COVID-19: Vaccines

[ View information about COVID-19 in English ]

וואַקסין לאָקאַציעס און אפּוינטמענטס

אויב איר זענט בארעכטיגט צו באקומען די וואַקסין, באנוצט אייך מיט אונזער וואַקסין טרעפער וועבזייטל צו זוכן פאר א פלאץ עס צו באקומען אין אייער געגנט (עס איז נישט נוצבאר דורך אינטערנעט עקספלארער).


עס איז דא א באגרעניצטע צאל פון וואַקסינען פון די פעדעראלע רעגירונג דערווייל. איר וועט מעגליך נישט קענען טרעפן קיינע אפענע אפּוינטמענטס אויף די וואַקסין טרעפער וועבזייטל יעצט, אבער גייט צוריק און פרובירט נאכאמאל כסדר. נייע אפּוינטמענטס וועלן זיך עפענען ווי נאר עס וועלן זיין מער וואַקסינען אוועילעבעל.

אפּוינטמענטס פאר א צווייטע דאזע

פאר די פייזער און מאָדערנא וואַקסינען פארלאנגען זיך צוויי דאזעס. לויט די אנווייזונגען פון די CDC, דארפט איר מאכן אן אפּוינטמענט פאר אייער צווייטע דאזע 21 ביז 42 טעג (פייזער) אדער 28 ביז 42 טעג (מאָדערנא) נאך די ערשטע דאזע. אויב עס איז נישט מעגליך פאר אייך, דאן זאלט איר באקומען אייער צווייטע דאזע ווי שנעלער נאך די צייט. איר זאלט באקומען די צווייטע דאזע אפגעזעהן פון ווי סאך צייט עס איז אריבער. די וואַקסין איז מער ווירקזאם נאך די צווייטע דאזע.

אויב איר האט באקומען די ערשטע דאזע און איר האט נישט קיין אפּוינטמענט פאר די צווייטע דאזע, ביטע פארבינדט אייך מיט די פּראָוויידער אדער מיט די אנשטאלט (קליניק/שפיטאל א.ד.ג.) וואו איר האט באקומען די וואַקסין. איר מוזט באקומען די צווייטע דאזע ביי די זעלבע פלאץ וואו איר האט באקומען די ערשטע דאזע

מער וואַקסין אינפארמאציע


וואַקסינען זענען א וויכטיגע מיטל צו פארמיידן קאָוויד-19.

אפילו נאך וואס איר באקומט די וואַקסין, דארפט איר נאכאלץ ווייטער זיין פארזיכטיג מיט די פאלגנדע וויכטיגע שריט צו פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאָוויד-19: בלייבט אינדערהיים אויב איר שפירט זיך נישט גוט, וואשט אייערע הענט, טוט אן א פנים צודעק און דערווייטערט אייך פיזיש פון אנדערע.

גרופעס וועלכע זענען יעצט שוין בארעכטיגט צו באקומען די וואַקסין

די קאָוויד-19 וואַקסין איז אוועילעבעל פאר געוויסע גרופעס אין NYC, אריינרעכענענדיג מענטשן פון 65 יאר אלט און העכער, העלט קעיר שטאב (סטעף) און אנדערע לעבנסוויכטיגע (עסענטשיעל) ארבייטער.

לערנט וועלכע גרופעס זענען יעצט שוין בארעכטיגט צו באקומען די וואַקסין, און וועלכע וועלן מעגליך זיין די קומענדיגע אין די רייע צו זיין בארעכטיגט..

באווייזן אז איר זענט בארעכטיגט

אנדערע געזונט פראבלעמען

ווען איר מאכט אייער וואַקסין אַפּוינטמענט, מוזט איר באשטעטיגן אז איר האט אן אנדערע געזונט פראבלעם וואס מאכט אייך בארעכטיגט. איר וועט נישט דארפן קיין צעטל פון א דאקטאר אדער אנדערע באווייז פון אייער פראבלעם צו באקומען א וואַקסין אין NYC. עס וועט מעגליך נישט פארלאנגט ווערן פון אייך צו באשטעטיגן אייער פראבלעם אויב איר באקומט די וואַקסין ביי אייער געווענטליכע העלט קעיר פּראָוויידער (דאקטאר א.ד.ג.).

ארבעט

מענשטן וואס זענען בארעכטיגט צוליב זייער ארבעטספלאץ מוזן אויפווייזן אז זייער ארבעט פארלאנגט פון זיי צו זיין פנים-אל-פנים מיט די פובליק (ציבור) אדער מיט קאָלעגן (מיטארבייטער), אדער אז זיי קענען נישט ארבעטן פונדערווייטנס. זיי מוזן אויך האבן א באווייז אז זיי ארבעטן אדער וואוינען אין ניו יארק סטעיט. א באווייז פון אייער ארבעט קען אריינרעכענען איינס פון די פאלגנדע:

 • אן ארבעטער ID קארטל אדער בעדזש
 • א בריוו פון אן ארבעטסגעבער אדער ארגאניזאציע מיט וועם איר ארבעט
 • א באצאלונג פאפיר (פּעי סטאָב), געוואנדן וועלכע זכות קדימה איר האט
 • באווייז פון ארבעט דורך אן אפּליקאציע (עפּ), וו.צ.ב. אוּבער, ליפט אדער דוּרדעש

טייל וואַקסינאציע ערטער (סייטס) וועלן אויך מעגליך פארלאנגען א באווייז אז איר זענט אן איינוואוינער פון NYC אדער אז איר וואוינט אין געוויסע זיפּ קאָודס.

די דאקומענטן וועלן נישט גענוצו ווערן אלץ לעגאלע באווייזן פון אייער באשעפטיגונג סטאטוס, און זיי וועלן נישט צוזאמגענומען אדער קאָפּירט ווערן דורך מענטשן וואס ארבעטן ביי וואַקסינאציע ערטער (סייטס). זייער איינציגסטע צוועק איז צו פעסטשטעלן אייער בארעכטיגונג פאר די וואַקסין.

עלטער און וואוינונג ארט

אויב זענט איר בארעכטיגט צו באקומען א וואַקסין צוליב אייער עלטער, דאן דארפט איר אויפווייזן אייער עלטער און אז איר זענט אן איינוואוינער פון ניו יארק.

א באווייז פון אייער עלטער קען אריינרעכענען:

 • דרייווער'ס לייסענס אדער נאָנ-דרייווער ID קארטל
 • IDNYC
 • א געבורטס סערטיפיקאט ארויסגעגעבן דורך די סטעיט אדער לאקאלע רעגירונג
 • א גילטיגע פאספארט פון די פאראייניגטע שטאטן אדער א גילטיגע פאספארט פון אן אנדערן לאנד
 • א פּערמאַנענט רעזידענט (קביעות'דיגע איינוואוינער) קארטל
 • סערטיפיקאט פון נאטוראליזאציע אדער בירגערשאפט (סיטיזענשיפ)
 • לייף אינשורענס פּאליסי מיט א געבורטס דאטום
 • חתונה (מערידזש) סערטיפיקאט מיט א געבורטס דאטום

א באווייז אז איר זענט אן איינוואוינער קען אריינרעכענען אדער:

 • איינס פון די פאלגנדע:
  • אן ID קארטל פון די סטעיט אדער רעגירונג
  • א דערקלערונג (סטעיטמענט) פון די לענדלארד
  • א יעצטיגע רענט רעסיט אדער ליס
  • מאָרטגעדזש רעקאָרדס

  אדער

 • צוויי פון די פאלגנדע:
  • א דערקלערונג (סטעיטמענט) פון אן אנדערע מענטש
  • לעצטיגע פאסט
  • שולע (סקול) רעקאָרדס

בעפאר אייער וואַקסין אפּוינטמענט

You will need to complete the איר וועט דארפן אויספילן די NYS קאָוויד-19 וואַקסין בויגן (פראגע צעטל) כדי צו באקומען די וואַקסין. NYS פארלאנגט פון דעם פּראָוויידער וואס גיבט די וואַקסין צו זיכער מאכן אז איר האט אויסגעפילט דעם בויגן (פראגע צעטל).

בעפאר איר באזוכט דאס ארט (סייט) פאר אייער וואַקסין, האט אינזין די פאלגנדע עצות:

 • מאכט אן אנדערע אפּוינטמענט אויב איר שפירט זיך נישט גוט אויף די טאג פון די אפּוינטמענט.
 • CDC רעקאָמענדירט נישט צו באקומען די וואַקסין 14 טעג בעפאר אדער נאכן באקומען סיי וועלכע אנדערע וואַקסין.
 • טוט אן א פנים צודעק צו אייער אפּוינטמענט. איר וועט נישט אריינגעלאזט ווערן צו דאס ארט (סייט) אן איינס.

בעפאר איר באקומט אייער וואַקסין, לערנט מער איבער די שוץ מיטלען פאר אייער פריוואטקייט, אייערע רעכטן אלץ פאציענט און די וואַקסין'ס באשטעטיגונג:

נאך אייער וואַקסין אפּוינטמענט

נאכן באקומען אייער ערשטע דאזע וועט איר באקומען א קארטל מיט אייער נאמען, געבורטס דאטום, וועלכע וואַקסין איר האט באקומען, די פלאץ וואו איר האט עס באקומען און די דאטום ווען איר האט עס באקומען. היט די קארטל אין א זיכערע פלאץ און מאכט א קאפיע פון עס אדער נעמט א בילד פון עס אין פאל וואס איר פארלירט עס.

ברענגט מיט די קארטל מיט אייך ווען איר גייט באקומען אייער צווייטע איינשפריץ.

לערנט וויכטיגע אינפארמאציע פאר נאכן באקומען די וואַקסין, אריינרעכענענדיג פאר בעפאר איר פארלאזט די וואַקסינאציע ארט (סייט) און וואס איר זאלט טוהן אויב איר פיהלט זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס):

יושר'דיגע און גלייכע וואַקסינאציעס

די העלט דעפּאַרטמענט וועט זיכער מאכן אז דאס צוטריט צו באקומען די וואַקסין איז יושר'דיג און גלייך. אונזער פלאן פאר געזונטהייט אומיושר'דיגקייטן און אומרעכטן וואס בא'עוול'טע קאָמיוניטיס באגעגענען זיך מיט (PDF).מיר וועלן זיכער מאכן אז די קאָמיוניטיס וועלכע זענען די שווערסטע באטראפן געווארן פון די מגיפה האבן צוטריט צו די וואַקסין.

נאך פלעצער צו טרעפן אינפארמאציע