קאוויד -19 וואקסין

A picture of a man wearing a black Yakama and a gray face mask. Text reads: You always keep them safe. With vaccines, they'll be safer

[ View information about the COVID-19 vaccine in English ]

ווערט וואַקסינירט נאך היינט

ס'איז קיינמאל נישט געווען גרינגער צו באקומען אן אומזיסטן קאוויד 19 וואקסין אין NYC. מענטשן פון 12 יאר און עלטער זענען בארעכטיגט פאר די וואַקסין. נאך וואס איר זענט פולשטענדיג וואַקסינירט, דארפט איר מער נישט אנטוהן א פנים צודעק אדער שטיין זעקס פיס ווייט פון אנדערע אין רוב פלעצער, אין צוגאב צו נאך בענעפיטן פון די וואַקסין, דערפאר זאלט איר נאך היינט גיין וואַקסינירט ווערן.

פילע וואַקסינאציע פלעצער אין די סיטי פארלאנגען שוין נישט קיין אפּוינטמענטס. זעהט א ליסטע פון פלעצער וואו איר קענט באקומען א וואַקסין אויפן ארט נאך היינט.

צו טרעפן א וואַקסינאציע פלאץ נעבן אייך, אריינרעכענענדיג די וואס פארלאנגען אפּוינטמענטס, נוצט די סיטי'ס וואַקסין טרעפער (ארבעט נישט אויף אינטערנעט עקספּלאָרער).מערקט אן, מענטשן פון 12 ביז 17 יאר אלט קענען נאר באקומען די פייזער וואַקסין.


איר קענט אויך רופן 855-491-2667 צו:

קוקט איבער וואס איר דארפט וויסן בעפאר איר גייט ארויס צו אייער וואַקסינאציע אפּוינטמענט.

וואַקסינען זענען דא צו באקומען אן אפצאל אפגעזעהן פון אייער אימיגראציעס סטאטוס.

פייזער וואַקסינען יעצט דא צו באקומען פאר צענערלינגען

צענערלינגען פון 12 ביז 15 יאר קענען יעצט באקומען דעם פייזער קאָוויד-19 וואַקסין. אום מאי 10 האט די FDA פארברייטערט איר עמערדזשענסי באניץ ערלויבעניש צו אריינרעכענען קינדער אין די עלטער.

מער וואַקסין אינפארמאציע


וואַקסינען זענען א קריטישע מיטל צו באשיצן אייך און אייער קאמיוניטי פון שווערע קאָוויד-19 קרענק, האספיטאליזאציע און טויט ח"ו. זיי זענען אויפגעוויזן געווארן צו זיין זיכער און טוהען שוין יעצט באשיצן מיליאנען וואַקסינירטע ניו יארקער פון קאָוויד-19.

נאך וואס איר זענט פולשטענדיג וואַקסינירט (צוויי וואכן נאך אייער איינצלנע־דאזע וואַקסין אדער צווייטע דאזע פון א צוויי־דאזע וואַקסין) איז די אויסזיכט צו ווערן קראנק אדער פארשפרייטן די ווירוס וואס ברענגט קאָוויד-19 אסאך קלענער.

ווען איר זענט פולשטענדיג וואַקסינירט:

 • ווערן אלע אקטיוויטעטן זיכערער.

 • דארפט איר שוין נישט אנטוהן א פנים צודעק אדער שטיין זעקס פיס ווייט פון אנדערע, אין אלגעמיין.
  • מיר רעקאמענדירן אז איר זאלט ווייטער אנטוהן א פנים צודעק אינעווייניג ביז מער מענטשן ווערן וואַקסינירט. אקטיוויטעטן אינדרויסן זענען פיל זיכערער אן א פנים צודעק.
  • פנים צודעקן ווערן נאכאלץ געפאדערט אין שולעס/חדרים, אויף פובליק טראנספארטאציע, אין העלט קעיר פלעצער און אין פלעצער וואו מענטשן וואוינען צוזאמען, ווי צום ביישפיל נוירסינג היימער און היימלאזע שעלטערס, און ביי סיי וועלכן פלאץ וואו עס איז אזוי באשטימט געווארן דורך א ביזנעס אדער לאקאציע.
  • לאזט אייער פנים צודעק אויפן פנים אויב איר זענט ארום נישט־וואַקסינירטע מענטשן וואס זענען אין א גרעסערע סכנה פון באקומען שווערע קאָוויד-19.

 • איר דארפט זיך מער נישט קוואראנטינען אויב איר זענט געווען אויסגעשטעלט צו איינעם מיט קאָוויד-19.

 • איר דארפט זיך מער נישט טעסטן פאר קאָוויד-19, חוץ אויב איר האט סימפּטאָמען פון קאָוויד-19 אדער אויב עס ווערט אזוי פארלאנגט פאר אייער ארבעט, שולע אדער אנדערע ספעציפישע אקטיוויטעטן.

אפילו נאך וואס איר זענט וואַקסינירט זאלט איר נאכאלץ וואשן אייערע הענט כסדר און בלייבן אינדערהיים אויב איר שפירט זיך נישט גוט אדער אויב איר טעסט פאזיטיוו פאר קאָוויד-19.

לערנט מער וועגן די בענעפיטן פון וואַקסינאציע:

וואַקסינאציע קארטל

ביי דעם וואַקסינאציע פלאץ וועט איר באקומען א קארטל מיט אייער נאמען, געבורטס דאטום, דער וואַקסין וואס איר האט באקומען, און די פלאץ וואו און דער דאטום ווען איר האט עס באקומען. האלט עס אין א זיכערן פלאץ און מאכט א קאפיע אדער כאפט א בילד דערפון אין פאל וואס איר פארלירט עס.

אויב איר האט באקומען דאס פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין, זאלט איר מיטברענגען דעם קארטל מיט אייך וועט איר גייט באקומען אייער צווייטע דאזע.

אויב איר זענט פולשטענדיג וואַקסינירט אבער איר האט פארלוירן אייער קאָוויד-19 וואַקסינאציע רעקארד קארטל, אדער אויב איר דארפט א באשטעטיגונג פון אייער וואַקסין סטאטוס, קענט איר פארלאנגען א קאפיע פון אייער קאָוויד-19 וואַקסינאציע רעקארד אויף די אינטערנעט.

צווייטע דאזע אפּוינטמענטס

די פייזער און מאָדערנא וואַקסינען פאדערן צוויי דאזעס. איר זאלט מאכן אייער צווייטע דאזע אפּוינטמענט 21 טעג (פייזער) אדער 28 טעג (מאָדערנא) נאך די ערשטע דאזע. אויב איר קענט נישט אין די צייט, זאלט איר באקומען אייער צווייטע דאזע ביז 42 טעג נאך ערשטע דאזע. מאכט זיכער צו באקומען די צווייטע דאזע נישט קיין חילוק וויפיל צייט עס איז שוין אריבער.

די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן/דזשענסען וואַקסין פאדערט נישט קיין צווייטע דאזע.

נאכן וואַקסינאציע רעסארסן

די אונטערשטע רעסארסן אנטהאלטן מער אינפארמאציע איבער אייער וואַקסין, אריינרעכענענדיג וואס צו טוהן אויב איר באקומט זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס):

יושר'דיגע און גלייכע צוטריט

די העלט דעפּארטמענט וועט זיכער מאכן אז די צוטריט צו א וואַקסין איז יושר'דיג און גלייך. אונזער פלאן נעמט אין באטראכט געזונטהייט אומיושר'דיגקייטן און אומגלייכקייטן וואס פארנאכלעסיגטע קאמיוניטיס פארמעסטן זיך מיט (PDF). מיר וועלן זיכער מאכן אז די קאמיוניטיס וואס זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך די מגיפה באקומען צוטריט צו די וואַקסין.

מערקט אן: אלע העלט דעפּארטמענט וועבזייטלעך זענען אויסגעשטעלט צו זיין צוגענגליך פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס.

וואַקסינאציע הילף פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס

מענטשן מיט דיסעביליטיס קענען באקומען הילף צו מאכן א וואַקסינאציע אפּוינטמענט ביי א צוגענגליכע פלאץ, ווי אויך צו פארן צו זייער אפּוינטמענט און צו באקומען זייער וואַקסין. די סארט הילף הייסט א מעסיגע צושטעלונג.

איר קענט באקומען א מעסיגע צושטעלונג אויב איר האט שוועריקייטן מיט:

 • זעהן אדער הערן
 • טראכטן אדער זיך קאנצעטרירן
 • רעדן
 • נוצן אייערע הענט
 • אויספירן טאג-טעגליכע אויפגאבן
 • זיך אן עצה צו געבן מיט טרויעריגע אדער אנגעצויגענע געפילן
 • זיך באוועגן אדער ארויפגיין שטיגן.

כאטש וואס דאס איז נישט א פולע ליסטע, זענען טייל אפטע ביישפילן פון מעסיגע צושטעלונגען: א ווילטשעיר צוגעשטעלט ביים אנקומען, אמעריקאנע הענט שפראך איבערזעצונג אדער איבערטייטשן דורכן אנרירן, א שטילע פלאץ אויב רוישנדע פלעצער זענען נישט צום אויסהאלטן, און אנווייזונגען מיט מיטן מויל אדער פיזיש צו ארומגיין אין דעם וואַקסינאציע פלאץ.

איר קענט פארלאנגען א מעסיגע צושטעלונג ווען איר מאכט אייער וואַקסינאציע אפּוינטמענט, אדער דורך די סיטי'ס online appointment scheduler (אפּוינטמענט באשטימונג וועבזייטל) אדער דורכן רופן 855-491-2667. איר קענט אויך בעטן א מעסיגע צושטעלונג פון די איינגעשטעלטע ביי א וואַקסינאציע פלאץ וואס ווערט אנגעפירט דורך די סיטי.

פאר NYC איינוואוינער וואס קענען נישט ארויסגיין פונדערהיים, קענט איר זיך איינשרייבן צו באקומען א וואַקסין אינדערהיים אויף די אינטערנעט אדער דורכן רופן 855-491-2667.

פאר מער אינפארמאציע, זעהט:

נאך פלעצער צו לערנען מער:

קוקט

דאַונלאָודט/לייענט

באזוכט

מער אינפארמאציע