COVID-19 vaksen

Imaj fòm estati libète a, k ap kenbe yon timoun piti sou ranch li. Ni pi gran estati an ni timoun nan leve bra yo, pou montre pansman kote yo pran piki vaksen yo an. Nan men yo, yo kenbe kat vaksinasyon kont COVID-19. Tèks la: Gwo pwoteksyon pou timoun New York yo. Vaksen kont COVID-19 yo disponib pou timoun ki gen laj omwen 6 mwa.

View information about COVID-19 in English

Enfòmasyon Jeneral sou Vaksen an

Kalifye Kounye a: Laj 6 Mwa a 4 Ran

Timoun ki gen 6 mwa rive 4 ran dwe pran vaksen kont COVID-19. Gouvènman federal la otorize vaksen ni Moderna ni Pfizer pou gwoup laj sa a.

Timoun yo ka resevwa vaksen Moderna a nan lokal Vil la ap jere yo. Yo rekòmande randevou pou lokal sa yo, men y ap aksepte moun san randevou tou.

Mande doktè pitit ou a si l ap ofri vaksen an. Gen famasi ki gen dwa ofri vaksen pou timoun ki gen omwen 3 zan.

Paran oswa responsab legal yo dwe bay konsantman pou pitit yo pran vaksen an. Timoun ki gen mwens pase 15 an dwe gen yon granmoun ki akonpaye yo lè y ap pran vaksen an.

Jwenn plis enfòmasyon sou vaksen pou pitit ou a.

Pran Vaksen an Jodi a

Pou jwenn yon kote k ap bay vaksen, sèvi ak zouti pou jwenn vaksen (Vaccine Finder) Vil la:


Rele 877-829-4692 pou pran randevou nan sèten lokal, epitou pou jwenn lòt asistans pou vaksinasyon.

Si ou se yon rezidan New York ki pa ka kite lakay li oswa ki gen omwen 65 an, ou ka enskri sou entènèt pou vaksinasyon lakay ou oswa rele 877-829-4692.


Vaksen yo ka pwoteje ou ak kominote w la kont maladi COVID-19 grav, ospitalizasyon ak lanmò. Y ap ba ou vaksen yo gratis kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou.

Vaksinasyon an gen mwens danje pase risk tonbe malad la ak gen efè ki dire lontan akòz COVID-19. Menm moun ki te gen COVID-19 deja ta dwe pran vaksen an kanmenm.


Vaksinasyon pou Timoun

Vaksen kont COVID-19 yo disponib pou timoun ki gen laj omwen 6 mwa.

Vaksen yo ap ede pitit ou a vin gen iminite epi ba li pwoteksyon kont maladi grav ak lanmò akòz COVID-19. Timoun yo gen dwa gen menm efè segondè ak granmoun lè yo pran vaksen an, avèk abityèlman ti efè ki dire yon oswa de (2) jou.

Varyant pi kontajye COVID-19 k ap simaye yo lakòz kèk timoun vin malad, ospitalize ak mouri. Pi bon fason pou pwoteje pitit ou a se fè li pran vaksen an kou sa posib.

Orè Vaksinasyon

Timoun ki gen mwens pase 5 an dwe pran menm vaksen yo te resevwa nan premye dòz yo a pou dezyèm (ak twazyèm) dòz yo nan seri prensipal la. Y ap konsidere yo fin vaksinen nèt de (2) semèn apre oswa twazyèm dòz Pfizer yo a oswa dezyèm dòz Moderna yo a.

Pfizer

 • Laj: 6 mwa a 4 ran
 • Dòz: Twa
 • Orè: Yo dwe pran dezyèm dòz la omwen 21 jou (3 semèn) apre premye a, e twazyèm dòz la omwen 56 jou (8 semèn) apre dezyèm nan.

Moderna

 • Laj: 6 mwa a 5 an
 • Dòz: De (2)
 • Orè: Yo dwe bay dezyèm dòz la omwen 28 jou (4 semèn) apre premye a.

Konsantman Obligatwa

Yon paran oswa responsab legal dwe bay konsantman pou pitit yo a pran vaksen an pèsonn, pa telefòn oswa pa ekri, dapre kote k ap fè vaksinasyon an. Yo p ap bezwen bay prèv yo se paran oswa responsab legal timoun nan.

Timoun ki gen laj rive 15 an dwe gen yon paran oswa responsab legal oswa yon lòt granmoun ki ap bay swen ke paran an oswa responsab legal la chwazi ki akonpaye yo nan kote k ap fè vaksinasyon an


Piki Rapèl yo

Yo rekòmande rapèl vaksen yo pou tout moun ki gen omwen 5 an. Piki sa yo ranfòse iminite ou te jwenn nan yon premye seri vaksinasyon.

Tout moun ki te resevwa yon dezyèm dòz vaksen oswa Pfizer oswa Moderna sa fè omwen senk mwa de sa, oswa vaksen yon sèl dòz Johnson & Johnson nan sa fè omwen de (2) mwa de sa, dwe pran rapèl.

Si ou te gen COVID-19 dènyèman, ou ka tann 90 jou apre premye sentòm ou yo pou pran rapèl la, oswa, si ou pa t gen sentòm, 90 jou apre dat tès ou a.

Si ou gen plis risk fè COVID-19 grav oswa trape COVID-19 ankò, li gen dwa pi bon pou w pran rapèl la kou w kalifye. Pale ak pwofesyonèl medikal ou sou ki lè ou ta dwe pran pwochen vaksen w lan.

Depatman Sante a rekòmande pou w pran vaksen oswa Pfizer oswa Moderna kòm rapèl.

Dezyèm Rapèl la

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) rekòmande yon dezyèm dòz rapèl pou tout moun ki gen omwen 50 an, ki gen omwen 12 an avèk yon sistèm iminitè afebli yon fason mwayen oswa grav, oswa ki gen omwen 18 an e ki resevwa yon premye dòz ak yon dòz rapèl nan vaksen Johnson & Johnson nan.

Si ou kalifye, ou dwe pran dezyèm rapèl ou a kat mwa apre premye a. Dezyèm rapèl la dwe vaksen oswa Pfizer oswa Moderna.

Si ou te gen COVID-19 dènyèman, ou ka tann 90 jou apre premye sentòm ou yo pou pran rapèl la, oswa, si ou pa t gen sentòm, 90 jou apre dat tès ou a.

Li enstriksyon CDC an sou kijan pou w deside si ou dwe pran yon dezyèm rapèl. Si ou gen kesyon, pale ak pwofesyonèl medikal ou oswa rele 212-268-4319.


Dòz Anplis pou Moun ki gen Sistèm Iminitè Afebli

Apa rapèl yo, moun ki gen laj omwen 5 an ki gen defisyans iminitè mwayen oswa grav (sa vle di yo gen yon sistèm iminitè ki afebli) dwe pran yon dòz vaksen anplis, nan kad seri vaksen prensipal yo. Yo ka pran yon twazyèm dòz 28 jou apre dezyèm dòz vaksen Pfizer a oswa vaksen Moderna a oswa vaksen yon grenn dòz Johnson & Johnson nan.

Si ou te pran vaksen Pfizer oswa Moderna a, pran menm mak vaksen an pou dòz anplis ou a. Si ou te pran vaksen Johnson & Johnson nan, ou dwe pran vaksen Pfizer oswa Moderna a pou dòz anplis ou a.

Piki sa a fèt pou ede moun ki gen dwa pa gen reyaksyon fò pa rapò a de (2) premye piki yo poutèt yon pwoblèm oswa tretman medikal. Moun ki gen laj omwen 12 an ki pran piki sa a dwe pran omwen yon rapèl tou lè yo kalifye.

Aksè Jis ak Ekitab

Depatman Sante a ap pran dispozisyon pou tout moun jwenn vaksen kont COVID-19 yon fason jis ak ekitab. N ap pran dispozisyon pou kominote ki frape pi di anba pandemi an kapab jwenn vaksen an.

Moun ki gen Andikap

Moun ki gen andikap yo kapab jwenn èd pou pran yon randevou vaksinasyon nan yon sit ki aksesib, pou ale nan randevou a epi pou pran piki yo a. Kalite èd sa a rele yon akomodasyon rezonab.

Ou kapab jwenn akomodasyon rezonab si ou genyen difikilte:

 • Wè oswa tande
 • Reflechi oswa konsantre
 • Pale
 • Itilize bra ou yo
 • Jere aktivite kotidyen ou
 • Fè fas avèk santiman tristès oswa anksyete
 • Deplase oswa monte eskalye

Menm si lis la pa konplè, men kèk egzanp akomodasyon rezonab moun mande souvan: yon chèz woulan y ap bay lè yo rive, entèpretasyon lang siy ameriken oswa entèpretasyon taktil, yon kote pezib si espas ki gen anpil bwi yo akablan, ak eksplikasyon pale oswa pa jès pou jwenn wout yo nan lokal vaksinasyon an.

Ou kapab mande yon akomodasyon rezonab lè ou ap pran randevou pou vaksinasyon w lan, oswa sou paj entènèt pou pran randevou Vil la oswa lè ou rele 855-491-2667. Ou kapab mande yon akomodasyon rezonab tou nan men anplwaye yon lokal vaksinasyon Vil la ap jere, oswa voye yon imèl pou hubaccess@health.nyc.gov pou plis enfòmasyon.

Ou kapab enskri anliy pou yon vaksinasyon adomisil oswa rele 877-829-4692 tou.

Pou plis enfòmasyon, gade:


Resous Anplis yo