COVID-19 vaksen

Yon fanmi ki ap pase tan ansanm. Tèks la li konsa: Pedyat rekòmande vaksen kont COVID-19 pou timoun ki gen laj 5 rive 17 ane.

[ View information about the COVID-19 vaccine in English ]

Enfòmasyon Jeneral sou Vaksen an

Vaksen an Jwenn Otorizasyon pou Timoun

Vaksen kont COVID-19 Pfizer a disponib kounye a pou timoun ki gen laj 5 rive 11 an. Dòz vaksen an pou gwoup laj sa a pi piti pase dòz yo bay moun ki gen omwen 12 an yo.

Timoun yo ka pran vaksen an nan kabinè doktè yo a, nan famasi yo ak nan sit vaksinasyon yo toupatou nan vil la.

Piki Rapèl yo

Piki rapèl yo disponib kounye a pou tout moun New York ki gen laj omwen 18 an e ki fin vaksinen nèt. Piki rapèl sa yo ranfòse iminite ou apati yon seri vaksinasyon inisyal.

Nou rekòmande piki rapèl pou tout granmoun ki te resevwa dezyèm dòz yo a nan vaksen Pfizer oswa Moderna omwen sis mwa de sa, oswa youn nan dòz vaksen Johnson & Johnson lan omwen de (2) mwa de sa.

CDC a rekòmande yon piki rapèl pou moun ki te resevwa vaksen Pfizer oswa Moderna epi ki gen 65 ane ak plis, ki gen yon pwoblèm medikal ki kache oswa ki anba risk anplis pou ekspozisyon ak COVID-19. Li rekòmande tou yon piki rapèl pou nenpòt moun ki gen 18 ane oswa plis ki te resevwa grenn dòz vaksen Johnson & Johnson lan.

Piki rapèl ou a kapab nenpòt nan twa vaksen ki gen otorizasyon oswa apwobasyon yo. Si ou pa sèten si pou ou pran oswa pa pran yon piki rapèl oswa ki kalite vaksen ou ta dwe pran pou piki rapèl ou a, pale ak pwofesyonèl sante ou.

Pran Vaksen ou Jodi a

Li pi fasil toujou kounye a pou pran vaksen kont COVID-19 nan NYC. Moun ki gen laj omwen 5 an kalifye pou resevwa vaksinasyon. Y ap ba ou vaksen yo gratis kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou. Yo obligatwa pou anpil aktivite piblik andedan nan NYC.

Jwenn enfòmasyon sou avantaj vaksinasyon.

Pou jwenn yon kote y ap bay vaksen toupre ou, sèvi ak Zouti pou Jwenn Vaksen (Vaccine Finder) Vil la ( ou pa ka ale sou li ak Internet Explorer).


Ou kapab rele 877-829-4692 tou pou pran randevou nan sèten lokal oswa pou mande yon randevou pou vaksinasyon lakay, epitou pou jwenn lòt asistans pou vaksinasyon.


Vaksen yo se zouti esansyèl nan pwoteksyon ou ak kominote w la kont maladi COVID-19 grav, ospitalizasyon ak lanmò. Yo bay prèv yo san danje e kounye a y ap pwoteje plizyè milyon moun New York ki vaksinen kont COVID-19.

Vaksinasyon an gen mwens danje pase risk tonbe malad la ak efè segondè alontèm COVID-19 yo. Menm moun ki te gen COVID-19 deja ta dwe vaksinen kanmenm.

Lè Ou Fin Vaksinen Nèt

Lè ou fin vaksinen nèt (de (2) semèn apre vaksen yon sèl dòz ou a oswa apre dezyèm dòz yon vaksen de (2) dòz), ou gen mwens chans lontan pou ou trape oswa simaye COVID-19.

Lòt avantaj vaksinasyon an:

 • Tout aktivite yo vin mwen danjre.

 • Ou kapab wete mask ou plis kote:
  • Ou pa bezwen mete mask lè w deyò oswa lè w ap rankontre ak zanmi ak fanmi lakay ou oswa nan lòt espas prive.
  • Mask yo rete obligatwa nan lekòl, nan transpò piblik, nan anviwònman medikal ak nan sèten kad kolektif, tankou mezon retrèt ak refij pou sanzazil, ak nan nenpòt ki lòt kote si yon biznis oswa lokal deside sa.
  • Nou rekòmande pou w mete mask nan tout lòt anviwònman piblik andedan yo, menm lè yo pa egzije li, ak nan nenpòt anviwònman kote ou pa konnen sitiyasyon vaksinasyon sila yo ki antoure ou yo.
  • Kenbe mask ou sou figi ou si ou toupre moun ki pa vaksinen ki gen pi gwo risk COVID-19 grav.

 • Ou pa bezwen fè karantèn ankò apre kontak avèk yon moun ki gen COVID-19.

 • Ou pa bezwen fè tès COVID-19 ankò, sòf si ou gen sentòm COVID-19 oswa ou te gen kontak dènyèman, oswa si w oblije fè tès pou travay, lekòl, oswa yon aktivite an patikilye.

Menm si ou vaksinen, ou dwe rete lakay ou kanmenm si ou malad oswa si ou gen yon tès COVID-19 pozitif.

Si ou genyen yon pwoblèm sante oswa si ou ap pran medikaman ki afebli sistèm iminitè ou, ou gendwa pa pwoteje, menm si ou fin vaksinen nèt. Ou dwe kontinye pran tout prekosyon yo rekòmande yo pou moun ki pa vaksinen jiskaske pwofesyonèl medikal ou a ba ou lòt konsèy.

Transpò Gratis ak Vaksinasyon Lakay

Rezidan vil la ki gen omwen 65 an kapab jwenn transpò gratis pou ale ak sòti nan yon randevou vaksinasyon. Sèvis sa a disponib tou pou moun ki gen andikap ki pa gen lòt jan pou yo ale yon kote y ap bay vaksen.

Pou pwograme transpò gratis oswa pa anbilèt oswa pa taksi (sa gen ladan machin ki ka pran chèz woulan), rele 877-829-4692. Si ou gen mwens pase 18 an, ou dwe fè paran oswa gadyen ou rele pou rezève deplasman an pou ou.

Ou kapab enskri anliy pou yon vaksinasyon adomisil oswa rele 877-829-4692 tou. Tout moun ki gen omwen 5 an kalifye pou vaksinasyon lakay.

Twazyèm Dòz pou Moun ki gen Sistèm Iminitè Afebli

Apa piki rapèl yo, moun ki gen defisyans iminitè (sa vle di yo gen yon sistèm iminitè ki afebli) mwayen rive grav yo kalifye pou yon twazyèm dòz nan vaksen Pfizer oswa Moderna a, nan kad premye seri vaksinasyon yo a. Yo kapab pran yon twazyèm dòz 28 jou apre dezyèm piki yo a.

Piki sa a fèt pou ede yon ti kantite moun ki gen dwa pa gen ase iminite avèk de (2) premye piki yo. Moun ki pran piki sa a gen dwa kalifye pou resevwa yon piki rapèl pi ta tou.

Aksè Jis ak Ekitab

Depatman Sante a ap pran dispoziyon pou tout moun jwenn vaksen kont COVID-19 yon fason jis ak ekitab. Plan nou yo pran an kont inegalite ak diferans nan sante ke kominote defavorize yo ap konfwonte (PDF). N ap pran dispozisyon pou kominote ki frape pi di anba pandemi an kapab jwenn vaksen an.

Sonje: Tout sit entènèt Depatman Sante a fèt pou yo aksesib pou moun ki gen andikap.

Moun ki gen Andikap

Moun ki gen andikap yo kapab jwenn èd pou pran yon randevou vaksinasyon nan yon sit ki aksesib, pou ale nan randevou a epi pou pran piki yo a. Kalite èd sa a rele yon akomodasyon rezonab.

Ou kapab jwenn akomodasyon rezonab si ou genyen difikilte:

 • Wè oswa tande
 • Reflechi oswa konsantre
 • Pale
 • Itilize bra ou yo
 • Jere aktivite kotidyen ou
 • Fè fas avèk santiman tristès oswa anksyete
 • Deplase oswa monte eskalye

Menm si lis la pa konplè, men kèk egzanp akomodasyon rezonab moun mande souvan: yon chèz woulan y ap bay lè yo rive, entèpretasyon lang siy ameriken oswa entèpretasyon taktil, yon kote pezib si espas ki gen anpil bwi yo akablan, ak eksplikasyon pale oswa pa jès pou jwenn wout yo nan lokal vaksinasyon an.

Ou kapab mande yon akomodasyon rezonab lè ou ap pran randevou pou vaksinasyon w lan, oswa sou pwogramasyon randevou sou entènèt Vil la oswa nan nimewo 855-491-2667. Ou kapab mande yon akomodasyon rezonab tou nan men anplwaye yon lokal vaksinasyon Vil la ap jere, oswa voye yon imèl pou hubaccess@health.nyc.gov pou plis enfòmasyon.

Ou kapab enskri anliy pou yon vaksinasyon adomisil oswa rele 877-829-4692 tou. Jwenn plis enfòmasyon sou vaksinasyon lakay.

Pou plis enfòmasyon, gade:

Resous Anplis

Gade

Telechaje/Li

Vizite

Plis Enfòmasyon