COVID-19 vaksen

A picture of a girl in a pink face mask. Text reads: You always keep them safe. With vaccines, they'll be safer

[ View information about the COVID-19 vaccine in English ]

Vaksen COVID-19

Li pat janm pi fasil pou moun pran yon vaksinasyon kont COVID-19 nan NYC. Moun ki gen 12 ane oswa plis elijib pou vaksen an. Apre ou te vaksinen konplètman, ou pa bezwen pote ankò yon kouvèti pou figi oswa rete nan distans 6 pye ak lòt moun yo nan pifò kote yo, anplis de lòt avantaj vaksinasyon yo, kidonk pran piki ou a jodi a.

Anpil sit vaksinasyon nan vil la pa egzije randevou ankò. Konsilte yon lis sit kote ou kapab jwenn vaksinasyon san randevou jodi a.

Pou jwenn yon sit vaksinasyon toupre ou, gen ladan sila yo ki pran randevou, itilize Lokalizatè Vaksen Vil la (li pa aksesib avèk Internet Explorer). Sonje, moun ki gen 12 rive 17 ane kapab resevwa vaksen Pfizer a sèlman.Ou kapab rele tou 855-491-2667 pou:

Revize sa ou bezwen konnen avan ou ale nan randevou vaksinasyon ou.

Vaksen yo disponib gratis pou ou kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou.

Vaksen Pfizer Disponib Kounye a pou Adolesan yo

Adolesan ki gen laj 12 rive 15 ane kapab resevwa vaksen kont COVID-19 Pfizer a. Nan dat 10 me a, Administrasyon Manje ak Medikaman (Food and Drug Administration, FDA) a te elaji otorizasyon pou itilizasyon ijans li a pou li ajoute gwoup laj sa a.

Plis Enfòmasyon sou Vaksen an


Vaksen yo se zouti enpòtan nan pwoteje ou ak kominote ou a anba maladi grav, entène lopital ak lanmò akòz COVID-19. Yo pwouve yo san danje epi kounye a yo ap pwoteje plizyè milyon moun New York anba COVID-19.

Apre ou pran vaksen an konplètman (de [2] semèn apre dòz vaksen yon sèl dòz ou a oswa dezyèm dòz nan yon vaksen de [2] dòz), ou gen mwens chans pou ou vini malad oswa pou ou pwopaje viris la ki lakòz COVID-19.

Lè ou vaksinen konplètman:

 • Tout aktivite ou vin plis an sekirite.

 • Jeneralman, ou pa bezwen pote ankò yon kouvèti pou figi oswa kenbe distans 6 pye ak lòt moun yo.
  • Nou rekòmande ou kontinye pote kouvèti pou figi andedan jiska plis moun vaksinen. Aktivite deyò yo plis an sekirite san yon kouvèti pou figi.
  • Kouvèti pou figi toujou obligatwa nan lekòl, transpò piblik, anviwònman swen sante yo ak nan anviwònman kolektif yo, tankou mezon retrèt yo ak refij pou sanzabri yo, ak nan nenpòt lòt anviwònman ke yon biznis oswa yon pozisyon dezinye konsa.
  • Kenbe kouvèti pou figi ou si ou ozanviwon moun ki pa pran vaksen ki nan anba risk anplis pou COVID-19 grav.

 • Ou pa bezwen fè karantèn ankò apre ou te ekspoze avèk yon moun ki gen COVID-19.

 • Ou pa bezwen fè tès pou COVID-19 ankò, sòf si ou genyen sentòm COVID-19 yo oswa yo egzije tès la pou travay, lekòl oswa yon aktivite espesifik.

Menm apre ou te pran vaksen an, ou ta dwe toujou lave men ou regilyèman ak rete lakay ou si ou malad oswa teste pozitif pou COVID-19.

Aprann plis sou avantaj vaksinasyon an:

Kat Vaksinasyon

Nan sit vaksinasyon an, ou pral resevwa yon kat avèk non ou, dat nesans, vaksen ou te resevwa a, ak kote ak dat ou te resevwa li. Kenbe li nan yon kote ki an sekirite epi fè yon kopi oswa pran yon foto jis pou sizoka ou pèdi li.

Si ou te pran vaksen Pfizer a oswa Moderna a, pote kat la avèk ou lè ou ale pou dezyèm piki ou a.

Si ou vaksinen konplètman men ou te pèdi Kat Dosye Vaksinasyon kont COVID-19 ou a oswa ou bezwen verifikasyon sitiyasyon vaksen ou a, ou kapab mande anliy yon kopi dosye vaksinasyon kont COVID-19 ou .

Randevou Dezyèm Dòz yo

Vaksen Pfizer ak vaksen Moderna yo pral egzije de (2) dòz. Ou ta dwe pwograme dezyèm dòz ou a nan 21 jou (Pfizer) oswa 28 jou (Moderna) apre premye dòz la. Si ou pa kapab fè sa, pran dezyèm dòz ou a nan yon peryòd 42 jou apre dòz ou a. Asire ou pran dezyèm dòz ou a kèlkeswa kantite tan ki te pase a.

Vaksen Johnson & Johnson/Janssen lan pa egzije yon dezyèm dòz.

Resous Apre Vaksinasyon yo

Resous anba yo genyen plis enfòmasyon sou vaksen an, gen ladan sa pou ou fè si ou santi efè segondè yo:

Aksè ki Jis epi ki Ekitab

Depatman Sante a pral asire ke genyen yon aksè ki jis epi ekitab pou vaksen an. Plan nou yo pran an kont inegalite ak diferans nan sante ke kominote defavorize yo ap fè fas (PDF). Nou pral asire nou ke kominote ki frape pi di anba pandemi an genyen aksè ak vaksen an.

Sonje: Yo konsevwa tout sitwèb Depatman Sante yo pou yo aksesib pou moun ki gen andikap.

Èd Vaksinasyon pou Moun ki Gen Andikap

Moun ki gen andikap yo kapab jwenn èd pou fè yon randevou vaksinasyon nan yon sit ki aksesib, pou vwayaje ale nan randevou a epi pou pran piki yo a. Kalite èd sa a rele yon akomodasyon ki rezonab.

Ou kapab jwenn yon akomodasyon ki rezonab si ou genyen difikilte avèk:

 • Wè oswa tande
 • Panse oswa konsantre
 • Pale
 • Itilize bra ou yo
 • Jere aktivite kotidyen ou
 • Fè fas avèk santiman tristès oswa anksyete
 • Deplase oswa monte eskalye.

Byenke se pa yon lis konplè, kèk egzanp komen nan akomodasyon rezonab se: yon chèz woulant yo ba ou lè ou rive, entèpretasyon Lang Siy Ameriken (American Language Sign, ASL) oswa entèpretasyon taktil, ak yon espas ki pezib si espas ki gen bwi yo boulvèsan, ak direktiv vèbal oswa fizik pou oryante ou nan sit vaksinasyon.

Ou kapab mande yon akomodasyon rezonab lè ou pwograme vaksinasyon ou, oswa atravè online appointment scheduler (pwogramè randevou anliy) Vil la oswa lè ou rele 855-491-2667. Ou kapab mande tou yon akomodasyon ki rezonab nan men anplwaye yon sit vaksinasyon Vil la ap jere , oswa voye yon imèl bay hubaccess@health.nyc.gov pou plis enfòmasyon.

Pou rezidan NYC yo ki pa kapab kite lakay yo, ou kapab enskri pou yon vaksinasyon adomisil anliy oswa lè ou rele 855-491-2667.

Pou ou jwenn plis enfòmasyon, konsilte:

Resous Anplis yo