פאַקס פון פאַקס פון COVID-19

[ View information about COVID-19 in English ]

די וואַקסין באשיצט אייך פון קאָוויד-19. נישט קיין חילוק ווי אלט איר זענט, קען קאָוויד-19 פירן צו קאמפליקאציעס און טויט ח"ו. אפילו אויב איר האט שוין געהאט קאָוויד-19, איז נאכאלץ וויכטיג צו באקומען די וואַקסין ווייל עס פארקלענערט די סכנה אז איר זאלט באקומען קאָוויד-19 נאכאמאל, און עס קען פארמיידן אז איר זאלט דאס ווייטער פארשפרייטן צו אנדערע.

ווי אויך קען באקומען די וואַקסין באשיצן אייערע ארומיגע, באזונדערס אזעלכע מענטשן וואס קענען נישט באקומען די וואַקסין, אזוי ווי קינדער. וואַקסינען, צוזאמען מיט אנדערע פארמיידונגס מיטלען, קענען אונז העלפן צו ענדיגן די קאָוויד-19 פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי.

פאלגנד איז די אינפארמאציע איבער די וואַקסינען, אריינרעכענענדיג וויאזוי זיי ארבעטן, ווען און וואו צו באקומען די וואַקסין, און וואס צו ערווארטן ווען איר באקומט די וואַקסין.

די אנטוויקלונג און באשטעטיגונג פון די וואַקסין

אנטוויקלונג און פראבעס

די קאָוויד-19 וואַקסינען זענען אריבערגעגאנגען די זעלבע אנטוויקלונג שטאפלען ווי אנדערע וואַקסינען: זיי זענען אנטוויקלט און אויספראבירט געווארן אין א לאבאראטאריע, און דאן זענען זיי אריבערגעגאנגען קלינישע פראבעס (טרייעלס) וועלכע זענען נאכגעקוקט געווארן פון די נאענט דורך די פאראייניגטע שטאטן עסן און דראג אדמיניסטראציע (Food and Drug Administration, FDA).

קלינישע פראבעס באשטייען פון אויספראבירן די וואַקסין אין מענטשן צו זעהן אויב עס איז זיכער און ווירקזאם. די קאָוויד-19 וואַקסינען זענען אלע געווארן אויספראבירט אויף צענדליגע טויזנטע מענטשן, מענער און פרויען, אין פארשידענע עלטער, ראסעס און עטניסטיס וואס האבן וואלונטירט צו זיין טייל פון די קלינישע פראבעס.

פראדוקציע שטאפלען

די אנטוויקלונג פון די קאָוויד-19 וואַקסינען זענען געווען פארוויקלט אין א צאל פון מיהען און מיטלען וואס איז נאכנישט געזעהן געווארן בעפאר. ביליאנע דאלארן זאנען געשפענדעט געווארן און הונדערטע וויסנשאפטלער פון די גאנצע וועלט האבן געארבעט אן אויפהער צו אנטוויקלען די וואַקסינען זינט פרילינג פון יאר 2020. וויסנשאפטלער האבן געבויט אויף פילע יארן פון פארשונג פון אנדערע וואַקסינען, אריינרעכענענדיג פארשונג אויף וואַקסינען פאר אנדערע קאָראָנאַווירוסן.

די פעדעראלע רעגירונג האט צוגעשטעלט ספעציעלע פינאנציעלע שטיצע צו ערמעגליכן אז די אנטוויקלונג, פראבעס און פראדוקציע פון די וואַקסינען זאלן קענען געשען אין די זעלבע צייט. דאס האט ערמעגליכט פאר פירמעס צו אנהויבן פּראָדוצירן וואַקסינען אפילו בעפאר זיי זענען געווען באשטעטיגט צו נוצן. די פעדעראלע רעגירונג, סטעיט און לאקאלע געזונטהייט אפטיילונגען (העלט דעפּאַרטמענטס) און העלט קעיר פּראָוויידערס האבן געארבעט פאר חדשים אויף פלענער פארן האלטן און אוועקלייגן, אויסטיילן און ארומשיקן, און אנדערע לאגיסטישע אנגעלעגנהייטן. די ציהל איז געווען צו ארומשיקן און גיבן די וואַקסין ווי נאר זיי זענען באשטעטיגט געווארן צו נוצן.

עמערדזשענסי באנוץ באשטעטיגונג

אין אן עמערדזשענסי קען די FDA ערלויבן וואַקסינען (און אנדערע באהאנדלונגען) גענוצט צו ווערן דורכן שענקן אן עמערדזשענסי באנוץ באשטעטיגונג (Emergency Use Authorization, EUA). סיי די פייזער און סיי די מאָדערנא וואַקסינען זענען געשאנקען געווארן EUA'ס.

אלע וואַקסינען וואס ווערן געשאנקען אַן EUA מוזן אריבערגיין די זעלבע קלינישע פראבעס ווי אלע אנדערע וואַקסינען. די FDA קען שענקן אַן EUA נאר אויב עס ווייזט זיך שטארק אן פון די באווייזן אז די בענעפיטן פון באקומען די וואַקסין וועגן איבער סיי וועלכע ריזיקעס צו פאציענטן.

די FDA ערווארט אויך פון די פראדוצירער וועמענס קאָוויד-19 וואַקסינען זענען באשטעטיגט געווארן אונטער אַן EUA צו ווייטער אנגיין מיט די קלינישע פראבעס כדי צו באקומען נאך אינפארמאציע איבער די זיכערהייט און ווירקזאמקייט, און צו בעטן נאכדעם פאר פולשטענדיגע באשטעטיגונג (לייסענס).


וואַקסין זיכערהייט און ווירקזאמקייט

באווייזן אויף זיכערהייט און ווייטערדיגע נאכגאנג

די באשטעטיגטע וואַקסינען האבן זיך ארויסגעוויזן צו זיין זיכער דורכאויס קלינישע פראבעס. די דאזיגע פראבעס זענען באשטאנען פון פרובירן די וואַקסין אויף צענדליגער טויזנטער וואלונטירן. די פראצעדור איז נאכגעקוקט געווארן פון די נאענט דורך די FDA און דורך אנדערע ארגאניזאציעס.

צו זיכער מאכן אז די וואַקסינען זענען זיכער:

 • האט די FDA איבערגעקוקט די פלענער און פראטאקאלן פון די קלינישע פראבעס צו זיכער מאכן אז די פראצעדורן זענען אויסגעפירט געווארן מיט די העכסטע וויסנשאפטליכע און עטישע סטאנדארטן.

 • קלינישע פראבעס זענען נאכגעקוקט געווארן פון די נאענט דורך אינפארמאציע (דאטא) זיכערהייט איבערזעהענדע קאמיטעטן וואס באשטיין פון דרויסנדיגע עקספערטן (מעדיצינישע שטאב, עטיסיסטן, סטאטיסטיק עקספערטן, פאציענט אדוואקאטן), צווישן אנדערע גרופעס.

 • FDA וויסנשאפטלער און מעדיצינישע פראפעסיאנאלן האבן אפגעוואויגן אלע אינפארמאציע וואס איז פארהאן צו באשטימען אויב די וואַקסינען זאלן באשטעטיגט ווערן.

 • עטליכע פעדעראלע אגענטורן און ארגאניזאציעס זענען ווייטער אנגעגאנגען מיטן נאכקוקן די זיכערהייט פון די וואַקסינען ווערנדיג געגעבן פאר פאציענטן.

נאכגיין אלערגישע/אומגעוואונטשענע רעאקציעס

העלט קעיר פּראָוויידערס (דאקטוירים א.ד.ג.) ווערן געפאדערט צו באריכטן געוויסע אוגעוואונטשענע געשעענישן נאך וואס איינער באקומט א וואַקסין צו א נאציאנאלע באריכטונג סיסטעם וואס ווערט גערופן וואַקסין אומגעוואונטשענע געשעענישן באריכטונג סיסטעם(RNA Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS), אנגעפירט דורך די CDC און די FDA.

מענטשן קענען אויך אליין באריכ-טן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) אדער אנדערע רעאקציעס צו VAERS אָנליין אדער דורכן רופן 800-822-7967.

די CDC האט אויך ארויסגעגעבן א סמארטפאון עפּ וואס ווערט גערופן V-safe וואס מענטשן קענען נוצן צו באריכטן רעאקציעס צו די וואַקסין.

ווירקזאמקייט

ביידע וואַקסינען זענען ווירקזאם.

אין קלינישע פראבעס האט די פייזער וואַקסין זיך ארויסגעוויזן צו זיין 95 פראצענט ווירקזאם און די מאָדערנא וואַקסין 94 פראצענט ווירקזאם צו באשיצן די וועלכע האבן עס באקומען פון קאָוויד-19. דאס מיינט אז כאטש ניין פון יעדע 10 מענטשן וואס האבן באקומען די וואַקסין דורכאויס די קלינישע פראבעס זענען געווען באשיצט פון די קראנקייט.

ביידע וואַקסינען האבן זיך ארויסגעוויזן צו זיין זיכער און ווירקזאם סיי אין מענער און סיי אין פרויען, אין יעדע עלטער, ראסע אדער עטנישע גרופע וועלכע זענען אריינגערעכנט געווארן אין די קלינישע פראבעס.

בעל'ס פּאַלזי

פון די צענדליגע טויזנטע מענטשן וועלכע האבן באקומען איינס פון די צוויי וואַקסינען דורכאויס קלינישע שטודיעס, האבן אפאר אנטוויקלט בעל'ס פּאַלזי (א פּאַראַליזירטע פנים). די FDA האט אבער נישט פעסטגעשטעלט אז די פאלן זענען געווען א תוצאה פון די וואַקסינען. די צאל פון פאלן פון בעל'ס פּאַלזי וואס זענען געזעהן געווארן אין די קלינישע פראבעס איז נישט געווען מער פון די צאל וואס וואלט ערווארטעט געווארן אין די אלגעמיינע פובליק.

מענטשן וואס האבן געהאט בעל'ס פּאַלזי קענען באקומען די וואַקסין. אויב איר האט געהאט בעל'ס פּאַלזי און האט פראגן איבער די וואַקסינען, רעדט דאס דורך מיט אייער העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.).

גיאַן-באַרעי (Guillain-Barré)

עס זענען נישט באריכטעט געווארן קיינע פאלן פון גיאַן-באַרעי סינדראָם נאכן באקומען די וואַקסין צווישן די אנטיילנעמער אין די פייזער אדער מאָדערנא קלינישע פראבעס. מענטשן וועלכע האבן געהאט גיאַן-באַרעי סינדראָם קענען באקומען די וואַקסין.

אויב איר האט געהאט גיאַן-באַרעי סינדראָם און איר האט פראגן איבער די וואַקסינען, רעדט דאס דורך מיט אייער העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.).

פערטיליטי (די מעגליכקייט צו האבן קינדער)

אינפערטיליטי (אן אוממעגליכקייט צו האבן קינדער) איז נישט געפונען געווארן צו זיין א פראבלעם אין פרויען וועלכע האבן געהאט קאָוויד-19, דערפאר איז עס נישט ערווארטעט צו זיין א פראבלעם פאר די וואַקסין. מענטשן וואס פרובירן יעצט צו ווערן טראגעדיג (פּרעגנענט) אדער וואס פלאנירן צו פרובירן אין די צוקונפט קענען באקומען די וואַקסין. וואַקסינען ווערן נאכגעקוקט און אויספראבירט בעפאר עס ווערט באשטעטיגט צו נוצן און נאכדעם. עס איז נישטא קיינע באווייזן אז פראבלעמען מיטן האבן קינדער איז א זייטיגע ווירקונג (סייד עפעקט) פון קאָוויד-19 וואַקסינען, אדער פון סיי וועלכע אנדערע וואַקסינען.

די שמועות וועגן אינפערטיליטי (פראבלעמען מיטן האבן קינדער) קומען פון א מיספארשטענדעניש פון די וויסנשאפט (סייענס). די קאָוויד-19 וואַקסינען – ענליך צו פילע אנדערע וואַקסינען – ארבעטן דורכן אויסלערנען פאר אייער קערפער צו מאכן אנטיבאדיס צו באקעמפפן די ווירוס. זארגן וועגן אינפערטיליטי קומען פון די געדאנק אז די אנטיבאדיס וועלן אטאקירן א פּראָוטין אין די פּלאסענטע וואס האט עטליכע אייגנשאפטן וואס זענען אויך דא אין די קאָוויד-19 ווירוס. די צוויי פּראָוטינס זענען אבער זייער אנדערש, און אנזערע אימיוּן סיסטעמס זענען גענוג קלוג צו וויסן די חילוק צווישן זיי. עס איז היינט נישטא קיין שום זאך וואס ווייזן אן אז די אנטיבאדיס וועלן גורם זיין סיי וועלכע פראבלעמען אין טראגעדיגע (פּרעגנענט) פרויען, אריינרעכענענדיג די אנטוויקלונג פון די פּלאסענטע.

וואַקסין קען נישט גורם זיין קאָוויד-19

סיי די פייזער וואַקסין און סיי די מאָדערנא וואַקסין אנטהאלטן נישט די ווירוּס וואס איז גורם קאָוויד-19. עס איז אוממעגליך צו באקומען קאָוויד-19 פון די וואַקסינען.


וואַקסין באשטאנדטיילן און וויאזוי זיי ארבעטן

מעסענדזשער RNA (mRNA) וואַקסינען

סיי די פייזער און סיי די מאָדערנא וואַקסינען זענען מעסענדזשער (mRNA) RNA וואַקסינען. mRNA איז א מאלעקיוּל וואס האט אין זיך די בלוּפּרינט פארן מאכן פּראָוטינס. די זענען די ערשטע mRNA וואַקסינען צו ווערן באשטעטיגט, אבער די טעכנאלאגיע ווערט שוין שטודירט פאר מער פון 30 יאר.

פאלגנד איז וויאזוי mRNA וואַקסינען ארבעטן:

 1. די mRNA מאלעקיוּל גייט אריין אין די גוף מיט אנווייזונגען וויאזוי צו מאכן א פּראָוטין וואס איז א חלק פון די ווירוס וואס איז גורם קאָוויד-19.

 2. די פּראָוטינס וואס ווערן פּראָדוצירט מאכן אז די קערפער זאל ארויסלאזן אנטיבאדיס (ספעציעלע פּראָוטינס וואס באקעמפפן א געוויסע אינפעקציע) און אנדערע שיץ-מיטלען.

 3. די mRNA ווערט דערנאך צונומען און פארניכטעט דורך די קערפער.

 4. אויב א מענטש ווערט אויסגעשטעלט צו קאָוויד-19 נאך זיי באקומען די וואַקסין, דאן וועט די קערפער קענען דערקענען די ווירוּס און פּראָדוּצירן אנטיבאדיס און אנדערע שיץ מיטלען צו באקעמפפן די ווירוּס.

אין קורצן, mRNA איז אזוי ווי אן אימעיל וואס ווערט געשיקט צו אייער קערפער מיט אנווייזונגען אויף וויאזוי צו דערקענען און פארניכטן די ווירוּס. אייער קערפער נוצט די אנווייזונגען, און דאן מעקט עס אויס די אימעיל אינגאנצן.

mRNA ווירקט נישט אויף א מענטשן'ס DNA (גענעטישע אינפארמאציע) און טוישט עס נישט.

באשטאנדטיילן

אין צוגאב צו mRNA אנטהאלטן די וואַקסינען נאר די פאלגנדע סארטן באשטאנדטיילן:

 • : ליפּידס: ליפּידס זענען פעטן מאלעקיוּלס וואס ווערן נישט צולאזט אדער אויסגעמישט מיט וואסער. זיי נעמען ארום די mRNA, באשיצנדיג זיי אז זיי זאלן נישט צופאלן פאר עס קומט אן אריין אין אייערע צעלן. איין ביישפיל פון א ליפּיד וואס איז אריינגעלייגט איז פּאליעטעלין גלייקאָל (polyethylene glycol).

 • זאלצן, אַסיטיק עסיד (acetic acid) און אַמינס (amines): די אלע ווערן גענוצט צו באשיצן אייערע קערפער צעלן דורכן האלטן די pH (שטאפל פון עסידיטי) פון די וואַקסין ענליך צו די pH פון אייער קערפער. די פייזער וואַקסין אנטהאלט פיר זאלצן, אריינגערעכנט טיש זאלץ (table salt). די מאָדערנא וואַקסין אנטהאלט אַסיטיק עסיד (די עסיד וואס איז דא אין עסיג/וויניגער), איין זאלץ און צוויי ארגאנישע קאַמפּאַונדס וואס זענען געענדערטע אמאָוניע באקאנט אלץ אמינס.

 • צוקער: צוקער העלפט צו פארמיידן פון די ליפּידס פון קלעבן איינס צו די אנדערע אדער צו די זייטן פון די וואַקסין פלעשל.

די וואַקסין אנטהאלט נישט:

 • אנטיביאטיקס
 • בלוט פראדוקטן
 • DNA
 • באשטאנדטיילן וואס קומען פון אן עובר (fetal tissue)
 • דזשעלאטין (gelatin)
 • גלוּטען
 • מערקיוּרי (mercury)
 • מייקראָוטשיפּס (microchips)
 • חזיר אדער אנדערע פראדוקטן פון חיות
 • די ווירוּס וואס איז גורם קאָוויד-19

זעהט א פולע ליסטע פון די באשטאנדטיילן פאר די פייזער וואַקסין (PDF) און די מאָדערנא וואַקסין (PDF).

ווי לאנג די וואַקסינען ארבעטן

מיר ווייסן נאכנישט פאר ווי לאנג די וואַקסינען וועלן באשיצן מענטשן פון קאָוויד-19. עס קען זיין אז מען דארף באקומען א וואַקסין יערליך, ענליך צו די פלוּ שאַט, אדער אז מען דארף נאך אן איינשפריץ (שאַט) אדער א בוּסטער שאַט, אזוי ווי די טעטאַנוס שאַט. עס איז אויך מעגליך אז עס וועט נישט אויספעלן קיין שום ווייטערע איינשפריצן נאך די ערשטע צוויי דאזעס.

אנגייענדע פארשונג און צייט וועלן אונז זאגן ווי לאנג די שוץ פון די וואַקסינען האלטן אן און אויב מענטשן וועלן מעגליך דארפן באקומען נאך דאָזעס. אנטיילנעמער אין די קלינישע פראבעס וועלן ווייטער ווערן נאכגעקוקט, און מיר וועלן לערנען מער מיט די צייט פון די מיליאנען מענטשן וואס באקומען די וואַקסינען ארום די גאנצע וועלט.

ווירקונג (השפעה) אויף די פארשפרייטונג פון די קראנקייט

די קלינישע פראבעס האבן געוויזן אז סיי די פייזער און סיי די מאָדערנא וואַקסינען זענען ווירקזאם צו פארמיידן סימפּטאָמען פון קאָוויד-19 און אן ערנסטע קראנקייט פון קאָוויד-19.

מער פארשונג דארף נאך געטוהן ווערן צו זעהןאויב די וואַקסין וועט פארמיידן פון מענטשן צו באקומען און פארשפרייטן די ווירוּס.

הערד אימיוניטי

הערד אימיוניטי געשעהט ווען גענוג מענטשן אין א פאפולאציע (געמיינדע) האבן אימיוניטי (שוץ) קעגן אן אנשטעקיגע קראנקייט אז די קראנקייט איז נישט ווארשיינליך זיך צו פארשפרייטן. וועגן דעם זענען אפילו מענטשן וואס האבן נישט באקומען די וואַקסין קלענערע אויסזיכטן צו ווערן אנגעשטעקט. די פראצענט פון מענטשן אין די קאָמיוניטי וואס דארף זיין אימיוּן (באשיצט) כדי צו עררייכן הערד אימיוּניטי איז אנדערש פאר אנדערע קראנקייטן.

פאר קאָוויד-19 ווייסן די מומחים נאכנישט ווי א גרויסע פראצענט פון מענטשן וועלן דארפן באקומען די וואַקסין צו אנקומען צו הערד אימיוּניטי. אבער אפילו פאר מיר קומען אן צו הערד אימיוּניטי איז זיכער אז האבנדיג א גרויסע צאל פון מענטשן וואס זענען וואַקסינירט וועט פארקלענערן די צאל פון מענטשן וואס ווערן קראנק און ווערן האספיטאליזירט אדער שטארבן פון קאָוויד-19.

נייע וואַריאַנטן (מינים/סטרעינס) פון די ווירוּס

עס איז נארמאל פאר א ווירוּס זיך צו טוישן (מיוּטעיט) איבער א צייט אפשניט און פאר נייע מינים צו ערשיינען. עטליכע מינים פון די ווירוּס וואס איז גורם קאָוויד-19 זענען אידענטיפיצירט געווארן. טייל פון די מינים קוקן אויס זיך צו פארשפרייטן גרינגער און שנעלער ווי אנדערע, וואס קען אנברענגען מער פאלן פון קאָוויד-19.

די וואַקסינען זענען ערווארטעט צו באשיצן אויך אקעגן די ערשיינענדע מינים ביז היינט, די דאַטאַ איז אבער ווייניג. וויסנשאפטלער ארבעטן צו לערנען מער איבער די מינים און איבער וויאזוי זיי ווירקן אויף די וואַקסינען.


דין קדימה פאר די וואַקסין

יעצט בארעכטיגט

קאָוויד-19 וואַקסינען וועלן ווארשיינליך זיין אוועילעבעל פאר רוב ניו יארקער ביז אינמיטן פון די יאר 2021 למס'. ביז עס וועלן זיין גענוג וואַקסינען, באקומען מענטשן מיט א פארגרעסערטע סכנה צו באקומען קאָוויד-19 אדער צו האבן אן ערנסטע קאָוויד-19 קראנקייט א דין קדימה צו באקומען די וואַקסין.

ניו יארק סטעיט האט באשטימט וועלכע גרופעס באקומען דין קדימה, און די צייטן ווען עס וועט צוגעשטעלט ווערן פאר די גאנצע סטעיט. דין קדימה ווערט געגעבן לויט די אנווייזונגען פון די CDC ייעוץ ועד פאר אימיוּניזאציע כללים (CDC Advisory Committee on Immunization Practices).

פאר א פולשטענדיגע ליסטע פון ווער עס איז שוין יעצט בארעכטיגט צו באומען א וואַקסין, באזוכט "COVID-19: Vaccine Eligibility" (קאָוויד-19: וואקסין בארעכטיגקייט).

אימיגראציע (בירגערשאפט) סטאטוס מאכט נישט קיין חילוק

קאָוויד-19 וואַקסינען זענען צוגעשטעלט פאר מענטשן פון אלע אימיגראציע סטאטוסן. אייער אימיגראציע סטאטוס מאכט נישט קיין חילוק פאר אונז און איר וועט נישט געפרעגט ווערן דערוועגן בכלל ביי די ארט (סייט) וואו איר באקומט די וואַקסין.

קאָוויד-19 וואַקסינען הייסן נישט קיין פובליק בענעפיט (הנאה פון ציבור'ישע געלטער) אונטער די פובליק טשאַרדזש רוּל. ווערן וואַקסינירט וועט נישט משפיע זיין אין א נעגאטיווע אופן אויף אייער אדער אייער פאמיליע'ס אימיגראציע אפליקאציע.

עלטער באגרעניצונגען און וואַקסינען פאר קינדער

מענטשן פון 16 יאר און עלטער קענען באקומען די וואַקסין.

מענטשן פון 16 און 17 יאר אלט קענען באקומען נאר די פייזער וואַקסין, וויבאלד די מאָדערנא וואַקסין איז באשטעטיגט געווארן נאר פאר מענטשן פון 18 יאר און עלטער. צו גיבן א וואַקסין פאר מענטשן פון 16 און 17 יאר אלט פארלאנגט זיך די קינד'ס און עלטערן'ס איינשטימונג.

פייזער און מאָדערנא האבן לעצטנס אנגעהויבן פראבעס (שטודיעס) צו זעהן אויב זייערע וואַקסינען זענען פארזיכערט פאר קינדער. אויב א וואַקסין ווייזט זיך אויף צו זיין זיכער און ווירקזאם אין קינדער, קען די FDA באשטעטיגן דאס באנוץ פאר קינדער. די פריהסטע וואס דאס איז ווארשיינליך צו געשעהן איז אינמיטן ביז די ענדע פון די יאר 2021 למס'.


מעדיצינישע היסטאריע און קלינישע הינזיכטן

אלערגיעס

רוב אלערגיעס זענען נישט קיין זארג פאר קאָוויד-19 וואַקסינען. איר קענט באקומען די וואַקסין אויב איר האט א היסטאריע פון אלערגישע רעאקציעס וועלכע זענען נישט פארבינדן צו וואַקסינען אדער אנדערע איינשפריץ מעדיצינען – ווי צום ביישפיל אלערגיעס צו עסן, אנטיביאטיקס אדער אנדערע מעדיצינען וואס מען נעמט איין פון די מויל, אפפאל (האר א.ד.ג.) פון שטוב חיות, גיפט, שטויב לייז (דאָסט מייטס), בלימענשטויב (פּאלען), שימל, ציגארעטל רויך אדער לעיטעקס (הענטשוך) – אדער אויב עס איז דא א היסטאריע פון אלערגישע רעאקציעס אין אייער פאמיליע.

אויב איר האט א היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס (ווי אַנאַפילאקסיס) צו סיי וואס, דאן לאזט דאס וויסן פאר דער וואס גיבט אייך די וואַקסין כדי זיי זאלן קענען אויפפּאסן אויף אייך פון די נאענט.

די פאלגנדע אלערגישע רעאקציעס זאלן גענומען ווערן אין באטראכט אין באשלוסן לגבי וואַקסינען אויב זיי האבן פאסירט אין די פארגאנגענהייט:

 • אויב א העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) דיאגנאזירט אייך מיט א באלדיגע אלערגישע רעאקציע – נישט קיין חילוק ווי שטארק – צו סיי וועלכע באשטאנדטייל אין אן mRNA וואַקסין (אריינרעכענענדיג פּאליעטעלין גלייקאל polyethylene glycol אדער פּאליסארבעיט ploysorbate), דאן זאלט איר נישט באקומען די וואַקסין.

 • אויב א העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) דיאגנאזירט אייך אז איר האט געהאט א באלדיגע אלערגישע רעאקציע – נישט קיין חילוק ווי שטארק – נאכן באקומען די ערשטע קאָוויד-19 איינשפריץ, דאן זאלט איר נישט באקומען די צווייטע איינשפריץ. אייער העלט קעיר פּראָוויידער וועט אייך מעגליך שיקן צו א ספעציאליסט אין אלערגיעס און אימיוּנאָלאָגיע פאר ווייטערדיגע באהאנדלונג אדער ייעוץ.

 • אויב איר האט געהאט אין די פארגאנגענהייט אן אלערגישע רעאקציע צו אן אנדערע וואַקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ, דאן רעדט דאס דורך מיט אייער העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) בעפאר איר באקומט די וואַקסין. אויב איר באשלוסט צו באקומען די וואַקסין, דאן לאזט דאס וויסן פאר דער וואס גיבט אייך די וואַקסין כדי זיי זאלן דערנאך קענען אויפפּאסן אויף אייך פון די נאענט.

יעצט קראנק מיט קאָוויד-19

אויב איר ווייסט אז איר האט יעצט קאָוויד-19 אדער איר האט סימפּטאָמען פון קאָוויד-19, דאן זאלט איר ווארטן ביז איר האט זיך ערהוילט און ביז איר פארענדיגט אייסולעישען (זיך האלטן אפגעזונדערט) צו פארמיידן פון אנדערע מענטשן ביי די ארט (סייט) וואו מען באקומט די וואַקסין פון ווערן אויסגעשטעלט צו די ווירוּס ווען איר זענט אנשטעקיג.

דאס מיינט אז איר זאלט נישט באקומען די וואַקסין ביז אלע פון די פאלגנדע זענען אמת:

 • איר האט נישט געהאט קיין היץ (פיבער) אין די פארגאנגענע 24 שעה אן זיך צו באנוצן מיט מעדיצינען וואס נידערן אראפ היץ.
 • אויב איר האט געהאט סימפּטאָמען, אייער כללות'דיגע סימפּטאָמען האבן זיך פארבעסערט.

קאָוויד-19 קרענק אין די פארגאנגענהייט

עס איז מעגליך צו באקומען קאָוויד-19 מער פון איינמאל. דעארפאר, אפילו אויב איר האט שוין געהאט אין די פארגאנגענהייט קאָוויד-19, זאלט איר באקומען די וואַקסין. די וואַקסין קען אויך ארויסהעלפען צו פארשטערקערן די שוץ וואס אייער קערפער האט שוין אויפגעבויט.

עס איז נישטא קיינע באווייזן אז האבנדיג געהאט קאָוויד-19 וועט גורם זיין פאר א מענטש צו האבן א שווערע רעאקציע צו די וואַקסין.

זיין אויסגעשטעלט לעצטנס צו קאָוויד-19

אויב איר זענט לעצטנס געווען אין נאענטע בארירונג (קאנטאקט) מיט איינער וואס האט געהאט קאָוויד-19 (אין די זעקס פיס פאר כאטש 10 מינוט איבער א צייט אפשניט פון 24 שעה), דאן זאלט איר ווארטן מיטן באקומען די וואַקסין ביז נאך וואס איר האט זיך איינגעשפארט (קוואראנטינט) פאר 10 טעג נאך וואס איר זענט געווען אויסגעשטעלט דאס לעצטע מאל.

אנדערע וואַקסינען

איר זאלט נישט באקומען אייער קאָוויד-19 וואַקסין צום ווייניגסטנס 14 טעג בעפאר אדער נאכן באקומען סיי וועלכע אנדערע וואַקסינען.

יעדער איינער זאל באקומען סיי א פלוּ וואַקסין און סיי א קאָוויד-19 וואַקסין.

טראגעדיגע (פּרעגנענט) פרויען אדער פרויען וואס פיטערן (אנזייגן/ברעסטפידינג)

איר זאלט נישט באקומען אייער קאָוויד-19 וואַקסין צום ווייניגסטנס 14 טעג בעפאר אדער נאכן באקומען סיי וועלכע אנדערע וואַקסינען.

יעדער איינער זאל באקומען סיי א פלוּ וואַקסין און סיי א קאָוויד-19 וואַקסין.

זוי אויך, מענטשן וואס האבן געפיטערט בעיביס זענען נישט אריינגענומען געווארן אין די קלינישע פראבעס. די דאַטאַ ווייזט אבער אן אז קאָוויד-19 גייט נישט אריבער דורך ברוסט מילך, און mRNA וואַקסינען ווערן נישט באטראכט צו זיין א סכנה פאר די בעיבי וואס פיטערט.

אויב איר פרובירט צו ווערן טראגעדיג (פּרעגנענט), דאן קענט איר באקומען די וואַקסין, און איר דארפט זיך נישט פארמיידן פון ווערן טראגעדיג נאכן באקומען די וואַקסין.

אויב זענט איר טראגעדיג (פּרעגנענט) אדער איר פיטערט א בעיבי (ברעסטפידינג) דאן רעדט דורך די וואַקסין מיט אייער העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.).

אויטאָאימיון קראנקייט/אימיוּנאָקאמפּראמייזט (שוואכע אימיוּן סיסטעם) און אנדערע געזונטהייט פראבלעמען

מענטשן וואס האבן אן אויטאָמיוּן קראנקייט אדער האבן א שוואכע אימיוּן סיסטעם וועגן אנדערע סיבות (ווי צום בישפיל פון קענסער טריטמענט אדער אנדערע מעדיצינען) קענען מאכן א באשלוס צו באקומען די וואַקסין. מענטשן וואס האבן שוואכע אימיוּן סיסטעמס זענען אבער נישט אריינגענומען געווארן אין די קלינישע פראבעס, דערפאר איז נישטא קיין דאַטאַ איבער די וואַקסין'ס זיכערהייט אדער ווירקזאמקייט פאר אזעלכע מענטשן.

געווענטליך קענען מענטשן מיט אנדערע מעדיצינישע און כראנישע פראבלעמען באקומען וואַקסינען אסאך מענטשן וואס האבן אנטייל גענומען אין די קלינישע פראבעס האבן געהאט פארשידענע מעדיצינישע פראבלעמען און קיין שום פראבלעם מיט די וואַקסין איז נישט ארויפגעקומען.

אויב איר זענט באזארגט וועגן אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען, אדער אויב איר האט א שוואכע אימיוּן סיסטעם, דאן רעדט זיך דורך מיט אייער העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) איבער די וואַקסין.


באקומען די וואַקסין

לאָקאַציעס (פלעצער)

געוויסע מענטשן, ווי למשל אסאך העלט קעיר ארבייטער און עמערדזשענסי וואלונטירן (פירסט רעספּאַנדערס), קענען באקומען די וואַקסין דורך זייער ארבעטסגעבער. מענטשן וואס וואוינען אדער ארבעטן אין אן אנשטאלט וואו מענטשן וואוינען צוזאמען, ווי א נוירסינג האָום, קענען ווארשיינליך באקומען די וואַקסין אויפן ארט.

וואַקסינען ווערן אויך געגעבן ביי געוויסע שפיטאלן, קאָמיוּניטי קליניקס און פאַרמאַסיס (דראג סטארס), און ביי וואַקסין ערטער (סייטס) וואס ווערן אנגעפירט דורך די שטאט ארום די שטאט. פילע ערטער (סייטס), אריינרעכענענדיג אלע ערטער וואס ווערן אנגעפירט דורך די שטאט, פארלאנגען אפּוינטמענטס. אפּוינטמענטס זענען באגרעניצט לויט וויפיל וואַקסינען זענען פארהאן, דערפאר זאלט איר נאכאמאל פרובירן כסדר אויב איר טרעפט נישט קיין אפענע אפּוינטמענט.

צו טרעפן א וואַקסין ארט:

 • באזוכט די "NYC Vaccine Finder" (NYC וועבזייטל צו טרעפן א וואַקסין). איר קענט אויך זוכן דורך די אדרעס, זיפּ קאָוד אדער לויט וואו איר געפונט זיך אין די מינוט.

 • אויב איר דארפט הילף צו מאכן אן אפּוינטמענט ביי אן ארט (סייט) וואס ווערט אנגעפירט דורך די שטאט, דאן רופט 877-829-4692 און דרוקט 1 ווען איר ווערט געבעטן אזוי צו טוהן.

מאכט נישט קיין אפּוינטמענט אויסער אויב איר זענט יעצט שוין בארעכטיגט צו באקומען די וואַקסין.

דיאגנאסטישע/אנטיבאדי טעסט נישט פארלאנגט פארן וואַקסין

איר דארפט נישט ווערן געטעסט (אונטערגעזוכט) פאר קאָוויד-19 אינפעקציע בעפאר איר באקומט די וואַקסין.

איר דארפט אויך נישט נעמען אן אנטיבאדי טעסט צו זעהן אויב איר האט מעגליך געהאט קאָוויד-19 אין די פארגאנגענהייט. וואַקסינען זענען רעקאָמענדירט פאר מענטשן וואס האבן געהאט קאָוויד-19 אין די פארגאנגענהייט אפילו אויב זיי באקומען א פּאָזיטיווע רעזולטאט אויף אן אנטיבאדי טעסט. עס איז מעגליך צו באקומען קאָוויד-19 נאכאמאל און די וואַקסין קען פארשטערקערן די נאטורליכע אימיוּניטי וואס איר האט שוין.

קיין באצאלונג אדער סאָושעל סעקיוּריטי נומער פארלאנגט פאר א וואַקסין

די וואַקסין ווערט צוגעשטעלט אומזיסט פאר יעדער איינער. איר וועט נישט דארפן פארשטעלן אייער סאָושעל סעקיוּריטי נומער צו באקומען די וואַקסין.

איר וועט נישט געבעטן ווערן קיין געלט, אפילו אויב איר האט נישט קיין העלט אינשורענס. אויב איר האט יא אינשורענס, דאן ברענגט אייער אינשורענס קארטל. אייער אינשורענס וועט מעגליך געבילט (געמאנט) ווערן דורך ווער עס שטעלט אייך צו די וואַקסין; איר וועט אבער נישט איינגעמאנט ווערן קיין שום צוצאלונגען (קאָופּעיס) אדער סיי וועלכע אנדערע שטייערן (פי).

אויב איינער פרובירט צו נעמען פון אייך א באצאלונג אדער בעהט אייער קרעדיט קארטל אינפארמאציע, אדער אויב זיי בעטן אייער סאָושעל סעקיוּריטי נומער, דאן איז עס מן הסתם א שווינדל און איר זאלט גיין ערגעץ אנדערש צו באקומען די וואַקסין.

טוט באריכטן וואַקסין שווינדל אדער אַביוּז אויף די אינטערנעט צו די NYS אטוירני דזשענעראל (קלייבט אויס "File of Complaint" [אריינגעבן אן אנקלאג]). איר קענט אויך רופן 833-829-7226 אדער שיקן אן אימעיל צו stopvaxfraud@health.ny.gov.

באווייזן פון דין קדימה

איר וועט דארפן אויפווייזן אז איר זענט בארעכטיגט ווען איר באקומט די וואַקסין.

בעפאר וואס איר באקומט די וואַקסין וועט איר דארפן אויספילן די NYS קאָוויד-19 וואַקסין בויגן (פראגע צעטל) אויף די אינטערנעט, וואס רעכנט אריין אייער אייגענע עדות אז איר זענט בארעכטיגט צו באקומען די וואַקסין.

לערנט מער איבער וואס איר דארפט טוהן צו אויפווייזן אז איר זענט בארעכטיגט פאר א וואַקסין.

גרייט אייך צו פאר אייער וואַקסין אפּוינטמענט

עס איז נישטא סיי וואס באזונדערס וואס איר דארפט טוהן בעפאר איר באקומט די וואַקסין. מאכט א נייע אפּוינטמענט אויב איר האט סיי וועלכע סימפּטאָמען פון קאָוויד-19 אדער אויב איר פילט נישט גוט.

געדענקט צו אנטוהן א פנים צודעק צו אייער אפּוינטמענט און ברענגט:

 • אן אינשורענס קארטל אויב איר האט איינס
 • דאקומענטן וואס ווייזן אז איר זענט בארעכטיגט צו באקומען די וואַקסין (אויסגערעכנט אויבן)
 • אייער וואַקסינאציע קארטל (נאר פאר די צווייטע דאזע אפּוינטמענט

וויאזוי די וואַקסין ווערט געגעבן

אָוויד-19 וואַקסינען ווערן געגעבן אריין אין די מוסקל. זיי ווערן געגעבן דורך אן איינשפריץ אין די ארעם, ענליך צו די פלוּ, מיזלס, טעטאנוס און אסאך אנדערע וואַקסינען. סיי פאר די פייזער און סיי פאר די מאָדערנא וואַקסינען פארלאנגען זיך צוויי דאזעס עטליכע וואכן אפגעטיילט.

אויסוועלן א וואַקסין

די פייזער און מאָדערנא וואַקסינען זענען ענליך און ביידע האבן זיך אויפגעוויזן צו זיין זיכער און ווירקזאם. ביידע זענען mRNA וואַקסינען, האבן ענליכע סארטן באשטאנדטיילן, פארלאנגען צוויי דאזעס און קענען גורם זיין מילדע ביז מיטלמעסיגע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס).

א וויכטיגע חילוק צווישן די וואַקסינען איז אז די פייזער וואַקסין איז באשטעטיגט נאר פאר מענשטן פון 16 יאר און עלטער, בשעת די מאָדערנא וואַקסין איז באשטעטיגט פאר מענטשן פון 18 יאר און עלטער. חוץ פון דעם האבן די הויפט חילוקים צווישן די וואַקסינען צו טוהן מיט וויאזוי זיי ווערן אוועקגעלייגט און ארומגעשיקט. וואַקסין ערטער (סייטס) וועלן געווענטליך האבן נאר איינס פון די צוויי וואַקסינען אויפן ארט.

באקומען די צווייטע דאזע

ביידע דאזעס דארפן זיין פון די זעלבע וואַקסין. אויב איר באקומט די פייזער וואַקסין, זאלט איר באקומען א צווייטע דאזע פון די פייזער וואַקסין 21 ביז 42 טעג נאכן באקומען די ערשטע דאזע. אויב איר באקומט די מאָדערנא וואַקסין, דאן זאלט איר באקומען א צווייטע דאזע פון די מאָדערנא וואַקסין 28 ביז 42 טעג נאך די ערשטע דאזע. איר זאלט נישט באקומען די צווייטע דאזע פריער ווי רעקאמענדירט.

אויב איר קענט נישט באקומען די צווייטע איינשפריץ דורכאויס די רעקאמענדירטע צייט אפשניט, דאן זאלט איר עס באקומען ווי שנעלער נאכדעם. נישט קיין חילוק ווי סאך צייט עס איז אריבער, זאלט איר נאכאלץ באקומען די צווייטע איינשפריץ. אויב איר באקומט אייער צווייטע איינשפריץ נאך די רעקאמענדירטע צייט אפשניט, וועט איר נאכאלץ דארפן נאר צוויי איינשפריצן סך הכל.

ניו יארק סטעיט פארלאנגט פון מענטשן צו באקומען זייערע ערשטע דאזע און צווייטע דאזע ביי די זעלבע פלאץ.

וואקסינאציע קארטל

נאכן באקומען אייער ערשטע דאזע וועט איר באקומען א קארטל מיט אייער נאמען, געבורטס דאטום, די וואַקסין וועלכע איר האט באקומען, די פלאץ וואו איר האט עס באקומען און די טאג ווען איר האט עס באקומען. אייער וואַקסינאציע קארטל איז א וויכטיגע מעדיצינישע דאקומענט. האלט עס אין א זיכערע פלאץ און מאכט א קאפיע אדער נעמט א בילד דערפון אין פאל וואס איר פארלירט עס.

ברענגט מיט די קארטל מיט אייך ווען איר גייט פאר אייער צווייטע איישפריץ. אויב איר פארגעסט צו ברענגען די קארטל אדער איר פארלירט עס וועט איר נאכאלץ קענען באקומען די וואַקסין. דער וואס גיבט אייך די וואַקסין וועט קענען אויפזוכן אייער נאמען אין א קאמפיוטער זיכער צו מאכן די פרטים פון די ערשטע וואַקסין.

אויב איר פארלירט אייער קארטל, דאן קענט איר באקומען א באווייז אז איר זענט וואַקסינירט געווארן פון די "Citywide Immunization Registry" (סיטי אימיוּניזאציע רעגיסטראטור(. די רעגיסטראטור אנטהאלט רעקארדס פון מענטשן וואס האבן באקומען די וואַקסין אין NYC, און טייל רעקארדס פון NYC איינוואוינער וועלכע האבן באקומען די וואַקסין אינדרויסן פון די שטאט.

אויב איר האט אן IDNYC קארטל, דאן קענט איר צוקומען צו אייער אייגענע וואַקסין רעקארד (און די רעקארדס פון אייערע קינדער אונטער 18) אויף די "My Vaccine Record" (מיין וואַקסין רעקארד( וועבזייטל. אויב איר האט נישט קיין IDNYC קארטל, דאן דארף אייער העלט קעיר פּראָוויידער קענען צוקומען צו אייערע רעקארדס און דרוקן (פרינטן) די דאקומענטאציע פאר אייך.

מעגליכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)

רוב מענטשן באריכטן געוויסע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון די וואַקסינען, וואס זענען געווענטליך צייכענעס אז די קערפער בויט אויף א שוץ מויער. אפטע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) רעכענען אריין ווייטאג און געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ, קאפוויי, ווייטאגן אין די קערפער, מידקייט און היץ (פיבער). באקומעט אייער צווייטע איינשפריץ אפילו אויב איר האט געהאט זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) נאך די ערשטע איינשפריץ, חוץ אויב אייער העלט קעיר פּראָוויידער זאגט אייך נישט צו באקומען די צווייטע דאזע.

זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס):

 • זענען געווענטליך מילד ביז מיטלמעסיג
 • הויבן זיך געווענטליך אן אין די ערשטע דריי טעג נאכן באקומען די וואַקסין (די טאג נאכדעם איז די אפטסטע) און האלטן אן פאר איינס ביז צוויי טעג נאך זיי הויבן זיך אן
 • זענען אפטער נאך די צווייטע דאזע
 • זענען ווייניגער אפט אין עלטערע ערוואקסענע

געוויסע סימפּטאָמען, ווי צום ביישפיל א הוסט, קורצע אטעם, האלז ווייטאג און פארלירן די חוש פון טעיסט און שמעק, זענען נישט קיינע רעאקציעס צו די וואַקסין. די סימפּטאָמען קענען מיינען אז איר האט באקומען קאָוויד-19 אדער אן אנדערע אינפעקציע בעפאר איר האט באקומען די וואַקסין אדער קורץ דערנאך. אויב איר האט איינס פון די סימפּטאָמען, דאן זאלט איר זיך אונטערזוכן (ווערן געטעסט) פאר קאָוויד-19, בלייבן אינדערהיים און נישט גיין צום ארבעט אדער שולע (סקוּל), און אויפפּאַסן אויף אייער געזונט און זיך פארבינדן מיט אייער העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) אויב עס פעהלט זיך אויס.

איר קענט נישט באקומען קאָוויד-19 פון די וואַקסין.

זיך באהאנדלען מיט זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)

צו פארמינערן ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארט פון די איינשפריץ, לייגט א ריינע, קילע, נאסע שמאטע איבער די פלאץ און נוצט אדער איבט אויס (עקסערסייז) אייער ארעם. רופט אייער העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) אויב איר האט סיי וועלכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) וואס באזארגן אייך אדער וואס גייען נישט אוועק נאך אפאר טעג, אדער אויב די רויטליכקייט אדער ווייטאג וואו איר האט באקומען די איינשפריץ ווערן מער נאך 24 שעה.

איר קענט אויך רעדן מיט אייר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) איבערן נעמען אָווער-די-קאַונטער מעדיצינען ווי למשל אסיטאמינאפען (טיילענאָל) אדער אייבופּראפען (אדוויל) צו פארגרינגערן ווייטאג אדער אומבאקוועמליכקייט.

באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)

עס איז וויכטיג צו באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) כדי די פובליק געזונטהייט עקספערטן זאלן קענען נאכגיין די ווירקונגען פון די וואַקסין. דאס איז באזונדערס וויכטיג מיט א נייע וואַקסין. איר קענט באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) דורך די CDC'ס V-safe סמאַרטפאָון עפּ. איר קענט אויך באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) אויף די אינטערנעט צו די CDC און FDA'ס וואַקסין אומגעוואונטשענע געשעענישן באריכטונג סיסטעם (VAERS), אדער דורכן רופן 800-822-7967.

אלערגישע רעאקציעס זענען נישט קיין אפטע ערשיינונג

לויט וואס מיר ווייסן יעצט זענען אלערגישע רעאקציעס צו די וואַקסין נישט קיין אפטע ערשיינונג.

אלערגישע רעאקציעס הויבן זיך געווענטליך אן אפאר מינוט ביז א שעה נאכן באקומען די איינשפריץ. סימנים פון אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע קענען אריינרעכענען שוועריקייטן צו אטעמען, א געשוואלענע פנים און האלז, א שנעלע הארץ קלאפ, א שווערע אויסשלאג אויף די גאנצע גוף, א שווינדל (דיזי) און שוואכקייט.

אויב איר טראכט אז איר באקומט אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע, רופט 911 אדער גייט צו די נאענסטע שפיטאל.


נאך די וואַקסין

ווען די וואַקסין הויבט אן באשיצן

ווען די וואַקסין הויבט אן באשיצן כאטש וואס איר קענט באקומען טיילווייזע שוץ נאך די ערשטע דאזע, דאך זענען די וואַקסינען מער ווירקזאם נאך צוויי דאזעס. איר וועט נישט האבן די וואַקסין'ס פולשטענדיגע שוץ ביז איינס צו צוויי וואכן נאך אייער ערשטע דאזע.

קאָוויד-19 טעסט רעזולטאטן

די וואקסינען מאכן נישט אז מענטשן זאלן באקומען א פּאָזיטיווע ענטעפער אויף א קאָוויד-19 דיאגנאסטישע (וויראלע, שפייעכץ אדער פון די נאז) טעסט. עס איז אבער מעגליך אז די וואַקסין קען גורם זיין אז איר זאלט באקומען א פּאָזיטיווע ענטפער אויף א אנטיבאדי טעסט, וויבאלד א חלק פון די וועג וויאזוי וואַקסינען ארבעטן איז דורכן אויסלערנען אייער קערפער צו פּראָדוצירן אנטיבאדיס צו די ווירוס וואס איז גורם קאָוויד-19.

היט אייך ווייטער אפ

מיר דארפן זיין פארזיכטיג ביז מער מענטשן באקומען די וואַקסין און ביז עס איז דא מער צייט פאר אונז צו בעסער פארשטיין די השפעה פון וואַקסינען אויף די פארשפרייטונג פון קאָוויד-19. וועגן דעם מוזט איר ווייטער זיך פירן מיט די פארמיידונג מיטלען אפילו נאכן באקומען די וואַקסין:

 • בלייבט אינדערהיים אויב איר שפירט זיך נישט גוט אדער אויב איר האט לעצטנס באקומען א פּאָזיטיווע ענטפער אויף א קאָוויד-19 טעסט.
 • האלט אייך צום ווייניגסטנס זעקס פיס ווייט פון אנדערע.
 • טוט אן א פנים צודעק.
 • וואשט אייערע הענט אפט.

מעדיצינישע און פערזענליכע אינפארמאציע זענען באשיצט

אייערע פערזענליכע אינפארמאציע ווערט שטרענג באשיצט. אויבנאויפיגע אינפארמאציע וועגן אייך (וו.צ.ב. אייער נאמען, אדרעס, טעלעפאן נומער, געבורטס דאטום, וואַקסין דאטום און וועלכע וואַקסין איר האט באקומען) וועלן מיטגעטיילט ווערן מיט די NYC העלט דעפּאַרטמענט ווי עס ווערט געפאדערט דורך די געזעץ, אבער עס זענען דא שטרענגע געזעצן אין פלאץ צו זיכער מאכן אז אייערע פערזענליכע אינפארמאציע בלייבט געהיים (קאנפידענטשיעל). אייער סאָושעל סעקיוּריטי נומער ווערט נישט אפגענומען אדער מיטגעטיילט, אזוי אויך אימיגראציע (בירגערשאפט) סטאטוס.

די NYC העלט דעפּאַרטמענט איז געפאדערט צו שיקן די וואַקסינאציע דאַטאַ (אינפארמאציע) צו די CDC. נאר מענשטן'ס געבורטס דאטום, זיפּ קאָוד, ראסע, עטניסיטי און מאן/פרוי זענען מיטגעטיילט מיט די CDC. מיר וועלן נישט מיטטיילן קיין אנדערע פערזענליכע אינפארמאציע וואס גיבט אן ווער איר זענט, אריינרעכענענדיג אייער נאמען.


וואַקסינאציע פאדערונגען

רעגירונג און ארבעטסגעבער

עס זענען נישטא קיין רעגירונג פאדערונג פון אייך צו באקומען די וואַקסין קעגן קאָוויד-19.

מיר ווייסן נישט וואס ארבעטסגעבער וועלן מעגליך פאדערן ווען עס קומט צו וואַקסינען.

שולעס (סקוּלס)

די וואַקסינען זענען דערווייל נישט באשטעטיגט צו נוצן אין קינדער (חוץ פון די פייזער וואַקסין וואס קען געגעבן ווערן פאר קינדער פון 16 יאר און עלטער), דערפאר קען עס נישט פארלאנגט ווערן פאר שולע (סקוּל). מיר ווייסן נאכנישט וואס עס וועט זיך פאדערן צו קענען קומען אין שולע (סקוּל) אויב די וואַקסינען וועלן באשטעטיגט ווערן פאר קינדער.

נאך אינפארמאציע