פאַקס פון פאַקס פון COVID-19

No image, bold text reads: COVID-19 vaccines save lives. Get vaccinated.

[ View COVID-19 vaccine facts in English ]

וואַקסין פאקטן

דריי קאָוויד-19 וואַקסינען זענען דא צו באקומען אין די פאראייניגטע שטאטן: פייזער-בייאָוענטעק (פייזער), מאָדערנא, און דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן/דזשענסען (דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן). די וואַקסינען זענען זיכער און גאר ווירקזאם ביים באשיצן מענטשן פון שווערע קאָוויד-19 קראנקייט און פון טויט ח"ו. הונדערטע מיליאנען פון קאָוויד-19 וואַקסין דאזעס זענען שוין זיכערערהייט געגעבן געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן.

די וואַקסינען זענען די בעסטע שוץ מיטל וואס מיר האבן קעגן קאָוויד-19. נישט קיין חילוק ווי אלט אדער געזונט איר זענט, קען קאָוויד-19 פירן צו האספיטאליזאציע, לאנג-טערמיניגע געזונטהייט פראבלעמען און טויט ח"ו. אפילו אויב איר האט שוין געהאט קאָוויד-19 איז עס נאכאלץ וויכטיג צו וואַקסינירט ווערן, ווייל עס פארקלענערט אייערע אויסזיכטן עס נאכאמאל צו באקומען. וואקסינירט ווערן העלפט אויך באשיצן אייערע ארומיגע. דאס רעכנט אריין מענטשן וועלכע קענען נישט וואַקסינירט ווערן, צום ביישפיל קינדער אונטער 5.

ווערן וואַקסינירט

יעצט בארעכטיגט

מענטשן פון 5 יאר און עלטער זענען בארעכטיגט פאר וואַקסינאציע.

עס זענען דא אנגייענדע שטודיעס פאר אלע דריי וואַקסינען צו זעהן אויב זיי זענען זיכער און ווירקזאם פאר יונגערע קינדער.

וואו צו וואַקסינירט ווערן

איר קענט באקומען די וואַקסין ביי פילע שפיטעלער, קאמיוניטי קליניקס און פארמאסיס, און ביי וואַקסינאציע פלעצער אנגעפירט דורך די סיטי און די סטעיט. פילע פלעצער, אריינרעכענענדיג אלע וועלכע ווערן אנגעפירט דורך די סיטי, ערמעגליכן יעצט צו וואַקסינירט ווערן אן קיין אפּוינטמענט, און פילע אנדערע פלעצער אפפערן אפּוינטמענטס אויפן זעלבן טאג. פרעגט אן ביי אייער דאקטאר אדער לאקאלע פארמאסי אויב זיי גיבן וואַקסינען.

צו טרעפן א וואַקסינאציע פלאץ:

 • באזוכט די NYC Vaccine Finder (NYC וואַקסין טרעפער).
 • אויב איר דארפט הילף צו מאכן אן אפּוינטמענט ביי א וואקסינאציע פלאץ וואס ווערט אנגעפירט דורך די סיטי, רופט 877-829-4692 און דערנאך, ווען איר ווערט געבעטן, דרוקט 1.
 • NYC איינוואוינער קענען אויך וואַקסינירט ווערן אינדערהיים אומזיסט. איר קענט זיך איינשרייבן דורך די אינטערנעט אדער דורכן רופן 877-829-4692. לערנט מער איבער וואַקסינירט ווערן אינדערהיים.

צוגענגליכקייט פאר מענטשן וועלכע זענען איינגעשפארט אינדערהיים, מענטשן מיט דיסעביליטיס, עלטערע מענטשן

אומזיסטע טראנספארטאציע פון און צו א וואַקסינאציע אפּוינטמענט ווערט צוגעשטעלט פאר NYC איינוואוינער פון 65 יאר און עלטער און אזוי אויך פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס וועלכע האבן נישט קיין אנדערע וועג צו אנקומען צו די וואַקסינאציע פלאץ.

אלע NYC איינוואוינער קענען אויך וואַקסינירט ווערן אינדערהיים. איר קענט זיך איינשרייבן דורך די אינטערנעט צו וואַקסינירט ווערן אינדערהיים אדער דורכן רופן 877-829-4692.

פילע וואַקסינאציע פלעצער זענען צוגענגליך פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס. אויף די NYC Vaccine Finder זענען פילע פלעצער אנגעצייכנט מיט א פיזישע צוגענגליכקייט סימבאל נעבן די אדרעס. אויב עס איז נישטא אזא סימבאל מיינט דאס נישט אז די פלאץ איז נישט צוגענגליך, עס מיינט פשוט אז עס איז נישטא קיין אינפארמאציע איבער צוגענגליכקייט. אויב מעגליך, רופט פון פאראויס אויב איר האט סיי וועלכע פראגן איבער צוגענגליכקייט.

זעהט די מעיאר'ס אפיס פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס וועבזייטל פאר ענטפערס אויף אפט-געפרעגטע פראגן וואס מענטשן מיט דיסעביליטיס קענען מעגליך האבן איבער צוגענגליכקייט צו וואַקסינאציעס.

פאר פראגן אדער פאר הילף מיטן אראנזשירן טראנספארטאציע אדער צו וואַקסינירט ווערן אינדערהיים, רופט 877-829-4692.

וואַקסינען פאר מענטשן יונגער פון 18 יאר

אין די יעצטיגע צייט קענען מענטשן פון 5 ביז 17 יאר אלט נאר באקומען די פייזער וואַקסין. איר קענט זוכן א פלאץ וואס גיבט די פייזער וואַקסין אויף די NYC Vaccine Finder. פרעגט אויך אן ביי אייער קינד'ס דאקטאר אויב זיי שטעלן צו וואַקסינען.

איינע פון די עלטערן אדער א גאַרדיען מוז גיבן זייער צושטימונג אז זייער קינד זאל וואַקסינירט ווערן. צושטימונג קען געגעבן ווערן פערזענליך ביי די צייט פון די וואַקסינאציע אדער איבערן טעלעפאן. טייל פלעצער, אריינרעכענענדיג אלע וועלכע ווערן אנגעפירט דורך די סיטי, נעמען אן א באווייז פון צושטימונג אין שריפט. קינדער פון 5 ביז 15 יאר מוזן קומען מיט א באשטימטן ערוואקסענעם באגלייטער צו א וואַקסינאציע פלאץ (חוץ פון ביי העלט צענטערן אין שולעס).

אויב דאס קינד האט נישט קיין באווייז פון זייער עלטער, קען איינע פון די עלטערן אדער א גאַרדיען דעקלערן זייער קינד'ס עלטער ביי די וואַקסינאציע פלאץ.

מאכט זיכער מיט די וואַקסינאציע פלאץ אז זיי גיבן וואַקסינען פאר קינדער און פרעגט אן איבער די צושטימונג פראצעדור אויפן פלאץ.

דיאגנאסטישע/אנטיבאדי טעסטס פעהלן נישט אויס בעפאר וואַקסינאציע

איר דארפט זיך נישט טעסטן פאר קאָוויד-19 אינפעקציע אדער פאר קאָוויד-19 אנטיבאדיס בעפארן וואַקסינירט ווערן.

וואַקסינאציע איז רעקאמענדירט פאר מענטשן וועלכע האבן שוין געהאט קאָוויד-19 אין די פארגאנגענהייט אפילו אויב זיי טעסטן פאזיטיוו פאר אנטיבאדיס. עס איז מעגליך צו באקומען קאָוויד-19 נאכאמאל, און די וואַקסינאציע פארשטערקערט אייער נאטורליכע שוץ.

קיין שום באצאלונג אדער סאָושעל סעקיוריטי נומער נישט געפאדערט פאר וואַקסינאציע

וואַקסינאציע איז אומזיסט פאר יעדן. איר וועט נישט געבעטן ווערן צו באצאלן, אפילו אויב איר האט נישט קיין העלט אינשורענס. אויב האט איר אינשורענס, ברענגט מיט אייער אינשורענס קארטל. אייער אינשורענס פירמע וועט מעגליך איינגעמאנט ווערן דורך די וואַקסינאציע פּראוויידער, איר וועט אבער נישט דארפן צאלן א קאָופּעי אדער סיי וועלכע אנדערע שטייער (פי). איר דארפט נישט איבערגעבן אייער סאָושעל סעקיוריטי נומער כדי צו וואַקסינירט ווערן.

קיינער דארף אייך נישט צו בעטן צו באצאלן פאר סיי וואס אדער בעטן פאר אייער קרעדיט קארטל אינפארמאציע אדער סאָושעל סעקיוריטי. אויב זיי בעטן יא איינס פון די זאכן, איז עס ווארשיינליך א שווינדל, און איר זאלט זיך ווענדן אנדערשוואו פאר א וואַקסינאציע.

באריכטעט וואַקסין שווינדלעריי אדער אביוּז דורך די אינטערנעט צו די NYS אטוירני דזשענערעל (דרוקט אויף "File a Complaint" [גיבט אריין א קלאגע]). איר קענט אויך רופן 833-829-7226 אדער שיקן אן אימעיל צו stopvaxfraud@health.ny.gov.

אימיגראציע סטאטוס מאכט נישט אויס

קאָוויד-19 וואַקסינען זענען דא צו באקומען פאר מענטשן פון יעדע אימיגראציע סטאטוס. איר וועט נישט געפרעגט ווערן איבער אייער אימיגראציע סטאטוס ביי די וואַקסינאציע פלאץ.

וואקסינירט ווערן וועט נישט האבן א נעגאטיווע ווירקונג אויף אייער אדער אייער פאמיליע'ס אימיגראציע אפליקאציע.

באווייז פון בארעכטיגונג

איר מוזט אויספילן די ניו יארק סטעיט קאָוויד-19 וואַָסין בויגן בעפארן וואַקסינירט ווערן. איינע פון די עלטערן אדער א גאַרדיען קען העלפן א קינד אונטער 18 יאר אלט צו אויספילן דעם בויגן.

איר וועט אויך דארפן ברענגען א באווייז פון אייער עלטער, וואס קען זיין:

 • דרייווער'ס לייסענס אדער אן אנדערע סטעיט ID
 • גילטיגע פאספארט פון די פאראייניגטע שטאטן אדער אנדערע לאנד
 • געבורט סערטיפיקאט
 • חתונה (מערידזש) סערטיפיקאט
 • לייף אינשורענס פּאליסי
 • אנדערע דאקומענט וואס ווייזט די געבורטס דאטום

אויב א קינד אונטער 18 יאר אלט האט נישט א באווייז פון זייער עלטער, קען איינע פון זייערע עלטערן אדער א גאַרדיען דעקלערן זייער עלטער ביים וואַקסינאציע פלאץ.

מעדיצינישע און פערזענליכע אינפארמאציע באשיצט

אייער פערזענליכע אינפארמאציע איז שטרענג באשיצט. אייער סאָושעל סעקיוריטי נומער, און אזוי אויך אייער אימיגראציע סטאטוס, ווערן נישט אפגענומען אדער מיטגעטיילט. אידענטיפיקאציע ווערט נאר געבעטן פאר באווייז פון אייער עלטער.

אויבערפלעכליכע אינפארמאציע וועגן אייך (ווי למשל אייער נאמען, אדרעס, טעלעפאן נומער, געבורטס דאטום, ראסע און אפשטאם, וואַקסינאציע דאטום, און וועלכע וואַקסין איר האט באקומען) וועט מיטגעטיילט ווערן מיט די העלט דעפּארטמענט ווי פארלאנגט דורך די געזעץ. שטרענגע געזעצן זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו זיכער מאכן אז אייער אינפארמאציע בלייבט אין געהיים.

די העלט דעפּארטמענט איז געפאדערט צו שיקן וואַקסינאציע ציפערן צו די CDC. נאר מענטשן'ס געבורטס דאטום, זיפּ קאָוד, ראסע, אפשטאם און דזשענדער וועלן מיטגעטיילט ווערן מיט די CDC. מיר וועלן נישט מיטטיילן סיי וועלכע אנדערע אינפארמאציע וואס קען אויפדעקן אייער אידענטיטעט, אריינרעכענענדיג אייער נאמען.

גרייט אייך צו אייער וואַקסינאציע באזוך

עס איז נישטא גארנישט באזונדערס וואס איר דארפט טוהן בעפארן וואַקסינירט ווערן. מאכט א נייע אפּוינטמענט אויב איר זענט דיאגנאזירט געווארן מיט קאָוויד-19, האט סיי וועלכע סימפּטאמען פון קאָוויד-19 אדער זענט אויסגעשטעלט געווארן צו איינעם מיט קאָוויד-19 דורכאויס די לעצטע 10 טעג.

געדענקט צו אנטוהן א מאסקע און ברענגן:

 • אן אינשורענס קארטל, אויב איר האט איינס
 • באווייז פון עלטער (אן ID אדער אנדערע דאקומענט מיט געבורטס דאטום)
 • אויסגעפילטע און אונטערגעשריבענע צושטימונג בויגן פאר קינדער אונטער 18 יאר אלט (אויב איר זענט יונגער פון אכצן יאר אלט און גייט אן איינע פון די עלטערן אדער א גאַרדיען, און אויב די פלאץ נעמט אן צושטימונג אין שריפט)
 • אייער וואַקסינאציע קארטל, אויב איר באקומט א צווייטע, דריטע אדער בוּסטער דאזע

באקומען די צווייטע דאזע

די פייזער און מאָדערנא וואַקסינען פאדערן צוויי דאזעס. ביידע דאזעס זאלן זיין פון די זעלבע וואַקסין. אויב איר באקומט די פייזער וואַקסין, דאן זאלט איר באקומען א צווייטע דאזע פון די פייזער וואַקסין 21 טעג נאך אייער ערשטע דאזע. אויב איר באקומט די מאָדערנא וואַקסין, דאן זאלט איר באקומען א צווייטע דאזע פון די מאָדערנא וואַקסין 28 טעג נאך אייער ערשטע דאזע.

אויב קענט איר נישט באקומען אייער פייזער אדער מאָדערנא דאזע אין די רעקאמענדירטע צייט, זאלט איר עס באקומען ווי שנעלער מעגליך נאך די צייט. נישט קיין חילוק וויפיל צייט עס איז שוין אריבער, זאלט איר נאכאלץ גיין באקומען אייער צווייטע איינשפריץ. איר זאלט נישט באקומען די צווייטע דאזע פריער ווי רעקאמענדירט.

די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין פארלאנגט נאר איין דאזע.

דריטע דאזע און בוּסטער שאַטס

די פאלגנדע מענטשן זענען יעצט בארעכטיגט פאר א בוּסטער שאַט פון די פייזער וואַקסין, אויב זיי האבן באקומען צוויי דאזעס פון די פייזער וואַקסין צום ווייניגסטנס זעקס חודשים צוריק:

 • מענטשן פון 65 יאר און עלטער
 • מענטשן צווישן 18 און 64 יאר וועלכע האבן אדער אן אנדערע מעדיצינישע פראבלעם אדער גרעסערע אויסזיכטן צו זיין אויסגעשטעלט צו קאָוויד-19 צוליב זייער ארבעט (צום ביישפיל, העלט קעיר ארבייטער) אדער צוליב וואו זיי וואוינען אדער באזוכן אפט (צום ביישפיל, אין א היימלאזע שעלטער)
 • מענטשן וועלכע וואוינען אין א נוירסינג היים אדער אין אן אנדערע לאנג-טערמיניגע קעיר פעסיליטי

איר וועט נאר קענען באקומען א פייזער בוּסטער שאַט אויב איר האט באקומען א צווייטע פייזער דאזע צום ווייניגסטנס זעקס חודשים צוריק. עס זענען נישטא קיינע אויסנאמען צו די באגרעניצונג.

די שאַט איז געמאכט צו העלפן פילע מענטשן צו פארשטערקערן זייער שוץ פון די ערשטע וואַקסינאציע סעריע, וועלכע איז שוין מעגליך אפגעשוואכט געווארן מיט די צייט.

אן קיין שייכות מיט די בוּסטער שאַטס, זאלן געוויסע מענטשן וועלכע האבן א מעסיג-ביז-שווער אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם באקומען דריי דאזעס פון די פייזער אדער מאָדערנא קאָוויד-19 וואַקסין אנשטאט די געווענטליכע צוויי-דאזע סעריע.

ביישפילן פון אזעלכע מעדיצינישע פראבלעמען און באהאנדלונגען זענען:

 • אקטיווע באהאנדלונגען פאר קענסער
 • האבן באקומען אן ארגאן טרענספּלענט און באקומען טעראפיע וואס פארשטילט די אימיון סיסטעם
 • האבן באקומען א סטעם צעל טרענספּלענט אין די פארגאנגענע צוויי יאר
 • מעסיגע אדער שווערע פּריימערי אימיוּנאָו-דעפישענסי
 • HIV אין א שפעטע שטאפל אדער אומבאהאנדלט
 • אקטיווע באהאנדלונג מיט א הויכע דאזע פון קאָרטיקאָוסטערוידס אדער אנדערע מעדיצינען וואס שוואכן אפ אייער אימיון סיסטעם – מעסיג אדער שווער

דאס איז נישט א פולע ליסטע. אויב האט איר איינס פון די פראבלעמען אדער אויב איר נעמט מעדיצינען וועלכע שוואכן אפ אייער אימיון סיסטעם, זאלט איר זיך דורכרעדן מיט אייער דאקטאר איבער אויב איר זאלט באקומען א דריטע דאזע.

וואַקסינאציע קארטל

נאכן באקומען אייער ערשטע דאזע וועט איר באקומען א קארטל מיט אייער נאמען, געבורטס דאטום, די וואַקסין וואס איר האט באקומען, און די פלאץ וואו איר האט עס באקומען און די דאטום ווען איר האט עס באקומען. אייער וואַקסינאציע קארטל איז א וויכטיגע מעדיצינישע רעקארד. האלט עס אין א זיכערע פלאץ און מאכט א קאפיע אדער כאפט א בילד דערפון אין פאל וואס איר פארלירט עס.

ברענגט מיט אייער וואַקסינאציע קארטל מיט אייך ווען איר גייט באקומען אייער צווייטע דאזע פון די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין, אדער פאר א דריטע דאזע אדער בוּסטער שאַט. אויב פארגעסט איר צו ברענגן די קארטל אדער אויב איר פארלירט עס, קען דער וואַקסינאציע פּראָוויידער אויפזוכן אייער נאמען צו פעסטשטעלן אויב איר האט טאקע באקומען אייער פריערדיגע דאזע אדער דאזעס.

אויב פארלירט איר אייער קארטל, קען אייער דאקטאר ארויסבאקומען און ארויסדרוקן א באווייז פון וואַקסינאציע פון די "Citywide Immunization Registry" (סיטי אימוניזאציע רעגיסטראר). די רעגיסטראר אנטהאלט רעקארדס פון מענטשן וועלכע זענען וואַקסינירט געווארן אין NYC און טייל רעקארדס פון NYC איינוואוינער וועלכע זענען וואַקסינירט געווארן אינדרויסן פון די סיטי.

איר קענט צוקומען צו אייער אייגענע וואַקסין רעקארד (און די רעקארדס פון אייערע קינדער אונטער 18) אויף "My Vaccine Record" (מיין וואַקסין רעקארד).

אפטע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)

רוב מענטשן באקומען זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון די וואַקסינען, דאס איז א נארמאלע סימן אז אייער קערפער בויעט אויף שוץ. אפטע זייטיגע ווירקונגען רעכענען אריין ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען דעם איינשפריץ, קאפווייטאג, קערפער ווייטאגן, מידקייט און פיבער. פאר די פייזער און מאָדערנא וואַקסינען, נעמט דעם צווייטן איינשפריץ אפילו אויב איר האט בייעפעקטן נאכן ערשטן איינשפריץ, חוץ אויב אייער פּראָוויידער זאגט אייך נישט צו נעמען.

זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס):

 • זענען געווענטליך מילד ביז מיטלמעסיג
 • הויבן זיך געווענטליך אן אין די ערשטע דריי טעג נאכן וואַקסינירט ווערן און האלט אן פאר בערך א טאג אדער צוויי נאך זיי הויבן זיך אן.
 • זענען די מערסטע אפט די ערשטע טאג נאכן וואַקסינאציע
 • זענען ווייניגער אפט ביי עלטערע מענטשן
 • זענען מער אפט נאכן באקומען די צווייטע דאזע פון די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסינען ווי נאכן באקומען די ערשטע דאזע

באהאנדלען זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)

צו רעדוצירן ווייטאג אדער געשווילעכץ אויפן ארט פון די איינשפריץ, לייגט ארויף א ריינע, קילע און פייכטע שמאטע אויפן ארט. רופט אייער דאקטאר אויב:

 • איר האט סיי וועלכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) וועלכע באזארגן אייך אדער וואס גייען נישט אוועק נאך אפאר טעג
 • די רויטקייט אדער ווייטאג וואו איר האט באקומען דעם איינשפריץ ווערט מער נאך 24 שעה

איר קענט אויך רעדן מיט אייער דאקטאר איבער נעמען אן אָווער-די-קאַונטער מעדיצין נאכן וואַקסינאציע צו פארגרינגערן ווייטאג אדער אומבאקוועמליכקייט, צום ביישפיל אסיטאָומינאפען (Tylenol) אדער אייבוּפּראָופען (Advil).

באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)

עס איז בייהילפיג צו באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) כדי פובליק געזונטהייט עקספערטן זאלן קענען נאכפאלגן די ווירקונגען פון די וואַקסין. צו אויספילן געזונטהייט סימפּטאמען פראגע בויגנס און באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס), קענט איר זיך איינשרייבן פאר די CDC'ס v-safe סמאַרטפאָון עפּ נאך וואַקסינאציע. איר קענט אויך באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) דורך די אינטערנעט צו די CDC און FDA'ס וואַקסין אומגעוואונטשענע געשעענישן באריכטונג סיסטעם (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) אדער דורכן רופן 800-822-7967.

לערנט איבער די און אנדערע זיכערהייט נאכפאלגונג סיסטעמען.

ערנסטע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)

די CDC האט געטראפן דריי ערנסטע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) נאכפאלגנדיג קאָוויד-19 וואַקסינאציע. אלע זענען זייער זעלטן. די CDC און אנדערע עקספערטן רעקאמענדירן ווייטער קאָוויד-19 וואַקסינאציע פאר יעדן פון 5 יאר און עלטער. עס זענען דא קליינע אויסזיכטן פון די זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) און פיל העכערע אויסזיכטן צו שווער קראנק ווערן פון קאָוויד-19.

 • בלוט קלאַטס (דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן): עס זענען דא קליינע אויסזיכטן צו באקומען א זעלטענע סארט בלוט קלאַט באגלייט מיט א נידעריגע צאל פון פּלעיטלעטס אין די בלוט ביי מענטשן וועלכע באקומען די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין. די פראבלעם ווערט גערופן טראָמבאָוסיס מיט טראָמבאָוסייטאָופּיניע סינדראם (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS). TTS נאכפאלגנדיג וואַקסינאציע איז געשעהן הויפטזעכליך ביי פרויען יונגער פון 50 יאר, אבער אויך ביי מענער און עלטערע פרויען.

 • גיאַן-באַרעי סינדראם (דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן): א קליינע צאל פון מענטשן וועלכע האבן באקומען די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין האבן באקומען גיאַן-באַרעי סינדראם (Guillain-Barré syndrome). די סינדראם קען גורם זיין שוואכקייט אין די מוסקלען, שאדן צו די נערוון און צומאל פאראליזירונג. רוב מענטשן ערהוילן זיך פולשטענדיג, אבער טייל האבן פערמאנענטע שאדנס.

 • הארץ אנטצינדונג (פייזער און מאָדערנא): עס זענען דא קליינע אויסזיכטן צו באקומען אן אנטצינדונג אין די הארץ (מייאָוקאַרדייטיס) אדער אין די ארומיגע הייטל (פּעריקאַרדייטיס) וועלכע איז באריכטעט געווארן ביי א קליינע צאל מענטשן וועלכע האבן באקומען די מאָדערנא אדער פייזער קאָוויד-19 וואַקסין. רוב פעלער זענען געשעהן צו אינגלעך אין די צענערלינג יארן און צו יונגערע ערוואקסענע, רוב פעלער זענען מילד און פארבעסערן זיך מיט באהאנדלונג און מיטן רוהען.

אלערגישע רעאקציעס

ערנסטע אלערגישע רעאקציעס צו די וואַקסינען זענען זעלטן.

יעדער מענטש בלייבט אונטער אויפזיכט צום ווייניגסטנס פאר 15 מינוט נאכן באקומען די שאַט אלץ א באווארענונגס מיטל. מענטשן מיט א היסטאריע פון ערנסטע אלערגישע רעאקציעס (צום ביישפיל ענעפילעקסיס) פון סיי וועלכע אורזאך בלייבן אונטער אויפזיכט פאר 30 מינוט.

ערנסטע אלערגישע רעאקציעס הויבן זיך געווענטליך אן געציילטע מינוטן ביז א שעה נאכן באקומען די איינשפריץ.

סימנים פון אן ערנסטן אלערגישע רעקאציע קענען אריינרעכענען:

 • שוועריגקייטן צו אטעמען
 • געשווילעכץ אין די פנים און האלז
 • שנעלע הארץ-קלאפ
 • שווערע אויסשלאג אויף די גאנצע קערפער
 • שווינדל
 • שוואכקייט

אויב איר טראכט אז איר גייט אריבער אן ערנסטן אלערגישע רעאקציע, רופט 911 אדער גייט צו דעם נאענסטן שפיטאל.


נאכן וואַקסינירט ווערן

קאָוויד-19 אנטיבאדי טעסט רעזולטאטן

די אנטיבאדי טעסטס וועלכע זענען יעצט דא צו באקומען קענען נישט אונטערזוכן די שוץ פון קאָוויד-19. זיי זאלן נישט גענוצט ווערן נאכן קאָוויד-19 וואַקסינאציע צו זעהן אויב א מענטש האט אנטוויקלט שוץ פון קאָוויד-19.

וואַקסין דורכברוך

די וואַקסינען זענען גאר ווירקזאם ביים פארמיידן קאָוויד-19 אינפעקציע. רוב מענטשן וועלכע זענען וואַקסינירט וועלן נישט באקומען קאָוויד-19, אבער קיין שום וואַקסין איז נישט 100% ווירקזאם. א קליינע פראצענט פון מענטשן וועלכע זענען פולשטענדיג וואַקסינירט וועלן אנגעשטעקט ווערן און קראנק ווערן. דאס ווערט אנגערופן דורכברוך אינפעקציע. פאר די מענטשן גיבט די וואַקסין נאכאלץ שטארקע שוץ קעגן ערנסטע קראנקייט און טויט. מענטשן וועלכע זענען נישט וואַקסינירט האבן פיל גרעסערע אויסזיכטן צו באקומען קאָוויד-19 און האבן גרעסערע אויסזיכטן צו שווער קראנק ווערן.

סיי ווער וואס איז אנגעשטעקט מיט דעם דעלטא וואריאנט קען פארשפרייטן דעם ווירוס צו אנדערע, אפגעזעהן פון אויב זיי זענען וואַקסינירט. דער דעלטא וואריאנט איז פיל מער אנשטעקיג פון דעם אריגינעלן סארט ווירוס. דערפאר דארפן אפילו פולשטענדיג וואַקסינירטע מענטשן ווייטער היטן אויף קאָוויד-19 באווארענונגען.

באנוץ פון פנים מאסקעס און אנדערע קאָוויד-19 באווארענונגען

נאך וואס איר זענט פולשטענדיג וואַקסינירט קענט איר טוהן פילע אקטיוויטעטן אן אנטוהן א מאסקע אדער זיך פיזיש דערווייטערן פון אנדערע. דרויסנדיגע אקטיוויטעטן זענען זיכערער אין אלגעמיין.

איר זאלט ווייטער טראגן א מאסקע אין אלע פובליק, אינעווייניגע פלעצער, און אין סיי וועלכע פלאץ וואו איר ווייסט נישט אויב די ארומיגע מענטשן זענען וואַקסינירט. איר מוזט אויך אויספאלגן די מאסקע פאדערונגען פון סיי וועלכע פלאץ צו וואו איר גייט, צום ביישפיל א ביזנעס, שולע/חדר, פובליק טראנספארטאציע אדער אייער ארבעטספלאץ.

אויב איר האט א מעדיצינישע פראבלעם אדער נעמט מעדיצינען וואס שוואכן אפ אייער אימיון סיסטעם, וועט איר מעגליך נישט זיין פולשטענדיג באשיצט אפיו אויב איר זענט וואַקסינירט. רעדט מיט אייער דאקטאר בעפארן אויפהערן צו היטן אויף די באווארענונגען.

איר דארפט זיך מער נישט טעסטן כסדר פאר קאָוויד-19 איינמאל איר זענט פולשטענדיג וואַקסינירט. אבער יעדער איינער מיט סימפּטאמען פון קאָוויד-19 זאל זיך טעסטן, בלייבן אינדערהיים און זיך אפזונדערן פון אנדערע. דאס רעכנט אריין מענטשן וועלכע זענען וואַקסינירט.

מענטשן וועלכע זענען פולשטענדיג וואַקסינירט זאלן זיך טעסטן אויב זיי זענען געקומען אין בארירונג מיט איינעם וואס האט קאָוויד-19 אדער נאכן צוריקקומען פון אן אינטערנאציאלאנע רייזע.

לערנט מער איבער די בענעפיטן פון וואַקסינאציע און איבער די באווארענונגען אויף וועלכע איר זאלט ווייטער היטן:


וואַקסין זיכערהייט

קלינישע פראבעס

די קאָוויד-19 וואַקסינען וועלכע זענען דא צו באקומען אין די פאראייניגטע שטאטן זענען אויפגעוויזן געווארן צו זיין זיכער דורך קלינישע פראבעס. דורכאויס די פראבעס איז די וואַקסין אויספרובירט געווארן אויף צענדליגע טויזנטע וואלונטירן. די פראצעדור איז נאכגעפאלגט געווארן פון די נאענט דורך די FDA און דורך אנדערע ארגאניזאציעס.

כדי צו פארזיכערן די זיכערהייט פון די וואַקסינען:

 • די FDA האט איבערגעקוקט די פלענער פון די קלינישע פראבעס צו זיכער מאכן אז די פראצעדורן קומען נאך די העכסטע סייענטיפישע און עטישע סטאנדארטן.

 • קלינישע פראבעס זענען נאכגעקוקט געווארן פון די נאענט דורך א ציפערן זיכערהייט נאכפאלגונג באָורד באשטייענדיג פון דרויסנדיגע עקספערטן. די עקספערטן האבן אריינגערעכנט מעדיצינישע פראפעסיאנאלן, עטיקס עקספערטן, סטאטיסטיקער, פאציענט שתדלנים און אנדערע.

 • FDA וויסנשאפטלער און מעדיצינישע פראפעסיאנאלן האבן איבערגעקוקט אלע אינפארמאציע וואס איז געשטאנען צו זייערע הענט צו באשטימען אויב די וואַקסינען זאלן באשטעטיגט ווערן.

אנגייענדיגע זיכערהייט קאטראל

עס זענען דא פילע זיכערהייט נאכפאלגונג סיסטעמען וועלכע זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו העלפן זיכער מאכן אז סיי וועלכע פאטענציאלע וואַקסין זיכערהייט פראבלעמען ווערן שנעל געטראפן און אויסגעפארשט. די רעכענען אריין:

 • VAERS. דאקטוירים מוזן באריכטן ערנסטע געזונטהייט אינצידענטן נאכפאלגנדיג וואַקסינאציע צו א נאציאנאלע באריכטונג סיסטעם, גערופן די וואַקסין אומגעוואונטשענע געשעענישן באריכטונג סיסטעם (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS), אנגעפירט דורך די CDC און די FDA. מענטשן קענען אויך אליין באריכטן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) אדער אנדערע רעאקציעס צו VAERS דורך די אינטערנעט אדער דורכן רופן 800-822-7967.

 • v-safe. די CDC האט געמאכט אן עפּ וואס הייסט v-safe וואס מענטשן קענען נוצן צו באריכטן רעאקציעס צו א קאָוויד-19 וואַקסין. די מיטל העלפט די CDC צו נאכפאלגן זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) צו לערנען מער איבער ווי אפט זיי געשעהען און ווי ערנסט זיי זענען.

 • וואַקסין זיכערהייט דאַטאַלינק. דאס איז א צוזאמענארבעט פון ניין העלט קעיר ארגאניזאציעס צוזאמען מיט די CDC'ס אימונזיאציע זיכערהייט אפיס. די העלט קעיר ארגאניזאציעס טיילן מיט עלעקטראנישע געזונטהייט ציפערן איבער וואַקסינען וועלכע ווערן געגעבן און איבער סיי וועלכע מעדיצינישע פראבלעמען וועלכע ווערן דיאגנאזירט.

 • נאכן לייסענסירונג געשיקטע אימוניזאציע זיכערהייט נאכפאלגונג (Post-Licensure Rapid Immunization Safety Monitoring, PRISM). זוכט אונטער אינפארמאציע פון העלט אינשורענס פירמעס און אימוניזאציע רעגיסטרארן צו טרעפן און זוכן זעלטענע געזונטהייט אינצידענטן.

 • קלינישע אימוניזאציע זיכערהייט אפשאצונג פראיעקט. פירט דורך שטודיעס צו לערנען איבער וואַקסין זיכערהייט און העלפט דאקטוירים וועלכע האבן פראגן איבער די וואַקסין זיכערהייט פאר ספעציפישע פאציענטן.

נישט אלע אומגעוואונטשענע געשעענישן באריכטן מיינען אז עס איז דא א פראבלעם מיט די זיכערהייט פון די וואַקסינען. VAERS כאפט אויף געזנטהייט אינצידענטן וואס חזר'ן זיך איבער, באקאנט אלץ זיכערהייט סיגנאלן. אויב VAERS טרעפט א זיכערהייט סיגנאל, קענען עקספערטן זעהן אויב עס איז טאקע דא א קשר צווישן די געזונטהייט אינצידענטן און א וואַקסין. VAERS אנטהאלט אלע באריכטן וואס ווערן אריינגעגעבן, אפגעזעהן פון ווי אקוראט אדער ווארשיינליך עס איז אז די אינצידענטן זענען בכלל פארבינדן צו די וואַקסין. VAERS באריכטן ווערן נישט גענוצט פאר זיך אליין צו אפשאצן די זיכערהייט פון א וואַקסין.

לאנג-טערמיניגע זיכערהייט

ערנסטע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון וואַקסינען באווייזן זיך געווענטליך ביז געציילטע טעג, און כמעט אלעמאל ביז צוויי חודשים. רעאקציעס נאך די צייט זענען זייער נישט ווארשיינליך.

די וואַקסין קלינישע פראבע אנטיילנעמער זענען נאכגעקוקט געווארן פאר מער פון צוויי חודשים, און זיי ווערן נאכאלץ ווייטער נאכגעקוקט. חוץ פון דעם האבן שוין מיליאנען מענטשן באקומען די וואַקסינען מער פון צוויי חודשים צוריק. קיין שום לאנג-טערמיניגע ווירקונגען זענען נישט געפונען געווארן.

מעגליכקייט צו האבן קינדער

שמועות וואס פארבינדן קאָוויד-19 וואקסינען צו די מעגליכקייט צו האבן קינדער זענען אומבאגרונדעט און האבן נישט קיין וויסנשאפטליכע באווייזן דאס צו שטיצן. די CDC זאגט אז עס איז זיכער פאר מענטשן וועלכע ווילן האבן א קינד צו באקומען א קאָוויד-19 וואַקסין, און זי רעקאמענדירט אז זיי זאלן וואַקסינירט ווערן.

וואַקסינען קענען נישט געבן קאָוויד-19

קיין איינע פון די וואַקסינען אין די פאראייניגטע שטאטן אנטהאלטן נישט דעם ווירוס וואס איז גורם קאָוויד-19. עס איז נישט מעגליך צו באקומען קאָוויד-19 פון די וואַקסינען.

וואַקסינען קענען נישט טוישן אייער DNA.

די קאָוויד-19 וואַקסינען וועלכע ווערן גענוצט אין די פאראייניגטע שטאטן אנטהאלטן גענעטישע מאטעריאלן וועלכע גיבן אנווייזונגען פאר די קערפער'ס צעלן צו אנהויבן בויען שוץ קעגן דעם ווירוס. די מאטעריאלן קומען אבער קיינמאל נישט אין בארירונג מיט אייער DNA. אין אנדערע ווערטער, די גענעטישע מאטעריאלן אין די וואַקסינען קענען נישט האבן קיין השפעה אויף אייער DNA אויף סיי וועלכע אופן.


וואַקסין באשטאנדטיילן און וויאזוי זיי ארבעטן

וויאזוי די פייזער און מאָדערנא וואַקסינען ארבעטן

סיי די פייזער און סיי די מאָדערנא וואַקסינען זענען מעסענדזשער RNA אדער mRNA וואַקסינען. mRNA איז א מאלעקול וואס אנטהאלט די בלוּפּרינט וויאזוי צו פראדוצירן פּראָוטינען. די זענען די ערשטע mRNA וואַקסינען וועלכע זענען דא צו באקומען, אבער די טעכנאלאגיע ווערט שוין שטודירט פאר איבער 30 יאר.

די mRNA וואַקסינען ארבעטן ווי פאלגנד:

 1. די mRNA מאלעקולן גייט אריין אין אייער קערפער מיט אנווייזונגען וויאזוי צו מאכן א פּראָוטין וואס איז א טייל פון דעם ווירוס וואס ברענגט קאָוויד-19.

 2. די פּראָוטין וואס ווערט פראדוצירט איז גורם אז די קערפער זאל מאכן אנטיבאדיס (ספעציעלע פּראָוטינען וואס באקעמפן א ספעציפישע אינפעקציע) און אנדערע שוץ-מיטלען.

 3. די mRNA ווערט דערנאך צונומען און פארניכטעט דורך די קערפער.

 4. אויב א מענטש ווערט אויסגעשטעלט צו קאָוויד-19 נאך זיי זענען וואַקסינירט געווארן, וועט די קערפער קענען דערקענען דעם ווירוס און פראדוצירן אנטיבאדיס און אנדערע שוץ-מיטלען עס צו באקעמפן.

mRNA איז ענליך צו אן אימעיל וואס ווערט געשיקט צו אייער קערפער מיט אנווייזונגען איבער וויאזוי צו דערקענען און פארניכטן דעם ווירוס. אייער קערפער נוצט די אנווייזונגען און דאן מעקט עס אויס דעם אימעיל אינגאנצן.

וויאזוי די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן קאָוויד-19 וואַקסין ארבעט

די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין איז אן עדענאָווירוס וועקטאר וואַקסין. דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן פארשט שוין נאך עדענאָווירוס וועקטאר וואַקסינען פאר אנדערע אינפעקציעס פאר צענדליגע יארן. די פירמע'ס איבאָולע וואַקסין איז אויך אן ענדענאָווירוס וועקטאר וואַקסין און עס איז שוין אין באנוץ.

די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין ארבעט ענליך צו די פייזער און מאָדערנא mRNA וואַקסינען. עס נוצט אבער אן אנדערע סארט שליח צו אפשיקן די אנווייזונגען וויאזוי צו מאכן אן אימיון סיסטעם רעאקציע. וויסנשאפטלער האבן גענומען א דזשין פון די ווירוס וואס איז גורם קאָוויד-19 און ארויפגעלייגט די דזשין אויף אן עדענאָווירוס. דער עדענאָווירוס וואס ווערט גענוצט אין די וואַקסין איז גורם א פארקילעכץ, אבער דער ווירוס איז געענדערט געווארן אז עס זאל זיך נישט קענען פארמערן אין מענטשן אדער גורם זיין אן אינפעקציע.

די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין ארבעט ווי פאלגנד:

 1. ווען די וואַקסין גייט אריין אין אייער קערפער, טראגט דער עדענאָווירוס א דזשין פון דעם קאראנאווירוס אריין צו די מענטשליכע צעלן. אייער קערפער מאכט דאן א קאָוויד-19 פּראָוטין, אבער עס איז נישט דער ווירוס אליין.

 2. די פּראָוטינען וועלכע ווערן פראדוצירט זענען גורם אז אייער קערפער זאל מאכן אנטיבאדיס – ספעציעלע פּראָוטינען וועלכע באקעמפן א ספעציפישע אינפעקציע.

 3. אויב איר ווערט שפעטער אויסגעשטעלט צו קאָוויד-19, וועט אייער גוף דערקענען דעם ווירוס און אייער אימיון סיסטעם וועט זיין גרייט עס צו באקעמפן.

וואַקסין באשטאנדטיילן

די פייזער און מאָדערנא וואַקסינען אנטהאלטן די פאלגנדע סארטן באשטאנדטיילן:

 • ליפּידס: ליפּידס זענען מאלעקולן פון פעטנס וועלכע צולאזן זיך נישט אין וואסער. זיי נעמען ארום די mRNA, עס באשיצנדיג אז עס זאל נישט צונומען ווערן בעפאר זיי קומען אן אריין אין אייערע צעלן. איין ביישפיל פון א ליפּיד וואס ליגט אינעווייניג איז פּאַלי-עטעלין גלייקאָל (polyethylene glycol).

 • זאלצן, אסיטיק עסיד און אמינס: די ווערן אלע גענוצט צו באשיצן אייערע צעלן דורכן היטן אז די pH (אסידיטי שטאפל) פון די וואַקסין זאל זיין ענליך צו די pH פון אייער קערפער. די פייזער וואַקסין האט פיר זאלצן, אריינרעכענענדיג קאכן זאלץ. די מאָדערנא וואַקסין אנטהאלט אסיטיק עסיד (די סארט עסיד וואס ליגט אין וויניגער/עסיג), איין זאלץ און צוויי ארגאנישע מאלעקולן וואס ווערן פראדוצירט פון אמאָוניע, באקאנט אלץ אמינס.

 • צוקער: צוקער העלפט האלטן די ליפּידס פון זיך צוקלעבן איינע צום אנדערן אדער צו די זייטן פון די וואַקסין פלעשל.

די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסען וואַקסין אנטהאלט די פאלגנדע סארטן באשטאנדטיילן:

 • סטאביליזירער: זאלצן, אלקאהאל, פּאַלי-סאָרבעיט 80 (polysorbate 80) און היידראָוקלאָריק עסיד (hydrochloric acid).
 • זייטיגע פראדוקטן ביים פאבריצירן: אמינאָו עסידס.

די וואקסינען אנטהאלטן נישט:

 • אניטיביאטיקס
 • בלוט פראדוקטן
 • מאטעריאלן פון אן אומגעבוירענע בעיבי אדער מענטשליכע צעלן
 • דזשעלאטין
 • גלוטען
 • מערקורי
 • מייקראָוטשיפּס
 • חזיר אדער אנדערע בהמה פראדוקטן
 • דעם ווירוס וואס איז גורם קאוויד-19

זעהט א פולע ליסטע פון די באשטאנדטיילן פאר די פייזער וואַקסין (PDF), די מאָדערנא וואַקסין (PDF) און די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין.

קאמיוניטי שוץ

קאמיוניטי שוץ, וואס רופט זיך הערד אימיוניטי, געשעהט ווען גענוג מענטשן אין א געוויסע באפעלקערונג זענען שוין באשיצט קעגן אן אנשטעקיגע קראנקייט אז עס זענען דא קליינע אויסזיכטן אז די קראנקייט זאל זיך פארשפרייטן. אלץ רעזולטאט דערפון זענען אפילו מענטשן וועלכע זענען נישט וואַקסינירט אין א קלענערע סכנה פון אינפעקציע. די פראצענט פון די באפעלקערונג וואס דארף זיין באשיצט כדי צו עררייכן קאמיוניטי שוץ איז אנדערש פאר אנדערע קראנקייטן.

קאָוויד-19 פארשפרייט זיך נאך ווייטער אין ניו יארק סיטי און אין אנדערע פלעצער. עקספערטן זענען איינשטימיג אז מיר האבן נאכנישט עררייכט קאמיוניטי שוץ. יעדער מענטש וואס איז בארעכטיגט דערצו זאל וואַקסינירט ווערן צו באשיצן זיך אליין און אנדערע.

נייע וואריאנטן/סטרעינס פון דעם ווירוס

עס איז נארמאל פאר א ווירוס זיך צו טוישן מיט די צייט און אז נייע וואריאנטן זאלן ארויסשפראצן. עטליכע וואריאנטן פון דעם ווירוס וואס איז גורם קאָוויד-19 זענען שוין געפונען געווארן. טייל פון די וואריאנטן פארשפרייטן זיך גרינגער און שנעלער פון אנדערע, און זיי קענען דארפאר גורם זיין שווערערע קראנקייט. דאס קען פירן צו מער קאָוויד-19 פעלער, האספיטאליזאציעס און טויט ל"ע. די אנוועזנהייט פון די וואריאנטן מאכט עס נאך מער וויכטיג זיך צו וואַקסינירן.

אלע דריי וואקסינען באשיצן פון די יעצטיגע וואריאנטן, אריינרעכענענדיג דעם דעלטא וואריאנט. די וואַקסינען טוהען באדייטנד פארקלענערן די אויסזיכטן צו באקומען קאָוויד-19, און זענען נאכאלץ גאר ווירקזאם ביים באשיצן פון שווערע קראנקייט, האספיטאליזאציע און טויט ל"ע פון די יעצטיגע וואריאנטן.


מעדיצינישע היסטאריע און קלינישע פאקטארן צו נעמען אין באטראכט

אלערגיעס

איר קענט וואַקסינירט ווערן אויב איר האט א היסטאריע פון אלערגישע רעאקציעס צו עסן (אריינרעכענענדיג אייער), אנטיביאטיקס אדער אנדערע מעדיצינען וועלכע ווערן איינגענומען דורכן מויל, שטוב-חיות האר און אפפאל, גיפט, שטויב מילבן, בלומען שטויב, שימל, ציגארעטן רויעך אדער לעיטעקס. איר קענט אויך וואַקסינירט ווערן אויב עס איז דא א היסטאריע אין אייער פאמיליע פון אלערגישע רעאקציעס.

רעדט מיט אייער דאקטאר בעפארן וואַקסינירט ווערן אויב איר האט אמאל געהאט א שווערע אדער באלדיגע רעאקציע צו:

 • א קאָוויד-19 וואַקסין
 • א באשטאנדטייל פון א קאָוויד-19 וואַקסין
 • סיי וועלכע אנדערע וואַקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ

זייענדיג יעצט קראנק מיט קאָוויד-19

אויב האט איר לעצטנס געטעסט פאזיטיוו פאר קאָוויד-19 אדער האט סימפּטאמען פון קאָוויד-19, זאלט איר ווארטן מיטן וואַקסינירט ווערן ביז איר האט פארענדיגט אייער איזולאציע (אייסאלעישען) כדי נישט צו אויסשטעלן אנדערע צו קאָוויד-19.

דאס מיינט אז איר זאלט נישט וואַקסינירט ווערן ביז איר קומט נאך אלע פון די פאלגנדע באדינגונגען:

 • עס זענען אריבער צום ווייניגסטנס 10 טעג זינט די סימפּטאמען האבן זיך אנגעהויבן. אדער – אויב איר האט קיינמאל נישט געהאט קיינע סימפּטאמען – 10 טעג פון די טאג ווען איר האט גענומען די טעסט.
 • איר האט נישט געהאט קיין פיבער אין די פארגאנגענע 24 שעה אן זיך באנוצן מיט מעדיצינען וואס נידערן פיבער.
 • אויב האט איר געהאט סימפּטאמען – אייערע אלגעמיינע סימפּטאמען האבן זיך פארבעסערט.

אויב באקומט איר קאָוויד-19 צווישן אייער ערשטע און צווייטע דאזע פון די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין, זאלט איר נאכאלץ באקומען אייער צווייטע דאזע נאך אייער איזולאציע תקופה ענדיגט זיך. עס איז וויכטיג צו באקומען די צווייטע דאזע, אפילו נאך וואס איר האט געהאט קאָוויד-19.

האבנדיג קראנק געווען מיט קאָוויד-19 אין די פארגאנגענהייט

די CDC און אנדערע עקספערטן רעקאמענדירן צו וואַקסינירט וווערן אפילו אויב איר האט שוין געהאט קאָוויד-19. וואַקסינירט ווערן איז א זיכערע וועג צו העלפן פאשטערקערן אייער אימיון סיסטעם כדי צו פארקלענערן אייערע אויסזיכטן צו באקומען קאָוויד-19 נאכאמאל. א וואַקסין קען אייך אויך מעגליך גיבן בעסערע שוץ קעגן נייע, מער אנשטעקיגע וואַריאנטן פון דעם ווירוס, אזוי ווי דער דעלטא וואַריאנט.

עס זענען נישטא קיינע באווייזן אז האבנדיג געהאט קאָוויד-19 וועט גורם זיין פאר א מענטש צו האבן א שלעכטע רעאקציע צו די וואַקסינען.

מאָנאָוקלאָונעל אנטיבאדי באהאנדלונג

מאָנאָוקלאָונעל אנטיבאדי באהאנדלונג איז א סארט באהאנדלונג וואס ווערט פארשריבן דורך א דאקטאר פאר מענטשן וועלכע האבן געטעסט פאזיטיוו פאר קאָוויד-19.

אויב האט איר געהאט מאָנאָוקלאָונעל אנטיבאדי באהאנדלונג, זאלט איר ווארטן 90 טעג נאך אייער באהאנדלונג פארן וואַקסינירט ווערן.

אויב זענט איר וואַקסינירט געווארן און שפעטער באקומט איר קאָוויד-19, קענט איר נאכאלץ באקומען מאָנאָוקלאָונעל אנטיבאדי באהאנדלונג אויב איר זענט בכלל בארעכטיגט דערפאר.

לעצטנס האבנדיג געווען אויסגעשטעלט צו קאָוויד-19

אויב זענט איר לעצטנס געקומען אין נאענטע בארירונג מיט איינעם וואס האט קאָוויד-19 (אין די זעקס פיס פאר צום ווייניגסטנס 10 מינוט דורכאויס א צייט-אפשניט פון 24 שעה), זאלט איר ווארטן מיטן וואַקסינירט ווערן ביז נאך וואס איר האט זיך קוואראנטירט פאר 10 טעג זינט איר זענט דאס לעצטע מאל אויסגעשטעלט געווען.

אויב זענט איר אויסגעשטעלט געווארן צו איינעם מיט קאָוויד-19 צווישן אייער ערשטע און צווייטע דאזע פון די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין, זאלט איר נאכאלץ באקומען אייער צווייטע דאזע. שטופט אפ דאס באקומען אייער צווייטע דאזע אויב עס קומט אויס אין די צייט פון אייער קוואראנטין. איר זאלט באקומען אייער צווייטע דאזע ווי שנעלער מעגליך דערנאך.

אנדערע וואַקסינאציעס

איר קענט באקומען אייער קאָוויד-19 וואַקסין בעפאר, נאך אדער צוזאמען מיט אנדערע וואַקסינען. יעדער זאלן באקומען סיי א פלוּ וואַקסין (בעפאר אדער דורכאויס די פלוּ סעזאן) און א קאָוויד-19 וואַקסין. קאָוויד-19 וואַקסינען פון אינדרויסן פון די פאראייניגטע שטאטן.

מענטשן וועלכע קומען צו די פאראייניגטע שטאטן פון אנדערע לענדער זענען מעגליך טיילווייז אדער פולשטענדיג וואַקסינירט מיט וואַקסינען וועלכע זענען נישט פייזער, מאָדערנא אדער דזשאַנסאן ענד דזשאַנסען. זיי וועלן נאר פאררעכנט ווערן צו זיין פולשטענדיג וואַקסינירט אויב זיי האבן באקומען אלע דאזעס פון איינע פון די וואַקסינען וועלכע זענען אויטאריזירט געווארן פאר עמערדזשענסי באנוץ דורך די וועלטליכע געזונטהייט ארגאניזאציע (World Health Organization, WHO).

אויב האט איר באקומען אלע רעקאמענדירטע דאזעס פון א קאָוויד-19 וואַקסין וואס איז אויסגערעכנט אין די ליסטע פון וואַקסינען אויטאריזירט פאר עמערדזשענסי באנוץ דורך די WHO, דארפט איר נישט באקומען נאך דאזעס פון אן FDA-אויטאריזירטע אדער באשטעטיגטע קאָוויד-19 וואַקסין.

אויב האט איר נישט באקומען אלע רעקאמענדירטע דאזעס פון א קאָוויד-19 וואַקסין אויסגערעכנט אין די ליסטע פון וואַקסינען אויטאריזירט פאר עמערדזשענסי באנוץ דורך די WHO, קענט איר באקומען א פולע, FDA-אויטאריזירטע אדער באשטעטיגטע קאָוויד-19 וואַקסין סעריע. איר מוזט ווארטן צום ווייניגסטנס 28 טעג פון אייער לעצטע דאזע פון די אנדערע קאָוויד-19 וואַקסין.

אויב האט איר באקומען אלע אדער טייל פון די רעקאמענדירטע דאזעס פון א קאָוויד-19 וואַקסין וואס ווערט נישט אויסגערעכנט אויף די ליסטע פון וואַקסינען אויטאריזירט דורך די WHO, קענט איר באקומען א פולע, FDA-אויטאריזירטע אדער באשטעטיגטע קאָוויד-19 וואַקסין סעריע. איר מוזט ווארטן צום ווייניגסטנס 28 טעג פון אייער לעצטע דאזע פון די אנדערע קאָוויד-19 וואַקסין.

רעדט מיט אייער פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.) אויב איר האט פראגן.

טראגעדיג אדער נוירסן א בעיבי

די CDC, די אמעריקאנער קאלעדזש פון פרויען דאקטוירים (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) און די געזעלשאפט פון מאמע-בעיבי מעדיצין (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM) טוהען שטארק רעקאמענדירן אז אלע פרויען וועלכע זענען טראגעדיג אדער נוירסן זאלן וואַקסינירט ווערן קעגן קאָוויד-19. די רעקאמענדאציע איז באזירט אויף די באווייזן וועלכע זענען דא צום האנט איבער וואַקסין זיכערהייט פאר מענטשן וועלכע זענען טראגעדיג און נוירסן בעיביס און די סכנה פון באקומען קאָוויד-19. דאס רעכנט אריין די פארגרעסערטע אויסזיכטן פון דעם מער אנשטעקיגע און געפארפולע דעלטא וואריאנט פון דעם ווירוס. די ערשטע ציפערן וועלכע קומען ארויס פון זיכערהייט נאכפאלגונג סיסטעמען האבן נישט אנגעוויזן אויף קיין שום זיכערהייט זארגן פון די וואַקסינען פאר טראגעדיגע פרויען אדער פאר זייערע בעיביס.

פרויען וועלכע זענען טראגעדיג אדער נוירסן זייער בעיבי קענען וואַקסינירט ווערן אין סיי וועלכע פלאץ, ווי ביי וואַקסינאציע פלעצער אנגעפירט דורכן סיטי, פארמאסיס אדער ביים דאקטאר'ס אפיס. עס איז נישטא קיין שום רעקאמענדאציע זיך צו אונטערזוכן אויב מען איז טראגעדיג פארן באקומען א קאָוויד-19 וואַקסין.

מענסטרוּעל סייקל (ווסת)

מענסטרועל סייקלס ענדערונגען קענען געשעהן צוליב פארשידענע סיבות, ווי סטרעס און ענדערונגען אין שלאף, דיעטע, ענווייראמענט און לעבנס-שטייגער, וועלכע געשעהן אלע אפט דורכאויס די קאָוויד-19 מגיפה. מער פארשונג וועט דורכגעפירט ווערן צו זעהן אויב עס איז דא א קשר צווישן קאָוויד-19 וואַקסינאציע און צייטווייליגע ענדערונגען צו די מענסטרוּעל סייקל. עקספערטן זענען אבער איינשטימיג אז איר דארפט נישט פלאנירן צו וואַקסינירט ווערן ארום אייער מענסטרוּעל סייקל, און אז די וואַקסין קען געגעבן ווערן זיכערערהייט בשעת מענסטרוּעישען.

מעמאָוגרעמס

אויב איר דארפט דורכגיין א מעמאָוגרעם אונטערזוכונג און איר זענט לעצטנס וואַקסינירט געווארן פאר קאָוויד-19, זאלט איר פרעגן אייער דאקטאר ווי לאנג איר זאלט ווארטן נאך אייער וואַקסינאציע בעפארן אריבערגיין אייער מעמאָוגרעם.

די קאָוויד-19 וואַקסין קען פאראורזאכן געשווילעכץ אין די לימף נאָודס אונטער די ארעם נעבן די ארט פון דעם איינשפריץ. די געשווילעכץ איז א נארמאלע סימן אז אייער קערפער בויט אויף שוץ קעגן קאָוויד-19, אבער עס קען גורם זיין א פאלשע רעזולטאט אויף א מעמאָוגרעם. טייל עקספערטן רעקאמענדירן אז איר זאלט אריבערגיין אייער מעמאָוגרעם בעפארן וואַקסינירט ווערן אדער צו אפשטופן א רעגולערע מעמאָוגרעם ביז פיר ביז זעקס וואכן נאכן באקומען אייער וואַקסין. רעדט מיט אייער דאקטאר אויב איר האט פראגן.

מענטשן וועלכע האבן אן אפגעשוואכטן אימיון סיסטעם

די CDC רעקאמענדירט אז מענטשן מיט מעדיצינישע פראבלעמען וואס שוואכן אפ זייער אימיון סיסטעם זאלן וואַקסינירט ווערן.

מענטשן וועלכע האבן אן אפגעשוואכטן אימיון סיסטעם האבן גרעסערע אויסזיכטן צו באקומען שווערע קאָוויד-19 קראנקייט. די וואַקסינען וועלכע זענען דא צו באקומען אין די פאראייניגטע שטאטן אנטהאלטן נישט דעם לעבעדיגן ווירוס און קען זיכערערהייט געגעבן ווערן פאר מענטשן מיט אפגעשוואכטע אימיון סיסטעמען. דאס רעכנט אריין מענטשן מיט HIV אדער אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען וועלכע שוואכן אפ די אימיון סיסטעם, און אזוי אויך מענטשן וועלכע נעמען מעדיצינען וואס שוואכן אפ זייער אימיון סיסטעם.

א דריטע דאזע פון די וואַקסין איז רעקאמענדירט פאר מענטשן וועלכע האבן א מעסיג-ביז-שווער אפגעשוואכטן אימיון סיסטעם (PDF) און האבן באקומען די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין.

אויב איר האט א מעדיצינישע פראבלעם אדער נעמט מעדיצינען וואס שוואכט אפ אייער אימיון סיסטעם, וועט איר מעגליך זיין פולשטענדיג באשיצט אפיו אויב איר זענט וואַקסינירט. רעדט מיט אייער דאקטאר בעפארן אויפהערן אכטונג גיבן אויף באווארענונגען ווי צום ביישפיל אנטוהן א מאסקע און זיך פיזיש דערווייטערן פון אנדערע.

גיאַן-באַרעי סינדראם

עס זענען דא קליינע אויסזיכטן צו באקומען גיאַן-באַרעי סינדראם (Guillain-Barré syndrome, GBS) נאכן באקומען די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין. די קשר איז נישט געזעהן געווארן מיט די פייזער און מאָדערנא קאָוויד-19 וואַקסינען.

מענטשן מיט א היסטאריע פון GBS קענען באקומען סיי וועלכע פון די FDA-אויטאריזירטע אדער באשטעטיגטע קאָוויד-19 וואַקסינען און קענען זיך דורכרעדן מיט זייער דאקטאר בעפארן באשלוסן וועלכע וואַקסין צו באקומען.

בעל'ס פּאַלזי

מענטשן וועלכע האבן געהאט אין די פארגאנגענהייט בעל'ס פּאַלזי (פאראליזירטע פנים) קענען באקומען סיי וועלכע פון די FDA-אויטאריזירטע אדער באשטעטיגטע וואַקסינען.

א קליינע צאל פון פעלער פון בעל'ס פּאַלזי זענען באריכטעט געווארן נאכפאלגנדינג וואַקסינאציע אין די קאָוויד-19 וואַקסין קלינישע פראבעס. די FDA רעכנט דאס נישט צו זיין העכער וואו די ראטע וואס וואלט ערווארטעט געווארן אין די אלגעמיינע באפעלקערונג. זיי זענען נישט געקומען צום מסקנה אז די פעלער זענען פאראורזאכט געווארן דורך די וואַקסינאציע. די CDC און אנדערע עקספערטן טוהען ווייטער נאכפאלגן פון די נאענט זיכערהייט ציפערן און וועלן אויספארשן אויב א פאטענציאלע זיכערהייט פראבלעם ווערט געטראפן.

מענטשן מיט איינשפריצן צו אריינפילן די הויט

אין זעלטענע פעלער האבן מענטשן וועלכע האבן באקומען איינשפריצן צו אנפילן די הויט באקומען א געשווילעכץ אויף אדער ארום די פלאץ פון די הויט איינשפריץ (געווענטליך די פנים אדער ליפן) נאכן באקומען די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין. דאס איז נישט געזעהן געווארן ביי די וועלכע האבן באקומען די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין. די געשווילעכץ קוקט אויס צו זיין צייטווייליג און היילט זיך מיט מעדיצינישע באהאנדלונג, אריינרעכענענדיג קאָרטיקאָוסטערויד טעראפיע.

מענטשן וועלכע האבן באקומען איינשפריצן צו אנפילן די הויט קענען באקומען סיי וועלכע פון די FDA-אויטאריזירטע אדער באשטעטיגטע וואַקסינען. זיי זאלן זיך פארבינדן מיט זייער דאקטאר פאר אן אונטערזוכונג אויב זיי באקומען א געשווילעכץ אויף אדער ארום א פלאץ וואו זיי האבן באקומען א הויט איינשפריץ נאך די וואַקסינאציע.

אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען אדער מעדיצינען

עטליכע מעדיצינישע פראבלעמען העכערן די אויסזיכטן פון מענטשן צו שווער קראנק ווערן אויב זיי באקומען קאָוויד-19, עס מאכנדיג באזונדערס וויכטיג צו באקומען א קאָוויד-19 וואַקסין. פילע מענטשן וועלכע האבן אנטייל גענומען אין די קלינישע פראבעס האבן געהאט אנדערע געזונטהייט פראבלעמען און די וואַקסין איז געווען זיכער און ווירקזאם אויך פאר זיי. פילע מיליאנען מענטשן פון די אלגעמיינע באפעלקערונג מיט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען זענען וואַקסינירט געווארן. מענטשן מיט סיי וועלכע מעדיצינישע פראבלעם קענען ווערן וואַקסינירט, חוץ אויב זיי האבן געהאט געוויסע אלערגישע רעאקציעס צו א קאָוויד-19 וואַקסין אדער איינע פון די באשטאנדטיילן.

מענטשן דארפן אויך נישט אויפהערן צו נעמען סיי וועלכע סארט פארשריבענע מעדיצין ווען זיי באקומען א קאָוויד-19 וואַקסינאציע.

אויב האט איר זארגן איבער אן אנדערע מעדיצינישע פראבלעם אדער מעדיצין, רעדט זיך דורך איבער די וואַקסינאציע מיט אייער דאקטאר.


וואַקסין אנטוויקלונג, אויטאריזאציע, און באשטעטיגונג

אנטוויקלונג און פראבעס

די קאָוויד-19 וואַקסינען זענען אריבערגעגאנגען די זעלבע אנטוויקלונג שטאפלען ווי אנדערע וואַקסינען: זיי זענען אנטוויקלט געווארן און אויספרובירט געווארן אין א לאבארעטאריע און דערנאך אריבערגעגאנגען קלינישע פראבעס ווערנדיג נאכגעפאלגט פון די נאענט דורך די FDA.

קלינישע פראבעס האבן אריינגערעכנט דאס אויספרובירן די וואַקסין אויף מענטשן צו זעהן אויב עס איז זיכער און ווירקזאם. די קאָוויד-19 וואַקסינען זענען אלע אויספרובירט געווארן אויף צענדליגע טויזנטע מענטשן פון פארשידענע דזשענדער, עלטער, ראסע און אפשטאם וועלכע האבן וואלונטירט צו זיין טייל פון די קלינישע פראבעס.

עמערדזשענסי באנוץ אויטאריזאציע

אין אן עמערדזשענסי קען די FDA ערלויבן וואַקסינען, און אזוי אויך טעסטס און באהאנדלונגען, צו גענוצט ווערן דורכן ארויסגעבן אן עמערדזשענסי באנוץ אויטאריזאציע (Emergency Use Authorization, EUA). די פייזער, מאָדערנא און דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסינען האבן אלע באקומען אן EUA.

אלע וואַקסינען פאר וועלכע אן EUA ווערט ארויסגעגעבן מוזן אריבערגיין די זעלבע קלינישע פראבעס פונקט ווי אלע אנדערע וואַקסינען. די FDA קען ארויסגעבן אן EUA נאר אויב די באווייזן גיבן א שטארקע איינדרוק אז די בענעפיטן פון באקומען די וואַקסין וועגן איבער סיי וועלכע סכנות פאר פאציענטן דערפון.

לייסענסירונג

די FDA ערווארטעט פון פירמעס וועמען'ס קאָוויד-19 וואַקסינען זענען אויטאריזירט געווארן אונטער אן EUA צו אנגיין מיט די קלינישע פראבעס כדי צו קענען באקומען נאך אינפארמאציע איבער די זיכערהייט און ווירקזאמקייט פאר א לענגערע צייט-אפשניט, און אזוי אויך זענען זיי ערווארטעט צו אפּלייען פאר באשטעטיגונג (לייסענס).

די פייזער וואַקסין איז יעצט שוין לייסענסירט געווארן פאר מענטשן פון 16 יאר און עלטער (ווערנדיג פארקויפט אונטער די נאמען Comirnaty). דאס באנוץ פון די וואַקסין פאר מענטשן פון 5 ביז 15 יאר אלט איז נאכאלץ אונטער די EUA.

מאָדערנא האט אפּלייט פאר לייסענס און דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן, וועלכע איז הערשט שפעטער אנגעהויבן גענוצט צו ווערן, זאמלט נאך מער ציפערן.


נאך פלעצער צו לערנען מער: