COVID-19: Vaccines

[ View information about COVID-19 in English ]

Pozisyon ak randevou yo pou vaksen an

Si ou elijib pou resevwa vaksen an, itilize Lokalizatè Vaksen (Vaccine Finder) nou an pou chèche yon pozisyon ki toupre ou (pa aksesib avèk Internet Explorer).


Genyen founiti vaksen limite ki soti nan gouvènman federal la nan moman sa a. Ou gendwa pa wè randevou ouvri sou Lokalizatè Vaksen an kounye a menm, men verikfye ankò regilyèman. Nouvo randevou yo pral ouvri yon fwa plis founiti vini disponib.

Randevou yo pou Dezyèm Dòz

Vaksen Pfzier ak vaksen Moderna yo pral egzije de (2) dòz. Dapre Enstriksyon CDC yo, ou ta dwe pwograme dezyèm dòz ou a nan 21 rive 42 jou (Pfizer) oswa 28 rive 42 jou (Moderna) apre premye dòz la. Si ou pa kapab fè sa, pran dezyèm dòz ou pi bonè posib apre sa. Pran dezyèm dòz ou a kèlkeswa kantite tan ki te pase a. Vaksen an pi efikas apre dezyèm dòz la.

Si ou te resevwa premye dòz la epi ou pa gen yon randevou pou dezyèm dòz la, kontakte pwofesyonèl oswa etablisman kote ou te pran vaksen an. Ou dwe pran dezyèm dòz ou a nan menm pozisyon ou te resevwa premye dòz la.

Plis Enfòmasyon sou Vaksen an


Vaksen yo se yon zouti enpòtan nan prevansyon COVID-19.

Menm apre ou pran vaksen an, ou pral toujou bezwen pratike mezi enpòtan sa yo pou prevansyon COVID-19: rete lakay ou si ou malad, lave men ou, pote yon kouvèti pou figi epi kontinye kenbe distans ak lòt moun yo.

Gwoup Ki Elijib Aktyèlman yo pou Vaksinasyon

Vaksen kont COVID-19 la disponib pou kèk gwoup nan NYC gen ladan moun ki gen 65 ane oswa plis yo, pèsonèl swen sante ak travayè esansyèl yo.

Aprann ki gwoup ki elijib aktyèlman pou vaksen an, epi ki gwoup ki gendwa elijib apre sa.

Prèv pou Elijibilite

Pwoblèm ki Kache yo

Lè ou pwograme randevou vaksen ou an, ou dwe sètifye ou genyen yon pwoblèm ki kache ki fè ou elijib. Ou pap bezwen yon lèt doktè oswa yon lòt prèv sou kondisyon ou pou pran yon vaksen nan NYC. Yo gendwa pa egzije ou sètifye kondisyon ou si ou pran vaksen an nan men pwofesyonèl swen sante regilye ou.

Anplwa

Moun ki elijib baze sou travay yo dwe sètifye ke travay yo a egzije yo genyen kontak an pèsòn avèk manm piblik la oswa kòlèg travay yo, oswa ke yo pa kapab travay adistans. Yo dwe genyen tou prèv yo ap travav oswa ap viv nan Eta New York. Prèv travay oswa anplwa gendwa gen ladan youn nan sa ki annapre yo:

 • Yon kat idantifikasyon oswa badj anplwaye
 • Yon lèt ki soti nan men yon anplwayè oswa òganizasyon ki afilye
 • Yon souch chèk, sa depann de sitiyasyon priyorite espesifik yo
 • Prèv travay atravè yon aplikasyon, tankou Uber, Lyft oswa DoorDash

Kèk sit vaksinasyon gendwa egzije tou prèv rezidans NYC oswa rezidans nan kèk Kòd postal.

Yo pa pral itilize dokiman sa yo kòm prèv legal pou sitiyasyon anplwa ou, epi moun ki ap travay nan sit vaksinasyon yo pa pral kolekte yo oswa fè kopi yo. Sèl objektif yo se konfime elijibilite ou ou pou vaksinasyon.

Laj ak Rezidans

Si ou elijib pou yon vaksen baze sou laj ou, ou dwe montre prèv pou laj ak prèv rezidans New York.

Prèv pou laj gendwa gen ladan:

 • Lisans chofè oswa kat idantifikasyon ki pa pou chofè
 • IDNYC
 • Batistè yon gouvènman Eta oswa gouvènman lokal bay
 • Paspò ameriken aktyèl oswa paspò etranje ki valid
 • Kat rezidans pèmanan
 • Sètifika Natiralizasyon oswa Sitwayènte
 • Polis asirans vi ki gen dat nesans
 • Sètifika maryaj ki gen dat nesans

Prèv rezidans lan gendwa gen ladan oswa:

 • Youn nan sa ki annapre yo:
  • Kat idantifikasyon ke Eta oswa Gouvènman bay
  • Deklarasyon ki soti nan men pwopriyetè kay ou
  • Resi lokasyon oswa lwaye aktyèl
  • Dosye ipotèk yo

  oswa

 • De (2) nan sa ki annapre yo:
  • Deklarasyon ki soti nan men yon lòt moun
  • Lèt lapòs aktyèl
  • Dosye lekòl

Avan Randevou Vaksinasyon ou

Ou pral bezwen ranpli Fòmilè NYS pou Vaksen kont COVID-19 la dekwa pou ou ka pran vaksen an. NYS egzije pwofesyonèl ki ap administre vaksen an pou li verifye ke ou te ranpli fòmilè lan.

Avan ou vizite yon sit pou vaksinasyon an, kenbe nan lespri ou konsèy sa yo:

 • Repwograme randevou ou a si ou pa santi ou byen nan jou randevou ou a.
 • Sant pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi (Center for Desease Control and Prevention, CDC) a rekòmande vaksen an 14 jou avan oswa apre nenpòt vaksinasyon.
 • Pote yon kouvèti pou figi nan randevou ou a. Yo pap admèt ou nan sit la san youn.

Avan ou pran vaksinasyon an, aprann plis sou pwoteksyon lavi prive ou, dwa pasyan yo ak otorizasyon vaksen an:

Apre Randevou Ou

Apre ou resevwa premye dòz ou a, ou pral resevwa yon kat avèk non ou, dat nesans, vaksen ou te resevwa a, ak kote ak dat ou te resevwa li. Kenbe li nan yon kote ki an sekirite epi fè yon kopi oswa pran yon foto jis pou sizoka ou pèdi li.

Pote kat ou a avèk ou lè ou ale pou dezyèm piki ou a.

Aprann enfòmasyon enpòtan pou apre ou pran vaksen an, gen ladan konsèy pou avan ou kite sit vaksinasyon an ak sa pou ou fè si ou santi efè segondè yo:

Vaksinasyon ki Jis epi ki Ekitab yo

Depatman Sante a pral asire ke genyen yon aksè ki jis epi ekitab pou vaksen an. Plan nou yo pran an kont inegalite ak diferans nan sante ke kominote defavorize yo ap fè fas (PDF). Nou pral asire nou ke kominote ki frape pi di anba pandemi an genyen aksè ak vaksen an.

Plis Resous