Haitian-Creole

Kreyòl Ayisyen

Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) bay èd pou plis pase 3 milyon moun New York. HRA bay sèvis entèpretasyon gratis nan plis pase 200 lang nan tout sant pou vini san randevou ak nan telefòn. Anpil sèvis HRA disponib kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou, epitou paran ki pa kalifye yo ka aplike sou non pitit yo. Si ou bezwen èd pou tradiksyon, tanpri rele Liy Enfòmasyon nan nimewo 718-557-1399.


Fason pou Aplike pou Avantaj yo

Moun ak fanmi ki kalifye yo kapab aplike pou avantaj nan Sant Djòb nou yo.

SNAP (Èd Manje)

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), ki te rele koupon pou manje (food stamps) anvan, bay èd manje pou moun New York ki pa touche ase lajan.

Sèvis Sipò Timoun

Biwo Egzekisyon Sipò Timoun (Office of Child Support Enforcement) jwe yon wòl enpòtan pou asire paran ki p ap viv avèk timoun yo bay sipò finansye pou pitit yo. Kèk nan sèvis yo se chèche jwenn adrès paran ki p ap viv avèk timoun nan, detèminasyon patènite, lòd sipò timoun ak lòd sipò medikal, epi rekouvreman ak egzekisyon lòd yo.

Swen Sante

Ou kapab aplike pou Medicaid nan HRA si ou gen plis pase laj 65 ane, si ou bezwen Medicaid akòz yon andikap oswa paske ou avèg, si ou resevwa Medicare epi si ou pa yon paran oswa si ou pa yon moun k ap pran swen timoun minè. Si nenpòt nan kategori dekri dosye ou, rele Liy Èd HRA nan nimewo 1-888-692-6116 oswa ale nan youn nan Biwo Pwogram Èd Medikal. nou yo. Pou tout lòt asirans sante, ale sou sitwèb NY State of Health.

Swen Sante pou Anpil Tan

Pwogram Swen Sante nan kay se pwogram swen sante pou anpil tan ki finanse avèk lajan Medicaid epitou ki la pou ede granmoun aje oswa moun andikape rete san pwoblèm lakay yo, olye yo rete nan yon mezon retrèt.

Sèvis pou Moun ki Gen VIH/SIDA

Misyon Administrasyon Sèvis pou Moun ki Gen VIH/SIDA (HIV/AIDS Services Administration’s, HASA) se pou bay aksè nan avantaj enpòtan ak sèvis sosyal, tankou jesyon dosye, pou moun kalifye k ap viv avèk SIDA ak VIH ak fanmi yo. Kèk sèvis HASA disponib san konsiderasyon sitiyasyon imigrasyon.

Sèvis Pwoteksyon Adilt

Sèvis Pwoteksyon Adilt (Adult Protective Services, APS) bay sèvis ak sipò pou adilt ki gen andikap fizik ak/oswa andikap mantal epi ki nan risk pou viktim. Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken oswa ou pa bezwen gen yon sitiyasyon imigrasyon pou kalifye pou sèten sèvis.

  • Pou bay yon kliyan referans nan APS, swa rele Liy Referans Inite Santral Admisyon nan APS nan nimewo 212-630-1853 oswa ranpli yon fòm referans sou entènèt nenpòt lè depi ou klike sou lyen: Make a Web Referral to APS. (Fè yon referans nan APS sou Entènèt).

Prevansyon pou pa vin Sanzabri

Administrasyon Prevansyon pou pa Vin Sanzabri (Homelessness Prevention Administration) travay avèk Depatman Sèvis pou Sanzabri (Department of Homeless Services), Administrasyon Lojman NYC (NYC Housing Authority) ak anpil lòt òganizasyon ak ajans Vil la pou evite moun vin sanzabri epitou pou ede fanmi ak moun ki bezwen konsève lojman estab epi ki pa chè nan kominote yo.

  • Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis yo, tanpri rele Liy Enfòmasyon an nan nimewo 718-557-1399.

Èd pou Enèji

Pwogram Èd pou Enèji nan Kay (Home Energy Assistance Program, HEAP) ede pwopriyetè kay ak lokatè ki pa touche ase revni peye bòdwo pou gaz chofaj, ekipman ak reparasyon.

  • Si ou gen pwoblèm pou peye bòdwo sèvis piblik ou, kontakte Liy Heat nan nimewo 212-331-3150.

IDNYC

IDNYC se kat idantifikasyon ofisyèl minisipal Vil New York, disponib pou tout rezidan Vil New York ki kalifye ki gen 14 zan oswa plis. Yon kat IDNYC sèvi kòm yon pyès idantite ofisyèl gouvènman an te bay, epi moun ki gen kat la jwenn plizyè avantaj.

Lòt

Kontakte Nou

Sèvis Imigrasyon

Pa te gen okenn chanjman nan règ pou kalifikasyon pou avantaj ak sèvis pou kliyan nou yo ki se imigran.

Kliyan ki se imigran yo epi ki pè yo kapab arisk pou yo depòte yo kapab jwenn konsèy imigrasyon gratis ak san danje nan men: liy dirèk ActionNYC la nan 1-800-354-0365.

Si yo te arete yon fanmi oswa zanmi ou epi ou bezwen yon avoka, ou kapab rele: liy dirèk Legal Aid Society a nan 1-844-955-3425.

Yon lòt fwa ankò, minisipalite Vil New York la vle pwoklame politik ak angajman li te gen depi lontan pou pwoteje vi prive kliyan nou yo ak konfidansyalite enfòmasyon kliyan nou yo selon lwa Federal, Eta, ak Lokal, ansanm ak politik ajans Minisipal yo.