קאוויד -19 וואקסין

געמאלענע בילד פון די סטאטוע אָוו ליבערטי, האלטנדיג א קליינעם קינד אין איר האנט. סיי די גרויסע סטאטוע און דאס קינד האלטן ארויף איין ארעם, ווייזנדיג א באנדאזש וואו זיי האבן באקומען זייער וואקסין שאַט. אין זייערע הענט האלטן זיי קאוויד-19 וואקסין קארטלעך. ווערטער לייענען זיך: א גרויסע שוץ פאר קליינע ניו יארקער. קאוויד-19 וואקסינען זענען יעצט דא צו באקומען פאר קינדער פון זעקס חודשים און עלטער.

View information about the COVID-19 vaccine in English

אלגעמיינע וואקסין אינפארמאציע

יעצט בארעכטיגט: קינדער פון זעקס חודשים ביז פיר יאר

קינדער פון זעקס חודשים ביז פיר יאר אלט זאלן באקומען א קאוויד-19 וואקסין. סיי די Moderna און סיי די Pfizer וואקסינען זענען אויטאריזירט געווארן דורך די פעדעראלע רעגירונג פאר קינדער אין די עלטער.

קינדער קענען באקומען דעם Moderna וואקסין ביי פלעצער אנגעפירט דורך די סיטי. אפּוינטמענטס זענען רעקאמענדירט פאר די פלעצער, אבער מענטשן ווערן אויך אריינגענומען אן אפּוינטמענטס.

פרעגט אייער קינד'ס דאקטאר אויב זיי וועלן אפפערן דעם וואקסין. טייל פארמאסיס וועלן מעגליך אפפערן דעם וואקסין פאר קינדער פון דריי יאר און עלטער.

עלטערן אדער גאַרדיענס מוזן גיבן זייער צושטימונג אז זייער קינד זאל וואקסינירט ווערן. קינדער אונטער 15 יאר אלט מוזן האבן אן ערוואקסענעם מיט זיי ווען זיי ווערן וואקסינירט.

לערנט מער איבערן ברענגען אייער קינד צו וואקסינירט ווערן.

ווערט וואקסינירט נאך היינט

צו טרעפן א וואקסינאציע פלאץ, נוצט די סיטי'ס וועבזייטל צו טרעפן וואקסינען:


רופט 877-829-4692 צו מאכן אן אפּוינטמענט ביי געוויסע פלעצער און אזוי אויך צו באקומען אנדערע הילף מיט וואקסינאציע.

אויב איר זענט א ניו יארקע איינוואוינער וואס קען נישט גרינג ארויסגיין פונדערהיים אדער זענט צום ווייניגסטנס 65 יאר אלט, קענט איר זיך איינשרייבן פאר א וואקסינאציע אינדערהיים אדער דורכן רופן 877-829-4692.


וואקסינען קענען באשיצן אייך און אייער קאמיוניטי פון שווערע קאוויד-19 קראנקהייט, האספיטאליזאציע און טויט ח"ו. וואקסינען זענען דא צו באקומען אן אפצאל אפגעזעהן פון אייער אימיגראציעס סטאטוס.

וואקסינאציע איז זיכערער פון זיך איינשטעלן מיט קראנקהייט און לאנג-טערמיניגע געזונטהייט פראבלעמען פון קאוויד-19. אפילו מענטשן וועלכע האבן שוין געהאט קאוויד-19 זאלן וואקסינירט ווערן.


וואקסינאציעס פאר קינדער

קאוויד-19 וואקסינען זענען דא צו באקומען פאר קינדער פון זעקס חודשים און עלטער.

די וואקסינען וועלן העלפן אייער קינד צו אנטוויקלען אימיוניטי און זיי גיבן שוץ פון שווערע קראנקהייט און טויט ח"ו פון קאוויד-19. קינדער קענען באקומען ענליכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון וואקסינאציע צו ערוואקסענע, מיט געווענטליכע מילדע ווירקונגען אנהאלטנדיג פאר איינס-צוויי טעג.

די מער אנשטעקיגע וואריאנטן פון קאוויד-19 וועלכע האבן זיך לעצטנס פארשפרייט האבן געברענגט דערצו אז פילע קינדער זענען קראנק געווארן, האספיטאליזירט געווארן און נפטר געווארן ל"ע. דער בעסטער וועג צו באשיצן אייער קינד איז זיי צו ברענגען צו וואקסינירט ווערן ווי שנעלער מעגליך.

וואקסינאציע סקעדזשוּל

קינדער אונטער פינף יאר אלט זאלן באקומען דעם זעלבן וואקסין פאר זייער צווייטע (און דריטע) דאזעס פון זייער ערשטע סעריע וואס זיי האבן באקומען פאר זייער ערשטע דאזע. זיי וועלן פאררעכנט ווערן צו זיין פולשטענדיג וואקסינירט צוויי וואכן נאך זייער דריטע Pfizer דאזע אדער צווייטע Moderna דאזע.

Pfizer

 • עלטער: זעקס חודשים ביז פיר יאר
 • דאזעס: דריי
 • סקעדזשוּל: צווייטע דאזע געגעבן צום ווייניגסטנס 21 טעג (דריי וואכן) נאך די ערשטע, און די דריטע דאזע געגעבן צום ווייניגסטנס 56 טעג (אכט וואכן) טעג נאך די צווייטע.

Moderna

 • עלטער: זעקס חודשים ביז פינף יאר
 • דאזעס: צוויי
 • סקעדזשוּל: צווייטע דאזע געגעבן צום ווייניגסטנס 28 טעג (פיר וואכן) טעג נאך די ערשטע.

צושטימונג פארלאנגט

איינער פון די עלטערן אדער א גאַרדיען מוז פערזענליך אראפקומען צו גיבן זייער צושטימונג פאר זייער קינד צו וואקסינירט ווערן, אדער קענען זיי דאס גיבן איבער די טעלעפאן אדער אין שריפט — געוואנדן אין די וואקסינאציע פלאץ. זיי וועלן נישט דארפן גיבן א באווייז אז זיי זענען דאס קינד'ס עלטערן אדער גאַרדיען.

קינדער וואס זענען 15 יאר אלט אדער יונגער זאלן באגלייט ווערן צו די וואקסינאציע פלאץ דורך איינער פון די עלטערן אדער דורך א גאַרדיען אדער אן אנדערן ערוואקסענעם באשטימט דורך די עלטערן אדער גאַרדיען זיך אפצוגעבן מיט דאס קינד.


צווייטע בוּסטער

וואקסין בוּסטערס זענען רעקאמענדירט פאר יעדן פון פינף יאר און עלטער. די שאַטס פארשטערקערן אייער שוץ וואס איר האט פון אן ערשטע וואקסין סעריע.

יעדער וואס האט באקומען א צווייטע דאזע פון דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין צום ווייניגסטנס פינף חודשים צוריק, אדער די איינצלנע דאזע פון דעם Johnson & Johnson וואקסין צום ווייניגסטנס צוויי חודשים צוריק זאל באקומען א בוּסטער.

אויב איר האט לעצטנס געהאט קאוויד-19, קענט איר ווארטן מיטן באקומען א בוּסטער ביז 90 טעג נאך איר האט צום ערשט באקומען סימפטאמען, אדער – אויב איר האט נישט געהאט קיינע סימפטאמען – 90 טעג נאך די טאג פון אייער טעסט.

אויב איר האט גרעסערע אויסזיכטן פון ערנסטע קאוויד-19 אדער פונעם באקומען קאוויד-19 נאכאמאל, איז עס מעגליך בעסער אז איר זאלט באקומען א בוּסטער ווי נאר איר זענט בארעכטיגט דערפאר. רעדט צו אייער דאקטאר איבער ווען איר זאלט באקומען אייער קומענדיגן וואקסין.

די העלט דעפּארטמענט רעקאמענדירט אז איר זאלט באקומען דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין פאר אייער בוּסטער.

צווייטע בוּסטער

די צענטערס פאר קראנקהייט קאנטראל און פארמיידונג (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) רעקאמענדירט א צווייטע בוּסטער דאזע פאר אלע מענטשן וועלכע זענען 50 יאר אדער עלטער, 12 יאר אדער עלטער און האבן א מעסיג-ביז-שווער אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם, אדער 18 יאר אדער עלטער און האבן באקומען אן ערשטע דאזע און א בוּסטער דאזע פון דעם Johnson & Johnson וואקסין.

אויב איר זענט בארעכטיגט, זאלט איר באקומען אייער צווייטע בוּסטער פיר חודשים נאך אייער ערשטע. די צווייטע בוּסטער מוז זיין דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין.

אויב איר האט לעצטנס געהאט קאוויד-19, קענט איר ווארטן מיטן באקומען א בוּסטער ביז 90 טעג נאך איר האט צום ערשט באקומען סימפטאמען, אדער – אויב איר האט נישט געהאט קיינע סימפטאמען – 90 טעג נאך די טאג פון אייער טעסט.

קוקט איבער די CDC'ס אנווייזונגען איבער וויאזוי צו באשליסן אויב איר זאלט באקומען א צווייטע בוּסטער. איר האט פראגן, רעדט צו אייער דאקטאר אדער רופט 212-268-4319.


נאך דאזעס פאר מענטשן מיט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם

חוץ פון בוּסטערס, זאלן מענטשן פון פינף יאר און עלטער מיט א מעסיג-ביז-שווער אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם באקומען נאך א וואקסין דאזע אלץ טייל פון זייער ערשטע וואקסין סעריע. זיי קענען באקומען א דריטע דאזע 28 טעג נאך זייער צווייטע דאזע פון דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין אדער נאך זייער איינצלנע דאזע פון דעם Johnson & Johnson וואקסין.

אויב איר האט באקומען דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין, זאלט איר באקומען דעם זעלבן סארט וואקסין פאר אייער צוגעלייגטע דאזע. אויב איר האט באקומען דעם Johnson & Johnson וואקסין, מוזט איר באקומען דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין פאר אייער צוגעלייגטע דאזע.

די שאַט איז געווידמעט צו העלפן מענטשן וועמען'ס אימיון סיסטעם האט מעגליך נישט רעאגירט שטארק צו די ערשטע צוויי שאַטס צוליב א מעדיצינישע פראבלעם אדער באהאנדלונג. מענטשן פון 12 יאר און עלטער וועלכע האבן באקומען די שאַט זאלן באקומען צום ווייניגסטנס איין בוּסטער ווען זיי זענען בארעכטיגט דערפאר.


יושר'דיגע און גלייכע צוטריט

די העלט דעפּארטמענט מאכט זיכער אז די צוטריט צו קאוויד-19 וואקסינען איז יושר'דיג און גלייך. מיר מאכן זיכער אז די קאמיוניטיס וואס זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך די פאנדעמיע זאלן האבן צוטריט צו דעם וואקסין.

מענטשן מיט דיסאביליטיס

מענטשן מיט דיסאביליטיס קענען באקומען הילף צו מאכן א וואקסינאציע אפּוינטמענט ביי א צוגענגליכע פלאץ, צו פארן צו זייער אפּוינטמענט און באקומען זייער וואקסין. די סארט הילף הייסט א מעסיגע צושטעלונג.

איר קענט באקומען א מעסיגע צושטעלונג אויב איר האט שוועריקייטן מיט:

 • זעהן אדער הערן
 • טראכטן אדער זיך קאנצעטרירן
 • רעדן
 • נוצן אייערע הענט
 • אויספירן טאג-טעגליכע אויפגאבן
 • זיך אן עצה צו געבן מיט טרויעריגע אדער אנגעצויגענע געפילן
 • זיך באוועגן אדער ארויפגיין שטיגן.

כאטש דאס איז נישט א פולע ליסטע, זענען טייל אפטע ביישפילן פון מעסיגע צושטעלונגען: א ווילטשעיר צוגעשטעלט ביים אנקומען; אמעריקאנע הענט שפראך איבערזעצונג אדער איבערטייטשן דורכן אנרירן; א שטילע פלאץ אויב איר קענט נישט פארנעמען רוישיגע פלעצער; און אנווייזונגען מיט די מויל אדער פיזיש צו ארומגיין אין די וואקסינאציע פלאץ.

איר קענט פארלאנגען א מעסיגע צושטעלונג ווען איר מאכט אן אפּוינטמענט פאר אייער וואקסינאציע, דורך די סיטי'ס וועבזייטל צו מאכן אפּוינטמענטס אדער דורכן רופן 855-491-2667. איר קענט אויך בעטן א מעסיגע צושטעלונג פון די איינגעשטעלטע ביי א וואקסינאציע פלאץ וואס ווערט אנגעפירט דורך די סיטי אדער דורכן שיקן אן אימעיל צו hubaccess@health.nyc.gov פאר מער אינפארמאציע.

איר קענט זיך אויך איינשרייבן דורך די אינטערנעט צו וואקסינירט ווערן אינדערהיים אדער דורכן רופן 877-829-4692.

פאר מער אינפארמאציע, זעהט:


נאך רעסארסן

אלגעמיינע אינפארמאציע

קינדער, זיין טראגעדיג

נאכן וואקסינירט ווערן

FDA פאציענט אינפארמאציע בלעטער:

אנדערע סיטי, סטעיט און פעדעראלע רעגירונג וועבזייטלעך

מער אינפארמאציע