vaccine Eligibility" (COVID-19: Elijibilite pou Vaksen).

Sitiyasyon Imigrasyon Pa Gen Enpòtans

Vaksen COVID-19 yo disponib pou moun nan tout sitiyasyon imigrasyon. Sitiyasyon imigrasyon ou pa gen enpòtans pou nou epi yo pa pral mande ou enfòmasyon sou li nan sit vaksinasyon an.

Vaksinasyon sou COVID-19 la pa konsidere kòm yon avantaj piblik anba règleman sou chaj piblik la. Pran vaksen an pa pral afekte aplikasyon imigrasyon oumenm oswa fanmi ou negativman.

Restriksyon Laj yo ak Disponibilite pou Timoun yo

Moun ki gen laj 16 ane oswa plis kapab pran vaksen an.

Moun ki gen laj 16 ak 17 ane kapab pran sèlman vaksen Pfizer a, paske se sèl vaksen Moderna a yo te otorize pou moun ki gen 18 ane oswa plis. Vaksinasyon pou moun ki gen laj 16 ak 17 ane egzije apwobasyon ak konsantman parantal.

Pfizer ak Moderna te kòmanse etid yo resaman pou wè si vaksen yo a san danje pou timoun. Si yon vaksen revele li san danje ak efikas pou timoun yo, FDA a kapab otorize itilizasyon li pou timoun yo. Pi bonè li pwobab pou sa rive se nan mitan oswa nan fen ane 2021 an.


Istwa Medikal ak Konsiderasyon Klinik yo

Alèji yo

Pifò alèji yo pa yon enkyetid pou vaksinasyon kont COVID-19. Ou kapab pran vaksen an si ou genyen yon istwa reyaksyon alèjik ki pa gen rapò ak vaksen yo oswa medikaman enjektab yo — tankou alèji ak manje, antibyotik yo oswa lòt medikaman ke ou pran nan bouch, eskwam bèt, venen, akaryen yo, polèn, imidite, lafimen sigarèt, oswa latèks — oswa si ou genyen yon istwa fanmi konsènan reyaksyon alèjik.

Si ou genyen yon istwa reyaksyon alèjik grav (tankou anafilaksi) pou nenpòt bagay, fè pwofesyonèl ki ap bay vaksen an konnen dekwa pou yo kapab plis siveye ou deprè.

Yo ta dwe konsidere istwa reyaksyon alèjik annapre yo nan desizyon vaksinasyon yo:

 • Si yon pwofesyonèl swen sante dyagnostike ou kòm yon moun ki genyen yon reyaksyon alèjik imedya ki gen nenpòt gravite pou yon engredyan nan yon vaksen mRNA (gen ladan glikòl politetirèn oswa polisòbat), ou pa ta dwe pran vaksen sa a.

 • Si yon pwofesyonèl swen sante dyagnostike ou kòm yon moun ki te genyen yon reyaksyon alèjik ki gen nenpòt gravite apre ou te pran premye piki kont COVID-19 la, ou pa ta dwe pran dezyèm piki a. Pwofesyonèl swen sante ou gendwa refere ou ak yon espesyalis nan alèji ak iminoloji pou bay plis swen oswa konsèy.

 • Si ou te genyen yon reyaksyon alèjik avan sa ak yon vaksen ki diferan oswa medikaman enjektab, pale avèk pwofesyonèl swen sante ou avan ou pran vaksen an. Si ou deside pran vaksen an, di pwofesyonèl ki ap ba ou piki a dekwa pou yo kapab plis siveye ou deprè apresa.

Ou Malad Aktyèlman avèk COVID-19

Si ou konnen aktyèlman ou genyen COVID-19 oswa sentòm COVID-19 yo, ou ta dwe tann jiskaske ou rekipere ak konplete izòlman an pou evite ekspoze lòt moun nan sit vaksinasyon an pandan ou kontajye a.

Sa vle di ou pa ta dwe pran vaksen an jiskaske tout sa ki annapre yo vrè:

 • Omwen 10 jou te pase depi sentòm yo te kòmanse (oswa, si ou pa te janm genyen sentòm yo, 10 jou apati dat ou te fè tès la).
 • Ou pa te genyen lafyèv pandan 24 èdtan avan yo san itilize medikaman pou redwi lafyèv.
 • Si ou te genyen sentòm yo, sentòm jeneral ou yo te amelyore.

Ou te Malad Avan sa avèk COVID-19

Li posib pou ou genyen COVID-19 plis pase yon fwa. Kidonk menm si ou te genyen COVID-19 avan sa, ou ta dwe pran vaksen an. Epitou, vaksen an kapab ranfòse pwoteksyon kò ou te deja bati a.

Pa gen okenn prèv ke dèske ou te genyen COVID-19 pral lakòz yon moun genyen move reyaksyon ak vaksen an.

Ekspozisyon Resan ak COVID-19

Si ou te resaman nan kontak pwòch avèk yon moun ki genyen COVID-19 (nan 6 pye pandan omwen 10 minit pandan yon peryòd 24 èdtan), ou ta dwe tann pou ou pran vaksen an jiskaske ou te fè karantèn pandan 10 jou depi ou te ekspoze dènye fwa a.

Lòt Vaksinasyon yo

Ou ta dwe pran vaksen COVID-19 ou omwen 14 jou avan oswa apre ou te resevwa nenpòt lòt vaksen yo.

Chak moun ta dwe pran ni yon vaksen kont grip ak yon vaksen kont COVID-19.

Ansent oswa ap Bay Tete

Moun ki ansent oswa ap bay tete yo gendwa chwazi pran vaksen an.

Pa gen anpil done sou sekirite vaksen kont COVID-19 yo lakay moun ki ansent, paske moun ansent yo pa te fè pati esè klinik yo, sòf pou kèk moun ki te ansent men ki pa te konnen sa oswa ki te vini ansent apre sa.

Menm jan an tou, moun ki te ap bay tete yo pa te ajoute nan esè klinik yo. Sepandan, done yo sijere ke COVID-19 pa transmèt atravè lèt manman, epi yo panse ke vaksen mRNA yo se yon risk pou tibebe ki ap tete yo.

Si ou ap eseye vini ansent, ou kapab pran vaksen an epi ou pa bezwen evite gwosès apre ou te pran vaksen an.

Si ou ansent oswa si ou ap bay tete, diskite sou vaksinasyon an avèk pwofesyonèl sante ou.

Maladi Oto-iminitè/Pwoblèm Iminodeprime ak Pwoblèm ki Kache yo

Moun ki genyen yon maladi oto-iminitè oswa otreman ou iminodeprime (tankou akòz tretman kansè oswa lòt medikaman) gendwa chwazi pran vaksen an. Sepandan, moun ki iminodeprime yo te fè pati esè klinik yo, kidonk pa gen okenn done sou sekirite oswa efikasite vaksen an pou gwoup sa a.

An jeneral, moun ki gen pwoblèm kwonik ki kache yo ak lòt pwoblèm medikal yo kapab pran vaksen an. Anpil moun ki te fè pati esè klinik yo te genyen pwoblèm sante ki kache yo epi yo pa te idantifye okenn pwoblèm.

Si ou genyen enkyetid sou yon pwofesyonèl medikal ki kache, oswa si ou iminodeprime, diskite sou pran vaksen an avèk pwofesyonèl swen sante ou.


Pran Vaksen an

Pozisyon yo

Kèk moun, tankou anpil travayè swen sante ak premye sekouris yo, kapab pran vaksen an nan men anplwayè yo a. Moun ki ap viv oswa travay nan yon etablisman fizik, tankou yon mezon retrèt, kapab gen chans pran vaksen an sou plas.

Vaksen yo disponib tou nan kèk lopital, klinik kominotè ak famasi yo, ak sit vaksinasyon ke Vil la ap jere yo nan tout vil la. Anpil sit yo, gen ladan sit Vil la ap jere yo, egzije yon randevou. Randevou yo limite baze sou founiti vaksen an, kidonk reverifye souvan si ou pa wè youn ki ouvè.

Pou jwenn yon sit vaksinasyon:

 • Vizite "NYC Vaccine Finder" (Lokalizatè Vaksen NYC). Ou kapab chèche dapre adrès, Kòd postal oswa pozisyon aktyèl ou a.

 • Si ou bezwen asistans pou pran yon randevou nan sit vaksinasyon Eta a ap jere, rele 877-829-4692 epi peze 1 lè yo mande ou.

Pa pran yon randevou sòf si ou elijib aktyèlman pou pran vaksen an.

Tès Dyagnostik/Antikò yo pa Obligatwa Avan Vaksinasyon

Ou pa bezwen fè tès pou enfeksyon COVID-19 avan ou pran vaksen an.

Ou pa bezwen fè tès antikò tou, ki verifye si wi oswa non ou gendwa te genyen COVID-19 la nan tan pase a. Yo rekòmande vaksinasyon pou moun ki te genyen COVID-19 avan sa menm si yo teste pozitif pou antikò yo. Li posib pou ou genyen COVID-19 ankò epi vaksinasyon an gendwa ranfòse iminite natirèl ou a.

Okenn Peman oswa Nimewo Sekirite Sosyal pou Vaksinasyon

Yo bay vaksen an gratis pou tout moun. Ou pap bezwen bay nimewo sekirite sosyal ou pou pran vaksen an.

Yo pap chaje ou, menm si ou pa genyen asirans sante. Si ou genyen asirans, pote kat asirans ou a. Pwofesyonèl vaksinasyon an gendwa voye fakti bay asirans ou; sepandan, yo pa pral chaje ou yon kopeman oswa nenpòt lòt frè.

Si yon moun eseye chaje ou yon frè oswa mande ou enfòmasyon kat kredi ou, oswa si li mande ou nimewo sekirite sosyal ou, kidonk sa gen chans se yon eskwokri oswa fwod epi ou ta dwe ale yon lòt kote pou vaksinasyon.

Rapòte fwod oswa abi anliy sou vaksen an bay Pwokirè Jeneral NYS la (chwazi "File a Complaint" (Depoze yon Plent)). Ou kapab rele tou 833-829-7226 oswa voye yon imèl bay stopvaxfraud@health.ny.gov.

Prèv pou Elijibilite

dòz yo ta dwe nan menm vaksen

Ou pral bezwen montre prèv elijibilite lè ou ap pran vaksen an.

Avan ou pran vaksen an, yo pral egzije ou ranpli anliy Fòmilè NYS pou Vaksen kont COVID-19 la, ki gen ladan yon deklarayon pèsonèl konsènan elijibilite pou vaksinasyon.

Aprann plis sou fason ou dwe fè pou pwouve ou elijib pou yon vaksen.

Prepare pou Randevou Vaksen Ou

Pa gen anyen espesyal ou bezwen fè avan ou pran vaksen an. Repwograme randevou ou a si ou genyen nenpòt sentòm COVID-19 oswa ou pa santi ou byen.

Sonje pote yon kouvèti pou figi nan randevou ou a epi pote:

 • Yon kat asirans si ou genyen youn
 • Dokiman ki montre ou elijib pou pran vaksen an (ke yo dekri anwo a)
 • Kat vaksinasyon ou (randevou dezyèm dòz sèlman)

Fason yo Bay Vaksen

Vaksen COVID-19 yo se vaksen entramiskilè. Yo bay yo atravè yon piki nan bra, menm jan ak grip, lawoujòl, tetanòs ak anpil lòt vaksen. Ni vaksen Pfizer ak Moderna egzije de (2) dòz plizyè semèn apre premye a.

Chwazi Vaksen

Vaksen Pfizer ak Vaksen Moderna sanble epi toude te revele yo san danje ak efikas. Toude se vaksen mRNA, yo genyen tip engredyan ki sanble, yo egzije de (2) dòz epi yo kapab lakòz efè segondè ki leje rive nan modere.

Yon diferans ant vaksen yo sèke yo otorize vaksen Pfizer a pou moun ki gen laj 16 ane ak plis, tandiske yo otorize vaksen Moderna a pou moun ki gen 18 ane ak plis. Apre sa, prenispal diferans ant vaksen yo genyen pou wè ak fason yo estoke ak distribye yo. Sit vaksinasyon yo pral genyen jeneralman youn nan de (2) vaksen yo disponib.

Pran Dezyèm Dòz la

Toude dòz yo ta dwe nan menm vaksen an. Si ou resevwa vaksen Pfizer a, ou ta dwe pran yon dezyèm dòz vaksen Pfizer a 21 rive 42 jou apre premye dòz la. Si ou resevwa vaksen Moderna a, ou ta dwe pran yon dezyèm dòz vaksen Moderna a 28 rive 42 jou apre premye dòz la. Ou pa ta dwe pran dezyèm dòz la pi bonè pase jan yo rekòmande a.

Si ou pa kapab pran dezyèm dòz piki ou a pandan entèval yo rekòmande a, pran li osito posib apre. Kèlkeswa tan ki te pase a, ou ta dwe toujou pran dezyèm dòz piki a. Si ou pran dezyèm piki ou a apre entèval yo rekòmande a, ou pral sèlman bezwen de (2) piki ototal.

Eta New York egzije moun pran premye dòz ak dezyèm dòz yo a nan menm pozisyon an.

Kat Vaksinasyon

Apre ou resevwa premye dòz ou a, ou pral resevwa yon kat avèk non ou, dat nesans, vaksen ou te resevwa a, ak kote ak dat ou te resevwa. Kat vaksinasyon ou a se yon dosye medikal enpòtan. Kenbe li nan yon kote ki an sekirite epi fè yon kopi oswa pran yon foto jis pou sizoka ou pèdi li.

Pote kat ou a avèk ou lè ou ale pou dezyèm piki ou a. Si ou bliye pote kat la oswa ou pèdi li, ou pral toujou kapab pran vaksen an. Pwofesyonèl vaksinasyon an kapab chèche non ou nan yon òdinatè pou verifye premye vaksinasyon ou a.

Si ou pèdi kat ou a, ou kapab jwenn prèv vaksinasyon nan "Citywide Immunization Registry" (Rejis Iminizasyon Tout Vil la). Rejis la genyen dosye moun ki pran vaksen nan NYC, ak kèk dosye rezidan NYC ki vaksinen andeyò vil la.

Si ou genyen yon kat IDNYC, ou kapab aksede nan pwòp dosye vaksen ou (ak dosye timoun ki minè ou yo) nan sitwèb "My Vaccine Record" (Dosye Vaksen Mwen). Si ou pa genyen yon kat IDNYC, pwofesyonèl swen sante ou a ta dwe kapab aksede nan dosye ou a epi enprime dokimantasyon pou ou.

Efè Segondè Posib yo

Pifò moun rapòte kèk efè segondè sou vaksen yo, ki se jeneralman siy ke kò a ap bati pwoteksyon. Efè segondè komen yo gen ladan doulè oswa enflamasyon sou bra a kote ou te resevwa piki a, maltèt, doulè nan kò, fatig ak lafyèv. Pran dezyèm piki a menm si ou genyen efè segondè apre premye piki a, sòf si pwofesyonèl swen sante ou di ou pa pran dezyèm dòz la.

Efè segondè yo:

 • Jeneralman leje rive nan modere
 • Jeneralman kòmanse nan premye twa jou apre vaksinasyon an (jou apre vaksinasyon an se sa ki pi komen an) epi li dire pou anviwon youn rive de (2) jou apre li kòmanse.
 • Komen apre dezyèm dòz la
 • Mwen komen lakay granmoun yo

Kèk sentòm yo, tankou tous, souf kout, majgòj ak pa ka pran gou ak pran sant, pa reyaksyon kont vaksen an. Sentòm sa yo kapab vle di ou te genyen COVID-19 oswa yon lòt enfeksyon avan ou te pran vaksen an oswa yon ti tan apre sa. Si ou genyen youn nan sentòm sa yo, ou ta dwe fè tès pou COVID-19, rete lakay ou pou travay ak lekòl, siveye sante ou epi kontakte pwofesyonèl swen sante ou si sa nesesè.

Ou kapab pran COVID-19 nan vaksen an.

Jere Efè Segondè yo

Pou redwi doulè oswa enflamasyon nan sit enjeksyon an, mete yon moso twal pwòp, fre, mouye sou kote a oswa fè egzèsis ak bra ou. Rele pwofesyonèl swen sante ou si ou genyen nenpòt efè segondè ki enkyete ou oswa yo pa ale apre kèk jou, oswa si koulè wouj oswa doulè a kote ou te pran piki a ogmante apre 24 èdtan.

Ou kapab pale ak pwofesyonèl swen ou sou pran yon medikaman san preskripsyon tankou asetaminofèn (Tylenol) oswa ibipwofèn (Advil) pou soulaje doulè oswa malèz la.

Rapòte Efè Segondè yo

Li itil pou rapòte efè segondè yo dekwa pou ekspè sante piblik yo kapab siveye efè vaksen an. Sa espesyalman enpòtan avèk yon nouvo vaksen. Ou kapab rapòte efè segondè atravè aplikasyon pou telefòn entèlijan V-safe CDC a. Ou kapab rapòte efè segondè yo anliy bay Sistèm pou Rapòte Evènman Advès sou Vaksen (VAERS) CDC ak FDA a oswa lè ou rele 800-822-7967.

Reyaksyon Alèjik yo Komen

Baze sou sa nou konnen aktyèlman, reyaksyon alèjik pa komen.

Reyaksyon alèjik jeneralman kòmanse kèk minit jiska inèdtan apre ou resevwa piki a. Siy reyaksyon alèjik grav kapab gen ladan difikilte pou respire, enflamasyon nan figi ak nan gòj, batman kè rapid, yon gratèl grav nan tout kò ou, vètij ak feblès.

Si ou panse ou genyen yon reyaksyon alèjik grav, rele 911 oswa ale nan lopital ki pi pre ou a.


Apre Vaksinasyon

Lè Pwoteksyon Vaksen an Kòmanse

Pandan ke ou ka jwenn kèk pwoteksyon apre premye dòz la, vaksen yo pi efikas apre de (2) dòz yo. Ou p ap gen pwoteksyon konplè vaksen an jiska youn rive nan de (2) semèn apre dezyèm dòz ou a.

Rezilta Tès COVID-19 yo

Vaksen yo pa lakòz moun genyen yon tès (viral) dyagnostik COVID-19 pozitif. Sepandan, li posib vaksen an kapab lakòz ou genyen yon rezilta tès antikò pozitif, pliske kèk nan fason viris yo fonksyone se pou aprann kò ou pwodwi antikò pou viris ki lakòz COVID-19 la.

Kontinye Pran Prekosyon

Nou Bezwen pran prekosyon jiskaske plis moun pran vaksen an epi jiskaske gen plis tan pou nou pi byen konprann enpak vaksen yo nan pwopagasyon COVID-19 la. Konsa, ou dwe toujou pratike mezi prevansyon yo menm apre ou fin pran vaksen an:

 • Rete lakay ou si ou malad oswa ou te teste pozitif pou COVID-19.
 • Rete nan 6 pye distans de lòt moun yo.
 • Pote yon kouvèti pou figi.
 • Lave men ou souvan.

Enfòmasyon Medikal ak Pèsonèl Pwoteje

Enfòmasyon pèsonèl ou a estrikteman pwoteje. Yo pral pataje enfòmasyon debaz sou ou (tankou non, adrès, nimewo telefòn, dat nesans ou, dat vaksinasyon ak vaksen ou te resevwa) avèk Depatman Sante NYC jan lalwa egzije sa, men genyen lwa estrik ki an vigè pou asire enfòmasyon ou rete konfidansyèl. Yo pap kolekte oswa pataje nimewo sekirite sosyal ou a, ni sitiyasyon imigrasyon ou.

Yo egzije Depatman Sante NYC a voye done vaksinasyon yo bay CDC a. Yo ap pataje sèlman dat nesans, Kòd postal, ras, etnisite ak sèks yon moun avèk CDC a. Nou pa pral pataje okenn enfòmasyon ki idantifye yon moun, gen ladan non ou.


Egzijans Vaksinasyon an

Gouvènman ak Anplwayè yo

Pa gen okenn egzijans gouvènman pou ou pran vaksen kont COVID-19 la.

Nou pa konnen kisa anplwayè yo gendwa egzije konsènan vaksinasyon an.

Lekòl yo

Yo pa otorize vaksen yo aktyèlman pou itilizasyon lakay timoun yo (eksepte vaksen Pfizer a yo gendwa bay timoun ki gen laj 16 ane ak plis), kidonk yo pa kapab egzije yo pou lekòl. Nou pa ko konnen kisa yo pral egzije pou prezans lekòl si yo apwouve vaksen an pou timoun yo.

Plis Resous