קאוויד -19 וואקסין

א פאמיליע פארברענגט צוזאמען. טעקסט לייענט זיך: קינדער דאקטוירים רעקאמענדירן דעם קאָוויד-19 וואקסין פאר פינף ביז 17 יעריגע קינדער.

אלגעמיינע וואקסין אינפארמאציע

[ View information about the COVID-19 vaccine in English ]

וואקסין אויטאריזירט פאר קינדער

די פייזער קאָוויד-19 וואקסין איז יעצט דא צו באקומען פאר קינדער פון פינף ביז 11 יאר אלט. די וואקסין דאזע פאר קינדער אין די עלטער איז קלענער פון די דאזע וואס ווערט געגעבן פאר מענטשן פון 12 יאר און עלטער.

קינדער קענען וואקסינירט ווערן ביי זייער דאקטער, פארמאסיס און וואקסין פלעצער ארום דער שטאט.

בוסטער איינשפריצונגען

וואַקסין בוסטער איינשפריצונגען זענען יעצט דא צו באקומען פאר ניו יארקער 18 יאר און עלטער. די איינשפריצונגען פארשטערקערן אייער אימיוניטי וואס איר האט פון די ארגינעלע איינשפריצונגען.

קיינער וועט נישט ווערן אפגעזאגט פון באקומען א בוסטער איינשפריץ אין ניו יארק, אזוי לאנג ווי זיי זענען 18 יאר אדער עלטער און האבן באקומען זייער צווייטע דאזע פון די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין כאטש זעקס חודשים צוריק, אדער איין דאזע פון דעם דזשאַנסען ענד דזשאַנסען וואַקסין כאטש צוויי חודשים צוריק.

די CDC רעקאמענדירט א בוסטער איינשפריץ פאר מענטשן וועלכע האבן באקומען דעם פייזער אדער מאָדערנא וואקסין און זענען 65 יאר אדער עלטער, האבן א פונדאמענטאלע מעדיצינישע פראבלעמעןאדער זענען אין א גרעסערע ריזיקע פון א קאוויד-19 אויסשטעלונג. עס ווערט אויך רעקאמענדירט א בוסטער איינשפריץ פאר יעדן וואס איז 18 יאר אדער עלטער וואס האט באקומען די איינצעלע-דאזע פונעם דזשאַנסען ענד דזשאַנסען וואַקסין.

אייער בוסטער איינשפריץ קען זיין איינע פון די דריי אויטאריזירטע אדער באשטעטיגטע וואקסינען. אויב איר זענט נישט זיכער אז איר זאלט באקומען א בוסטער איינשפריץ אדער וועלכע סארט וואקסין צו נעמען פאר אייער בוסטער, רעדט מיט אייער העלט קעיר פראוויידער.

ווערט וואַקסינירט נאך היינט

ס'איז קיינמאל נישט געווען גרינגער צו באקומען אן אומזיסטן קאוויד 19 וואקסין אין NYC. מענטשן פון פינף יאר און עלטער זענען בארעכטיגט פאר וואקסינאציע. וואַקסינען זענען דא צו באקומען אן אפצאל אפגעזעהן פון אייער אימיגראציעס סטאטוס. זיי ווערן פארלאנגט פאר פילע פובליק אינעוויניגע אקטיוויטעטן אין NYC.

לערנט איבער די בענעפיטן פון וואקסינאציע.

צו טרעפן א וואַקסינאציע פלאץ נעבן אייך, נוצט די סיטי'ס וואקסין טרעפער (ארבעט נישט אויף אינטערנעט עקספּלאָרער).


איר קענט אויך רופן 877-829-4692 צו מאכן אן אפּוינטמענט ביי געוויסע פלעצער אדער צו פארלאנגען אן אפּוינטמענט פאר וואקסינאציע אינדערהיים, און אזוי אויך צו באקומען אנדערע וואקסינאציע הילף.


וואַקסינען זענען א קריטישע מיטל צו באשיצן אייך און אייער קאמיוניטי פון שווערע קאָוויד-19 קרענק, האספיטאליזאציע און טויט ח"ו. זיי זענען אויפגעוויזן געווארן צו זיין זיכער און טוהען שוין יעצט באשיצן מיליאנען וואַקסינירטע ניו יארקער פון קאָוויד-19.

וואקסינאציע איז זיכערער ווי זיך איינשטעלן מיט קראנקייט און לאנג-טערמיניגע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון קאָוויד-19. אפילו מענטשן וועלכע האבן געהאט קאָוויד-19 אין די פארגאנגענהייט זאלן נאכאלץ וואקסינירט ווערן.

ווען איר זענט פולשטענדיג וואקסינירט

נאך וואס איר זענט פולשטענדיג וואקסינירט (צוויי וואכן נאך אייער איינצלנע־דאזע וואקסין אדער צווייטע דאזע פון א צוויי־דאזע וואקסין) האט איר פילע קלענערע אויסזיכטן צו באקומען אדער פארשפרייטן קאָוויד-19.

אנדערע בענעפיטן פון וואקסינאציע:

 • אלע אקטיוויטעטן ווערן זיכערער.

 • איר קענט אויסטוהן אייער מאסקע אין מער פלעצער:
  • איר דארפט נישט אנטוהן א מאסקע אינדרויסן אדער ווען איר קומט זיך צוזאם מיט פריינט און פאמיליע אינדערהיים אדער אין אנדערע פריוואטע פלעצער.
  • מאסקעס ווערן נאכאלץ געפאדערט אין שולעס/חדרים, אויף פובליק טראנספארטאציע, אין העלט קעיר פלעצער און אין פלעצער וואו מענטשן וואוינען צוזאמען, ווי צום ביישפיל נוירסינג היימער און היימלאזע שעלטערס, און ביי סיי וועלכע פלאץ וואו עס איז אזוי באשטימט געווארן דורך א ביזנעס אדער לאקאציע.
  • מיר רעקאמענדירן אז יעדער זאל טראגן א מאסקע אין אלע פובליק, אינעווייניגע פלעצער, אפילו אויב עס ווערט נישט פארלאנגט, און אין יעדע פלאץ וואו איר ווייסט נישט אויב אייערע ארומיגע זענען וואקסינירט.
  • האלט אייער מאסקע אויפן פנים אויב איר זענט ארום מענטשן וועלכע זענען נישט וואקסינירט וועלכע זענען אין א גרעסערע סכנה פון שווערע קאָוויד-19.

 • איר דארפט זיך מער נישט קוואראנטינען אויב איר זענט געווען אויסגעשטעלט צו איינעם מיט קאָוויד-19.

 • איר דארפט זיך מער נישט טעסטן פאר קאָוויד-19, חוץ אויב איר האט סימפּטאָמען פון קאָוויד-19, אויב איר זענט לעצטנס געווען אויסגעשטעלט אדער אויב טעסטינג ווערט פארלאנגט פאר אייער ארבעט, שולע אדער אנדערע ספעציפישע אקטיוויטעט.

אפילו נאך וואס איר זענט וואַקסינירט זאלט איר נאכאלץ בלייבן אינדערהיים אויב איר שפירט זיך נישט גוט אדער אויב איר טעסט פאזיטיוו פאר קאָוויד-19.

אויב איר האט א מעדיצינישע פראבלעם אדער נעמט מעדיצינען וואס שוואכן אפ אייער אימיון סיסטעם, וועט איר מעגליך נישט זיין אינגאנצן באשיצט אפילו ווען איר זענט פולשטענדיג וואַקסינירט. איר זאלט ווייטער זיין פארזיכטיג מיט אלע באווארענונג'ס מאסנאמען וועלכע זענען רעקאמענדירט פאר מענטשן וועלכע זענען נישט וואקסינירט ביז איר ווערט אנדערש אנגעזאגט דורך אייער דאקטאר.

אומזיסטע טראנספארטאציע און וואקסינאציעס אינדערהיים

סיטי איינוואוינער פון 65 יאר און עלטער קענען באקומען אומזיסטע טראנספארטאציע פון און צו א וואקסינאציע אפּוינטמענט. די סערוויס איז אויך דא צו באקומען פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס וועלכע האבן נישט קיין אנדערע וועג צו אנקומען צו א וואקסינאציע פלאץ.

צו מאכן אן אפּוינטמענט פאר אומזיסטע טראנספארטאציע, דורך א ספעציעלע ווען אדער דורך א טאקסי (אריינרעכענענדיג קארן וועלכע קענען אריינעמעןן א ווילטשעיר), רופט 877-829-4692. אויב איר זענט יונגער פון 18, מוזן איינע פון אייערע עלטערן אדער גאַרדיען רופן צו באשטימען די רייזע פאר אייך.

איר קענט זיך אויך איינשרייבן דורך די אינטערנעט צו וואַקסינירט ווערן אינדערהיים אדער דורכן רופן 877-829-4692. סיי ווער פון פינף יאר און עלטער איז בארעכטיגט צו וואקסינירט ווערן אינדערהיים.

דריטע דאזעס פאר מענטשן מיט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם

אן קיין שייכות מיט די בוּסטער שאַטס, זענען געוויסע מענטשן וועלכע האבן א מעסיג-ביז-שווער אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם בארעכטיגט פאר א דריטע דאזע פון די פייזער אדער מאָדערנא וואַקסין אלץ טייל פון זייער ערשטע וואקסינאציע סעריע. זיי קענען באקומען א דריטע דאזע 28 טעג נאך זייער צווייטע דאזע.

די דאזע איז געמאכט געווארן צו העלפן א קליינע צאל מענטשן וועלכע האבן מעגליך נישט גענוג שוץ פון די ערשטע צוויי דאזעס. מענטשן וועלכע האבן באקומען די דאזע קענען אויך שפעטער זיין בארעכטיגט פאר א בוּסטער שאַט.

יושר'דיגע און גלייכע צוטריט

די העלט דעפּארטמענט מאכט זיכער אז די צוטריט צו א וואַקסין איז יושר'דיג און גלייך. אונזער פלאן נעמט אין באטראכט געזונטהייט אומיושר'דיגקייטן און אומגלייכקייטן וואס פארנאכלעסיגטע קאמיוניטיס פארמעסטן זיך מיט (PDF). מיר טוהען זיכער מאכן אז די קאמיוניטיס וועלכע זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך די מגיפה באקומען צוטריט צו די וואקסין.

מערקט אן: אלע העלט דעפּארטמענט וועבזייטלעך זענען אויסגעשטעלט צו זיין צוגענגליך פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס.

מענטשן מיט דיסעביליטיס

מענטשן מיט דיסעביליטיס קענען באקומען הילף צו מאכן א וואַקסינאציע אפּוינטמענט ביי א צוגענגליכע פלאץ, ווי אויך צו פארן צו זייער אפּוינטמענט און צו באקומען זייער וואַקסין. די סארט הילף הייסט א מעסיגע צושטעלונג.

איר קענט באקומען א מעסיגע צושטעלונג אויב איר האט שוועריקייטן מיט:

 • זעהן אדער הערן
 • טראכטן אדער זיך קאנצעטרירן
 • רעדן
 • נוצן אייערע הענט
 • אויספירן טאג-טעגליכע אויפגאבן
 • זיך אן עצה צו געבן מיט טרויעריגע אדער אנגעצויגענע געפילן
 • זיך באוועגן אדער ארויפגיין שטיגן.

כאטש וואס דאס איז נישט א פולע ליסטע, זענען טייל אפטע ביישפילן פון מעסיגע צושטעלונגען: א ווילטשעיר צוגעשטעלט ביים אנקומען, אמעריקאנע הענט שפראך איבערזעצונג אדער איבערטייטשן דורכן אנרירן, א שטילע פלאץ אויב רוישנדע פלעצער זענען נישט צום אויסהאלטן, און אנווייזונגען מיט די מויל אדער פיזיש צו ארומגיין אין די וואַקסינאציע פלאץ.

איר קענט פארלאנגען א מעסיגע צושטעלונג ווען איר מאכט אייער וואַקסינאציע אפּוינטמענט, אדער דורך די סיטי'ס אפּוינטמענט באשטימונג וועבזייטל אדער דורכן רופן 855-491-2667. איר קענט אויך בעטן א מעסיגע צושטעלונג פון די איינגעשטעלטע ביי א וואַקסינאציע פלאץ וואס ווערט אנגעפירט דורך די סיטי אדער דורכן שיקן אן אימעיל צו hubaccess@health.nyc.gov פאר מער אינפארמאציע.

איר קענט זיך אויך איינשרייבן דורך די אינטערנעט צו וואַקסינירט ווערן אינדערהיים אדער דורכן רופן 877-829-4692.

פאר מער אינפארמאציע, זעהט:

נאך רעסאָרסן:

קוקט

דאַונלאָודט/לייענט

באזוכט

מער אינפארמאציע