COVID-19 reyalite vaksen an

[ View COVID-19 vaccine facts in English ]

Twa vaksen kont COVID-19 disponib nan Etazini: Pfizer-BioNTech (Pfizer), Moderna ak Johnson & Johnson/Janssen (Johnson & Johnson). Vaksen kont COVID-19 yo te montre yo san danje ak efikas nan pwoteje moun kont maladi grav, ospitalizasyon ak lanmò akòz COVID-19. Yo te administre plizyè milyon dòz vaksen nan Etazini.

Vaksen yo se pi bon pwoteksyon nou genyen kont COVID-19. Kèlkeswa laj ou, COVID-19 kapab mennen nan ospitalizasyon, pwoblèm sante alontèm ak lanmò. Menm si ou te genyen COVID-19, li enpòtan pou pran vaksen an paske li bese risk ou pou ou genyen COVID-19 ankò epi li ka anpeche ou pase li bay lòt moun yo.

Epi tou, pran vaksen pwoteje moun ki ozalantou ou, patikilyèman moun ki pako pran vaksen, tankou timoun yo. Vaksinasyon, ansanm ak lòt mezi prevansyon yo, kapab ede nou mete fen ak ijans sante piblik COVID-19 la.

Anba la a genyen enfòmasyon sou vaksen yo, gen ladan fason yo fonksyone, lè ak kote pou ou pran vaksen an, ak kisa pou ou atann ou lè ou pran vaksen an.

Pran Vaksen an

Elijib Aktyèlman

Moun ki genyen laj 12 ane kalifye pou vaksinasyon. Moun ki gen laj 12 ane rive 17 ane kapab pran vaksen Pfizer a sèlman.

Gen etid ki ap fèt sou tout twa vaksen yo pou wè si yo san danje ak efikas pou jèn timoun.

Kote pou ou Pran Vaksen

Vaksen yo disponib nan kèk lopital, klinik kominotè ak famasi yo, ak nan sit vaksinasyon Vil la ak Eta a ap jere yo. Anpil sit yo, gen ladan sit yo Vil la ap jere yo, pèmèt kounye a vaksinasyon san randevou, avèk yon randevou, epi anpil sit yo genyen randevou menm jou a. Epitou, verifye avèk pwofesyonèl swen sante ou oswa famasi lokal ou a pou konnen si y ap ofri vaksinasyon yo.

Pou jwenn yon sit vaksinasyon:

 • Vizite "NYC Vaccine Finder" (Lokalizatè Vaksen NYC). Ou kapab chèche yon sit dapre adrès, kòd postal, pozisyon aktyèl ou, mak vaksen (Pfizer, Moderna oswa Johnson & Johnson), karakteristik sou aksesibilite ak si wi oswa non yo ofri vaksinasyon san randevou.

 • Si ou bezwen asistans pou pran yon randevou nan sit vaksinasyon Vil a ap jere, rele 877-829-4692 epi peze 1 lè yo mande ou.

Aksè pou Moun ki Oblije Rete Lakay yo, Moun ki gen Andikap yo, Granmoun Aje yo

Transpò gratis pou ale ak pou soti nan yon randevou vaksinasyon pou rezidan NYC ki gen 65 ane ak plis yo, ak pou moun yo ki genyen andikap ki pa gen okenn lòt mwayen pou yo ale nan yon sit vaksinasyon.

 • Pou sèvis ambulette, rele 516-812-9827.
 • Pou sèvis taksi (gen ladan veyikil aksesib pou chèz woulant), rele 646-349-0289.

Si ou pi jèn pase 18 ane, ou dwe fè paran oswa responsab legal ou rele pou rezève woulib la nan plas ou.

Rezidan NYC yo ki gen laj 75 ane oswa plis, ki genyen andikap, oswa ki pa kapab kite lakay yo kapab pran vaksen adomisil. Ou kapab enskri anliy pou yon vaksinasyon adomisil.

Anpil sit vaksinasyon aksesib pou moun ki gen andikap yo. Sou NYC Vaccine Finder a, yo note sit ki aksesib yo avèk yon ikòn aksesibilite fizik toupre adrès la. Absans senbòl la pa vle di sit la pa aksesib, se jis enfòmasyon sou aksesibilite li a pa disponib. Chak fwa sa posib, rele davans pou kesyon sou aksè yo.

Konsilte sitwèb Biwo Majistra a pou Moun ki gen Andikap yo pou repons sou kesyon moun poze souvan yo ke kominote moun ki gen andikap la kapab genyen sou aksè pou vaksinasyon.

Pou kesyon oswa asistans pou fè aranjman pou transpò oswa vaksinasyon adomisil, rele 877-829-4692.

Aksè pou Moun ki Gen Mwens pase 18 Ane

Nan moman sa a, moun ki gen 12 rive 17 ane kapab sèlman pran vaksen Pfizer a. Ou kapab chèche yon sit ki ap ofri vaksen Pfizer a sou NYC COVID-19 Vaccine Finder. Epitou, ou kapab verifye avèk pwofesyonèl swen sante pitit ou a pou konnen si limenm oswa lopital li afilye avèk li a ap ofri vaksinasyon.

Yon paran dwe bay konsantman pou timoun li an pran vaksen. Li kapab bay konsantman an pèsòn nan moman vaksinasyon an oswa pa telefòn. Kèk pwofesyonèl, gen ladan sit Vil la ap jere yo, aksepte prèv konsantman pa ekri.

Si timoun lan pa gen prèv laj, yon paran oswa responsab legal kapab sètifye laj li nan sit vaksinasyon an.

Verifye avèk sit vaksinasyon an pou asire yo ap vaksinen timoun ak sou pwosedi pou konsantman sit la.

Tès Dyagnostik/Antikò yo pa Nesesè Avan Vaksinasyon

Ou pa bezwen fè tès pou enfeksyon COVID-19 oswa pou antikò pou COVID-19 avan ou pran vaksen an.

Yo rekòmande vaksinasyon pou moun ki te genyen COVID-19 avan sa menm si yo teste pozitif pou antikò yo. Li posib pou ou genyen COVID-19 ankò epi vaksinasyon an gendwa ranfòse iminite natirèl ou a.

Okenn Peman oswa Nimewo Sekirite Sosyal pou Vaksinasyon

Tout moun kapab pran vaksen gratis. Ou pap bezwen bay nimewo sekirite sosyal ou pou pran vaksen an.

Yo pap chaje ou, menm si ou pa genyen asirans sante. Si ou genyen asirans, pote kat asirans ou a. Pwofesyonèl vaksinasyon an gendwa voye fakti bay asirans ou; sepandan, yo pa pral chaje ou yon kopeman oswa nenpòt lòt frè.

Si yon moun eseye chaje ou yon frè oswa mande ou enfòmasyon kat kredi ou oswa nimewo sekirite sosyal ou, kidonk sa gen chans se yon eskwokri oswa fwod epi ou ta dwe ale yon lòt kote pou vaksinasyon.

Rapòte fwod oswa abi anliy sou vaksen an bay Pwokirè Jeneral NYS la (chwazi "File a Complaint" (Depoze yon Plent)). Ou kapab rele tou 833-829-7226 oswa voye yon imèl bay stopvaxfraud@health.ny.gov.

Sitiyasyon Imigrasyon Pa Gen Enpòtans

Vaksen COVID-19 yo disponib pou moun nan tout sitiyasyon imigrasyon. Yo pa pral mande ou enfòmasyon sou sitiyasyon imigrasyon ou.

Pran vaksen an pa pral afekte aplikasyon imigrasyon oumenm oswa fanmi ou negativman.

Prèv pou Elijibilite

Ou dwe ranpli Fòm Eta New York pou Vaksen kont COVID-19 la avan ou pran vaksen. Yon paran oswa responsab legal kapab ede yon minè ranpli fòmilè a.

Ou pral bezwen pote tou prèv pou laj, tankou yon lisans chofè oswa lòt kat idantite Eta a oswa paspò ameriken oswa etranje ki valid, batistè, sètifika maryaj, prim asirans vi oswa lòt dokiman ki montre dat nesans ou. Si yon minè pa gen prèv laj, paran li oswa responsab legal kapab sètifye pou laj li nan sit vaksinasyon an.

Prepare pou Randevou Vaksen Ou

Pa gen anyen espesyal ou bezwen fè avan ou pran vaksen an. Repwograme randevou ou si yo te dyagnostike ou avèk COVID-19 nan 10 dènye jou yo, si ou genyen nenpòt sentòm COVID-19 yo oswa ou te ekspoze ak yon moun ki gen COVID-19 nan 10 dènye jou pase yo.

Sonje pote yon kouvèti pou figi nan randevou ou a epi pote:

 • Yon kat asirans si ou genyen youn
 • Prèv laj (yon kat idantite oswa lòt dokiman ki gen dat nesans)
 • Konfimasyon randevou ou a (si ou genyen yon randevou)
 • Fòmilè konsantman pou minè ki ranpli epi ki siyen (si ou gen mwens pase 18 ane epi ou prale san yon paran oswa responsab legal, epi si sit la aksepte konsantman alekri)
 • Kat vaksinasyon ou (randevou dezyèm dòz sèlman)

Aprann plis sou prèv laj yo aksepte ak lòt egzijans pou vaksinasyon yo.

Fason yo Bay Vaksen

Vaksen COVID-19 yo se vaksen entramiskilè. Yo bay yo atravè yon piki nan bra, menm jan ak pifò lòt vaksen yo. Ni vaksen Pfizer ak Moderna egzije de (2) dòz plizyè semèn apre premye a. Vaksen Johnson & Johnson lan egzije yon sèl dòz.

Vil la vizite sit vaksen yo regilyèman pou asire ke yo swiv tout pwotokòl sou sekirite ak sante yo. Erè nan administrasyon vaksen an pa komen men yo kapab rive. Enstriksyon CDC deklare ke moun ki resevwa vaksen an avèk twòp dilisyon pa bezwen repete yon dòz vaksen si vaksen an dilye avèk yon volilm ki mwens pase 4.0 mL. Pou plis enfòmasyon, rele 311.

Chwazi Vaksen

Tout twa vaksen yo trè an sekirite ak efikas nan pwoteje kont maladi grav ak ospitalizasyon ak lanmò akòz COVID-19. Sa ki pi enpòtan an se pran vaksen.

Vaksen Pfizer ak vaksen Moderna a pral egzije de (2) dòz. Vaksen Johnson & Johnson lan se jis yon sèl dòz. Tout twa vaksen yo lakòz efè segondè leje rive modere.

Li difisil pou nou konpare efikasite vaksen yo pliske yo te teste yo nan moman diferan ak nan pozisyon ki diferan. Yo te reyalize esè Johnson & Johnson yo pi resaman, kote te genyen yon nivo transmisyon COVID-19 ki pi wo, epi nan peyi ki te genyen gwo nivo nan nouvo varyant ki bay enkyetid yo. Menm nan sikonstans sa yo, vaksen an te anpeche ospitalizasyon ak lanmò.

Yon diferans kle pami twa vaksen yo sè ke yo otorize vaksen Pfizer a aktyèlman pou moun ki gen 12 pou rive nan 17 ane. Vaksen Moderna ak vaksen Johnson & Johnson lan gen otorizasyon sèlman pou moun ki gen laj omwen 18 ane ak plis.

Yon lòt diferans se fason yon kapab konsève ak distribye vaksen yo. Vaksen Johnson & Johnson lan plis estab epi yo kapab kenbe li nan yon refrijeratè pandan pi lontan, sa ki rann li pi fasil pou transpòte ak pou atenn moun ki pa kapab vwayaje pou ale nan yon sit vaksinasyon.

Moun ki pran vaksen Johnson & Johnson lan ta dwe okouran sou ris tou piti pou yon tip kayo sangen avèk plakèt sangen ki ra.

Pou kounye a, pifò sit vaksinasyon yo genyen sèlman yon tip vaksen. Tip vaksen ou pran an depann de ki kote ou ale. NYC Vaccine Finder montre tip vaksen yo bay nan chak sit.

Pran Dezyèm Dòz la

Vaksen Pfizer ak vaksen Moderna yo pral egzije de (2) dòz. Tou de dòz yo ta dwe nan menm vaksen an. Si ou resevwa vaksen Pfizer a, ou dwe pran yon dezyèm dòz vaksen Pfizer 21 jou apre premye dòz ou a. Si ou resevwa vaksen Moderna a, ou ta dwe pran yon dezyèm dòz vaksen Moderna 28 jou apre premye dòz ou a. Si ou pa kapab fè sa, ou ta dwe pran yon dezyèm dòz nan menm tip vaksen an nan yon peryòd 42 jou apre premye dòz la. Ou pa ta dwe pran dezyèm dòz la pi bonè pase jan yo rekòmande a.

Si ou pa kapab pran dezyèm dòz Pfizer oswa Moderna pandan entèval yo rekòmande a, pran li osito sa posib apre. Kèlkeswa tan ki te pase a, ou ta dwe toujou pran dezyèm dòz piki a. Si ou pran dezyèm piki ou a avan oswa apre entèval yo rekòmande a, ou pral toujou bezwen sèlman de (2) piki ototal.

Ou ta dwe pran premye ak dezyèm dòz ou a nan menm pozisyon an.

Vaksen Johnson & Johnson lan egzije yon sèl dòz.

Kat Vaksinasyon

Apre ou resevwa premye piki ou a, ou pral resevwa yon kat avèk non ou, dat nesans, vaksen ou te resevwa a, ak kote ak dat ou te resevwa li. Kat vaksinasyon ou a se yon dosye medikal enpòtan. Kenbe li nan yon kote ki an sekirite epi fè yon kopi oswa pran yon foto jis pou sizoka ou pèdi li.

Pote kat vaksinasyon ou avèk ou lè ou ale pou dezyèm piki vaksen Pfizer oswa Moderna a. Si ou bliye pote kat la oswa ou pèdi li, pwofesyonèl vaksinasyon an kapab chèche non ou nan yon òdinatè pou verifye premye vaksinasyon ou a.

Si ou pèdi kat ou a, pwofesyonèl swen sante ou kapab jwenn epi enprime prèv vaksinasyon nan "Citywide Immunization Registry" (Rejis Iminizasyon Tout Vil la). Rejis la genyen dosye moun ki pran vaksen nan NYC, ak kèk dosye rezidan NYC ki vaksinen andeyò vil la.

Si ou genyen yon kat IDNYC, ou kapab aksede nan pwòp dosye vaksen ou (ak dosye timoun ki minè ou yo) nan sitwèb "My Vaccine Record" (Dosye Vaksen Mwen).

Efè Segondè Posib yo

Pifò moun rapòte kèk efè segondè sou vaksen yo, ki se jeneralman siy ke kò a ap bati pwoteksyon. Efè segondè komen yo gen ladan doulè oswa enflamasyon sou bra a kote ou te resevwa piki a, maltèt, doulè nan kò, fatig ak lafyèv. Pou vaksen Pfizer ak vaksen Moderna a, pran dezyèm piki a menm si ou genyen efè segondè apre premye piki a, sòf si pwofesyonèl swen sante ou di ou pa fè sa.

Efè segondè yo:

 • Jeneralman leje rive nan modere
 • Jeneralman kòmanse nan premye twa jou apre vaksinasyon an (jou apre vaksinasyon an se sa ki pi komen an) epi li dire pou anviwon youn rive de (2) jou apre li kòmanse
 • Yo mwens komen lakay granmoun yo
 • Yo plis komen apre ou pran dezyèm dòz la nan vaksen Pfizer ak vaksen Moderna a pase apre premye dòz la

Ou pa kapab pran COVID-19 nan vaksen an.

Jere Efè Segondè yo

Pou redwi doulè oswa enflamasyon nan espas enjeksyon an, mete yon moso twal pwòp, fre, mouye sou kote a oswa fè egzèsis ak bra ou. Rele pwofesyonèl swen sante ou si ou genyen nenpòt efè segondè ki enkyete ou oswa yo pa ale apre kèk jou, oswa si koulè wouj oswa doulè a kote ou te pran piki a ogmante apre 24 èdtan.

Ou kapab pale ak pwofesyonèl swen ou sou pran yon medikaman san preskripsyon tankou asetaminofèn (Tylenol) oswa ibipwofèn (Advil) pou soulaje doulè oswa malèz la. Ou pa ta dwe pran medikaman sa yo kòm yon fason pou ou anpeche efè segondè yo, paske nou pa konnen fason yo gendwa afekte efikasite vaksen an.

Rapòte Efè Segondè yo

Li itil pou rapòte efè segondè yo dekwa pou ekspè sante piblik yo kapab siveye efè vaksen an. Sa espesyalman enpòtan avèk yon nouvo vaksen. Pou konplete verifikasyon sentòm sante yo epi rapòte efè segondè yo, ou kapab enskri pou zouti ki baze sou telefòn entèlijan V-safe Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) a apre vaksinasyon an. Ou kapab rapòte efè segondè yo anliy bay Sistèm pou Rapòte Evènman Advès sou Vaksen (VAERS) CDC ak FDA a oswa rele 800-822-7967.

Aprann sou sa yo ak sou lòt sistèm siveyans sekirite yo.

Risk Kayo Sangen pou Vaksen Johnson & Johnson lan

Genyen yon risk tou piti konsènan yon tip kayo sangen ki ra nan moun ki gen plakèt sangen ki ba yo (twonboz avèk sendwòm twonbositopeni) nan vaksen Johnson & Johnson. Tip kayo sangen sa a apre vaksinasyon an plis komen lakay fanm ki gen mwens pase 50 ane, men li te rive lakay ni fanm ak gason ki gen laj 64 ane ak mwens.

Pandan twa premye semèn apre vaksinasyon Johnson & Johnson lan, ou ta dwe siveye sante ou pou sentòm posib sou kayo sangen, tankou:

 • Souf kout
 • Doulè nan pwatrin
 • Anfleman nan janm
 • Doulè nan vant ki dire
 • Maltèt grav oswa ki dire
 • Vizyon ki twouble
 • Kontizyon fasil
 • Ti pwen wouj anba po ki depase zòn espas enfeksyon an

Si ou genyen sentòm ki annapre yo, ale touswit nan yon sal ijans ki toupre oswa rele 911 imedyatman. Di pwofesyonèl ki ap trete ou a ou te resevwa vaksen Johnson & Johnson lan.

Yo pa te asosye tip kayo sangen sa a ak vaksen Pfizer a oswa vaksen Moderna a. Si ou prefere pa pran vaksen Johnson & Johnson lan, nou ankouraje ou pran vaksen Pfizer oswa Moderna a.

Reyaksyon Alèjik grav yo Ra

Reyaksyon alèjik grav pou vaksen yo ra.

Yo obsève chak moun pandan omwen 15 minit apre piki a pa prekosyon. Yo obsève moun ki gen yon istwa nan reyaksyon alèjik grav (tankou anafilaksi) pou nenpòt rezon an pandan 30 minit.

Reyaksyon alèjik jeneralman kòmanse nan kèk minit jiska inèdtan apre ou resevwa piki a. Siy reyaksyon alèjik grav kapab gen ladan difikilte pou respire, enflamasyon nan figi ak nan gòj, batman kè rapid, yon gratèl grav nan tout kò ou, vètij ak feblès.

Si ou panse ou genyen yon reyaksyon alèjik grav, rele 911 oswa ale nan lopital ki pi pre ou a.


Apre Vaksinasyon

Lè Vaksen an Pwoteje Ou

Li pral pran tan pou vaksen an kòmanse fonksyone. Yo konsidere ou vaksinen konplètman de (2) semèn apre dezyèm dòz vaksen Pfizer a oswa vaksen Moderna a oswa grenn dòz vaksen Johnson & Johnson lan.

Vaksen COVID-19 yo trè efikas nan anpeche maladi grav, ospitalizasyon ak lanmò akòz COVID-19. Pifò moun ki konplètman vaksinen pap malad anba COVID-19. Sepandan, okenn vaksen pa efikas a 100%, epi yo prevwa ke yon ti kantite moun tou piti ki te pran vaksen ap genyen COVID-19 malgre vaksinasyon an (yo rele sa tou "ka egi").

Rezilta Tès COVID-19 yo

Vaksen yo pa lakòz moun genyen yon tès (viral) dyagnostik COVID-19 pozitif.

Yo pa rekòmande fè tès antikò apre vaksinasyon. Tès antikò yo pa dwe sèvi pou konkli si gen iminite oswa pwoteksyon kont COVID-19, sitou lè yon moun fin pran vaksen kont COVID-19. Yo poko evalye tès antikò ki gen otorizasyon yo kounye a pou konnen ki nivo pwoteksyon yon reyaksyon iminitè pa rapò ak vaksen kont COVID-19 la bay. Epitou, gen tès antikò ki pa teste tip antikò ki pwodui an reyaksyon pa rapò ak vaksen yo, donk yon tès antikò negatif pa vle di vaksen an p ap mache. Anplis de sa, kò nou devlope lòt defans avèk vaksen yo, sa gen ladan selil T (globil blan espesyal ki lite kont enfeksyon), ke tès antikò yo pa detekte.

Sa Ou Kapab Fè Apre Vaksinasyon

Nou rekòmande ou kontinye pote kouvèti pou figi nan espas andedan yo jiska plis moun vaksinen.

Aktivite deyò yo plis an sekirite san yon kouvèti pou figi. Kouvèti pou figi toujou obligatwa nan lekòl, transpò piblik, anviwònman swen sante yo ak nan anviwònman kolektif yo, tankou mezon retrèt yo ak refij pou sanzabri yo, ak nan nenpòt lòt anviwònman ke yon biznis oswa yon lokal dezinye konsa. Epitou, nou rekòmande ou kenbe kouvèti pou figi ou si ou ozalantou moun ki pa pran vaksen ki anba risk anplis pou COVID-19 grav.

Ou pa bezwen fè tès pou COVID-19 ankò, sòf si ou genyen sentòm COVID-19 yo oswa yo egzije tès la pou travay, lekòl oswa yon aktivite espesifik. Ou pa bezwen fè karantèn ankò apre ekspozisyon ou ak yon moun ki genyen COVID-19, sepandan si ou devlope sentòm COVID-19 yo, izole tèt ou epi fè tès.

Menm apre ou te pran vaksen an, ou ta dwe toujou lave men ou regilyèman ak rete lakay ou si ou malad oswa teste pozitif pou COVID-19.

Aprann plis sou avantaj vaksinasyon an:

Enfòmasyon Medikal ak Pèsonèl yo Pwoteje

Enfòmasyon pèsonèl ou pwoteje yon fason estrik. Yo pap kolekte oswa pataje nimewo sekirite sosyal ou a, ni sitiyasyon imigrasyon ou. Yo egzije idantifikasyon sèlman pou prèv laj.

Yo pral pataje enfòmasyon debaz sou ou (tankou non, adrès, nimewo telefòn, dat nesans ou, ras, etnisite, dat vaksinasyon ak vaksen ou te resevwa) avèk Depatman Sante NYC jan lalwa egzije sa, men genyen lwa estrik ki an vigè pou asire enfòmasyon ou rete konfidansyèl.

Yo egzije Depatman Sante NYC a voye done vaksinasyon yo bay CDC a. Yo ap pataje sèlman dat nesans, Kòd postal, ras, etnisite ak sèks yon moun avèk CDC a. Nou pa pral pataje okenn enfòmasyon ki idantifye yon moun, gen ladan non ou.


Sekirite ak Efikasite Vaksen

Esè klinik yo

Vaksen kont COVID-19 ki disponib nan Etazini yo te montre yo san danje pandan esè klinik yo. Esè sa yo te enplike tès vaksen an sou plizyè dizèn milye volontè. FDA a ak lòt òganizasyon yo te siveye pwosesis la deprè.

Pou asire sekirite vaksen yo:

 • FDA a te revize plan ak pwotokòl esè klinik yo pou asire ke pwosedi yo te satisfè pi gwo nòm syantifik ak etik yo.

 • Konsèy siveyans sekirite done ki konpoze avèk ekspè ekstèn (pèsonèl medikal, pwofesyonèl etik yo, pwofesyonèl estatistik yo, ak defansè pasyan yo), pami lòt gwoup yo te siveye esè klinik yo.

 • Syantifik FDA yo ak pwofesyonèl medikal yo te evalye tout enfòmasyon ki disponib yo pou detèmine si yo ta dwe otorize vaksen yo.

Kontwòl Sekirite San Rete

Genyen anpil sistèm pou siveye sekirite pou ede asire ke yo idantifye ak ankete sou nenpòt kesyon sekirite potansyèl sou vaksen an. Sa yo gen ladan:

 • VAERS. Yo egzije pwofesyonèl swen sante yo rapòte evènman advès yo apre vaksinasyon an (tankou anafilaksi, ospitalizasyon ak lanmò) bay yon sistèm nasyonal pou rapòte, yo rele Sistèm pou Rapòte Evènman Advès sou Vaksen an (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS), ke CDC a ak FDA a ap jere. Moun ka rele tou pou rapòte pou kont yo efè segondè yo oswa lòt reyaksyon yo nan VAERS online oswa lè yo rele 800-822-7967.

 • v-safe. CDC te kreye tou yon aplikasyon pou telefòn entèlijan yo rele v-safe ke moun kapab itilize pou rapòte reyaksyon yo sou vaksen kont COVID-19 yo. Zouti a ede CDC a retrase efè segondè yo pou li aprann plis sou frekans yo ak gravite yo.

 • Lyen pou Done sou Sekirite Vaksen. Sa se yon kolaborasyon ant nèf òganizasyon sou swen sante ak Biwo pou Sekirite Iminizasyon ak Sekirite CDC a. Òganizasyon sou swen sante yo pataje done sou sante elektwonik konsènan vaksen yo ak nenpòt pwoblèm medikal yo dyagnostike.

 • Sistèm Santinèl pou Efikasite ak Sekirite nan Biyoloji. FDA a itilize sistèm sa a pou chèche aktivman siy pwoblèm sekirite, li itilize done ki soti nan baz done reklamasyon pou swen sante yo ak dosye sante elektwonik ki soti nan gwo sistèm swen sante yo. Yo kapab itilize sistèm sa a pou analiz an pwofondè tou si nenpòt modèl parèt nan lòt sistèm siveyans yo.

Li enpòtan pou ou remake ke se pa tout rapò sou evènman advès yo ki vle di genyen yon pwoblèm. Pa egzanp, lè yo rapòte yon evènman sante bay VAERS, sa pa vle di vaksen an te lakòz evènman an. Li avèti ekspè sou sekirite vaksen yo sou ensidan potansyèl ki gendwa bezwen ankèt yo. Enfòmasyon ki soti nan VAERS la sèlman pa kapab detèmine si vaksen te lakòz yon pwoblèm sante. CDC a ankete sou evènman grav ke yo rapòte yo epi li konpare pousantaj evènman yo rapòte nan VAERS ak pousantaj menm evènman sante sa yo nan popilasyon jeneral la. Kèk rapò nan VAERS yo gendwa se vrè reyaksyon epi kèk lòt kapab se pwoblèm sante ki kowenside men ki pa gen rapò ak vaksen an ditou.

Pa egzanp, si yon moun manje yon pòm epi apre sa li travèse lari a epi yon machin frape li, sa pa vle di pòm lan te lakòz machin lan frape li. Menm bagay la aplike ak ka lanmò oswa pwoblèm sante ki rive lakay moun ki te pran vaksen — sa pa vle di vaksen an te lakòz lanmò a oswa pwoblèm sante yo. Se poutèt sa yo dwe ankete sou rapò yo pou wè si genyen yon koneksyon avèk vaksen an.

Sekirite Alontèm

Si yon vaksen pral lakòz yon reyakson advès, sa pral rive nan kèk jou oswa semèn apre ou pran vaksen an. Baze sou prèv ki soti nan lòt vaksen ke yo ap itilize pandan plizyè deseni yo, reyaksyon yo jeneralman rive nan yon peryòd de (2) mwa apre moun pran vaksen an; li pwobab pou pa gen reyaksyon apre sa.

Yo te siveye tout patisipan nan esè klinik vaksen yo pandan plis pase de (2) mwa epi yo kontinye ap siveye yo. Epitou, pliske yo te kòmanse ap itilize vaksen Pfizer a ak vaksen Moderna a depi mitan mwa desanm 2020 an, plizyè milyon moun (epi sa kontinye) te resevwa vaksen yo plis pase de (2) mwa deja. Yo te kòmanse itilize vaksen Johnson & Johnson lan nan fen mwa fevriye a epi nou pral kontinye siveye done yo sou itilizasyon vaksen an nan popilasyon jeneral la. Yo pa te idantifye okenn efè alontèm.

Efikasite

Toude vaksen yo san danje ak efikas nan tout sèks, laj, ras ak gwoup etnik yo, gen ladan nan esè klinik yo.

Yo pa kapab konpare efikasite twa vaksen yo te otorize yo youn ak lòt pliske esè pou chak vaksen yo te fèt separeman epi yo pa te fèt nan menm tan ak menm kote. Yo te teste twa vaksen yo tou kont diferan varyant ki ap sikile yo ak nan anviwònman ki gen diferan nivo enfeksyon COVID-19.

Fètilite

Moun ki ap eseye vini ansent kounye a oswa ki planifye pou eseye alavni yo ta dwe pran vaksen. Pa genyen aktyèlman okenn prèv ke vaksen yo lakòz pwoblèm enfètilite lakay fanm oswa gason.

Movèz enfòmasyon te pwopaje sou entènèt la epi deklarasyon sou enfètilite yo baze sou yon move konpreyansyon lasyans. Vaksen COVID-19 yo — menm jan ak anpil lòt vaksen yo — fonksyone nan aprann kò nou pou li kreye antikò pou konbat viris la. Enkyetid sou enfètilite yo baze sou movèz ide ke antikò ki devlope apre enfeksyon COVID-19 oswa vaksinasyon pral atake yon pwoteyin nan plasenta a. Sepandan, pwoteyin sou viris la ki lakòz COVID-19 la ak pwoteyin ki nan plasenta a trè diferan, epi sistèm iminitè nou yo entèlijan ase pou fè diferans lan. Pa gen okenn prèv ke antikò sa yo pral lakòz okenn pwoblèm nan gwosès, gen ladan devlopman plasenta a.

Vaksen Pa Kapab Lakòz COVID-19

Okenn nan vaksen yo otorize yo pa genyen viris la ki lakòz COVID-19. Li enposib pou moun pran COVID-19 nan vaksen yo.


Engredyan Vaksen yo ak Fason Yo Fonksyone

Fason Vaksen Pfizer ak Vaksen Moderna a Mache

Ni Vaksen Pfizer a ak vaksen Moderna a se vaksen Asid Ribonikleyik mesaje (messenger mRNA). mRNA se yon molekil ki genyen pwogram lan pou fè pwoteyin. Sa yo se premye vaksen mRNA ki disponib, men yo te etidye teknoloji a pandan plis pase 30 ane.

Men fason vaksen mRNA yo fonksyone:

 1. Molekil mRNA yo antre nan kò a avèk enstriksyon sou fason pou fè yon pwoteyin ki fè pati viris ki lakòz COVID-19.
 2. Pwoteyin ki pwodwi yo pwovoke kò a pou li fè antikò (pwoteyin espesyal ki ap konbat kont yon enfeksyon espesifik) ak lòt defans yo.
 3. mRNA a dekonpze answit epi kò a detwi li.
 4. Si yon moun ekspoze ak COVID-19 la apre li te fin pran vaksen an, kò a pral kapab rekonèt viris la ak pwodwi antikò yo ak lòt defans yo pou konbat li.

An brèf, mRNA sanble ak imèl yo voye bay kò ou avèk enstriksyon sou fason pou idantifye ak detwi viris la. Kò ou itilize enstriksyon sa yo epi li efase answit imèl la konplètman.

mRNA a pa entèaji avèk oswa chanje ADN yon moun.

Fason Vaksen Johnson & Johnson lan Mache

Vaksen Johnson & Johnson lan se yon vaksen vektè adenoviris. Johnson & Johnson te ap fè rechèch sou vaksen vektè adenoviris yo pou lòt enfeksyon yo pandan plizyè deseni, gen ladan vaksen Ebola konpayi a, ke yo deja ap itilize.

Vaksen Johnson & Johnson lan mache menm jan ak vaksen mRNA Pfizer ak Moderna yo, byenke li itilize yon tip mesaje ki diferan pou livre enstriksyon pou pwodwi yon repons iminitè. Pou fè vaksen Johnson & Johnson lan, syantifik yo te pran yon jèn ki soti nan viris la ki lakòz COVID-19 epi yo mete jèn nan yon adenoviris. Adenoviris yo itilize nan vaksen sa a, se li ki lakòz grip ki komen an, men yo te modifye li dekwa pou li pa kapab miltiplye nan moun oswa lakòz maladi.

Men kijan vaksen Johnson & Johnson lan mache:

 1. Lè vaksen an antre nan kò ou, adenoviris la pote yon jèn ki soti nan kowonaviris nan selil moun yo, ki pwodwi answit yon pwoteyin COVID-19, men pa viris la limenm.

 2. Pwoteyin ki pwodwi yo pwovoke kò a pou li fè antikò (pwoteyin espesyal ki ap konbat kont yon enfeksyon espesifik) ak lòt defans yo.

 3. Si ou ekspoze ak COVID-19 apre ou te pran vaksen an, kò ou pral rekonèt viris la epi sistèm iminitè ou pral prepare pou konbat li.

Engredyan Vaksen Pfizer ak Moderna yo

Vaksen Pfizer ak Moderna yo genyen tip engredyan ki annapre yo:

 • Lipid yo: Lipid yo se molekil grès ki pa disoud nan dlo. Yo anviwone mRNA a, nan pwoteje li dekwa pou li pa dekonpoze avan li antre nan selil yo. Yon egzanp yon lipid ki ajoute se glikòl polietilèn.

 • Sèl yo, asid asetik ak amin yo: Tout sa yo itilize pou pwoteje selil ou yo nan kenbe pH (nivo asidite) vaksen an ki sanble ak pH ki nan kò ou. Vaksen Pfizer a gen ladan kat sèl, gen ladan sèl tab. Vaksen Moderna a genyen asid asetik (tip asid ki nan vinèg), yon sèl ak de (2) konpoze òganik ki soti nan amonyak ke yo konnen kòm amin.

 • Sik: Sik ede kenbe lipid yo pou yo pa kole youn ak lòt oswa nan bò flakon vaksen an.

Vaksen yo pa genyen:

 • Antibyotik yo
 • Pwodwi san yo
 • ADN
 • Tisi fetis oswa selil moun
 • Jelatin
 • Glitèn
 • Mèki
 • Mikwopis
 • Vyann kochon oswa lòt pwodwi bèt yo
 • Viris la ki lakòz COVID-19 la

Konsilte yon lis engredyan pou vaksen Pfizer (PDF) ak vaksen Moderna (PDF).

Engredyan Vaksen Johnson & Johnson yo

Vaksen Johnson & Johnson lan genyen tip engredyan ki annapre yo:

 • Estabilzatè yo: Sèl, alkòl, polisòbat 80 ak asid idwoklorik.
 • Pwodwi derive ke yo fabrike: Asid amine yo.

Vaksen an pa genyen:

 • Antibyotik yo
 • Pwodwi san yo
 • Tisi fetis oswa selil moun
 • Jelatin
 • Glitèn
 • Mèki
 • Mikwopis
 • Vyann kochon oswa lòt pwodwi bèt yo
 • Viris la ki lakòz COVID-19 la

Konsilte lis tout engredyan vaksen Johnson & Johnson.

Pandan Konbyan tan Vaksen an Fonksyone

Nou pa ko konnen konbyen tan vaksen yo pral pwoteje moun kont COVID-19, men nou ap aprann plis pandan tan an ap pase. Prèv preliminè yo montre ke pwoteksyon vaksen Pfizer ak vaksen Moderna a dire omwen 6 mwa. Nou pral genyen plis enfòmasyon sou efikasite vaksen sa yo ak vaksen Johnson & Johnson lan pita nan ane sa a.

Nou pa konnen si wi oswa non moun pral bezwen vaksen yo chak ane, menm jan ak piki kont grip la, oswa yon piki anplis oswa si yon piki rapèl ap nesesè, tankou yon piki kont tetanòs. Gen etid ki ankou pou teste efikasite dòz anplis yo.

Enpak sou Transmisyon Maladi

Vaksen yo redwi risk pou moun pran ak pwopaje viris COVID-19 la.

Iminite Kolektiv

Iminite kolektiv se lè ase moun nan yon popilasyon genyen iminite (pwoteksyon) kont yon maladi kontajye ke maladi a pa gen chans pou li pwopaje. Kòm rezilta, menm moun ki pa pran vaksen an anba risk ki fèb pou enfeksyon. Pousantaj nan popilasyon an ki bezwen genyen iminite pou atenn iminite kolektiv la diferan pou maladi ki diferan yo.

Pou COVID-19, ekspè yo pa ko konnen ki pousantaj moun ta bezwen pran vaksen an pou atenn iminite kolektiv. Sepandan, lè nou genyen yon gwo kantite moun ki vaksinen sa pral bese kantite moun ki tonbe malad yo epi ki entène oswa ki mouri anba COVID-19.

Nouvo Varyant/Souch Viris la

Li nòmal pou yon viris mite (chanje) pandan tan an ap pase pou nouvo varyant rive. Yo te idantifye plizyè varyant viris ki lakòz COVID-19 la. Kèk nan vayant sa yo sanble pwopaje pi fasilman ak pi rapidman pase lòt yo epi yo gendwa lakòz plis maladi grav. Sa gendwa mennen nan plis ka COVID-19, ospitalizasyon ak lanmò. Prezans varyant sa yo rann li menm pi enpòtan ankò pou moun pran vaksen.

Yo prevwa ke vaksen yo ap pwoteje moun kont varyant yo idantifye jiskaprezan yo, byenke pwoteksyon an gendwa pa solid menm jan an kont sèten varyant. Syantifik yo ap travay pou aprann plis sou varyant sa yo ak fason yo afekte vaksen yo, epi pou yo devlope dòz rapèl posib nan vaksen an pou kontinye pwoteje moun kont nouvo varyant yo.


Istwa Medikal ak Konsiderasyon Klinik yo

Alèji yo

Pifò alèji yo pa yon enkyetid pou vaksinasyon kont COVID-19. Ou kapab pran vaksen an si ou genyen yon istwa reyaksyon alèjik ki pa gen rapò ak vaksen oswa medikaman enjektab yo — tankou alèji ak manje (gen ladan ze), antibyotik yo oswa lòt medikaman ke ou pran nan bouch, eskwam bèt, venen, akaryen yo, polèn, imidite, lafimen sigarèt, oswa latèks — oswa si ou genyen yon istwa fanmi konsènan reyaksyon alèjik.

Si ou genyen yon istwa reyaksyon alèjik grav (tankou anafilaksi) pou nenpòt bagay, fè pwofesyonèl ki ap bay vaksen an konnen dekwa pou yo kapab plis siveye ou deprè.

Yo ta dwe konsidere istwa reyaksyon alèjik annapre yo nan desizyon vaksinasyon yo:

 • Si yon pwofesyonèl swen sante dyagnostike ou genyen yon reyaksyon alèjik grav (tankou anafilaksi) oswa yon reyaksyon imedya ki gen nenpòt gravite pou engredyan ki nan yon vaksen kont COVID-19 (gen ladan glikòl politetilèn oswa polisòbat), oswa, pou vaksen Pfizer a ak vaksen Moderna a, apre ou pran premye piki a, ou pa ta dwe pran vaksen sa a oswa dezyèm dòz la. Pwofesyonèl swen sante ou gendwa refere ou ak yon espesyalis nan alèji ak iminoloji pou ba ou plis swen oswa konsèy, epi pou wè si kapab resevwa youn nan lòt tip vaksen kont COVID-19 yo.

 • Si ou te genyen yon reyaksyon alèjik avan sa ak yon vaksen ki diferan oswa medikaman enjektab, pale avèk pwofesyonèl swen sante ou pou detèmine si wi oswa non ou kapab pran yon vaksen kont COVID-19.

Ou Malad Aktyèlman avèk COVID-19

Si ou te teste pozitif resaman pou COVID-19 oswa ou genyen sentòm COVID-19 yo, ou ta dwe tann jiskaske ou rekipere ak acheve izòlman an pou evite ekspoze lòt moun nan sit vaksinasyon an pandan ou kontajye a.

Sa vle di ou pa ta dwe pran vaksen an jiskaske tout sa ki annapre yo vrè:

 • Omwen 10 jou te pase depi sentòm yo te kòmanse (oswa, si ou pa te janm genyen sentòm yo, 10 jou apati dat ou te fè tès la).
 • Ou pa te genyen lafyèv pandan 24 èdtan avan yo san itilize medikaman pou redwi lafyèv.
 • Si ou te genyen sentòm yo, sentòm jeneral ou yo te amelyore.

Ou kapab pran vaksen apre ou acheve izòlman an.

Si ou pran COVID-19 ant premye ak dezyèm dòz vaksen Pfizer oswa Moderna a, ou ta dwe pran dezyèm dòz ou a apre peryòd izòlman an fini. Li enpòtan pou ou pran dezyèm dòz la, menm si ou te genyen COVID-19.

Ou te Malad Avan sa avèk COVID-19

Li posib pou ou genyen COVID-19 plis pase yon fwa. Kidonk menm si ou te genyen COVID-19 avan sa, ou ta dwe pran vaksen an. Epitou, vaksen an kapab ranfòse pwoteksyon kò ou te deja bati a.

Pa gen okenn prèv ke dèske ou te genyen COVID-19 pral lakòz yon moun genyen move reyaksyon ak vaksen yo.

Tretman Antkò Monoklonal

Tretman Antkò Monoklonal se yon tip tretman yon doktè preskri pou moun ki te teste pozitif pou COVID-19.

Si ou te sibi tretman antikò monoklonal, ou ta dwe tann 90 jou apre tretman an pou ou pran vaksen.

Si ou te pran vaksen epi answit ou devlope COVID-19, ou kapab toujou pran tretman antikò monoklonal si ou elijib otreman.

Ekspozisyon Resan ak COVID-19

Si ou te resaman nan kontak pwòch avèk yon moun ki genyen COVID-19 (nan 6 pye pandan omwen 10 minit pandan yon peryòd 24 èdtan), ou ta dwe tann pou ou pran vaksen an jiskaske ou te fè karantèn pandan 10 jou depi ou te ekspoze dènye fwa a.

Si ou ekspoze ak yon moun ki gen COVID-19 ant premye ak dezyèm dòz vaksen Pfizer oswa Moderna ou a, ou ta dwe toujou pran dezyèm dòz ou a. Repwograme dezyèm dòz ou a si li tonbe pandan peryòd karantèn ou a. Ou ta dwe pran dezyèm dòz ou a pi bonè posib apre sa.

Lòt Vaksinasyon yo

Ou kapab pran vasken kont COVID-19 ou a avan, apre oswa an menm tan pandan ou ap resevwa nenpòt lòt vaksen.

Tout moun ta dwe pran ni yon vaksen kont grip (avan oswa pandan sezon grip la) ak yon vaksen kont COVID-19.

Ansent oswa ap Bay Tete

Moun ki ansent oswa ki ap bay tete yo kapab pran vaksen.

Pa gen anpil done sou sekirite vaksen kont COVID-19 yo lakay moun ki ansent, paske moun ansent yo pa te fè pati esè klinik yo, sòf pou kèk moun ki te ansent men ki pa te konnen sa oswa ki te vini ansent apre sa. Baze sou konesans nou genyen kounye a, espesyalis medikal yo panse vaksen yo otorize yo pa gen anpil chans pou yo poze risk pou moun ki ansent lan ni pou tibebe a. CDC a ap kolekte done sou moun ansent ki resevwa vaksen kont COVID-19 la atravè zouti v-safe li a. Done preliminè yo pa montre yon risk pou moun ki ansent lan oswa pou tibebe ki nan vant lan.

Done preliminè sou moun ki ap bay tete ki te resevwa vaksen kont COVID-19 yo montre ke antikò yo te pwodwi a kapab pase bay tibebe a nan lèt manman an. Etid anplis nesesè pou konnen si wi oswa non antikò yo kapab bay kèk nivo pwoteksyon pou ti bebe yo kont viris la.

Dapre Komite Konsiltatif sou Pratik Iminizasyon CDC a, sòf pou varyòl, vaksen yo bay pandan peryòd laktasyon an pa afekte sekirite sou bay tete pou paran an oswa pou timoun lan.

Si ou ap eseye vini ansent, ou kapab pran vaksen an epi ou pa bezwen evite gwosès apre ou te pran vaksen an.

Si ou ansent oswa ap bay tete, li ka itil pou pale sou vaksinasyon ak pwofesyonèl swen sante ou. Sepandan, ou pa bezwen otorizasyon nan men yon pwofesyonèl swen pou pran vaksen an.

Mamogram yo

Si lè a rive pou ou fè yon mamogram epi ou te pran vaksen kont COVID-19 resaman, mande doktè ou konbyen tan ou ta dwe tann apre vaksinasyon an pou ou fè mamogram ou an.

Vaksen kont COVID-19 la kapab lakòz enflamasyon nan gangliyon lenfatik yo ki anba zèsèl ou toupre pozisyon enjeksyon an. Anfleman an se yon siy nòmal ke kò ou ap bati pwoteksyon kont COVID-19, men li kapab lakòz yon movèz lekti nan yon mamogram. Kèk ekspè rekòmande ou fè mamogram ou an avan ou pran vaksen an, oswa retade depistaj ja jiska kat rive sis semèn apre ou pran vaksen ou an.

Maladi Oto-iminitè/Pwoblèm Iminodeprime ak Pwoblèm ki Kache yo

Moun ki genyen yon maladi oto-iminitè oswa ki iminodeprime (tankou akòz tretman kansè oswa lòt medikaman) gendwa chwazi pran vaksen. Sepandan, moun ki iminodeprime yo te fè pati esè klinik yo, kidonk pa gen okenn done sou sekirite oswa efikasite vaksen an pou gwoup sa a.

Paralizi Bell la (Bell's Palsy)

Nan plizyè dizèn milye moun ki te resevwa youn nan twa vaksen yo otorize pandan esè klinik yo, kèk nan yo te devlope Paralizi Bell (paralizi nan figi). Sepandan, pousantaj paralizi Bell la yo te obsève pandan esè klinik yo pa te depase pousantaj yo te prevwa nan popilasyon jeneral la.

Moun ki te genyen paralizi Bell la kapab pran vaksen. Si ou te genyen paralizi Bell la epi ou genyen kesyon, pale ak pwofesyonèl swen sante ou.

Guillain-Barré

Lòt Pwoblèm Medikal ak Medikaman yo

Plizyè pwoblèm medikal mete moun anba risk anplis pou maladi grav si yo vini enfekte avèk COVID-19, sa ki rann li espesyalman enpòtan pou moun pran vaksen kont COVID-19. Anpil patisipan ki te fè pati esè klinik yo te gen pwoblèm sante ki kache yo epi vaksen an te san danje ak efikas pou yo. Moun ki gen nenpòt pwoblèm medikal ki kache kapab pran vaksen, sòf si yo te gen kèk reyaksyon alèjik ak yon vaksen kont COVID-19 oswa engredyan li yo (konsilte seksyon sou Alèji yo).

Epitou, moun pa bezwen sipann pran okenn tip medikaman yo preskri yo lè yo ap resevwa vaksinasyon kont COVID-19.

Si ou genyen enkyetid sou yon pwoblèm medikal ki kache, oswa medikaman, pale sou vaksinasyon an avèk pwofesyonèl swen sante ou.


Devlopman ak Otorizasyon Vaksen

Kreyasyon ak Tès yo

Vaksen kont COVID-19 yo te swiv menm etap devlopman ak lòt vaksen yo: yo te devlope yo epi yo te teste yo nan yon laboratwa epi answit yo te pase nan esè klinik yo ke FDA a te siveye deprè.

Esè klinik yo enplike tès vaksen an sou moun pou wè si li san danje epi si li efikas. Yo te teste chak vaksen kont COVID-19 yo sou plizyè dizèn milye moun ki gen sèks, laj, ras ak etnisite diferan ki te bay tèt yo volontèman pou yo fè pati esè klinik yo.

Kwonoloji Pwodiksyon

Devlopman vaksen kont COVID-19 yo te enplike yon kantite resous san presedan dekwa pou rann vaksen an disponib pi rapidman posib. Plizyè milya dola te depanse epi plizyè santèn syantifik ki soti nan tout monn lan ap travay san rete pou devlope vaksen yo. Syantifik yo te baze sou anpil ane rechèch nan lòt vaksen yo, gen ladan rechèch sou vaksen pou lòt kowonaviris yo.

Gouvènman federal la te bay finansman espesyal pou pèmèt devlopman, tès ak pwodiksyon nan vaksen yo fèt an menm tan. Sa te pèmèt konpayi yo kòmanse pwodwi vaksen yo menm avan yo te otorize pou itilizasyon. Gouvènman federal la, depatman sante Eta a ak depatman sante lokal yo ak pwofesyonèl swen sante yo te travay pandan plizyè mwa sou plan pou estokaj yo, distribisyon founiti ak lòt lojistik yo. Objektif la se te livre ak administre vaksen yo yon fwa yo te otorize yo pou itilizasyon.

Otorizasyon pou Itilizasyon Ijans

Nan yon ijans, FDA a gendwa pèmèt yo itilize vaksen, ansanm ak tès ak tretman, lè li akòde yon Otorizasyon Itilizasyon Ijans (Emergency Use Authorization, EUA). Yo te akòde yon EUA pou vaksen Pfizer, vaksen Moderna ak vaksen Johnson & Johnson lan.

Tout vaksen yo te akòde EUA a dwe pase nan menm esè klinik ak lòt vaksen yo. FDA a gendwa akòde yon EUA sèlman si prèv yo sijere avèk fòs ke avantaj pran vaksen an depase nenpòt risk pou pasyan yo.

FDA a prevwa ke fabrikan ke yo otorize vaksen COVID-19 yo a anba yon EUA ap kontinye esè klinik yo dekwa pou yo jwenn enfòmasyon sou sekirite ak efikasite anplis, pou yon peryòd ki pi long, epi pou yo ka aplike pou apwobasyon (omologasyon). Pfizer te aplike pou omologasyon pou itilize vaksen an lakay moun ki gen 16 ane ak plis. Moderna ak Johnson & Johnson, ki te vini disponib apre sa, toujou ap kolekte done anplis.


Resous Anplis yo